Öne Çıkanlar Talip Geylan kurs TRT EBA TV Mevsimlik İşçiler öğretmen

Afet ve Acil Durum Yönetimi 2021/13 Genelge

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı resmi yazıda "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında, afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetleri 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda kayıtlı Kanun, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde kayıtlı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 5/8/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, 19/2/2011 tarihli ve 27851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik, 18/6/2013 tarihl ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, 18/12/2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği'nde kayıtlı Yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi'nde kayıtlı Yönerge hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce koordine edilmektedir.

Ülkemizin dünya üzerindeki coğrafi konumundan kaynaklanan jeo-stratejik önemi ile doğal afetler bakımından riskli bölgede yer almasından kaynaklı yaşanabilecek afetler, salgın hastalıklar, küresel iklim değişikliği, savaş, asimetrik tehdit, deprem, sel, çığ, heyelan (kütle hareketi) ve yangın felaketi gibi oluşabilecek durumların can ve mal kaybına yol açabileceği bilinmektedir.

Bakanlığımızca afet ve acil durumlara önleyici bir yaklaşımla, etkin ve sürdürülebilir tedbirler alınarak risk ve zararların azaltılması hedeflenmektedir. Okul ve kurumlarda muhtemel afet ve acil durumlar için önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, afet ve acil durum planlarına uygun bir biçimde süreçlerin hassasiyetle yönetilmesi gerekli görülmektedir.

Güvenli yaşam biçimini bir kültür hâline getirebilmenin eğitimle mümkün olduğu bilinmektedir. 

Ulusal düzeyde farkındalık oluşturularak sağlık ve güvenlik kültürünün yaşam biçimi hâline dönüştürülmesi için öğrenci, öğretmen, çalışan ve velilerimizin eğitimleri ile destekleyici uygulamalara katılımları önemli görülmektedir.

Ülkemizde yaşanabilecek muhtemel afet ve acil durumlarda gerekli desteğin sağlanması, hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması için Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) koordinatörleri ile sivil savunma uzmanları koordinesinde, "Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi Ekipleri" (MEB AKUB Ekipleri) faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında, afet ve acil durum hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemler alınmaktadır. Afet ve acil durumların meydana gelmesinden önce; zararları azaltma, hazırlık, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirmeler ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. 

Afet ve acil durum hizmetlerine yönelik yürütülen iş ve işlemler hakkında detaylı açıklamalar aşağıda yer almaktadır. Buna göre;

A) Afet ve Acil Durumlara Karşı Zararları Azaltma: Afetlerin tehlike ve risklerinin belirlendiği, tespit edilen tehlike ve risklerin ortadan kaldırılması veya büyük kayıplar meydana gelmemesi için gereken önlemlerin alındığı aşamadır. Bu aşamada;

a) Fiziki yapı ve çevresel şartların değerlendirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması,

b) Mevcut ve muhtemel tehlikelerin tanımlanarak bertaraf edilmesi,

c) Risk analizlerinde afet ve acil durum risklerinin değerlendirilmesi,

ç) Tehlikelerden kaynaklı muhtemel risklere karşı gerekli tedbirlerin belirlenmesi,

d) İş ekipmanlarının periyodik kontrol ve bakımlarının yaptırılması,

e) Tahliye planlamaları yapılarak önceliklerin belirlenmesi, 

f) Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak kaynakların belirlenmesi ve güncellenmesi sağlanır.

B) Afet ve Acil Durumlara Hazırlık Tedbirleri: Afet ve acil durum öncesinde beklenen tehlikelere karşı planlama, kaynak yönetimi, karşılıklı yardımlaşma, toplumun bilgilendirilmesi ve müdahale personelinin eğitilmesi gibi faaliyetleri kapsayan aşamadır. Bu aşamada;

a) Sığınak/sığınma yeri ve acil toplanma bölgelerinin belirlenerek kullanıma hazır hale getirilmesi,

b) Afet ve acil durumlar için belirlenen ihtiyaçların giderilmesi ve tedbirlerin alınması, 

c) Afet ve acil durumlarla ilgili öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerin (özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik uygulamalı eğitimler ile materyal hazırlama çalışmaları) düzenlenmesi, 

