Öne Çıkanlar 2023 Yılı Aralık Ayı Koç Burcu Sağlık Yorumu Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik EYT İçin Yeni Kanun Teklifi EYTSYDD Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı

Yüksek Askeri Şûra Yönetmeliği (Karar Sayısı: 6148)

Ekli “Yüksek Askeri Şûra Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 8 sayılı Yüksek Askeri Şurânın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

YÜKSEK ASKERİ ŞÛRA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek Askeri Şûranın hazırlık faaliyetleri, yönetimi, çalışma ve karar alma usulleri, sekretarya hizmetleri ile görevlerine ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup general, amiral ve albaylardan, bir üst rütbeye terfi, kadrosuzluktan emeklilik veya görev süresi uzatılma durumunda bulunanlar ve Yüksek Askeri Şûra Başkanının kararıyla Yüksek Askeri Şûra değerlendirmesine alınanlar ile Yüksek Askeri Şûra faaliyetlerinde görevli personeli ve Yüksek Askeri Şûra üyelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 8 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yüksek Askeri Şûra toplantılarına katılması halinde Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanının katılmadığı hallerde Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilecek Cumhurbaşkanı Yardımcısını,

b) Değerlendirme notu: Yüksek Askeri Şûra üyelerinin, Yüksek Askeri Şûra değerlendirmesine giren general, amiral ve albaylar hakkında verdikleri notların ortalamasını,

c) Kadrosuzluk: 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre general, amiral ve albayların; Yüksek Askeri Şûra Başkanının kararıyla rütbe bekleme süresine bakılmaksızın değerlendirmeye alındıklarında, rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda bir üst rütbeye yükselememe ve hizmet ihtiyaçlarının kadro miktarından fazla olması durumunu,

ç) Şûra: Yüksek Askeri Şûrayı,

d) Şûra Sekreteri: Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,

e) Şûra Sekretaryası: Şûranın görev ve yetkilerini yerine getirebilmesine ilişkin işlemler ile Şûraya yönelik hazırlık faaliyetlerini, Şûranın icrasına yönelik toplantı, yazışma, kararların ilgililere duyurulması, kayıt, arşivleme ve raportörlük gibi hizmet ve faaliyetleri yürüten Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

f) Terfi: General ve amiraller ile albayların 926 sayılı Kanunda yazılı şekil ve şartlara uyularak bir üst rütbeye yükseltilmelerini,

g) Terfi yılı: Her yılın 30 Ağustos tarihinden başlayıp, ertesi yılın 30 Ağustos tarihine kadar geçen süreyi,

ğ) Üye: Yüksek Askeri Şûra üyelerini,

h) Yeterlik notu;

1) General ve amiral rütbelerinde, bulunulan rütbedeki sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamını,

2) Albay rütbesinde, sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamını, ifade eder.

(2 ) Bu Yönetmelikte tanımlanmayan ifadeler konusunda 926 sayılı Kanun ile Subay Sicil Yönetmeliğindeki tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Şuranın Yönetimi ve Görevleri

Başkan ve üyeler

MADDE 5- (1) Şûranın üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarıdır.

(2 ) Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde Yüksek Askeri Şura toplantılarına katılır ve başkanlık eder. Cumhurbaşkanı katılmadığında, görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şûra toplantılarına başkanlık eder.

Görevler

MADDE 6- (1) Şûranın görevleri şunlardır:

a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin (konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek.

b) Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek.

c) Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek.

ç) Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek.

d) General ve amiralliğe yükselecek albaylar ile bir üst rütbeye yükselecek general ve amirallerin terfi kararlarını almak.

e) Görev süresi uzatılacak general ve amiraller hakkında karar almak.

f) Kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılacak general ve amiraller ile albaylar hakkında karar almak.

g) Hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle görev süresi uzatılacak albaylar hakkında karar almak.

ğ) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şûra Toplantıları Öncesinde Yapılacak Hazırlık Faaliyetleri

Şûra hizmetlerinin yürütülmesi

MADDE 7- (1) Şûra hizmetleri, Şûra Sekreteri sorumluluğunda yürütülür.

