Öne Çıkanlar öğretmen EACEA (Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı) Kültür ve Turizm Bakanlığı emeklilikte yaşa takılanlar A101 1 Temmuz 2022 Aktüel Ürünler

2021-2022 BİLSEM Yaz Okulu DYK e-Kılavuzu ve Takvimi

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Yaz Okulu Destekleme ve Yetiştirme Kursları Takvimi belli oldu.

BİLSEM Yaz Okulu Kapsamında Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezi Başvurularının alınması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması 6-10 Haziran 2022 tarihleri arasındadır.

BİLSEM Öğretmen Başvuruları 13-17 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak ve onaylanacak.

BİLSEM Yaz Okulu Kapsamında Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alacak idareci ve öğretmenlerin bilgileri 20-23 Haziran 2022 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince Bakanlığa bildirilecek.

BİLSEM Yaz Okulu Kapsamında Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alacak öğretmenlere 27-30 Haziran 2022 tarihleri arasında Bakanlıkça hizmet içi eğitim verilecek.

Öğrenci başvuruları 25 Haziran-2 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak.

BİLSEM Yaz Okulu atölye/dersliklerin öğrenci listeleri/gruplarının oluşturulması, e-Kurs modülünün açılarak veri girişlerinin yapılması 4-14 Temmuz 2022 tarihleri arasındadır.

BİLSEM Yaz Okulu Kapsamında Destekleme ve Yetiştirme Kursları 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak, 14 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanacak.

* Öğrenci başvuruları sürecinde nöbetçi idareci belirlenerek hafta sonları dâhil BİLSEM Müdürlükleri 08.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

1. GENEL ESASLAR

1.1. Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı 29.08.2019 tarihli ve 83203306-10.04-E.15508138 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi 5. Maddesi 10. Fıkrası hükmü gereğince bilim ve sanat merkezlerinde açılacak “Yaz Okulu Kapsamında Destekleme ve Yetiştirme Kursları” ile ilgili usul ve esasları kapsar. Bilim ve sanat merkezleri yaz okulu kapsamında destekleme ve yetiştirme kursları iş ve işlemleri bu kılavuz doğrultusunda yürütülür.

1.2. BİLSEM kurum müdürlüğü tarafından il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne BYO kurs merkezi başvurusu yapılır. Başvuruda BİLSEM müdürlüğünce tüm atölye/dersliklerini kapsayacak şekilde açılacak BYO kursları teklif edilir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü DYK komisyonu onayı ile açılır. (Ek:1 BİLSEM Yaz Okulu Kurs Merkezi Başvuru Formu)

1.3. İl/ilçe milli eğitim müdürlüğünce onaylanan BYO kapsamındaki atölye/derslikler BİLSEM öğretmenlerine duyurularak bu öğretmenlerin BYO kurs talepleri alınır (Ek:2 BİLSEM Yaz Okulu Kursu Öğretmen Talep Formu). BYO kurslarında kadrolu/görevlendirme olarak görev yapan BİLSEM öğretmenlerinin öncelikli olarak görev alması esastır. Bu öğretmenlerce ihtiyacın karşılanamaması durumunda BYO kurslarında BİLSEM müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Bunun yanında BYO kurs merkezinde açılmış olan atölye/derslik için istekli BYO kurs merkezi öğretmeni/idarecisi bulunmaması halinde il/ilçe milli eğitim müdürlükleri veya BİLSEM müdürlükleri, il/ilçesinde bulunan üniversitelerle işbirliğine giderek öğretim elemanlarının da taleplerini alır ve ek ders ücreti karşılığında BYO kurslarında görevlendirebilir.

1.4. BYO kurs merkezi tarafından BYO kursu öğretmen/idareci/öğretim elemanı talep formları il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilir. İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü DYK Komisyonu onayı ile görevlendirilen BYO kursu öğretmen/idareci/öğretim elemanı bilgileri il milli eğitim müdürlüğünde birleştirilir ve bu kılavuzda yayınlanan takvim doğrultusunda ivedilikle Bakanlığa gönderilir (Ek:3 BİLSEM Yaz Okulu Kursu Öğretmen/İdareci/Öğretim Elemanı Bilgi Formu). Bakanlık tarafından düzenlenecek senkron/uzaktan hizmet içi eğitime, görevlendirilen öğretmen/idareci/öğretim elemanlarının katılmaları sağlanır. Bakanlıkça düzenlenecek BYO kursu hizmet içi eğitimine, görevlendirilen öğretmen/idareci/öğretim elemanlarının mazeretsiz katılmamaları durumunda görevlendirmeleri DYK komisyonunca iptal edilir.

