Öne Çıkanlar öğretmen yüz yüze eğitim EBA TV denklik işlemi Koronavirüs

29 Aralık 2020 Tarihli Personel Ödemeleri İle İlgili KBS Duyurusu

Başkan Mehmet Fatih LEBLEBİCİ imzalı resmi yazıda "Bilindiği üzere, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Performans Esaslı Program Bütçe olarak hazırlanmış ve kurumların mevcut tertip yapısında ve tertip yapısında kullanılan kurumsal kodlarda esaslı değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda, Genel Bütçeli Kamu Kurumları personelinden, maaş işlemleri Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden yürütülen memur, kadro karşılığı sözleşmeli personel, sözleşmeli personel (4/B ye tabi) gibi değişik istihdam türlerinde çalışan kamu personeline ilişkin işlemlerin nasıl yürütüleceğine ilişkin KBS duyurusu ekte gönderilmiştir.

Bununla birlikte, Bakanlığımız personeline ilişkin maaş v.b ödeme işlemlerinin aksatılmadan gerçekleştirilebilmesi için öncelikle Ek2'de yer alan Bakanlığımız yeni program bütçe tertip bilgileri  Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından tanımlanmıştır. Harcama birimlerinin ilgili mutemetlerince tanımlanan tertip bilgilerinin doğruluğu EK2'de gönderilen Bakanlığımız Program Bütçe Tertipleri ile karşılaştırılarak KPHYS üzerinden teyit edilmesi  gerekmektedir." denilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından 83993637-929-E.723812 sayılı 25 Aralık 2020 tarihli KBS Duyurusu konulu Muhasebat Genel Müdürü Bakan a. Yunus Elitaş imzalı resmi yazı yayınlandı.

PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU SIRA NO: (2020/14)

1- Program Bazlı Bütçeye Geçiş Çalışması Hakkında

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kanunun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Program Bütçe  başlıklı 9'uncu maddesi 4'üncü fıkrasında; ‘'Kamu  idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak  ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlar." hükmü ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Makamından alınan 07/08/2019 tarihli ve 67 sayılı Olur ve bu düzenlemelere dayanılarak hazırlanan Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Performans Programlarının  Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar uyarınca; 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi hazırlık ve uygulama süreçleri ile 2020 yılı performans programları hazırlık sürecinde söz konusu Olur ile onaylanan program ve alt programlar ile koordinasyondan sorumlu  idareleri gösteren listeler  oluşturulmuş ve 2021  yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin  program bazlı hazırlanarak, 01/01/2021  tarihinden itibaren Merkezi Yönetim Bütçesinden  yapılacak harcamaların, hazırlanan program ve sınıflandırmaya uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için bilişim sistemlerinde ihtiyaç duyulan revizyonların Hazine ve Maliye Bakanlığı  tarafından yapılması, Program Bütçe çalışmalarının yürütülmesi, koordinasyonu ve  ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesinde  Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yetkilendirilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe  Kanun Teklifi Performans Esaslı Program Bütçe olarak hazırlanmış ve kurumların mevcut tertip yapısında ve tertip yapısında kullanılan kurumsal  kodlarda esaslı değişiklikler yapılmış olup Kamu  kurumlarının mevcut tanımlı kurumsal  kodları  ve  kod yapısı değiştirilmek suretiyle kurumsal kod 4 düzeyi, düzeye çekilmiş ve birçok kurumun kurumsal kod birinci düzeyi değiştirilmiştir.

Öte yandan, Genel Bütçeli Kamu Kurumları ile  Bakanlığımızca protokol imzalanan Özel Bütçeli İdareler ve Düzenleyici Denetleyici Kurumlarda çalışan personelden, maaş işlemleri Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden yürütülen memur, kadro karşılığı sözleşmeli personel, sözleşmeli personel (4/B  ye tabi) gibi değişik istihdam türlerinde çalışan kamu  personeline ilişkin işlemler aşağıda yapılan  açıklamaya göre yürütülecektir.

Buna göre;

I. Kurumsal Kod Dönüşüm 

2021 yılında uygulanacak Performans Esaslı Program Bütçe kodlama yapısına uygun olarak KPHYS üzerinde Kurumsal Kod Dönüşüm Tablosu ile Harcama Birimi Kod Dönüşüm tabloları merkezde hazırlanmış ve Sistemde gerekli tanımlamalar yapılmıştır.

