Öne Çıkanlar Ulusal Engelliler Veri Bankası Milli Eğitim Şurası öğretmen TRT EBA TV Sağlık Bakanlığı

2021 İOKBS Merkezi Sınavı ile Adaylık Kaldırma Sınavı Görevlendirme İşlemleri (25 Ağustos 2021)

Genel Müdür V Bakan a. Murat İLİKHAN imzalı resmi yazıda ''2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ile Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ve İlköğretim veOrtaöğretim Kurumları BurslulukSınavı (İOKBS)Başvuru veUygulama Kılavuzu ve Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Kılavuzu hükümleri gereğince, 05 Eylül 2021 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile saat 10.00’da başlayacaktır.

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında görev alacak salon başkanı ve gözetmenlerin MEBBİS/Sınav İşlemleri Modülünden belirlenmesi için Genel Müdürlüğümüzce yapılan planlamaya göre;

 • Öğretmenlerin görev başvuru başlangıç tarihi: 16.08.2021 saat 11.00,
 • Öğretmenlerin son görev başvuru tarihi: 20.08.2021 saat 23.59,
 • Sınav yapılacak bina ve salon bilgilerinin MEBBİS’e yüklenmesi: 20.08.2021 18:00,
 • Öğretmenlerin birinci görevlendirme son onay tarihi: 23.08.2021 saat 23.59,
 • Öğretmenlerin ikinci görevlendirme son onay tarihi: 25.08.2021 saat 23.59,
 • Milli Eğitim Müdürlüklerince resen görevlendirme işlemleri başlangıç tarihi: 26.08.2021 saat 09.00,

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS)'nda görev alacak salon başkanı ve gözetmenlerin MEBBİS/Sınav İşlemleri Modülünden belirlenmesi için Genel Müdürlüğümüzce yapılan planlamaya göre;

• Öğretmenlerin görev başvuru başlangıç tarihi: 18.08.2021 saat 11.00,
• Öğretmenlerin son görev başvuru tarihi: 23.08.2021 saat 23.59,
• Sınav yapılacak bina ve salon bilgilerinin MEBBİS’e yüklenmesi: 23.08.2021 18:00,
• Öğretmenlerin birinci görevlendirme son onay tarihi: 25.08.2021 saat 23.59,
• Öğretmenlerin ikinci görevlendirme son onay tarihi: 27.08.2021 saat 23.59,
• Milli Eğitim Müdürlüklerince resen görevlendirme işlemleri başlangıç tarihi: 28.08.2021 saat 09.00 olarak belirlenmiştir.

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ile Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS)'nın uygulanması ve sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla bu sınavda görev alacak personelin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Buna göre; 

1- İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde;

a) Bölge sınav koordinasyon kurulu;

MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi'nin 13 üncü maddesinde tanımlanan unvanlardan en fazla 3 kişi,

b) Bölge sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri;

Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 15 inci maddesinde tanımlanan unvanlardan en fazla 3 kişi,

c) Bölge sınav yürütme komisyonu destek görevlileri;

Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 16 inci maddesinde tanımlanan unvanlardan en fazla 2 kişi,

Bölge sınav koordinasyon kurulu, Bölge sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri ile Bölge sınav yürütme komisyonu destek görevlileri, aynı gün yapılacak Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Ceza İnfaz Kurumları sınavı için de aynı kişilerden oluşturulacaktır.

2- Bina sınav sorumlusu (İl Temsilcisi);

MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi'nin 22 inci maddesinde tanımlanan unvanlardan olmak üzere, ilgili Millî Eğitim Müdürlüklerince resen görevlendirilecektir.

İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerince ihtiyaç duyulması halinde, ilçe merkezinde sınav yapılan okul/kurum sayısının üçte biri kadar personel bina sınav sorumlusu olarak görevlendirilebilir. Bina sınav sorumlusu görevlendirmelerinde ilk defa sınav yapılan okullara öncelik verilecektir.

İlçede görevlendirilecek bina sınav sorumlusu sayısı hesaplanırken, ilçede sınav yapılan resmi ve varsa özel okul sayısı her sınav türü için ayrı ayrı toplanacak, bu toplamlar üçe bölünerek her sınavda görev alacak görevli sayısı belirlenecektir. Evde veya hastanede yapılan sınavlar için bina sınav sorumlusu görevlendirmesi yapılmayacaktır.

