Öne Çıkanlar Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 Yılı Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Atama Sonuçları Mahmut Özer öğretmen emeklilikte yaşa takılanlar

2022 Yılı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBSY) Uygulama Kılavuzu

19 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBSY) Giriş Belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Sınava girecek adaylar 1 Kasım 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

1. Bu kılavuz 12/05/2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği” ve Eylül 2016 tarihli ve 2708 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2. Bu kılavuzda, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

3. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da 81 il sınav merkezinde yapılacaktır.

4. Adaylar Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na görev yaptıkları ilde bulunan sınav merkezlerinde gireceklerdir.

5. Yurt dışında görevli olanlar ile aylıksız izinde bulunan adaylar, 11-17 Ekim 2022 tarihleri arasında http://meb.ai/SinavBasvuru adresinden başvurmaları hâlinde sınav merkezi (sınava gireceği il) değişikliği talebinde bulunabileceklerdir.

6. Kendilerinin veya birinci derece yakınlarından birinin tedavisi uzun süren bir hastalığının olması nedeniyle görev yaptıkları il dışında bulunan adaylar, bu durumu sağlık raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla 11-21 Ekim 2022 tarihleri arasında http://meb.ai/MazeretBeyan adresinden başvurmaları hâlinde sınav merkezi (sınava gireceği il) değişikliği talebinde bulunabileceklerdir.

7. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar 01 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

8. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

9. Adaylar “Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu 2022” ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ

Adayın sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecektir.

SINAVIN KAPSAMI

Aşağıdaki tablolarda Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sınav kitapçığında bulunan konular ve konulara ait soru dağılımları yer almaktadır.

Tablo-1
Uzman Öğretmenlik Yazılı Sınavı

Konu Başlığı ve Soru Sayısı

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 15
Ölçme ve Değerlendirme 12
Özel Eğitim ve Rehberlik 15
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları 10
Eğitimde Kapsayıcılık 12
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 10
Sosyal Etkileşim ve İletişim 10
Dijital Yetkinlik 8
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 8

Tablo-2
Başöğretmenlik Yazılı Sınavı

Konu Başlığı ve Soru Sayısı

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 12
Ölçme ve Değerlendirme 8
Özel Eğitim ve Rehberlik 12
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları 7
Eğitimde Kapsayıcılık 8
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 7
Sosyal Etkileşim ve İletişim 7
Dijital Yetkinlik 6
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 6
Okul Geliştirme ve Liderlik 15
Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi 6
Bilişsel Düşünme Becerileri 6

SINAV UYGULAMASI

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nde 5 seçenekli 100 Soru sorulacak. Sınav 81 il sınav merkezinde saat 10.00'da yapılacak ve 150 dakika sürecek.

a. Sınav, 19 Kasım 2022 tarihinde 81 ilde Türkiye saati ile 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

b. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 150 dakika olarak uygulanacaktır.

c. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.

Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı/T.C. Sürücü Belgesi veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) fotoğraflı sınav giriş belgesi ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

ç. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

 Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

d. Adaylar üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Adaylar, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır. Adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

e. Adaylar, ilan edilecek sınav giriş yerinde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlilerine ait olacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, bina sınav komisyonundan kapalı olarak alınan sınav paketleri, sınav salonlarında sınava giren adayların önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce açılacaktır. Salon görevlileri, sınav paketinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek, salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra adaylara dağıtımını yapacaktır.

f. Aday, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine bildirecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa; verilen yeni/yedek cevap kâğıdına aday, kimlik bilgilerini salon görevlilerinin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik kodlamadan aday ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.

g. Salon görevlileri, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin adaya ait olup olmadığını kontrol edecektir. Adaylar sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

ğ. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak ve bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir aday sınav salonundan çıkmayacaktır.

h. Aday, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah, yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.

ı. Aday, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını kurşun kalemle atacaktır.

i. Aday cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü bölümünü kendisine verilen kitapçık türüne uygun olarak işaretleyecektir. Salon görevlileri de işaretlemenin doğruluğunu kontrol edecektir. Salon görevlileri aday yoklama listesindeki kitapçık türünün kodlanacağı ilgili bölüme, adaya verilen kitapçık türü ile cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü kodlamasını dikkatli bir şekilde kontrol ederek yazacaktır.

j. Adaylar, cevaplarını siyah kurşun kalemle, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyeceklerdir.

k. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi hâlinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

l. Örnek işaretlemeye uygun yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

m.Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri adaylara soruların cevaplarının cevap kâğıdına mutlaka işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır.

n. Sınav esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken adayların sınavları iptal edilecektir. Sınav görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği adaylarla ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakına ekleyecektir.

o. Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak ve zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecek, sınavları da geçersiz sayılacaktır.

ö. Sınav bitiminden sonra:

i. Adaylar, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesine imzalarını atacaktır. Sınavlarını tamamlayan adayların sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırasında bırakılmayacaktır.

ii. Salon görevlileri, sınav evrakını toplayacak, sınav evrakı dönüş zarfına koyup sınav salonundan dışarı çıkarmadan kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

iii. Bina Sınav Komisyonu salonlardan gelen sınav evrakı dönüş zarflarını ve varsa kullanılmayan yedek sınav evraklarını, dönüş sınav kutularına koyarak kutuları seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

Engelli adaylar için sınav sorularında muafiyet olmamak üzere aşağıdaki sınav tedbirleri uygulanacaktır.

Tablo-4

ENGEL TÜRÜ VE UYGULANACAK SINAV TEDBİR HİZMETİ

Az Görme Engelli : Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma, gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir. Az gören adaylar için tek kişilik salonlarda, 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı, normal punto cevap kâğıdı ve kodlayıcı, 20 dakika ek süre.

Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) : Okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda, 20 dakika ek süre.

Süreğen Hastalığı Olan : Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda sınav komisyonlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.

Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.

* Epilepsi hastalığı olan adaylar tek kişilik salonda sınava alınacaklardır.

İşitme Engeli : Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir. 20 dakika ek süre verilecektir.

Alt Beden Engelli : Giriş kat salonlarda, 20 dakika ek süre.

Üst Beden Engelli : Kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda, 20 dakika ek süre.

Alt ve Üst Beden Engelli : Kodlayıcı eşliğinde giriş kat tek kişilik salonlarda, 20 dakika ek süre.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde adayın sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,

c. Fotoğraflı sınav giriş belgesinin ve/veya geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

ç. Başka adaya ait sınav evrakının kullanılması,

d. Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

e. Adayın, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

f. Sınav kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

g. Adayın başka bir adaydan, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ğ. Adayın sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

h. Fotoğraflı giriş belgesindeki bilgiler ile geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,

ı. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi”nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

b. Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

c. Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

ç. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

d. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

e. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

a. Adaylar, sınav sorularına, cevap anahtarlarına ve/veya sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınav sorularının ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

b. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara ÖDSGM tarafından bildirilecektir.

c. Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: MEB İletişim Merkezi

“MEBİM 444 0 632”

İnternet adresleri: http://www.meb.gov.tr - http://odsgm.meb.gov.tr

e- posta : odsgm@meb.gov.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.