ç) Afet ve acil durum ekiplerinde görevlendirilecek personele, okul/kurumun özellikleri dikkate alınarak eğitim verilmesi,

d) Afet ve acil durum konularında öğrenci ve çalışanlara yönelik yarışma, eğitim, seminer vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile afiş ve broşür hazırlanması,

e) Öğretmen, çalışan ve öğrencilerimize yönelik ilk yardım eğitimlerinin düzenlenmesi,

f) Afet ve acil durumlarda oluşturulan, Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve İl Millî Eğitim Müdürlükleri Afet ve Acil Durum İrtibat Merkezlerinin ihtiyaç duyacağı kaynakların önceden belirlenerek giderilmesi,

g) Afet ve acil durum tatbikatlarının etkin ve zamanında yapılması, kayıt altına alınması ve sürekli iyileştirme için gerekli tedbirlerin alınması,

ğ) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri koordinatörleri ile sivil savunma uzmanları koordinesinde MEB AKUB ekiplerinin, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gönüllülük Projesine dâhil edilmesi,

h) MEB AKUB ekiplerinin ihtiyaç duyacağı kıyafet, ekipman gibi ihtiyaçların temin edilmesi,

ı) MEB AKUB ekip üyelerinin aralarındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla planlı, senaryolu tatbikatların düzenlenmesi,

i) Okul/kurumlarda düzenlenecek tatbikatlarda MEB AKUB ekiplerinden destek alınması,

j) Muhtemel afet ve acil durumlarda psikolojik destek sağlayacak rehber öğretmenlerin afet ve acil durumlar hakkında bilgilendirilmesi,

k) MEBBİS İSGB Modülü'nden Kurum Acil Durum İşlemleri menüsüne veri ve bilgi girişlerinin yapılması, 

I) Afet ve acil durum tatbikat raporlarının veri ve bilgi takiplerinin sivil savunma uzmanlarınca/amirlerince, acil durumlar ve acil durum tahliye planları ile MEB AKUB ekiplerinin veri ve bilgi takibi iş güvenliği uzmanlarınca, acil durum ekiplerine ait veri ve bilgi takiplerinin sivil savunma uzmanları ve iş güvenliği uzmanlarınca müştereken yapılması,

m) Okullarda; afete hazırlık, sağlık ve güvenlik vb. öğrenci kulüp/ekip faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesi,

n) Afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler vb. kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılması sağlanır.

C) Afet ve Acil Durumlarda Yapılacak Müdahale: Afet ve acil durum yönetiminin en önemli safhası olmakla birlikte, afet olayının vuku bulmasından hemen sonra başlayan ve arama – kurtarma çalışmaları, ilk yardım ve tıbbi müdahale, geçici barınma, iaşe gibi ihtiyaçların ivedilikle karşılandığı aşamadır. Bu aşamada;

a) Afet ve Acil Durum İrtibat Merkezleri tarafından acil durum bölgesinin ihtiyaçlarının belirlenerek Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bildirilmesi,

b) İl AFAD ile koordineli olarak, MEB AKUB ekiplerinin olay yerinde görevlendirilmesi,

c) Zarar gören eğitim kurumlarının belirlenerek Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bildirilmesi,

ç) Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların toplanma ve barınma alanı olarak belirlenmesine ve tahliye planlamasına destek sağlanması,

d) TAMP kapsamında, Bakanlığımızca koordine edilen, ayni bağış, depo yönetimi ve dağıtım hizmetlerinin yürütülmesine ve afet bölgesine ulaştırılmasına destek sağlanması,

e) TAMP kapsamında, afet bölgesinde afetzedelerin acil ve geçici barınma hizmetlerine yönelik destek sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilir.

Ç) Afet ve Acil Durumlarda Yapılacak İyileştirme: Afetin etkisine maruz kalan bölgede güvenli bir yaşam ve normalleşmiş sosyo-ekonomik şartlara dönülmesi, altyapı hizmetlerinin yeniden oluşturulması ve eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetlerin yeniden sağlanması amacıyla yapılan faaliyetler aşamasıdır. Bu aşamada;

a) Afet ve Acil Durum Bölgesinde tespit edilen ihtiyaçların karşılanması için Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından gerekli desteğin sağlanması,

b) Afet ve acil durumlarda eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan devamının sağlanması için gerekli planlamanın yapılması ve uygulanması,

c) TAMP kapsamında, zarar gören eğitim kurumlarının tespitinin yapılmasına yönelik destek sağlanması,

ç) TAMP kapsamında, hasar tespitinin yapılarak bakım ve onarım çalışmalarının desteklenmesi,

d) TAMP kapsamında, afet ve acil durumlarda psikososyal destek sağlayan rehber öğretmenlerin görevlendirilmeleri sağlanır.

