Öne Çıkanlar Sağlık Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı Koronavirüs Mesai

2020 Yılı MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Duyurusu
Abone Ol

Başvurular 26 Ekim-3 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sınav ücreti 12-20 Kasım 2020 tarihleri arasında saat 23.59'a kadar ödenebilecek. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi 30 Kasım 2020 tarihinde yayınlanacak. Sınav 6 Aralık 2020 tarihinde saat 10.00'da yapılacak olup sonuçlar 28 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar başvuru yapabilecek olup diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamayacak.

Unvan değişikliği sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.meb.gov.tr ve http://pgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. 

Yazılı sınav için genel başvuru şartları belli oldu.

Buna göre; başvurunun son günü itibarıyla; avukat kadrosu için hukuk fakültesi mezunu olup avukatlık ruhsatına sahip olanların; grafiker ve istatistikçi kadroları için mesleğin gerektirdiği alanda yükseköğretim mezunu olanların; mimar kadrosu için mesleğin gerektirdiği alanda (iç mimar ve peyzaj mimarlığı bölümleri hariç) yükseköğretim mezunu olanların; mühendis kadrosu için üniversitelerin mühendislik fakültelerinin bilgisayar, elektrik-elektronik, harita, inşaat, makine bölümlerinden mezun olanların; programcı kadrosu için bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olanlar ile en az iki programlama dilini bildiğini belgelendirenlerin; tekniker kadrosu için en az iki yıllık bir yüksekokulun; bilgisayar, elektrik-elektronik, harita, inşaat, makine, basım ve yayın teknolojileri alanlarından mezun olanların; teknisyen kadrosu için bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat-yapı, metal işleri, mobilya ve dekorasyon, motor, sıhhi tesisat-iklimlendirme alanlarında eğitim veren en az ortaöğretim düzeyindeki bir eğitim kurumundan mezun olanların başvuruları alınacak.

Yurt dışı üniversitelerinden mezun olanlar için ayrıca Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi istenecektir.

YAPILACAK İŞLEMLER

Merkez Teşkilatı Birimleri ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

Bu Kılavuz, merkez teşkilatı birimleri ve valiliklerce personele tebliğ ve tebellüğ belgesi düzenlenerek duyurulacaktır.

Unvan değişikliği yazılı sınavına yapılacak başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için merkez teşkilatı birimleri ve valiliklerce gerekli önlemler alınacaktır.

Başvuruda bulunanların bilgileri, özlük dosyalarının tutulduğu merkez teşkilatı birimleri ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince incelenecektir.

Unvan değişikliği yazılı sınavına başvuran merkez ve taşra teşkilatı personelinden Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte aranan şartları taşıyanların başvuruları; merkez teşkilatı personeli bakımından merkez teşkilatı birimleri, taşra teşkilatı personeli bakımından ise sırasıyla ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan, merkez teşkilatı birimleri ve il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile aday sorumlu olacaktır.

Yazılı sınav başvuru işlemlerinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Unvan değişikliği yazılı sınavına başvuruda bulunacakların MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim durumu, hizmet durumu ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine merkez teşkilatı birimleri ile il millî eğitim müdürlüklerince gerekli düzeltmeler MEBBİS modülünde yapılacaktır. (Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararlarına göre görevine iade edilenlerin, MEB’deki hizmet süresine dâhil edilmeyen açık sürelerin hesabı için e-Personel modülünde yer alan “MEB’den Ayrılma İşlemi” ekranından açık süre bilgilerinin doldurulması gerekmektedir.) Bu konuyla ilgili sorumluluk; adayda ve merkez teşkilatı personeli bakımından özlük dosyalarının tutulduğu birim, taşra teşkilatı personeli bakımından ise ilçe/il millî eğitim müdürlüklerinde olacaktır.

Unvan değişikliği yazılı sınavına katılmak isteyen adaylar başvurularını, Kılavuzda belirtilen süreler içerisinde, http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle yapacaktır.

Başvuruyu kabul edecek birimler, başvuru işlemi sırasında adayın mezuniyeti itibarıyla bu Kılavuzun “Yazılı Sınav Başvuru Şartları” başlıklı 3’üncü maddesinde yer alan unvanlar için belirlenen okullardan mezun olduklarını diplomaları üzerinden kontrol edecektir.

Adaylar, atamaya esas öğrenim belgesini, öğrenim belgesi yeterli olmayanlar ise transkript sertifikalarını tarayarak en az 50 KB, en fazla 135 KB olacak şekilde başvuru ekranına yükleyecektir.

Adayların onaylanan başvuru çıktısı, merkez teşkilatı personeli bakımından görev yaptıkları birimlerce, taşra teşkilatı personeli bakımından ise görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

Adaylar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edecektir.

Adaylar, Elektronik Başvuru Formu ile yapmış oldukları başvurularında, Kılavuzda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılır. Yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan adaylar sorumlu olacaktır.

