Öne Çıkanlar COVID-19 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Soru ve Cevapları ak parti emeklilikte yaşa takılanlar

2022-2023 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Süreci Uygulama Esasları (30 Aralık 2022)

Bakan Yardımcısı Bakan a. Osman SEZGİN imzalı resmi yazıda ''07.07.2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve 01.12.2022 tarihli ve 64832509 sayılı Makam onayı ile uygun görülen Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerine alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında yapılacak olan tanılama ve yerleştirme sürecine ait ''Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu'' yayımlanmıştır.

Bu çerçevede genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı için gerçekleştirilecek olan ön değerlendirme uygulama esasları ekte gönderilmiş olup söz konusu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda; bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esasları

1. Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları; il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde 14 Ocak-09 Nisan 2023 tarihleri arasında tablet bilgisayarlar üzerinden yapılacaktır.

2. İl tanılama sınav komisyonları, MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü’nde aday gösterilen öğrenci sayılarına göre uygulama merkezlerini ve salonlarını belirleyeceklerdir. Belirlenecek merkezlerde uygulamanın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için merkezlerin kablosuz internet alt yapısının olmasına dikkat edilecektir.

3. Uygulamanın yapılacağı merkezler belirlenirken MEB ADSL ve sabit IP ile yapılandırılması zorunludur. Uygulama yapılacak kurum belirlendikten sonra kurumun IP numarası MEBBİS'te yer alan MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü’nden BİLSEM Sınav Yeri İşlemleri (İl Komisyonu)/ Kurum Seçme İşlemleri (IP İşlemleri) ekranından girilecektir.

4. Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarına girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü’nden BİLSEM Sınav Yeri İşlemleri (İl Komisyonu) / BİLSEM Öğrenci Yerleştirme İşlemleri ekranından 02-06 Ocak 2023 tarihleri arasında oluşturulacaktır.

5. Uygulamalar 14 Ocak- 09 Nisan 2023 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri; 9.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45, 16.00 saatlerinde olmak üzere günlük altı (6) oturum olacak şekilde planlanacaktır. Ancak uygulamanın başlayacağı 14 Ocak 2023 tarihinde saat 11.30’da öğrenciler tek oturuma yerleştirilecektir.

6. Uygulamalar 14 Ocak 2023 tarihinde başlayıp 09 Nisan 2023 tarihinde tamamlanacaktır. Ancak uygulama tarih aralığı yarıyıl tatilini de kapsadığından öğrencilerin mağdur olmaması için 28-29 Ocak 2023 tarihlerinde randevu verilmeyecektir.

7. Ön değerlendirme uygulamalarının yapılacağı merkezlerde her salonda 20 öğrenci ve her oturumda 200 öğrenciyi geçmeyecek şekilde planlama yapılacaktır. (Son gün son oturum dışında bir salonda uygulamaya alınacak aday sayısının 20 kişinin altına düşmemesi zorunludur.)

8. Ön değerlendirme uygulamalarında öğrenci yerleştirme işlemleri üçüncü, ikinci ve birinci sınıf sıralaması ile yapılacak olup bir sınıf düzeyindeki öğrencilerin tamamının yerleştirilme işlemleri tamamlanmadan diğer sınıf düzeylerindeki öğrencilerin yerleştirilme işlemleri yapılamayacaktır. Sınıf düzeyine göre yerleştirme yapılırken sınıf düzeyinin 20 öğrenciye tamamlanamadığı durumda bir alt sınıf seviyesinden tamamlama yapılabilecektir.

9. Tablet bilgisayar sayısının yetersiz olması ve birden fazla uygulama merkezinde aynı tablet bilgisayarların kullanılmasına ihtiyaç duyulması durumunda öncelikle il merkezindeki uygulamaların tamamlanması ve tablet bilgisayarların diğer uygulama merkezlerine aktarılması gerekmektedir. İl merkezindeki uygulamaların tamamlanmasından sonra tablet bilgisayarların diğer uygulama merkezlerine taşınmasının sorumluluğu il tanılama sınav komisyonunda olacaktır.