Şûra toplantısının yeri ve zamanı

MADDE 8- (1) Şûra, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şûrayı toplayabilir.

(2) Şûranın toplanacağı yer ve zaman Başkan tarafından belirlenir.

Toplantı hazırlıkları

MADDE 9- (1) Şûra toplantıları için gerekli hazırlıklara, Şûra Sekretaryasınca yayımlanacak bir ön çağrı ile başlanır.

(2) Hazırlanan ön çağrı, Şûra Sekreteri tarafından uygun görülecek birimlere gönderilir ve Şûra üyeleri ile ilgili birimlerin Şûra gündemine ilişkin görüş ve teklifleri alınabilir.

Şûra gündeminin belirlenmesine yönelik ön hazırlıklar

MADDE 10- (1) Şûra Sekretaryasına gelen teklifler, aşağıdaki sıraya göre tasnife tabi tutulur:

a) Başkanın görüşülmesini lüzumlu gördüğü konular.

b) Bir evvelki Şûra toplantı gündeminden devredilen veya görüşülemeyen teklifler.

c) Şûraya getirilen yeni teklifler.

(2) Gelen teklifler Şûra Sekreteri tarafından Başkana sunulur. Şûranın nihai gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

(3) Cumhurbaşkanının onayından geçen gündem konuları ve bu konulara ilişkin olarak teklif makamlarınca yapılan hazırlıklar, Şûra Sekreteri tarafından toplantı öncesinde Şûra üyelerinin bilgisine sunulur.

Şûranın terfi, görev süresinin uzatılması ve emeklilik işlemlerine ilişkin hazırlık faaliyetleri

MADDE 11- (1) Şûra toplantısında bir üst rütbeye terfi edecek general, amiral ve albaylar ile emekliliğe sevk edilecek ve görev süresi uzatılacakların işlemlerine yönelik hazırlık faaliyetleri, ilgili mevzuatına uygun olarak gerekli makamlarla koordine edilmek suretiyle Şûra Sekretaryası tarafından yürütülür.

(2) Toplantı tarihinin bildirilmesini müteakip bir üst rütbeye terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bulundukları son görev yerleri ile terfi, görev süresinin uzatılması ve emeklilik işlemlerine esas bilgiler, Şûra Sekreteri tarafından Şûra üyelerine gönderilir.

Şûra toplantısının duyurulması

MADDE 12- (1) Şûra toplantısının yeri ve zamanı toplantıdan önce, Şûra Sekreteri tarafından üyelere bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şûra Toplantısı

Şûra toplantısının icrası

MADDE 13- (1) Şûra, bütün üyelerin katılımı ile toplanır. Ancak özrü olanlar, toplantıya katılamayacaklarını toplantı gününden önce Şûra Sekretaryasına bildirir. Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak bildirebilir.

(2) Görüşülen konular sırasıyla oylanarak karara bağlanır. Oylama işlemi, aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Karara bağlanmış bir konu üzerinde yeniden görüşme açılabilmesi için üyelerden birisinin teklifi üzerine bu hususta yeniden karar alınması gerekir.

(4) Şûra üyelerinden herhangi birisi tarafından Şûra toplantısı sürecinde gündeme alınması teklif edilecek ilave konular, Başkanın oluru ile Şûrada ilave gündem maddesi olarak görüşülebilir.

(5) Şûranın asker üyeleri; kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşiti (aynı nasıplı) olan general ve amirallerin yükselme, görev süresinin uzatılması veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantının ilgili oturumuna katılmaz.

(6) Alınan kararlar imza altına alınır. Karara muhalif olan üyelerin muhalefet şerhleri de karara eklenir.

(7) Şûra kararları Cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül eder.