Başvuru sırasında adaylar tarafından yapılacak itirazlar, merkez teşkilatı personeli bakımından merkez teşkilatı birimleri, taşra teşkilatı personeli bakımından ise ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince başvuru süresi içerisinde değerlendirilerek sonucundan aday bilgilendirilecektir.

Sınava girecek engelli adayların tespiti MEBBİS modülü üzerinden yapılacak; bu kapsamda sınavda, adayların engel durumu dikkate alınarak tedbir hizmeti sağlanacaktır.

Sınav öncesinde veya sınav anında ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumu olan ancak MEBBİS modülünde engel durumu görünmeyen adaylar, sağlık kurulu raporu, özürlü/engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya engel durumunun resmî olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı belgelerinden herhangi birinin nüshasını başvuruyu ilk onaylayan birime teslim edecek ve “Elektronik Başvuru Formu”nda “engel durumu” ve “almak istediği hizmet” kutucuğunu işaretleyecektir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise başvuruyu ilk onaylayan birim sorumlu olacaktır.

Sınava girecek adaylar, 12-20 Kasım 2020 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla yazılı sınav ücreti olarak 100 TL (KDV dâhil) yatıracaklardır.

Adaylar yazılı sınav ücretini; T.C. Ziraat Bankası için bankamatik, internet bankacılığı; Türkiye Halk Bankası için bankamatik, internet bankacılığı; Türkiye Vakıflar Bankası için bankamatik, internet bankacılığı ya da şube; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları ile yatırabilecektir. Adayların, tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde katılacakları ilgili sınav adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir. Adayların güncel telefon numarasını bildirmeleri ve tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının adaya ait olması zorunludur.

Adaylar, yazılı sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı (MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sınavı) bulunacaktır.

Yazılı sınav ücreti kesinlikle yukarıda sayılan bankalardan birine yatırılacaktır.

Yazılı sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

ÖDSGM tarafından adayların sınava girecekleri bina ve salonları gösteren sınav giriş belgeleri, 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesinin çıktısı, adaylar tarafından internet ortamında alınacak; adaylara, sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, karantina vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi ÖDSGM’nin uygun görüşü alınmak suretiyle sınav yeri değiştirilebilecektir. Bu hususların dışında sınav yeri değişiklik talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylara, eşit puan ağırlıklı toplam 50 adet çoktan seçmeli (5 seçenekli) soru sorulacaktır.

Yazılı sınav, bu Kılavuzda belirtilen sınav merkezlerinde 06 Aralık 2020 Pazar günü saat 10.00’da 81 il merkezinde başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 75 dakika sürecektir.

Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

Unvan Değişikliği yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları 08 Aralık 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı/Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Adayların; sınav puanının eşit olması hâlinde başarı sıralaması, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilecektir.

Yazılı sınav sonuçları 28 Aralık 2020 tarihinde Bakanlığın http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Adaylar; yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde PGM’ye yapacaklardır. PGM tarafından gönderilen itirazları ÖDSGM en geç 10 iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak PGM’ye bildirecektir. Yapılacak incelemede ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara PGM tarafından bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (KDV dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Sözlü sınava ilişkin takvim, yazılı sınav sürecinin tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.

Unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olanlardan atama koşullarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak; ataması yapılmış olanların atamaları ise iptal edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Personel Genel Müdürlüğü (PGM) Merkez Atama Daire Başkanlığı

Taşra Atama Şube Müdürlüğü: (Taşra Teşkilatı 

Avukat-Mimar-Mühendis-Programcı-TeknikerTeknisyen kadroları için )

Tel : 0 (312) 413 18 35 - 413 28 53 - 413 14 26

Faks : 0 (312) 418 23 43

Merkez Atama Şube Müdürlüğü: (Merkez Teşkilatı 

Avukat-Grafiker-İstatistikçi-Mimar-MühendisProgramcı-Tekniker-Teknisyen kadroları için)

Tel : 0 (312) 413 28 40 – 413 17 59 – 413 17 61

Faks : 0 (312) 418 28 59

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM)

Tel : 0 (312) 413 46 07-413 46 08-413 32 47-413 32 48

Faks: 0 (312) 223 70 64

Ekler:

1-      Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvanlar Bazında Boş Kadro Sayılarını Gösteren Tablo : https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_10/23175805_Ek_1-Merkez_ve_TaYra_TeYkilatY_Unvanlar_BazYnda_BoY_Kadro_SayYlarY.pdf

2-      Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Konu Başlıkları, Ağırlık Yüzdeleri ve Soru Sayılarını Gösteren Tablo https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_10/23175853_Ek_2-_Unvan_DeYiYikliYi_YazYlY_SYnavY_Konu_BaYlYklarY_AYYrlYk_Yuzdeleri.pdf

3-   Meslekî ve Teknik Ortaöğretimde Uygulanan Öğretim Programlarının Eşleştirme Tablosu https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_10/23175920_Ek_3-Mesleki_ve_Teknik_OrtaoYretimde_Uygulanan_OYretim_ProgramlarYnYn_EY.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.