Öne Çıkanlar MİGROS 4 Ağustos 2022 Aktüel Ürünler A101 22 Nisan 2022 Aktüel Ürünler Atölye Rami Kütüphanesi Çalışma Saatleri Hayvan Sağlığı çalışanları

2023 Yılı Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Kılavuzu

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu (2023) kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevlendirilmek üzere (Tablo-7)  "özel eğitim" alanında seçilecek öğretmen sayısı  60 olarak güncellenmiş olup 11 Mart 2023 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçlarına göre 120 öğretmen Temsil Yeteneği Sınavına çağrılacaktır.

05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bu Kılavuzun uygulanması Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından uygun bulunmuştur. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılır. Sınavla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, https://www.meb.gov.tr ve/veya https://yyegm.meb.gov.tr internet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular tebliğ hükmündedir.

Başvurular 25 Ocak-9 Şubat 2023 tarihleri arasındadır. Mesleki Yeterlilik Sınavı Ankara'da 11 Mart 2023 tarihinde Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Sınav Ücreti 320,00 TL'dir. Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları 31 Mart 2023 tarihinde açıklanacak. Sınav Giriş Belgesi 24 Şubat 2023 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek.

1. GENEL ESASLAR

a) Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinî konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara dair usul ve esaslar 03/07/2003 tarihli ve 25157 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla düzenlenmiştir.

b) Mesleki Yeterlilik Sınavı; yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçmek amacıyla ilgili mevzuat, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun 03.01.2023 tarihli ve 02/2023 sayılı Kararı, Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün 14.11.2022 tarihli ve 63525747 sayılı Makam Oluru ile belirtilen işbu Kılavuz esaslarına göre Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11 Mart 2023 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da gerçekleştirilecektir.

c) Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler, Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavına tabi tutulacaklardır. Seçilecek öğretmenlerin alanları ve sayıları Kılavuz sonundaki tablolarda belirtilmiştir.

ç) Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Ankara’da gerçekleştirilecek, duyurular https://www.meb.gov.tr ve https://yyegm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

d) Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ile Millî Eğitim Bakanlığının https://www.meb.gov.tr ve https://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenebileceklerdir. 

e) Adayların Millî Eğitim Bakanlığı ile yapacakları bütün yazışmalarda bu Kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe Örneğini (Ek-3) kullanmaları gerekmektedir.

f) Sınav süreci başladıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ya da ihtiyaçların ortadan kalkması hâlinde Mesleki Yeterlilik Sınavı için belirlenen sınav başarı puanını ve kontenjanları azaltmaya veya artırmaya Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu yetkilidir.

g) Kılavuzda yer alan herhangi bir ülke grubunda öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda, görevlendirilmeye esas başarı sırasında bulunan ve şartları taşıyan öğretmenler arasından diğer ülke gruplarına Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca görevlendirme yapılabilecektir. 

ğ) Bu Kılavuz kapsamında başvuru yapan adaylar, “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2023” kapsamında gerçekleştirilecek sınava başvuru yapamazlar.

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

2.1. Başvuru Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar hariç),

DİKKAT! Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. Aylıksız izin, istifa vb. şeklinde hizmete ara verilmesi hâlinde bu süreler ile askerlikte ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler hizmet yılına dâhil edilmeyecektir (Asker öğretmenlikte geçen süreler hizmet süresinden sayılacaktır). Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürelerin tamamı sayılır. Özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak geçirilen sürelerin ise 2/3 ü hizmet süresinden sayılır.

ç) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

d) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,

f) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

ğ) Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

h) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

ı) Tablo-2’de belirtilen Okul Öncesi [Kadın (İngilizce veya Rusça)] branşında İngilizce veya 

Rusça; Tablo-1’de belirtilen ülke gruplarının tamamında (Fransa hariç) ise görevlendirmeye esas yabancı dilde sınav başvurusunun son günü itibarıyla 5 yıl içinde YDS/YÖKDİL Sınavından en az “E/50 Puan” düzeyinde veya bu puana denk ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan alınmış dil belgesine* sahip olmak, 

i) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla yurt içinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

∗ ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil belgelerine https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf adresinden ulaşılabilir. 

Yurt dışına görevlendirme en fazla 2 kez yapılır. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler bir eğitim ve öğretim dönemi görev yapmadan yurt içi görevlerine dönemezler. Aylıksız izinde olan ve Kılavuzun 2.1’inci maddesindeki başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler de başvurabilecektir.

Daha önce yapılan yurt dışı öğretmenlik sınavlarında başarılı olarak yurt dışı görevlendirilme sırasında bekleyen ve başarı sırasında beklediği ülke grubundan farklı bir ülke grubunda görevlendirilmek isteyen öğretmenler de bu sınava başvurabileceklerdir. Bu durumda olan öğretmenler, görevlendirilmeye hak kazandığı ülke gruplarından yalnız birinde görevlendirilir.

2.2. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri

Başvuru Ücreti ve Ödeme İşlemleri 

a) Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuracak adaylar, 25 Ocak - 09 Şubat 2023 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının İnternet Bankacılığı, Mobil Şube ve ATM kanallarından sınavın adıyla (Okutman ve Öğretmenlerin Yurt Dışı Sınavı) KDV dâhil 320,00 TL (üçyüzyirmiTL) yatıracaklardır. Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden de tüm banka kartları ile yatırılabilecektir. Banka Şubelerinden tahsilat yapılmayacaktır.

b) Sınav yerleştirme işlemi tamamlanan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemeyecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itirazları dikkate alınmayacaktır.

c) Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu yapmayan adayların ücretleri ile yanlış yatırılan ücretler adaylara iade edilir. Ücretlerin iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek olmadan yapılır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.