10. Ön değerlendirme uygulamalarında öğrenci yerleştirme işlemleri öngörülen resmi tatillerin dışında, randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın yapılacaktır. 

11. Ön değerlendirme uygulamalarında kullanılacak tablet bilgisayarların seri numaraları il tanılama sınav komisyonları tarafından sisteme girilecektir. (Modül üzerinden seri numarası girilmeyen tablet bilgisayarlarda uygulama açılmayacaktır.)

12. Uygulama yapılacak merkezlerin alt yapısı ve tablet bilgisayarlara yazılım yüklemeleri ile ilgili sıkıntı yaşanmaması için İl MEBBİS Yöneticileri ve Fatih Projesi Koordinatörlerinden destek alınması gerekmektedir.

13. İl tanılama sınav komisyonu tarafından uygulama yapılacak merkezlerde;

a) Uygulama merkezi olarak belirlenen okulun müdür ya da müdür yardımcısının bina sorumlusu olması,

b) Uygulama yapılacak salonlarda gözetmen olarak öncelik sırasına göre RAM ve BİLSEM’lerde görev yapan öğretmenler, MEBBİS yöneticileri, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce illerde görevlendirilen koordinatörler ve eğitmenlerin görevlendirilmesi,

c) Uygulamada görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirilmeleri yapılırken, BİLSEM’lerdeki eğitim öğretim süreci göz önünde bulundurularak cumartesi günleri RAM’da görev yapan öğretmenlere, pazar günleri de BİLSEM’ de görev yapan öğretmenlere görev verilmesi,

d) Uygulama merkezlerinde bir yedek gözetmen görevlendirilmesi, yedek olarak görevlendirilecek öğretmenlerin tercihen MEBBİS Yöneticileri, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce illerde görevlendirilen koordinatörler ve eğitmenler veya bilişim teknolojileri öğretmenleri arasından belirlenmesi gerekmektedir.

14. Ön değerlendirme uygulamalarında, yasal mazereti bulunmayan öğretmenlerin tamamı görevlendirilecek ve görevlendirmelerde her uygulayıcı için eşit sayıda olacak şekilde görev dağılımı yapılacaktır. Dağılım yapılırken uygulayıcı öğretmenlerin görev almak istedikleri gün ve süre talepleri dikkate alınacaktır. Yasal mazereti nedeniyle göreve gelemeyenlerin yerine yedek gözetmen görevlendirilecektir.

15. Tablet bilgisayar ile yapılan uygulamalarda öğrenci müdahalesi olmadan tablet bilgisayarda oluşacak ekran donması vb. tablet bilgisayar arızalarına bağlı olarak yaşanacak gecikmeler nedeniyle uygulamanın açılması için verilen sürenin aşılması durumunda “il tanılama sınav komisyonu”na ulaşılması gerekmektedir.

16. Ön değerlendirme uygulamalarında elektrik ve internet kesintilerinden doğacak sıkıntıların önceden önlenebilmesi için ilgili kurumlar ile gerekli yazışmalar yapılarak tedbirlerin alınması gerekmektedir.

17. Ön değerlendirme uygulamalarında kullanılan tablet bilgisayarların, ülke genelinde ön değerlendirme uygulamaları sonuçlanıncaya kadar uygulama merkezlerinde muhafaza edilmesi ve daha sonra geri dağıtımının yapılması zorunludur.

18. Ön değerlendirme uygulamalarının sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için il millî eğitim müdürlüklerine “Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulaması Uygulayıcı Kılavuzu” gönderilecektir.

19. Ön değerlendirme uygulamalarında görev alacak personelin kendi çocuklarının da uygulamaya katılması söz konusu olduğunda personele ancak çocukları uygulamaya katıldıktan sonra görev verilecektir. Bu nedenle söz konusu aday öğrencilere mümkün olan en erken tarihte randevu verilecektir.

20. Ön değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” 10 Ocak 2023 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir. Uygulama giriş belgelerinin yayımlandığının duyurulma sorumluluğu okul müdürlüklerine, imza karşılığı teslim alma sorumluluğu ise öğrenci velilerine aittir. Belgelerin imza karşılığı teslimi zorunlu olup bu durum dışında yapılan uygulamaların sorumluluğu okul müdürlüklerine aittir.

