Öne Çıkanlar Milli Eğitim Şurası Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD) Yükseköğretim Kurulu Aralık ayı

2021 Yılı Sağlık Lisans Tamamlama Duyurusu

Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca;

1. Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2021 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilmektedir.

2. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 31/08/2021 (Saat: 15:30) – 06/09/2021 (Saat:17:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

3. Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecektir.

Bilgilerinde hata olanların başvuru ve tercih süresi içerisinde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

Birden fazla sağlık önlisans diploması olan adaylar başvuru ve tercih işlemlerinde sadece bir alanı kullanabileceklerdir.

4. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecektir.

5. Yerleştirme işlemleri, adayların sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacaktır. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2020 yılında programa yerleşen adaylar ile bu kapsamda yerleşip mezun olan adayların yeniden başvurmaları halinde yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülerek yerleştirme işlemine alınacaktır.

6. Lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK ÖNLİSANS MEZUNLARININ SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Usul ve Esaslar, 2014 yılında yayınlanan 6569 sayılı Kanun gereğince, 19.11.2014 tarihine kadar ebelik ve hemşirelik önlisans programlarından mezun olanların kendi alanlarında, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği diğer sağlık önlisans programlarından mezun olanların ise Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği alanlarda lisans tamamlamalarına ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2 - Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 6569 sayılı Kanunla eklenen geçici 69’uncu maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a) Önlisans : Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden programı,

b) Sağlık Lisans Tamamlama: Sağlık önlisans mezunlarına lisans yeterliliklerini kazandırmaya yönelik, en az iki yıllık bir programı kapsayan yükseköğretim programını,

c) Yerleştirme puanı: Sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan puanı,

d) Not Dönüşüm Tablosu: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarını,

e) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder.

Başvuru

Madde 4- (1) 2014 yılında yayınlanan 6569 sayılı Kanun gereğince, 2547 sayılı Kanuna göre kurulan yükseköğretim kurumlarının ebelik ve hemşirelik önlisans programları ile YÖK tarafından belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olarak diploma alanlar programa başvurabilirler.

(2) İlan edilen programlara başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri merkezi sistem üzerinden yapılır.

Kontenjanlar

Madde 5- Sağlık lisans tamamlama yapılabilecek lisans programları ve kontenjanları Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

İlan

Madde 6- (1) Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca belirlenen Üniversite/Fakülte/Program ve Kontenjanlar ilan edilir. 

Tercih ve Değerlendirme

Madde 7- (1) Adaylar sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarından elde edilen yerleştirme puanlarına göre yerleştirilir.

(2) Adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamalarında YÖKSİS verileri kullanılır.

(3) Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında önlisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılıkları kullanılır. 4’lük sistemden mezun olan adayların not ortalamaları YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılarak 100’lük sisteme dönüştürülür.

(4) Adaylar en fazla 20 tercih yapabilir.

(5) Başvurusu alınan adaylar yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak merkezi sistemle yerleştirilir.

(6) Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.

(7) Bir önceki yıl programa yerleşen adaylar ile bu kapsamda yerleşip mezun olan adayların yeniden başvurmaları halinde yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülür.

Bildirim

Madde 8- Merkezi sistem üzerinden ilan edilen sonuçlar adaylara tebliğ niteliğini taşıdığı için posta yolu ile adayların ikamet adresine herhangi bir bildirim yapılmaz.

Kayıt, Eğitim - Öğretim Süreci

Madde 9- (1) Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt ve elektronik kayıt işlemleri YÖK tarafından ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır. Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

(2) Adayların kabulü, ders intibakları, programdan çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar verme yetkisi yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte yönetim kurullarına ait olduğundan, söz konusu işlemler rektörlüklerce yürütülür.

(3) Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları ve stajları örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir.

Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Madde 10- Lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.

Diploma

Madde 11- Sağlık Lisans Tamamlama programlarını başarı ile bitirenlerin diplomalarının ön yüzüne “6569 Sayılı Kanun Uyarınca Sağlık Lisans Tamamlama Programını Bitirerek Mezun Olmuştur.” ibaresi konulur.