Bina sınav sorumlusunun görev yaptığı ilçe dışında görevlendirilmesi halinde kendisine yolluk ve yevmiye gideri ödenmeyecektir.

3- Bina sınav komisyonu;

MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi'nin 17 nci maddesinde tanımlanan unvanlardan olmak üzere, ilgili Millî Eğitim Müdürlüklerince resen görevlendirilecektir.

a) Bina yöneticisi (okul müdürü, komisyon başkanı) (1 kişi)

b) Bina yönetici yardımcısı ( müdür yardımcısı, komisyon üyesi) (en fazla 2 kişi)

Sınav yapılacak her bina için, bir bina yöneticisi ve iki bina yönetici yardımcısından oluşmak üzere bina sınav komisyonu oluşturulabilir. Cezaevi veya çocuk ıslah evinde yapılan sınavlarda bina sınav komisyonu oluşturulmaz. Buralarda bina sınav komisyonunun görevlerini bina sınav sorumlusu yerine getirir.

4- Salon Görevlileri;

a) Salon Başkanı ve Gözetmenler;

MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi'nin 15 inci ve 23 üncü maddesi gereğince, salon başkanı ve gözetmenler MEBBİS Sisteminden belirlenmiş olup öğretmenlerin görev onay işlemleri yukarıda belirlenen planlama çerçevesinde yapılacaktır.

Başvuru onay işlemleri sonunda; öğretmen görevlendirmesi eksik kalan sınav salonları için görevlendirilmesi gereken salon başkanı ve gözetmenler, ilgili milli eğitim müdürlüklerince resen yapılacak görevlendirmeler ile belirlenecektir.

Salon başkanı ve gözetmen temininde yeteri kadar öğretmen bulunmaması durumunda, MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi'nin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi gereğince “millî eğitim müdürlüklerinde görevli il millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, tesis müdürü, uzman, mühendis veya en az lisans mezunu personelden, yeterli personel bulunamaması durumunda ise lisans veya ön lisans mezunu diğer kamu personelinden de” görevlendirme yapılabilir.

b) Yedek salon görevlileri (Millî Eğitim Müdürlüklerince resen görevlendirilecek),

Başvuru onay işlemi sonunda eksik kalan yedek salon görevlileri, ilgili milli eğitim müdürlüklerince resen yapılacak görevlendirmeler ile tamamlanacaktır.

MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi'nin 35. Maddesinin ikinci fıkrasında "Okul veya binada görevlendirilecek personelin kendisi veya birinci derece yakını sınava girecekse bunu bağlı olduğu kurum müdürlüğüne bildirir ve merkez veya bölge sınav yürütme komisyonu bu durumdaki personele görev vermez." ifadesine yer verildiğinden resen yapılacak görevlendirmelerde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

c) Yardımcı engelli gözetmeni;

MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi'nin 24 üncü maddesi gereğince;

Evde veya hastanede sınava girecek öğrenciler ile tek kişilik salonda sınava girecek öğrencilerin bulunduğu salonlarda; yardımcı engelli gözetmeni MEBBİS sistemi tarafından görevlendirilecektir.

Başvuru onay işlemi sonunda eksik kalan yardımcı engelli gözetmenleri, ilgili milli eğitim müdürlüklerince resen yapılacak görevlendirmeler ile tamamlanacaktır.

Evde veya hastanede yapılan sınavlarda, oturum başlangıç ve bitiş saatlerine özen gösterilecek, soru kitapçıkları dahil sınava ait hiçbir evrak evde veya hastanede bırakılmayacaktır.

Koronavirus tedbirleri gereğince tek kişilik salonlarda sınava girecek adayların bulunduğu salonlarda görev yapanlara, salon başkanı ve gözetmenlere ödenen ücret üzerinden ödeme yapılacaktır.

Tek kişilik salonda sınava girecek adayın sınava girmemesi durumunda, yardımcı engelli gözetmenliği işi fiilen yapılmamış olduğundan bu görevlilere ait ödemeler salon başkanı ve gözetmen üzerinden yapılacaktır.