Terfi, görev süresinin uzatılması ve kadrosuzluktan emeklilik işlemleri

MADDE 14- (1) Şûra Sekretaryası; general, amiral ve albayların terfi, görev süresinin uzatılması ve kadrosuzluktan emeklilik işlemleri ile ilgili çalışmalarına her yılın Ekim ayında başlar.

(2) Terfi işlemleri 926 sayılı Kanun, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(3) Kuvvet komutanlıklarınca, yükselme sırasına girmiş bulunan albayların sicil notu ortalamaları Subay Sicil Yönetmeliğine göre tespit edilerek, özlük dosyaları ve sicil belgeleriyle birlikte Şûra Sekretaryasına gönderilmek üzere hazır bulundurulur. Talep edilenler Şûra Sekretaryasına teslim edilir.

(4) Yükselme sırasında bulunan general ve amirallerin sicil notu ortalamaları, Subay Sicil Yönetmeliği esaslarına göre Şûra Sekretaryasınca tespit edilir.

(5) Şûra Sekretaryasınca general ve amiraller ile albayların özlük dosyaları ve sicil belgeleri incelenerek; gerekli bilgi, belge ve sicil notu ortalamaları Şûraya sunulur.

(6) Şûra üyeleri, terfi sırasına giren her bir general, amiral ve albay için;

a) Sicil dosyaları ile sicil belgeleri veya özetlerini,

b) Özlük dosyalarında mevcut yargı kararlarını, her çeşit disiplin cezalarını ve bu kararlara dayanak olan fiil ve davranışlarını,

c) Özlük dosyalarında mevcut takdir, taltif ve sağlık durumlarını belirten belgeleri,

ç) Yapılmış denetleme, tatbikat, harp oyunu veya plân tatbikatlarındaki başarı durumlarını değerlendirerek genel durumundan edindiği kanaate göre 1 ilâ 100 arasında değerlendirme notu takdir eder.

(7) Yeterlik notu; general ve amiraller için bulunulan rütbedeki sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun, albaylar için ise sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplanmasıyla elde edilir.

(8) General ve amiraller ile albayların yeterlik sıralaması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Her rütbedeki general ve amiraller, muharip ve yardımcı sınıflar kendi aralarında olmak ve yeterlik notu en yüksek olandan başlanmak üzere sıralanır.

b) Albaylar; en yüksek yeterlik notu alanlardan başlanmak üzere, kurmay subaylar sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında (Hava Kuvvetlerinde, pilot kurmay ile diğer sınıf kurmay subaylar ayrı ayrı) diğerleri sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar.

(9) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde terfi, görev süresinin uzatılması ve kadrosuzluktan emeklilik işlemleri hakkında 926 sayılı Kanunun 49 uncu ve 54 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

(10) General ve amiraller için kıta görevi zorunluluğu konusunda Subay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Albayların görev süresinin uzatılması veya kadrosuzluktan emeklilik işlemleri

MADDE 15- (1) Albayların görev süresinin uzatılması veya kadrosuzluktan emeklilik işlemleri 926 sayılı Kanunun 41 inci ve 54 üncü maddelerine göre yürütülür.

Kararların gizliliği

MADDE 16- (1) Şûra toplantıları gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayımlanması yasaktır. Ancak açıklanmasına Şûranın kararıyla müsaade edilen konular Millî Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanır.

(2) Şûrada görüşülen mevzuat taslaklarına ilişkin kararların gizliliği, işlem dairelerince hazırlanacak taslağın Cumhurbaşkanlığına gönderilmesini müteakip Cumhurbaşkanının onayıyla ortadan kalkar.

Kararların uygulanması

MADDE 17- (1) Şûra tarafından alınan veya görüş bildirilen kararlar, Cumhurbaşkanının onayını müteakip uygulanmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

Şeref defteri

MADDE 18- (1) Şûra Sekretaryası tarafından Şûra Şeref Defteri tutulur. Bu defter Şûranın her toplantısında üyelere imza ettirilerek muhafaza altında bulundurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19- (1) 28/5/2017 tarihli ve 30079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Askeri Şûra Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.