Öne Çıkanlar Öğretmen Seçme ve Atama Takvimi Acıbadem Altunizade Hastanesi atama memur ders saati

Sözleşmeli Personelin Karşılıklı Yer Değiştirme Çalışması (24 Haziran 2021)

Genel Müdür Bakan a. Hâkim Mehmet ARI imzalı resmi yazıda ''2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi gereğince atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında taşra teşkilatında görev yapan personelin, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3/a maddesinde yer alan “Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.” düzenlemesi uyarınca isteğe bağlı karşılıklı yer değiştirme çalışması yapılacaktır.

Bu itibarla, isteğe bağlı karşılıklı yer değiştirmeye ilişkin taleplerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

I- BAŞVURU KOŞULLARI

1-İsteğe bağlı karşılıklı yer değiştirme çalışmasına; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi gereğince atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personel başvurabilecektir.

2-Pozisyonunun bulunduğu mahal haricinde geçici görevli olanlar ile Bakanlık merkez teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile başka kurum ve kuruluşlarda geçici görevli olanlar isteğe bağlı karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunamayacaktır.

3-Bu ilan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3/a maddesi gereğince sadece karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunanlara ilişkin olup, eş durumu, sağlık, can güvenliği vb. diğer mazeret taleplerini kapsamamaktadır.

4-Pozisyonunun bulunduğu görev yerinde fiilen en az iki yıl çalışmış olan personel isteğe bağlı karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilecektir.

5-Personelin eş durumu

a) Bu ilan kapsamında bulunan ancak ilanda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle başvuru yapamayacak eşi olan personel de karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunamayacaktır.

b) "Kadrolu Personelin İsteğe Bağlı Nakil Çalışması" ilanı kapsamında bulunup anılan ilanda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle başvuru yapamayacak eşi olan personel de karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunamayacaktır.

c) Her iki eşin de bu ilan kapsamında bulunması ve aynı yerde görev yapması halinde, eşlerden her birinin karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunmaları ve eşlerin her birinin bu ilanda belirtilen şartları ayrı ayrı sağlamaları gerekmektedir. Eşlerden birinin karşılıklı yer değiştirememesi durumunda diğer eş de kararname kapsamına alınmayacaktır. Eşlerden yalnızca birinin talepte bulunup da talep ettiği yere yerleştirilmesi durumunda yapılan yerleştirme işlemi iptal edilecektir.

d) Eşlerden birinin "Kadrolu Personelin İsteğe Bağlı Nakil Çalışması" ilanı kapsamında bulunması durumunda, yer değiştirme talebi kadrolu personelin isteğe bağlı nakil çalışması ile birlikte değerlendirilecektir. Eşlerden birinin atanamaması durumunda diğerinin de ataması yapılmayacaktır.

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI

1- a) Başvurular UYAP Personel Uygulamaları rolünden, “Kişisel İşlemler” sekmesinden “Sadece 657’ye Tabi Personele Ait Atanma Talep Formu” nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Sistem haricinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Başvurular 07/07/2021 Çarşamba günü başlayıp, 14/07/2021 Çarşamba günü 17:30 itibarıyla sona erecektir.

c) Personel Merkezi Nakil Sistemi üzerinden tercihler alındıktan sonra son başvuru tarihine kadar başvuruların iptali ve tercih değişikliği gerçekleştirilebilecek, ancak son başvuru tarihinden itibaren hiçbir aşamada başvuru iptali ve tercih değişikliği talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu itibarla nakil talebinde bulunanların, tercihlerini şahsî ve ailevi durumlarını da göz önünde bulundurarak yapmaları gerekmektedir.

2- Sistem üzerinden en fazla 5 tercih yapılabilecektir. Tercihlerin 5'e tamamlanması mecburiyeti bulunmamaktadır. Tercih dışı herhangi bir yere atama yapılmayacaktır. Tercihlerin Personel Merkezi Nakil Sistemi üzerinden nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları ekran görüntüleri ile birlikte gösteren başvuru kılavuzu Ek-4 de düzenlenmiştir.

III- MAHALLİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Karşılıklı Yer Değiştirme Çalışmasında UYAP’ta kayıtlı veriler üzerinden değerlendirme yapılacağından; personele ait UYAP’ta bulunan bilgilerin (daha önce çalıştığı tüm mahaller dahil olmak üzere son çalıştığı birimdeki ayrılış ve başlayış tarihleri, öğrenim bilgileri, aile fert bilgileri, personelin eşinin görev yaptığı kurum ve unvan bilgileri, telefon ve adres bilgileri, e-posta adresi, geçici görev bilgileri, unvan bilgileri, ceza bilgileri, ücretsiz izin ve hastalık raporu bilgileri, askerlik bilgileri ve görevden uzaklaştırma bilgileri ile eksik bulunan tüm bilgilerin) adalet komisyonları tarafından girilmesi ve atanma talebinde bulunacak personel tarafından da kontrol edilmesi gerekmektedir.

UYAP kayıtlarına işlenmemiş veya hatalı işlenmiş personel bilgilerinin başvuru yapılmadan önce düzeltilmesi ve başvurunun bu düzeltmelerden sonra yapılması önem arz etmektedir.

Bu itibarla; belirtilen tarihler arasında kontrol edilerek düzeltilmeyen veya eksik girilen bilgilerden dolayı doğrudan adalet komisyonu müdür ve personeli sorumlu tutulacaktır.

Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunacak personelin; UYAP-Personel Uygulamaları/Kişisel İşlemler/ Sadece 657’ye Tabi Personele Ait Atanma Talep Formunu kendi kullanıcı adı ve şifresi ile girerek elektronik ortamda doldurmaları suretiyle UYAP üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Atanma talep formunun bir çıktısının başvuran tarafından imzalanmak suretiyle Adalet Komisyonu Başkanlığına teslim edilmesi zorunlu olup, bu formlar Adalet Komisyonu Başkanlığınca muhafaza edilecektir.

Karşılıklı Yer değiştirme talebinde bulunacak personel UYAP üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifresi ile girmek suretiyle talepte bulunacağından; şifresi olmayan personelin kurumlarında bulunan Bilgi İşlem Birimi aracılığı ile şifre talep formu doldurarak UYAP şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir.

IV- GENEL ESASLAR

Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunacak personel ve ilgili birimlerin yapması gereken iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1- Karşılıklı yer değiştirme talepleri, hizmet puanı, tercih sırası ve karşılıklı talepler göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Talepte bulunan personelin hizmet puanı; memuriyete başladığı tarihten itibaren Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22/C maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen beş bölgede, 31/08/2021 tarihine kadar geçirilen süreden askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirdiği süre ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası düşülerek bulunan hizmet süresinin her yılı (sistemde 1 yıl 360 gün olarak tanımlandığından puanlama gün üzerinden hesaplanacaktır), Ek-2 deki Bölgelere İlişkin Puan Tablosundaki puanlar esas alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik hesaplanacaktır.

2- Aynı yeri tercih eden personel arasında puanı yüksek olan personel tercihine yerleştirilecektir. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunanların puanları eşit ise sırasıyla tercihlerin sıralamasına ve doğum tarihine göre (yaşı büyük olan öncelikli) yerleştirme yapılacaktır.

Örneğin: İstanbul Adliyesinden Adıyaman Adliyesine gitmek isteyen zabıt katibi unvanındaki personel sayısının 4 olması ve Adıyaman Adliyesinden İstanbul Adliyesine gelmek isteyen personel sayısının 1 olması durumunda, İstanbul Adliyesinden Adıyaman Adliyesine puanı en yüksek olan 1 kişinin karşılıklı yer değiştirmek suretiyle nakil işlemi gerçekleşecektir. Puanların eşit olması durumunda tercih sırasına bakılacak, tercih sırasının da eşit olması durumunda doğum tarihine göre yerleştirme yapılacaktır.

3- Komisyon içi yer değişikliği talebi kabul edilmeyecektir.

V- DİĞER HUSUSLAR

1- Başvuruda bulunanların tercih edebilecekleri yerler adli ve idari yargı adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyeleri olup, Bakanlık, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu gibi tercihler dikkate alınmayacaktır.

2- Haklarında görevden uzaklaştırma kararı (sözleşmenin askıya alınması) olan personelin başvurusu kabul edilmeyecektir. Ancak askerde veya ücretsiz izinde olan personelin Personel Merkezi Nakil Sistemi üzerinden yapacakları başvuru kabul edilecektir.

3- Atama sonuçları www.pgm.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, yer değiştirme talebi uygun görülmeyen personel hakkında ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.'' denilmiştir.'' denilmiştir.

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi gereğince atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personelin karşılıklı yer değiştirme çalışmasına ilişkin başvurular 07/07/2021 Çarşamba günü başlayıp, 14/07/2021 Çarşamba günü 17:30 itibarıyla sona erecektir.

Hizmet süresinin her yılı, Ek-2 deki Bölgelere İlişkin Puan Tablosundaki puanlar esas alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik hesaplanacağından, her bir personelimizin başvuru tarihleri arasında UYAP sisteminde yer alan kendisine ait birim bilgilerini, bu birimlerdeki başlayış ve ayrılış tarihlerini kontrol etmesi, bu bilgilerde hata bulunması halinde ilgili komisyona başvurarak düzelttirmesi ve ardından başvuru yapması gerekmektedir.

Sözleşmeli Personelin Karşılıklı Yer Değiştirme Çalışmasına ilişkin ilke kararları, bölgelere ilişkin puan tablosu, tüm adliyelerin puanlarını gösterir tablo ve başvuru kılavuzu ektedir.

UYAP Personel Merkezi Nakil Sistemi ile ilgili 0312 414 63 09 - 414 63 86 nolu telefon numaralarından yardım alınabilecektir.

Ek-1-Sözleşmeli Personelin Karşılıklı Yer Değiştirme Çalışmasına İlişkin Genel İlke ve Esaslar : https://pgm.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/2562021151925ek1-genelesaslar.pdf

Ek-2-Bölgelere İlişkin Puan Tablosu : https://pgm.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/2562021151933ek2-bolgepuantablosu.pdf

Ek-3-Tüm Adliyelerin Puanlarını Gösterir Tablo : https://pgm.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/2562021151940ek3-adliyepuantablosu.pdf

Ek-4-Başvuru Kılavuzu : https://pgm.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/2562021151950ek4-basvurukilavuzu.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
4/B 1 ay önce

sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında bir bilgi var mı acaba?

Avatar
4/B 1 ay önce

sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında bir bilgi var mı aca?