ç) Bu Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Aday Başvuru İşlemleri

a) Başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle 25 Ocak - 09 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Bankaya ücret yatırılmaması veya yanlış T.C. Kimlik Numarasıyla yatırılması hâlinde başvuru ekranı açılmayacaktır. Başvurular 09 Şubat 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. 

b) Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi vb. bilgilerinin başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden kontrol edilmesi varsa yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir. 

c) Adayın bireysel başvurusu, görev yaptığı okul/kurum müdürlükleri tarafından kontrol edilerek 25 Ocak - 10 Şubat 2023 tarihleri arasında MEBBİS Başvuru Onay Modülünden onaylanacaktır.

ç) Aday, belirtilen ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilecektir. Bu nedenle, başvuru ekranında ülke gruplarından yalnız birini işaretlemeleri gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve Kılavuza uygun olarak tamamlanması gerekmektedir.

d) Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday, kabulü ve onayından ise onay makamları sorumludur. Aday, elektronik başvuru ile Kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır. 

DİKKAT! Mesleki Yeterlilik Sınavında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumu olan adayların sağlık kurulu raporunun fotokopisi ile engelli kimlik kartının okul/kurum onaylı fotokopisini yoydegm@meb.gov.tr elektronik posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

2.3. Okul/Kurum Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

Mesleki Yeterlilik Sınavına Başvuran Adaylar İçin 

a) Adayların başvuru ekranındaki bilgilerinin doğruluğunu kontrol ederek 25 Ocak - 10 Şubat 2023 tarihleri arasında MEBBİS Başvuru Onay Modülünden onaylamak,

b) Başvuru Formunun çıktısını onayladıktan sonra adaya inceletmek, imzalatmak, bir örneğini adaya vermek ve bir örneğini de okul/kurum müdürlüğünde 2 yıl süreyle saklamak,

c) Bilgi ve belgelerde eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan verdiği sonradan ortaya çıkan aday hakkında gerekli idari işlemi başlatmak (Bu durumdaki adayın sınavla ilgili tüm hakları iptal edilecektir).

DİKKAT! Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurt dışında görevlendirilenlerden yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren Mesleki Yeterlilik Sınavı başvuru tarihinin son günü itibarıyla yurt içinde en az 2 yıl çalışma süresini doldurmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Temsil Yeteneği Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar İçin 

a) Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçlarına göre Temsil Yeteneği Sınavına girmeye hak kazanan adayların düzenleyeceği ve bu Kılavuzun 3.6’ncı maddesinde belirtilen belgeleri kontrol etmek,

b) Onaylanması gereken belgeleri onaylamak ve bu belgeleri 03 Nisan - 10 Nisan 2023 tarihleri arasında ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim etmek (Büyükşehir statüsünde olmayan il merkezinde bulunan okullar/kurumlar, doğrudan il millî eğitim müdürlüğüne teslim edecektir).

2.4. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

Temsil Yeteneği Sınavına girecek adaylara ait okul/kurum müdürlükleri tarafından teslim edilen evrakları 10-11 Nisan 2023 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlüğüne teslim etmek.

2.5. İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

Mesleki Yeterlilik Sınavına Başvuran Adaylar İçin

Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuran adayların başvurularının okul/kurum müdürlükleri tarafından MEBBİS Başvuru Onay Modülünden onaylanmasını sağlamak.

Temsil Yeteneği Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar İçin

a) Bu Kılavuzun 3.6.’ncı maddesinde belirtilen evrakları 12-17 Nisan 2023 tarihleri arasında toplu olarak “Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:98 6. Kat C Blok 06420 Çankaya/ANKARA” adresine göndermek (Mesleki Yeterlilik Sınavı sonucuna göre Temsil Yeteneği Sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir),

b) Taşrada okul/kurum müdürlükleriyle il millî eğitim müdürlüklerince yapılacak işlemler, merkez teşkilatında adayların kadrolarının bulunduğu birimlerce yapılacaktır.

2.6. Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a) Başvuru şartlarını taşımayan,

b) Bilgileri eksik, hatalı veya çelişkili olan, 

c) Yanlış beyanda bulunan ve başvurusunu belirtilen süre içerisinde yapmayan, 

ç) Sınav ücretini sınav takvimi doğrultusunda Kılavuzda belirtilen bankalardan birine yatırmayan, 

d) Başvuru işlemi elektronik ortamda okul/kurum müdürlüğü tarafından onaylanmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLER İÇİN YAPILACAK SINAVLAR

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler, “Mesleki Yeterlilik Sınavı” ile “Temsil Yeteneği Sınavı” olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutulacaktır.

3.1. Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Konuları

a) Adaylar, hizmetin gerektirdiği mesleki yeterliliğin tespiti için yazılı olarak yapılacak “Mesleki Yeterlilik Sınavına” tabi tutulacaklardır.

Kılavuz

Ek 1 : https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/16194009_Ek-1.docx

Ek 2 : https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/16194020_Ek-2.docx

Ek 3 : https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/16194030_Ek-3.docx

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.