21. Öğrenciler; uygulama giriş belgelerinde belirtilen gün ve saat dışında uygulamaya alınmayacaklardır. Uygulama giriş belgelerinde belirtilen saatin otuz dakika öncesinde uygulama giriş ve kimlik belgeleri ile uygulamanın yapılacağı okul/kurumda hazır bulunacaklardır. Uygulama giriş ve kimlik belgelerinin herhangi birini ibraz edemeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaklardır.

22. Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.

23. İl tanılama sınav komisyonu üyelerinin genel iş ve işlemleri yürütmek üzere uygulama merkezlerinde bulunmaları gerekmektedir.

24. Ön değerlendirme uygulamasının yapılacağı okul/kurumlarda uygulamaların devam ettiği süre boyunca hafta sonları başka sınav uygulamalarının olmaması hususunda gerekli tedbirler il tanılama sınav komisyonlarınca alınacaktır.

25. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Bakanlıkça yayımlanan takvim süresi boyunca öğrenci seçiminin yapılacağı sınıf düzeylerinde (1,2,3. sınıf) özel yetenekli olduğu düşünülerek RAM’a yönlendirilen öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılmayacaktır.

Resim Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esasları

1. Resim yetenek alanı ön değerlendirme süreci 13-17 Mart 2023 tarihleri arasında “Görsel Algı Testi” uygulanarak gerçekleştirilecektir.

2. Ön değerlendirme uygulamasına ilişkin teknik detaylar 06 Mart 2023 tarihinde sınıf öğretmenlerine tanımlı MEBBİS BİLSEM İşlemleri Modülüne yüklenecektir.

3. Ön değerlendirme uygulaması öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda, öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından, 8.00-17.00 saatleri arasında ve http://meb.ai/bilsem alan adresi üzerinden sınıf öğretmenlerinin, okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarının veya okul idarecilerinin “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” alanlarını doldurarak sisteme giriş yapılacaktır. T.C. kimlik numaralı MEBBİS veya e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi şifreleriyle sisteme “Giriş” yaptıktan sonra sınav türü “Görsel Algı Testi” uygulaması ve sınıf / şube seçimi yapılarak gerçekleştirilecektir.

4. Ön değerlendirme uygulamaları internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacağından gerekli internet alt yapısı sağlanacak ve uygulamada kullanılmak üzere tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayarlar hazır hale getirilecektir.

5. Ön değerlendirme uygulamalarının yapılabilmesi için gereken fiziki ve teknik koşulların sağlanması okul yönlendirme komisyonlarının sorumluluğunda olacaktır.

6. Belirlenen tarih aralıklarında resim yetenek alanı ile ilgili sınıf öğretmenlerinin yapacağı işlemler okul yönlendirme komisyonu tarafından takip edilecektir.

7. Yasal mazeretleri bulunmayan sınıf öğretmenleri aday gösterdikleri öğrencilerin uygulamalarını yapmakla yükümlüdürler. Sınıf öğretmeninin yasal mazereti olduğu durumlarda aday gösterilen öğrencilerin uygulaması okul yönlendirme komisyonu tarafından yapılacaktır.

8. Sınıf öğretmenlerine beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin değerlendirmelerinde görev verilmeyecektir.

9. Ön değerlendirme uygulamasına katılacak öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri”

10 Ocak 2023 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir. Uygulama giriş belgelerinin yayımlandığının duyurulma sorumluluğu okul müdürlüklerine, imza karşılığı teslim alınma sorumluluğu ise öğrenci velilerine aittir. Belgelerin imza karşılığı teslimi zorunlu olup bu durum dışında yapılan uygulamaların sorumluluğu okul müdürlüklerine aittir.

10. Uygulayıcı tarafından, uygulamanın yapılamayacağı kararına varılan durumlarda (öğrencinin, performansını etkileyecek derecede görme, bedensel yetersizliğinin olması vb.) öğrenci değerlendirmeye alınmayacak olup durum tutanak altına alınarak il tanılama sınav komisyonları aracılığı ile Merkez Tanılama Sınav Komisyonu’na bildirilecek ve değerlendirmenin ne şekilde yapılacağına yönelik nihai karar Merkez Tanılama Sınav Komisyonunca verilecektir.

