Öne Çıkanlar öğretmen yüz yüze eğitim EBA TV denklik işlemi Koronavirüs

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ (Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin)

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Uçak Bakım ile İnşaat Teknolojisi alanındaki öğrenciler için 6 bin 393 lira, Denizcilik ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanındaki öğrencilere 6 bin 976 lira, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Tarım Teknolojileri, Makine Teknolojisi ile Motorlu Araçlar Teknolojisi alanındakilere 7 bin 549 lira destek sağlanacak.

Gıda Teknolojisi alanı için 6 bin 739, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı için 5 bin 810, Kimya Teknolojisi için 6 bin 858, Makine ve Tasarım Teknolojisi için 7 bin, Radyo-Televizyon için 6 bin 480, Tasarım Teknolojileri için 5 bin 108, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri için de 7 bin 786 lira destek verilecek.

Bilişim Teknolojileri 5 bin, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 6 bin 393, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 8 bin 13, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 7 bin 441, Gıda Teknolojisi 6 bin 976, Kimya Teknolojisi 7 bin 322, Makine ve Tasarım Teknolojisi 7 bin 500, Matbaa Teknolojisi 7 bin 549, Metal Teknolojisi, Plastik Teknolojisi 7 bin 322, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 6 bin 620, Moda Tasarım Teknolojileri 5 bin 529, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Tasarım Teknolojileri 5 bin 810, Tekstil Teknolojisi 6 bin 976, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 6 bin 512 lira destek verilecek.

Resmî Gazete

25 Aralık 2020 CUMA

Sayı : 31345

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında;

“Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık tarafından müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Cumhurbaşkanı kararıyla, bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için de altıncı fıkradaki usul ve esaslar çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.

Bu konu ile ilgili öğrenci başarı durumu da dahil olmak üzere destek verilme kriterleri, hangi eğitim ve öğretim alanlarına destek verileceğine dair kurallar ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.

5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde;

“a) Okulun organize sanayi bölgesi içerisinde veya 21/3/2016 tarihli ve 2016/8660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,

c) Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden fazla olmaması,

ç) Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç otuz gün içerisinde okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması,

d) Öğrencinin okula devam ediyor olması ve devamsızlıktan başarısız duruma düşmemesi,

e) Organize sanayi bölgesi dışında açılacak özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20.000 ve üzerinde olması,

f) Organize sanayi bölgesi dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan/dallarda belirlenen eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.” hükmü ve aynı maddenin ikinci fıkrasında ise; “Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak her yıl Mayıs ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanacak olan tebliğde belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek alanlar, destek tutarları ve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir:

1- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel meslekî ve teknik liselerinin Tablo-1’de yer alan, alan/dallarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.

Tablo 1 - Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Liselerinde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilen Alanlar ve Tutarları

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri : 6.393,60

Denizcilik : 6.976,80

Elektrik-Elektronik Teknolojisi : 7.549,20

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri : 6.976,80

Gıda Teknolojisi : 6.739,20

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı : 5.810,40

İnşaat Teknolojisi : 6.393,60

Kimya Teknolojisi : 6.858,00

Makine Teknolojisi : 7.549,20

Makine ve Tasarım Teknolojisi : 7.000,00

Motorlu Araçlar Teknolojisi : 7.549,20

Radyo-Televizyon : 6.480,00

Tarım Teknolojileri : 7.549,20

Tasarım Teknolojileri : 5.108,40

Uçak Bakım : 6.393,60

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri : 7.786,80

2- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan özel her türdeki mesleki ve teknik liselerinin Tablo-2’de yer alan, alan/dallarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.

Tablo 2 - Organize Sanayi Bölgelerinde Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilen Alanlar ve Destek Tutarı

Bilişim Teknolojileri : 5.000,40

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri : 6.393,60

Elektrik-Elektronik Teknolojisi : 8.013,60

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri : 7.441,20

Gıda Teknolojisi : 6.976,80

Kimya Teknolojisi : 7.322,40

Makine Teknolojisi : 8.013,60

Makine ve Tasarım Teknolojisi : 7.500,00

Matbaa Teknolojisi : 7.549,20

Metal Teknolojisi : 7.322,40

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı : 6.620,40

Moda Tasarım Teknolojileri : 5.529,60

Motorlu Araçlar Teknolojisi : 8.013,60

Plastik Teknolojisi : 7.322,40

Tasarım Teknolojileri : 5.810,40

Tekstil Teknolojisi : 6.976,80

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme : 6.512,40

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri : 8.013,60

3- Eğitim ve öğretim desteği, yukarıda belirlenen alanların dallarında eğitim görecek öğrencilere de uygulanır.

4- Bu Tebliğ kapsamında eğitim ve öğretim desteği alan 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflardaki öğrenciler, 5580 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında verilen eğitim ve öğretim desteğinden yararlanamazlar.

5- Belirlenen destek tutarları, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

6- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

7- Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Tebliğ, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

8- Bu Tebliğ hükümleri Millî Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı tarafından müştereken yürütülür. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.