5- Hizmetli;

Salon sayısı ondan fazla olan okul veya binalarda her on salon için bir hizmetli görevlendirilecektir. Ayrıca, bölge sınav yürütme komisyonu bünyesinde her oturum için bir hizmetli görevlendirilecektir.

Hizmetli görevlendirmelerinde, gün içinde yapılacak iki oturum için aynı kişilere görev verilecektir. Görev almaları halinde hizmetlilere, görev aldıkları her oturum için ayrı ücret ödenecektir.

6- Taşıyıcı;

Bölge sınav yürütme komisyonu bünyesinde, her oturum için bir taşıyıcı görevlendirilecektir. Görev almaları halinde taşıyıcılara, görev aldıkları her oturum için ayrı ücret ödenecektir.

7- Sınav Evraklarının Nakli ve Güvenliği;

Sınav evrakının mahallinde teslim alınması, sınav günü ve saatine kadar korunması, sınav yapılacak okul/kurumlara dağıtılması ve geri toplanması ile ilgili süreçler ilgili milli eğitim müdürlükleri ve kolluk kuvvetlerinin iş birliğinde yürütülecektir.

8- Sınav Evraklarının Dağıtım Planı;

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ile Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS)'na ait sınav evraklarının, sınav yapılacak binalara götürülüp geri getirilmesi için ilgili milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır.

9- Emniyet görevlileri;

Bu sınavda görev alacak emniyet görevlileri 19.09.2012 tarihli MEB ve İçişleri Bakanlığı Sınav Güvenliği İş Birliği Protokolü hükümlerine uygun şekilde belirlenecek olup görev almaları halinde kendilerine her oturum için ayrı ayrı ücret ödenecektir.

Sınava girecek öğrencilerin üst araması yapılmayacağından sınav başladıktan sonra binada görevli emniyet görevlilerince (bina güvenlik görevlileri) okul bahçesi ve çevresinde sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

a) Sınav güvenlik koordinatörü; sınav yapılan her il ve ilçe merkezine bir kişi,

b) Sınav güvenlik amiri; sınav yapılan her 10 (on) bina için 1 (bir) kişi ve sonraki her on bina için ilave bir kişi,

c) Sınav evrakı koruma güvenlik görevlisi; sınav evrakının teslim saatlerine uygun olacak şekilde her sekiz saat için 2 kişi,

d) Bina güvenlik görevlisi; öğrenci sayısı 350’ye kadar olan binalarda biri kadın üç (3), öğrenci sayısı 351-600 olan binalarda toplam dört (4), 601-900 olan binalarda toplam beş (5), 901 ve üzeri olan binalarda toplam altı (6) bina güvenlik görevlisi, görevlendirilecektir.

10- Görevlendirme ve Ücret Tahakkuk İşlemleri;

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)'nda görev yapacak bina sınav komisyonu başkan ve üyeleri, salon başkanları, gözetmenler, yardımcı engelli gözetmenleri ile yedek salon görevlilerine ait sınav görev ücretleri Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS) ödenecektir.

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)'nda görev alan diğer sınav görevlileri ile Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS)'nda görev alan tüm sınav görevlilerinin sınav görev ücretleri ise Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi tarafından ödenecektir.

Bu sınavlarda görev alacak personele ödenecek sınav ücretlerinin Eylül ayı aylık katsayısı üzerinden ödenebilmesi için ücret tahakkuk işlemlerinin en geç 10 Eylül 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

11- Koronavirus Tedbirleri;

05 Eylül 2021 tarihinde yapılacak 2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ile Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) tüm aşamalarında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “Ulusal Sınavlara Dair Alınması Gerekli Önlemler'' gereğince işlem yapılacaktır.

Sınav yapılacak her il/ilçe merkezinde; bina sınav komisyonu, salon başkanı, gözetmen ve öğrenci sayısına göre maske temin edilecektir. Sınav salonlarında görev yapan salon başkanları ve gözetmenler eldiven kullanacaktır.

05 Eylül 2021 tarihinde yapılacak 2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ile Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS)'nda görev alacak görevlilerin belirlenmesinde yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılması, sınav güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, MEBBİS modüllerinde gerekli güncelleme, yenilik ve yetkilendirmelerin yapılması için ilgili birim ve personele bilgi verilmesi hususunda, bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.'' denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.