D) Bakanlığımızca Yürütülmekte Olan Diğer Faaliyetler: Bakanlığımız eğitim kurumlarında, öğrenci seviyelerine uygun olarak hazırlanan eğitimler bu alanda görevli personel tarafından; afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklar esas alınarak verilecektir. Bu sayede afetlerin ilk 72 saatine ülke çapında hazırlıklı olunması amaçlanmaktadır.

Eğitim kurumlarımızda afete hazırlık kültürünün geliştirilmesi, afet ve acil durumlara yönelik gönüllülüğün yaygınlaştırılması ile afet öncesi, sırası ve sonrasında öğrenci ve çalışanlara doğru davranış şekillerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca afetlerde temel önlemler konusunda; düzenlenecek eğitimlerle bilgi ve beceri kazandırılması, afet ve acil durum okul planlarının hazırlanması ve uygulanması, pratik uygulamalar ve etkin senaryolu tatbikatların gerçekleştirilmesi, eğitim kurumlarımızın afete hazır hâle getirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Afet zararlarının azaltılması ve etkili afet yönetimi amacıyla Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda gerekli çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, desteklenmesi ile Bakanlığımıza TAMP kapsamında verilen görev ve sorumlulukların etkin olarak sürdürülmesi için aşağıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Buna göre;

a) MEB AKUB Ekiplerinin Oluşturulması ve Görevleri: Ülkemizde meydana gelebilecek acil durum, afet ve olağan dışı durumlarda müdahale ekiplerine etkin ve hızlı destek sağlamak amacıyla Bakanlık merkez ve il millî eğitim müdürlüklerinde sivil savunma uzman/amirleri iş birliğinde, il işyeri, sağlık ve güvenlik birimleri (İl İSGB) bünyesinde, eğitimli ve donanımlı MEB AKUB ekiplerinin oluşturulması uygun görülmektedir.

MEB AKUB ekip üyeleri, gerekli yetkinliğe sahip toplam 25 personelden oluşturulacaktır. Ekip üyelerinden 1 personel il millî eğitim müdürlükleri tarafından ekip lideri olarak görevlendirilecektir. Ekip üyelerinden çeşitli sebeplerle eksilme olması ihtimaline karşı, 5 kişilik yedek liste oluşturularak eksilen üyenin yeterliliğine uygun personelin görevlendirilmesi yedek listeden yapılacaktır. Ekip üyelerinin bütün eğitim ve tatbikat faaliyetlerine yedek listede yer alan üyelerin de katılımı sağlanacaktır.

MEB AKUB ekiplerinde görevlendirilecek personelin 10 saatlik "Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitimi Semineri" eğitimini ve sonra 32 saatlik "Arama Kurtarma Ekibi Eğitimi Kursu" eğitimini başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.

MEB AKUB ekipleri için her türlü kıyafet, kimlik, malzeme ve ekipman ihtiyacı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçe tertibinden mahallinde karşılanacaktır. MEB AKUB ekiplerinde görevlendirilen personelin aynı zamanda AFAD gönüllüsü olması, afet ve acil durumlarda AFAD ile koordineli bir şekilde çalışması uygun görülmektedir.

İl İSGB tarafından sivil savunma uzman/amiri ile koordineli olarak MEB AKUB ekiplerinin yıllık çalışma planı hazırlanarak işveren/işveren vekilinin (il millî eğitim müdürüne/müdür yardımcısına) onayından sonra Bakanlığa iletilecektir. Ekipler yıllık çalışma planlarına uygun şekilde tatbikat, eğitim gibi faaliyetler gerçekleştireceklerdir.

MEB AKUB ekibinden herhangi bir nedenle ayrılan veya çıkarılanlardan; kendilerine teslim edilen her türlü araç-gereç, donanım, malzeme, doküman ve kimlik teslim alınarak personelin MEB AKUB ekibi ile ilişiği kesilecektir. İlişiği kesilen personel yerine yedek listeden, uygun personel görevlendirmesi yapılacaktır.

b) Acil Durum Ekipleri, MEB AKUB Ekipleri ve Acil Durum Farkındalık Eğitimleri: 18/6/2013 tarihl ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'te kayıtlı Yönetmelik'e göre, işyerlerinde yeterli sayıda destek elamanının görevlendirilmesi gerekmekte ve işyerlerinin durumlarına göre, 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te kayıtlı Yönetmelik'te belirtilen Koruma/Arama ve Tahliye, Kurtarma, Yangınla Mücadele/Söndürme, İlk Yardım ekiplerinin oluşturulması gerekmektedir.