11. Öğretmen ve öğrenciler uygulamalara, uygulamaların yapılması için kullanılan bilgisayar dışında çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla katılamayacaklardır.

12. Uygulamada kullanılacak olan “Görsel Algı Testi”nin gizliliğinin sağlanması uygulamayı yapan sınıf öğretmenleri ve okul yönlendirme komisyonlarının sorumluluğunda olacaktır.

Müzik Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esasları

1. Müzik yetenek alanı ön değerlendirme süreci 20-24 Mart 2023 tarihleri arasında “Müzikal Yatkınlık Testi” uygulanarak gerçekleştirilecektir.

2. Ön değerlendirme uygulamasına ilişkin teknik detaylar 06 Mart 2023 tarihinden itibaren MEBBİS BİLSEM İşlemleri Modülüne yüklenecektir.

3. Ön değerlendirme uygulaması öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda, öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından, 8.00-17.00 saatleri arasında ve http://meb.ai/bilsem alan adresi üzerinden sınıf öğretmenlerinin, okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarının veya okul idarecilerinin “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” alanlarını doldurarak sisteme giriş yapılacaktır. T.C. kimlik numaralı MEBBİS veya e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi şifreleriyle sisteme “Giriş” yaptıktan sonra sınav türü “Müzikal Yatkınlık Testi” uygulaması ve sınıf / şube seçimi yapılarak gerçekleştirilecektir.

4. Ön değerlendirme uygulamaları internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacağından gerekli internet alt yapısı sağlanacak ve uygulamada kullanılmak üzere tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayarlar hazır hale getirilecektir.

5. Ön değerlendirme uygulamalarının yapılabilmesi için gereken fiziki ve teknik koşulların sağlanması okul yönlendirme komisyonlarının sorumluluğunda olacaktır.

6. Belirlenen tarih aralıklarında müzik yetenek alanı ile ilgili sınıf öğretmenlerinin yapacağı işlemler okul yönlendirme komisyonu tarafından takip edilecektir.

7. Yasal mazeretleri bulunmayan sınıf öğretmenleri aday gösterdikleri öğrencilerin uygulamalarını yapmakla yükümlüdürler. Sınıf öğretmeninin yasal mazereti olduğu durumlarda aday gösterilen öğrencilerin uygulaması okul yönlendirme komisyonu tarafından yapılacaktır.

8. Sınıf öğretmenlerine beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin değerlendirmelerinde görev verilmeyecektir.

9. Ön değerlendirme uygulamasına katılacak öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri”

10 Ocak 2023 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir. Uygulama giriş belgelerinin yayımlandığının duyurulma sorumluluğu okul müdürlüklerine, imza karşılığı teslim alınma sorumluluğu ise öğrenci velilerine aittir. Belgelerin imza karşılığı teslimi zorunlu olup bu durum dışında yapılan uygulamaların sorumluluğu okul müdürlüklerine aittir.

10. Uygulayıcı tarafından, uygulamanın yapılamayacağı kararına varılan durumlarda (öğrencinin, performansını etkileyecek derecede görme, bedensel yetersizliğinin olması vb.) öğrenci değerlendirmeye alınmayacak olup durum tutanak altına alınarak il tanılama sınav komisyonları aracılığı ile Merkez Tanılama Sınav Komisyonu’na bildirilecek ve değerlendirmenin ne şekilde yapılacağına yönelik nihai karar Merkez Tanılama Sınav Komisyonunca verilecektir.

11. Öğretmen ve öğrenciler uygulamalara, uygulamaların yapılması için kullanılan bilgisayar dışında çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla katılamayacaklardır.

12. Uygulamada kullanılacak olan “Müzikal Yatkınlık Testi”nin gizliliğinin sağlanması uygulamayı yapan sınıf öğretmenleri ve okul yönlendirme komisyonlarının sorumluluğunda olacaktır. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.