Ayrıca Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan Yeni Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi Projesi tamamlanana kadar KPHYS üzerinden  harcama birimlerinin eski kurumsal kodları dönüştürülmek (KKod5 düzey) suretiyle işlemler yapılacak olup ödeme sürecinde oluşturulan  ödeme emri belgesi, eki belgeler ve raporlar  dönüşüm tablosu kullanılarak yeni harcama birim koduna uygun kurum koduna (KKod2 düzey) dönüştürülerek muhasebe  birimine  gönderilecektir  (Örneğin;  Eski  Kurum  Kodu:12.01.32.00_932  – Muhasebat  Genel Müdürlüğü  program  bütçeye  uygun  olarak  Yeni  Birim  Kodu:12.32-932  – Muhasebat Genel Müdürlüğü olarak işlem görecektir).

II. Program Bütçeye Uygun Olarak Tertip Bilgisi Girilmesi

Performans Esaslı Program Bütçe kodlama yapısına uygun bütçe uygulamasında yeni bütçe tertip yapısı Program, Alt Program, Faaliyet, Alt Faaliyet, Kurumsal Kod 1, Kurumsal Kod 2, Finansman Tipi ve Ekonomik Kod olarak belirlenmiştir. Yeni bütçe kod yapısına uygun tertip bilgi girişinin yapılabilmesi için Memur Maaş  Modülü, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Modülü ile Sözleşmeli Personel (4/B ye tabi) Modülünde "Yeni Bütçe Tertip Giriş Ekranı (Program Bütçe)" hazırlanmıştır. Ek Ders ve Fazla Çalışma Modüllerinde yer alan Kurum Bilgileri-Kurum Bütçe Tertip Bilgileri Ekranları Performans Esaslı Program Bütçe kodlama yapısına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.

Ayrıca bugüne kadar Genel Bütçeli Kurum  Harcama Birimleri için merkezden girilmekte olan tertip bilgisi, Performans Esaslı  Program Bütçe  uygulaması ile birlikte Sözleşmeli Personel Tertip  Bilgi Girişinde olduğu gibi harcama biriminde  yetkilendirilen Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş  Mutemedi) rolüne sahip personel tarafından "Yeni  Bütçe Tertip Giriş Ekranından (Program Bütçe)" Sisteme girilecektir.

Gerçekleştirme Görevlileri (Maaş Mutemedi),  bağlı bulundukları Bakanlık/Başkanlık/Genel Müdürlük (Strateji Geliştirme Başkanlığı/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) ile irtibata geçerek; Program, Alt Program, Faaliyet, Alt Faaliyet, Kurumsal Kod 1, Kurumsal Kod 2, Finansman  Tipi, Ekonomik Koda ilişkin yeni tertip bilgisini  öğrenerek Sisteme gireceklerdir.

Bu hususta:

- Birleştirilmiş harcama birimlerinde, üzerinde  birleşilen harcama biriminde yetkilendirilen personel tarafından tertip girişinin yapılması (Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığında il ve ilçe düzeyinde 290 ve 285 birimlerde yetkilendirilen personel tertip girişi yapacak),

- Mevcutta personel ödemeleri birleştirilmemiş ve alt harcama birim kodu olmayan harcama birimlerinden, Performans Esaslı Program Bütçe yapısında birden fazla program tanımlanmış ve bu tanımlamaya göre tertip farklılığı oluşturulmak suretiyle personel ödemelerinin yapılması gerekiyor ise bağlı bulunulan Strateji Birimleri ile görüşülmek ve değerlendirilmek suretiyle  Program Bütçe yapısına uygun olarak harcama birimi kodlarının Sistemde tanımlattırılması ve diğer işlemlerin de buna göre yürütülmesi (Emsan TXT, BES, Banka Listesi vb),

- Konu ile ilgili daha detaylı bilgi Duyuru ekinde  bulunan KPHYS Program Bütçe Geçiş İşlemleri Uygulama Kılavuzunda açıklanmış olup öncelikli ve ivedi olarak harcama birimleri tarafından yeni Performans Esaslı Program Bütçe yapısına göre harcama birimlerinin bütçe tertibinin öğrenilerek  Sisteme  girilmesi (Sistemde bütçe tertibi olmayan harcama birimlerinde ödeme emri belgesi alınamayacaktır),

- Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatı (İl/İlçe  Milli Eğitim Müdürlükleri), Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı gibi bazı Bakanlık/Başkanlık/Genel Müdürlük program bütçe tertip bilgileri merkezden  yüklenmiş olup Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş Mutemedi) tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

2- Ek Ders ve Fazla Mesai Ödemesi Hakkında

2020 yılı Aralık ayına ilişkin ek ders ve fazla mesai ödemelerinin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2020 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin 3 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı  Muhasebat Genel Müdürlüğünün "Yıl Sonu  İşlemler" konulu 21.12.2020 tarihli ve 711058  sayılı yazısında belirtilen süreler dikkate alınarak, 2020 yılı bitmeden yapılması gerekmektedir.

3- TRT Genel Müdürlüğünden Gelen Personel Hakkında 

Bilindiği üzere, 2954 sayılı Kanunun  Geçici 15'inci maddesi kapsamında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde istihdam fazlası olarak belirlenen personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir göreve naklen atanması durumunda, kurumda almış  oldukları aylık, ek gösterge, varsa ikramiye ile her  türlü zam ve tazminat haklarını almaya devam etmeleri öngörülmüştür.

Bu kapsamdaki personelin anılan madde  uyarınca yararlanabileceği mali haklar konusunda Bakanlığımız Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 07.08.2020 tarihli ve 45516914-110.01.10.01[555.618]-E.425564 yazısında özetle; "Bu itibarla, 2954 sayılı Kanunun geçici 15'inci maddesi uyarınca 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve naklen ataması yapılan personelin mali haklarının belirlenmesinde genel hükümler çerçevesinde naklen atanmış oldukları kadroların esas alınması gerektiği değerlendirilmekle birlikte anılan madde hükümlerinden; atama yapılmadan önce Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda yararlanmakta oldukları aylık, ek gösterge varsa ikramiye ile her türlü zam ve tazminat hakları ile sınırlı olmak üzere (aynı ödeme unsurları için atanmış oldukları yeni  kadrolarına bağlı olarak öngörülen tutarlardan düşük olmaması kaydıyla) sayılan mali haklarının naklen atanmadan önce bulundukları kadrolar esas alınarak ödenmeye devam olunmasının, naklen atanmadan önce bulundukları kadroya ilişkin derece ve kademe ilerlemelerinin de 657 sayılı Kanunun genel hükümleri çerçevesinde yürütülmesinin, 4046 sayılı Kanunun fark tazminatı veya mali haklara ilişkin diğer  hükümlerinin uygulanmamasının, öngörüldüğü anlaşılmaktadır.'' denilmekte olup söz konusu yazı Duyurumuz ekinde yer almaktadır.

4- Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formunda "29-Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı" Koduyla Giriş Yapılan Personelin Maaşları Hakkında 

Bilindiği üzere, kapanma, devir, istihdam fazlası veya  özelleştirme nedeniyle başka kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ve eski maaşını aradaki fark kapanıncaya kadar fark tazminatı olarak almaya devam eden personel için Kamu Personel  Harcamaları Yönetim Sisteminde (KPHYS) yer alan Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formunda Tazminat kodu "29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı" ile hesaplama yapılmaktadır.

Ancak Kamu Personel Harcamaları Yönetim  Sistemi (KPHYS) üzerinde yapılan incelemede fark tazminatı ödenmediği halde "29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı"nın silinmediği ve gelir vergisi diliminden dolayı maaş düşüm ayında  tekrar fark tazminatı yapıldığı anlaşılmış olup yıl  içerisinde hesaplama yapılmayan  ayda  bu  tazminat kodunun silinmesi gerekmektedir.

Konu hakkında Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.06.2014 tarihli ve 45516914.115462  -  919-4914 sayılı  örnek görüşü, Duyurumuz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerini ve personel ödemelerinde gecikmeye  sebep olunmaması bakımından gereken tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim." denilmiştir.

Personel Ödemeleri İle İlgili KBS Duyurusu KILAVUZ : https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/3/2020/12/Yeni-Butce-Tertip-Islemleri-Kilavuzu_25.12.2020.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.