Destek elemanı ve acil durum ekiplerinin eğitimleri için düzenlenen 10 saatlik Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitimi Seminerlerinde, "Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitici Formatör Kursunu" alan iş güvenliği uzmanı, sivil savunma uzman/amirleri görevlendirilecektir.

MEB AKUB ekiplerinin eğitimleri için düzenlenen 32 saatlik Arama Kurtarma Ekibi Eğitimi Kurslarında "Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitici Formatörü Kursu"nu başarı ile tamamlayan iş güvenliği uzmanı, sivil savunma uzman/amirleri ile "Afetlerde Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitici Eğitimi Kursunu" başarı ile tamamlayanlar görevlendirilecektir. Bu kapsamda, MEB AKUB ekiplerinde görev yapacak personelin yetkinliğini arttırmak için Yangın Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi gibi eğitimleri öncelikle almaları sağlanacaktır.

MEB AKUB ekiplerinde görev yapan personel tarafından yıllık çalışma planı kapsamında halk eğitim merkezlerinde, kursiyer ve velilere yönelik bilgilendirme amaçlı Temel Afet Bilinci Eğitimleri ile okullarda kulüp/ekip öğrencilerine Acil Durum ve Afete Hazırlık Farkındalık Eğitimleri düzenlenecektir.

c) Okullarda Kulüp ve Ekip Çalışmaları: Okul ve kurumlarda, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nde kayıtlı Yönetmelik'lerde belirtilen afet ve acil durumlarla doğrudan ya da dolaylı ilgili konularda, kulüp ve ekip çalışmaları yapılması toplum bilinci, gelişimi ve farkındalık oluşturulması bakımından önemli görülmektedir. 

8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nde kayıtlı Yönetmelik kapsamında; afet hazırlık kulübü, sağlık ve güvenlik kulübü gibi kulüplerin ve 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde kayıtlı Yönetmelikler kapsamında; okullarda sivil savunma ile iş sağlığı ve güvenliği ekibi gibi ekipler oluşturularak etkinlik ve faaliyetlerinin işyeri sağlık ve güvenlik birimleri koordinesinde ve gözetiminde yıllık çalışma planlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi uygun olacaktır.

Kulüp ve ekiplerin mahallî ve ulusal düzeyde; seminer, çalıştay, kamp, tatbikat ve toplum hizmeti faaliyetlerine katılarak sosyal etkinliklerde bulunmaları il millî eğitim müdürlüklerince sağlanacaktır.

ç) Psiko-sosyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri: Okul ve kurumlarda, 14/8/2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nde kayıtlı ve Millî Eğitim Bakanlığı Psiko-sosyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi'nde kayıtlı Yönerge kapsamında doğal afetler ile kaza, ihmal, istismar, intihar, şiddet, savaş, terör ve göç gibi travmatik olaylardan önce, olay anında ve sonrasında öğrenci, aile ve öğretmenlere psikolojik ve sosyal destek hizmet sunumu sağlanmaktadır.

Bakanlığımız "Psiko-sosyal Müdahale Birimi" tarafından tüm doğal afetler, yangın, istismar, intihar, ihmal, şiddet gibi yaşamın travmatik/zorlu olaylarına psiko-sosyal destek sağlamak, bu olaylar karşısında merkezî ve yerel düzeyde kapasiteyi güçlendirmek amaçlanmaktadır.

Okul ve kurumlarda Millî Eğitim Bakanlığı Psiko-sosyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi'nde kayıtlı Yönerge kapsamında, il millî eğitim müdürlüklerince rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik seminer, panel, konferans, kurs ve gezi düzenleme, sınıf rehberlik hizmetleri ile yayın hazırlama gibi kolaylaştırıcı faaliyetlerin yürütülmesi uygun görülmektedir.

d) Okul ve Kurumlarda Tatbikatların Düzenlenmesi ve Raporlanması: Toplu yaşanılan kurum, okul, öğretmenevi, lokal vb. yerlerde can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve panik ortamının azaltılması ancak eğitim ve tatbikatlarla mümkün olabilmektedir.