1.5. BYO kursları 2021-2022 eğitim öğretim yılı esas alınarak 2.sınıf ve 12.sınıf dâhil bu sınıflar aralığında bulunan tüm örgün (özel öğretim kurumları dâhil) eğitim gören öğrencilere açılabilir. BYO kurslarına başvurular BYO kurs merkezi olan BİLSEM müdürlüklerine kursa katılmak isteyen öğrencinin velisi tarafından şahsen yapılır. Bir öğrenci en fazla 2 farklı atölye/dersten BYO kursuna müracaat edebilir. Başvuruda öğrenci velisi tarafından Ek:4 BYO Kursu Öğrenci Başvuru Formu doldurulur ve formla birlikte istenilen belgelerle BYO kurs merkezine teslim edilir. BYO kurs merkezlerince bu kılavuzda yayınlanan takvimde belirtilen tarihler dışında öğrenci başvurusu alınmaz.

1.6. BYO kurs merkezi tarafından, atölye/ders tercihlerine göre sınıf seviyesi yerine aynı kademedeki öğrencilerin bir arada eğitim alacağı şekilde gruplar/listeler oluşturulur. Bir atölye/ders için ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde ayrı ayrı gruplar açılabilir.

1.7. Bakanlıkça bu kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda açılacak e-Kurs Modülüne, BYO kurs merkezince oluşturulan atölye/dersliklerdeki öğrenci grupları/listelerinin bilgileri işlenir.

1.8. BYO kurs programına devam edecek öğrenci sayısının 10’dan az olmaması esastır. Bir atölye için bir grubun öğrenci sayısının üst sınırı BYO kurs merkezi müdürlüğünce atölye/derslik kapasitesine göre belirlenecektir. Her bir grubun BYO kurs merkezince belirlenen azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz.

1.9. BYO kurslarında derslik/atölyelerinin tam kapasiteyle hizmet vermesi esastır. BYO’da bir atölye/derslikte günlük bir grup için 2, dört ayrı grup için 8 saat kurs planlanabilir. Bir grup için BYO kurslarında bir atölye/derslik süresi haftalık 4 saat, toplamda 4 hafta ve 16 saattir.

1.10. Bir öğrenci en fazla 2 farklı atölye/ders grubundan BYO kursuna devam edebilir. Haftalık 8, toplamda ise 32 saat BYO kursuna katılabilir. BYO kurslarında bir öğrenci günlük en fazla 2 saat atölye/derse katılabilecektir.

1.11. BYO kurslarının; hafta içi ve cumartesi yapılması esastır. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.

1.12. BYO kurslarındaki idari ve mali iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince yürütülür.

1.13. BYO kursları, özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.

1.14. Açılacak BYO kurslarına devam eden öğrencilerden kurs ücreti alınmaz.

1.15.Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerine denk gelen günler için kurs planlaması yapılmaz.

1.16. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararlarına istinaden mülki idare amirliklerince her bir BYO kurs programına devam edecek bir sınıfta bulunması gereken en az ve en fazla öğrenci sayısı yeniden belirlenir.

1.17. BYO kurslarında, kurs merkezleri, bu kılavuzdaki takvim doğrultusunda veri girişlerini yaparken e-Okul sisteminde öğrencilerin o yıl tamamladıklarısınıf seviyesiniseçecektir.

1.18. Nakil ve yurtdışından gelme gibi nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.

1.19. BYO kurs merkezinde aynı alanda görev alacak birden fazla atölye/ders öğretmeninin bulunması halinde ve o atölye/ders alanında da ikinci bir kurs grubu oluşmadığı takdirde, hangi öğretmenin görevlendirileceğinin kursa başvuran öğrencilerin tercihleri doğrultusunda kurs merkezi müdürlüğünce belirlenmesi esastır.

1.20. BYO kurslarına kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam derssaatinin özürsüz olarak 1/4’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlıksınırını aştığı atölye/dersten kurs kaydı silinir.

1.21. Öğrencilerin BYO kurslarına devam ve devamsızlıkları atölye/ders öğretmenince öğrenci yoklama defterine günlük olarak işlenir ve kurs merkezi müdürlüğünce günlük olarak takip edilir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıkların 1/4’i, devamsızlık süresinden sayılmaz.

1.22. Devamsızlık süresinin 1/4’ini dolduran öğrenci durumu; posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini kurs merkezi yönetimine teslim etmesi velisinden istenir.