Lisans Tamamlamada Uygulamalı Eğitimler

Madde 12- Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında verilecek eğitimler, üniversite sağlık uygulama araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve birimlerde verilecektir. İlgili eğitimler yükseköğretim kurumlarının yapacağı düzenlemeler kapsamında yürütülecek olup uygulamaların yürütülmesi aşamasında Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri ile de koordineli çalışılabilir. Bu usul ve esaslarda yer almayan hususlar için ilgili yükseköğretim kurumunun eğitim öğretim yönetmeliği esas alınır.

Tereddütlerin Giderilmesi

Madde 13– Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

Madde 14- Bu Usul ve Esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurul Kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Sağlık Önlisans Programlarının Tamamlayabilecekleri Lisans Programları-2021

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

Ağız ve Diş Sağlığı 

Ağız, Diş Sağlığı 

Diş Protez 

Diş Protez Teknolojisi 

Diş Protez Teknikerliği

Diş Teknik Sekreterliği

Hastane Yönetimi ve Organizasyon 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 

Sağlık Yönetimi 

Acil Bakım Teknikerliği 

Acil Yardım 

Acil Yardım Teknikerliği 

Acil Yardım Teknikleri 

Adli Tıp 

Adli Tıp Teknikerliği

Ambulans ve Acil Bakım

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Ambulans ve Acil Yardım

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Teknikerliği

Anestezi

Anestezi Teknikerliği

Cerrahi

Cerrahi Teknikerliği

İlk ve Acil Yardım

Otopsi Yardımcılığı

Paramedik

Çevre 

Çevre Sağlığı

Diyaliz

Eczane Hizmetleri 

Eczane Teknikerliği 

Ebelik 

Elektronörofizyoloji 

Nükleer Tıp Teknikleri 

Fizik Tedavi 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Fizyoterapi 

Hidroterapi 

Ortopedik Protez ve Ortez 

Podoloji

Protez ve Ortez

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

İş ve Uğraşı Terapisi

Hemşirelik

Sağlık Memurluğu

Sağlık Teknikerliği

Laborant ve Veteriner Sağlık 

Veteriner Sağlık 

Veteriner Sağlık Teknikerliği 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri 

Patoloji Laboratuvar 

Optisyenlik 

Radyoloji 

Radyoterapi 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

Odyometri

Perfüzyon Teknikleri 

Perfüzyon

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 

Tıbbi Laboratuvar 

Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği 

Sağlık Laboratuvarı 

Evde Hasta Bakımı 

Yaşlı Bakımı 

Yaşlı Hizmetleri ve Bakımı 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Çocuk Gelişimi 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 

LİSANS PROGRAMLARI

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sağlık Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sosyal Hizmet

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Biyoloji

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kimya

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Beslenme ve Diyetetik

Biyoloji

Kimya

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Biyokimya

Kimya

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Ebelik

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Biyoloji

Fizik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Kimya

Sağlık Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Ergoterapi

Fizik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Sağlık Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Ergoterapi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Hemşirelik

Biyoloji

Kimya

Zootekni

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Biyoteknoloji

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Biyoloji

Biyoteknoloji

Gıda Teknolojisi

Kimya

Sağlık Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Fizik

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Dil ve Konuşma Terapisi

Fizik

Odyoloji

Sağlık Yönetimi

Perfüzyon

Biyokimya

Biyoloji

Kimya

Gıda Teknolojisi

Biyoteknoloji

Tarımsal Biyoteknoloji

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Beslenme ve Diyetetik

Ergoterapi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Gerontoloji

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sağlık Yönetimi

Çocuk Gelişimi

Beslenme ve Diyetetik

Sosyal Hizmet

Sağlık Yönetimi

Sağlık Lisans Tamamlama hakkında Sıkça Sorulan Sorular için https://www.yok.gov.tr/DuyuruBelgeleri/Proje%20Destekleme%20ve%20Geli%C5%9Ftirme%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/2021/2021-slt-sss.PDF linkini tıklayınız.

Başvuru Ekranı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular için https://www.yok.gov.tr/DuyuruBelgeleri/Proje%20Destekleme%20ve%20Geli%C5%9Ftirme%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/2021/2021-slt-basvuru-ekrani-sss.PDF linkini tıklayınız.

2021 Sağlık Lisans Tamamlama Programına Başvurmak için https://yoksis.yok.gov.tr/lisanstamamlama/ linkini tıklayınız.

Sorularınız İçin

YÖK İletişim Merkezi Telefon Numarası: 0 850 470 0 965

Yazılımla ilgili teknik destek için: sltdestek@yok.gov.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.