Bakanlığımızın yıllık iş takviminde yer aldığı üzere, taşra teşkilatı okul ve kurumlarında 01-07 Mart Deprem Haftası'nda “Tahliye Tatbikatı”, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde “Diğer Afet Türlerine İlişkin Tatbikatlar” yapılacaktır.

1) Tahliye Tatbikatında; 01-07 Mart Deprem Haftası'nda, okul/kurumlarımızda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için alınan/alınacak tedbirler ile deprem ve yangın konularında personel ve öğrencilere eğitimler verilecektir. Okul/kurum ve dersliklerinin planlı bir şekilde boşaltılması ve önceden belirlenen toplanma alanlarında hiçbir izdihama yol açılmadan toplanılması sağlanacaktır.

2) Diğer Afet Türlerine İlişkin Tatbikatlarda; 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde sivil savunmanın önemi, tanımı, kavram ve tedbirleri ile ikaz ve alarm işaretleri, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditler, gizleme ve karartma konularında personel ve öğrencilere afet türlerine göre korunma önlemleri ile ilgili eğitimler verilecektir. Alarm işaretleri duyulduğunda, planlı bir şekilde okul/kurum ve dersliklerin boşaltılarak sığınaklarda/sığınma yerlerinde toplanılması sağlanacaktır.

Ayrıca, 01-07 Mart Deprem Haftası'nda yapılacak “Tahliye Tatbikatı” ile 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde yapılacak “Diğer Afet Türlerine İlişkin Tatbikat” etkinliklerinde, il sivil savunma uzman/amirleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri, iş sağlığı ve güvenliği büroları, il afet ve acil durum müdürlükleri, il sağlık müdürlükleri, belediye başkanlıkları (itfaiye dairesi başkanlığı/itfaiye müdürlüğü/itfaiye amirliği) ile iş birliği sağlanacaktır.

Tatbikatların süresi içinde yapılmasının takibi birim amirlerinin sorumluluğundadır. Tatbikatların zamanında yapılması, zamanında yapılmayan tatbikatların en kısa sürede gerçekleştirilerek geç kalınma gerekçesi ile birlikte raporlanarak tatbikat sonunda MEBBİS İSGB Modülü'ne gerekli veri girişlerinin yapılması gerekmektedir.

Bakanlığımız merkez ve ek hizmet binalarında İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı koordinesinde, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile iş birliği yapılarak 01-07 Mart tarihlerinde yıllık iş takvimine uygun tahliye tatbikatları yapılacaktır.

Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığınca yapılan il denetimlerinde, Genelge'de belirtilen bütün hususlar denetim komisyonları tarafından tetkik edilerek performans değerlendirme raporlarına yansıtılacaktır. Düzenlenen raporlarda görülen uygunsuzluk ve eksikliklerle ilgili düzeltici işlemlere ait süreçlerin takibi il millî eğitim müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

Afet ve acil durum faaliyetleri ile ilgili bilgiler ve duyurular (01-07 Mart Deprem Haftası'nda işlenecek temalar, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde işlenecek temalar, MEB AKUB ekiplerinde görev alan personel yetkinlikleri ile ekiplerin çalışma esas ve usulleri, kimlik formatı, kıyafet gibi standart kurumsal bilgilendirmeler) http://merkezisgb.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak, gerekli durumlarda dhgm_aadym@meb.gov.tr elektronik posta adresi üzerinden Bakanlık birimleri ile iletişim sağlanacaktır.

Bakanlığımızın 2011/1 sayılı ''28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 01-07 Mart Deprem Haftası'nda Yapılması Planlanan Tatbikat Genelge''si yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında koruyucu ve önleyici tedbirlerin yaygınlaştırılması, öğrencilerimiz ile çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması, afet ve acil durum yönetim süreçlerinin yukarıda yer alan hususlar doğrultusunda mer'i mevzuata uygun olarak yürütülmesi, ileride telafisi mümkün olmayan can ve mal kayıpları ile karşılaşılmaması amacıyla süreç yönetiminde herhangi bir aksamaya meydan verilmeden afet ve acil durumların hassasiyetle yönetilmesi önemli görülmektedir." denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.