1.23. Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde kurs merkezi yönetimine velisi tarafından verilir ve kurs merkezi müdürlüğünce öğrenci yoklama defterine işlenir.

1.24. Açılan her bir kursta öğrenci sayısının; devamsızlık, nakil, kayıt silme ve benzeri nedenlerle 10’un altına düşmesi durumunda, kurs merkezi müdürlüğü tarafından ivedilikle kursun kapatılmasına dair işlem başlatılır ve bu işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulur. Kurs merkezi müdürlüğünce kursun kapatılmasına ilişkin başlatılan işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 3 iş günü içinde onaylanır. Bu şekilde kapatılan kursun öğrencileri bir başka kursa kaydedilebilir.

1.25. Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenciler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Gerektiğinde kursla ilişikleri kesilir.

1.26. Kurslara ait planlar kurslarda görevli ilgili derslerin öğretmenlerince ÖERGM tarafından yayınlanan BYO Örnek Kurs Çizelgesi ile BYO Bilim ve Sanat Atölyeleri Örnek Çerçeve Programları ve Etkinlikleri çerçevesinde hazırlanır ve en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.

1.27. Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar; BYO etkinlik örnekleri, yardımcı kaynaklar web sitesi, ozelimegitimdeyim mobil uygulaması, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA Akademik Destek Platformu ile Bakanlıkça belirlenen diğer eğitim içeriği ve materyalidir.

2.1. DYK kurslarının planlanması ve yürütülmesiyle ilgili tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesini koordine etmek amacıyla millî eğitim müdürlüklerince kurulan il/ilçe komisyonları BYO kurslarının planlama ve yürütülmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütür.

2.2. Komisyonlar, bu kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda; BYO kurs merkezlerini, kurs merkezlerinde açılacak atölye/derslikleri, bu kurs merkezlerince teklif edilen BYO kurslarında görev alacak öğretmenleri/idarecileri/öğretim elemanlarını değerlendirerek onaylar. Görev alacak öğretmenleri/idarecileri/öğretim elemanlarını Bakanlığa bildirir (Ek:3 BİLSEM Yaz Okulu Kursu Öğretmen/İdareci/Öğretim Elamanı Bilgi Formu). BYO kurslarının koordinasyon ve yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli diğer tedbirleri alır.

2. İL/İLÇE KOMİSYONLARI

2.3. İl/ilçe DYK Komisyonu, BYO kurs merkezinde görev verildiği hâlde girebilecekleri azami ders saatini dolduramayanöğretmenlerin istemeleri halinde diğer bir BYO kurs merkezi tercihlerinde de görev alabilmesini sağlar.

2.4. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem merkez ilçenin hem de ilin konuyla ilgili iş ve işlemlerini yürütür. Büyükşehir statüsünde aynı usulle oluşturulan il komisyonu ilin konuyla ilgili iş ve işlemlerini yürütür.

2.5. BYO kursları, il/ilçe komisyonunca onaylanan atölye/derslerden yeterli sayıda öğrenci talebi olması hâlinde açılır.

2.6. BYO kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler bu kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda belirlenir.

2.7. Komisyonlar, kurs merkezi müdürlükleri ile il/ilçe sorumlularının e-Kurs Modülüne BYO Kursları verilerinin bu kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda zamanında işlemesini ve bilgilerin güncel tutulmasını sağlar. Kurslarla ilgili işleyişin sağlıklı yürümesi için gereken tedbirleri alır.

2.8. Komisyonlar, kursta görevli öğretmenlerin aylık ek ders ücreti ve puan işlemleri ile ilgili düzenlemeleri takip eder.

2.9. Komisyonlar, Yönerge kapsamındaki diğer iş ve işlemleri yürütür.

3. KURS MERKEZLERİ

3.1. Kurs merkezi müracaatını yapan BİLSEM müdürlükleri, 10 öğrenciden az olmamak koşuluyla bünyesinde bulunan atölye/derslerden kontenjanlarını belirler ve bu kılavuzda belirlenen takvim doğrultusunda il/ilçe müdürlüğü DYK Komisyonu onayına sunar (Ek:1 BİLSEM Yaz Okulu Kurs Merkezi Başvuru Formu).

3.2. MEB DYK Yönergesi ve BYO kursları e-Kılavuzunda belirtilen planlama ve uygulamalar haricinde kaymakamlık veya valilik oluru ile herhangi bir BYO kursu açılamaz. Bu kılavuzda yayınlanan takvim doğrultusunda veri girişleri e-Kurs Modülüne yapılmayan kurslar BYO kursları kapsamında değerlendirilemez.

3.3. Bünyesinde kurs açılan BİLSEM müdürü kurs merkezi müdürüdür. BYO kurs merkezi müdürü; kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri alır, kurs çalışmalarında plan ve programların uygulanmasını sağlar, kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan atölye temelli çerçeve öğretim programlarını ve planlarını inceleyip onaylar. Onaylanan planların kurs öğretmenleri tarafından uygulanmasının takibini, BYO Kursları Kılavuzu ve DYK Yönergesi hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

3.4. BYO Kurs merkezi müdürü, BYO kursları veri girişlerini kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda e-Kurs Modülü üzerinden yapar.

3.5. BYO kurslarının hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir. BYO kurs merkezi müdürü, kurs plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

3.6. BYO kursları, BYO kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Bu kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla 10 atölye/ders grubuna kadar bir müdür yardımcısı görevlendirilir. 10 atölye/ders grubundan fazla BYO kursu açılmışsa 10 ve katları dikkate alınarak (varsa) müdür yardımcısı görevlendirmesi yapılabilir.

3.7. BYO kurs merkezi müdür yardımcısı; kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemler ile kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele mevzuatına göre yapılacak ücret ödemelerine ilişkin işlemleri yürütür. BYO kurs merkezi müdürü tarafından kendisine verilen nöbet görevini yerine getirir ve kursla ilgili verilecek diğer iş ve işlemleri yürütür.

3.8. BYO kurslarıyla ilgili olarak bu kurs merkezlerinde; öğrenci yoklama defteri, kurs ders defteri, gelen ve giden yazı dosyası, kurs ders/atölye planları dosyası ile denetim defteri tutulur. Bu fıkra gereği yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir.

3.9. Kurslarda, ilgili atölye/ders öğretmenlerince ÖERGM tarafından yayınlanan BYO Örnek Kurs Çizelgesi ile BYO Bilim ve Sanat Atölyeleri Örnek Çerçeve Programları ve Etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan ve kurs merkezi müdürlüğünce onaylanan atölye temelli çerçeve öğretim programları ve planları uygulanır.

3.10. BYO kurs programlarının hazırlanmasında; ÖERGM tarafından yayınlanacak olan bilim ve sanat alanında atölye temelli örnek etkinliklerden ve Bakanlıkça belirlenen diğer kaynaklardan yararlanılır. BYO kurslarının araştırma ve merak uyandıracak etkinlikleri destekleyici nitelikte olmasına dikkat edilir.

3.11. Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlıkça karşılanır.

3.12. Kurslarda görevli öğretmenler arasından ihtiyaç halinde nöbetçi öğretmen görevlendirilebilir. Ayrıca atölye/dersliklerin temizlik ve düzeni için yeterli sayıda personel bulundurulur.

3.13. Müdür yardımcısı/yardımcıları Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar.

4. ÖĞRETMEN BAŞVURULARI

4.1. BYO kurslarında görev almak isteyen BİLSEM öğretmenleri, Bakanlıkça yayımlanan bu kılavuzda belirtilen takvime ve uygun atölye/ders branşlarına göre BYO kurs merkezi müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur (Ek:2 BİLSEM Yaz Okulu Kursu Öğretmen Talep Formu).

4.2. Kurslarda görev almak üzere başvuruda bulunan öğretmenler/idareci/öğretim elemanları, BYO kurs merkezi müdürlüğünce il/ilçe DYK komisyonuna bildirilir. Hizmet içi eğitim almak üzere komisyonca Bakanlığa bildirilen öğretmenler/idareci/öğretim elemanları, merkezi olarak düzenlenen hizmet içi eğitim kursuna katılır. Hizmet içi eğitim kursunu tamamlayan öğretmenler/idareci/öğretim elemanları arasından veli ve öğrencilerin tercihleri dikkate alınarak görevlendirme yapılır. Bu kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer illerdeki BİLSEM’lerde görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Görev yaptığı kurum/il ve ilçeden farklı bir yerde BİLSEM BYO kurslarında görev almak isteyen öğretmenlerin başvuruları görev yaptıkları kurumları tarafından alınır ve ilgili il/ilçe DYK komisyonuna iletilir.

4.3. BİLSEM öğretmenleri, bu kılavuz takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolu/görevlendirme çalıştıkları BİLSEM’de açılacak BYO kursunda öncelikli olarak tercih edilirler. Tercihleri dışında BYO kurs merkezinde de görev almak isteyen öğretmenler başvurularında bu hususu belirtirler

4.4. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.

5. KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI

5.1. Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programıuygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencilerinden; 2 inci ve 12 nci sınıflar dâhil bu aralıkta öğrenim gören öğrenciler başvurabilir.

5.2. BYO kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında da kursa katılabilir.

5.3. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin velileri tarafından BYO kurs merkezi müdürlüğüne bu kılavuzda yayınlanan takvim doğrultusunda şahsen kurs başvurusu yapılır (Ek:4 BYO Kursu Öğrenci Başvuru Formu). Başvuru sırasında velilerin öğrencinin kimlik belgelerini ibraz etmesi zorunludur.

5.4. Öğrenciler BYO kurs merkezince belirlenen atölye/derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

6. KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

6.1. BYO kurslarında öncelikle o kursa başvuru yapan BİLSEM öğretmenleri il/ilçe DYK komisyonuna görevlendirilmek üzere teklif edilir.

6.2. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir.

6.3. İhtiyaç olması hâlinde, üniversitelerle işbirliğine giderek istemeleri halinde alanında uzman öğretim elemanları da görevlendirilebilir.

7. KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI/SONLANDIRILMASI

7.1. Her bir kurs programına devam edecek öğrenci sayısının 10’dan az olmaması esastır. Öğrenci sayısının üst sınırı atölye/dersliğin kapasitesi doğrultusunda kurs merkezi tarafından belirlenir. Her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz.

7.2. BYO kurslarında gruplar; sınıf seviyesi yerine aynı kademedeki öğrencilerin eğitim alacağı şekilde oluşturulur. Bir atölye/ders için ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde ayrı ayrı gruplar açılabilir.

7.3. Birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle bir atölye/derslikte mevcudun 10’a ulaşamaması durumunda, millî eğitim müdürlüğünün onayı ile 5 öğrenciden az olmamak kaydıyla grup oluşturulabilir.

7.4. Açılan her bir kursta öğrenci sayısının devamsızlık nedeniyle 10’un altına düşmesi durumunda, kurs merkezi müdürü tarafından ivedilikle il/ilçe millî eğitim müdürlüğü DYK komisyonuna kursun birleştirilmesi veya kapatılmasına ilişkin teklif yazılı olarak yapılır. Kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına il/ilçe millî eğitim müdürlüğü DYK komisyonunca 3 iş günü içinde karar verilir ve bu karar yazılı olarak kurs merkezi müdürlüğüne bildirilir.

8. KURS SÜRELERİ

8.1. BYO kursları yaz döneminde planlanır. BYO kurslarının her yıl yayınlanacak kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda 4 hafta süreyle yapılması esastır. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda bu süreler Bakanlık veya mülki idare amirliklerince değiştirilebilir.

8.2. BYO kurslarının; hafta içi ve cumartesi günleri yapılması esastır. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.

8.3. BYO kurslarının kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere planlanır. Derslerin 40’ar dakika olarak ayrı ayrı işlenmesi esastır. Ancak atölye/ders içeriği, ulaşım, güvenlik, iklim gibi konularda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle dersler blok şeklinde de yapılabilir. 

9. SORUMLULUK

9.1. MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve bu Kılavuz hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel görevlerini; eksiksiz, zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

10. DENETİM

10.1. Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri BYO kurslarının tamamlanmasını takip eden 10 gün içerisinde denetimi, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince EK-5 BYO Kursları Değerlendirme Formu’na göre yapılır. Denetimler; il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilecek millî eğitim müdür yardımcıları/şube müdürleri/maarif müfettişleri tarafından yapılabileceği gibi bir maarif müfettişi/millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında okul müdürlerinden oluşturulacak ikişer kişilik denetim ekiplerince de gerçekleştirilebilir.

10.2. Denetim kapsamında hazırlanan raporlar il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine gereği için sunulur. Ayrıca, kursların değerlendirilmesiyle ilgili rapor; kurs merkezi müdürlüklerince ilçe millî eğitim müdürlüklerine, ilçe millî eğitim müdürlükleri raporları il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlükleri raporları da kurs merkezi olarak belirlenen eğitim kurumunun bağlı olduğu Genel Müdürlüğe kursların sona ermesinden sonra 30 gün içerisinde gönderilir.

11. KAYIT TUTMA VE BELGELENDİRME

11.1. Bu Kılavuz kapsamında, kurslarla ilgili olarak BYO kurs merkezlerinde; öğrenci yoklama defteri, kurs ders defteri, denetim defteri, gelen ve giden yazı dosyası ile kurs ders planlarınındosyası tutulur, yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir.

KILAVUZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.