Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim yüz yüze eğitim öğretmen emeklilikte yaşa takılanlar

Ders Dışı Eğitim Çalışmaları (13 Eylül 2021)

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Müdür a. Abdussamed Oral imzalı resmi yazıda ''Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar (16/12/2006 tarihli ve 26378 Sayılı Resmi Gazete)'ın Ders Dışı Eğitim Çalışmaları başlıklı 17'nci maddesinde; ''(1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakımaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azami 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5'ini geçemez. bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.'' Ayrıca Görevin Fiilen Yapılması başlıklı 25. maddesinde ise; ''Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur. Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır...'' denilmektedir. 2021-2022 öğretim yılında il merkezi genelinde müdürlüğümüze bağlı ortaöğretim okulları bünyesinde yürütülecek olan ders dışı eğitim çalışmalarında uygulamada birlik ve beraberliği sağlamak, gereksiz yazışmaları önlemek amacıyla konuyla ilgili aşağıda yer alan açıklamaların yapılması gereği duyulmuştur.

1- Ders Dışı Eğitim Çalışmaları kapsamında ilgili mevzuatında yer almaması nedeniyle ''egzersiz'' kelimesi kullanılmayacaktır.

2- Öğretmenlere ödenecek birim ek ders ücretinin belirlenmesinde, etkinliğin yürütüldüğü eğitim kurumunda uygulanmakta olan ders saati süresi esas alınacaktır.

3- Eğitim kurumu müdürlükleri tarafından 2021-2022 öğretim yılında okullarında yürütülecek ders dışı eğitim çalışmalarının hangi tür çalışmalar olacağı ile ders dışı eğitim çalışmaları kapsamındaki herhangi bir etkinlik alanında en az öğrenci sayısı dikkate alınarak oluşturulabilen grup sayısına göre etkinliği yürütecek nitelikteki öğretmen sayısının daha fazla olması halinde bu etkinliğin hangi öğretmen ya da öğretmenler tarafından yürütüleceğinin sene başı öğretmenler kurulunda belirlenmiş olması gerekmektedir.

4- Eğitim kurumları bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar (16/12/2006 tarihli ve 26378 Sayılı Resmi Gazete)'ın 17'nci maddesinde yapılacak ders dışı eğitim çalışmalarının okulun bir ders yılında okutulacak toplam ders saati sayısının %6'sını geçmeyecek şekilde MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün 19/08/2010 tarihli ve 2010/49 Sayılı Genelgeleri'nin 2. sayfasında belirtilen açıklamalar doğrultusunda belirlenmesi,

5- Ders dışı eğitim faaliyetleri yapacak alan öğretmenler ile alanın öğretmeninin bulunmaması veya yetersiz olması durumunda ise yan alanı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 12/05/2006 tarih ve 133 Sayılı Kararıyla Değişik Aylık Karşılığı Okutulacak Derslere İlişkin Çizelge'ye uygun olan ilgili alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan, ayrıca bu durumunu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi kurum veya kuruluşlardan almış olduğu belge ile belgelendiren öğretmenler tarafından yürütülebilecektir.

6- Etkinliklere katılacak öğrenciler için velilerinden alınacak yazılı muvafakat dilekçeleri ekli (Ek-3) dilekçe formatında ve A4 boyutunda olacak dilekçe, okul kayıtlarına girişi yapıldıktan sonra ilgili dosyasında muhafaza edilecektir. Bu dilekçeler onaylanmak üzere çalışma programı ekinde il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmeyecektir.

7- Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında oluşturulacak grup veya çalışma konusuna göre en az öğrenci sayısı MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün 19/08/2010 tarihli ve 2010/49 Sayılı Genelgeleri ekinde yer alan ''Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslarında belirtilen öğrenci sayıları dikkate alınacak belirlenecektir.

8- Ders dışı eğitim çalışma programları ile etkinliğe katılacak öğrenci listesi (etkinlik yürütecek öğretmen ile okul müdürü tarafından onaylanmış olacak) ilgili öğretmen tarafından bu yazımızla Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar (16/12/2006 tarihli ve 26378 Sayılı Resmi Gazete) ve MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün 19/08/2010 tarihli ve 2010/49 Sayılı Genelgeleri'nde belirtilen açıklamalar doğrultusunda 3 suret olarak hazırlanacak ilgili okul müdür yardımcısı ve okul müdürü tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra onaylanmak üzere il milli eğitim müdürlüğünün Ortaöğretim Şubesine gönderilecektir. (Etkinliğe katılacak öğrenci listesi ile çalışma programı dışında hiçbir belge gönderilmeyecektir.)

9- Onaylanmak üzere il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen ders dışı eğitim çalışma programları bir örneği ekte gönderilen kontrol çizelgesine göre kontrol edilecek, tek bir eksiklik bulunmasında dahi program iade edilecektir. Eksiksiz olan programlar ise onaylandıktan sonra bir sureti milli eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecek, iki sureti ilgili eğitim kurumu müdürlüğüne gönderilecektir. Programın onaylı bir örneği ilgili öğretmene teslim edilecektir.

10- Eğitime katkısı olmayan ve sonucunda herhangi bir faaliyeti olmayan veya faaliyete katılmayan etkinliklere kesinlikle izin verilmeyecektir. (Ders dışı eğitim faaliyetini yürüten öğretmen ve öğrencilerin il milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen bu alandaki yarışmalara katılmaları zorunlu olacaktır. Yarışması düzenlenmeyen etkinlikler için ise dönem sonlarında yapılan çalışmalarla ilgili program icra edilecektir.)

11- Ders dışı eğitim faaliyetleri yöneticilerce ekli (EK-5) ile sıkı bir şekilde denetlenecektir.

12- Bu kapsamda yöneticilere kesinlikle program yaptırılmayacak, ücret tahakkuk ettirilmeyecektir. Çalışma programının yürürlüğe konulmasından önce programda gösterilen toplam çalışma saatinin üstünde ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca fiilen çalışma yapılmayan dönemler için de ücret ödenmeyecektir.

13- Ders dışı etkinlik faaliyetleri saat 17.00'den sonra yapılsa dahi ek ders ücretleri gündüz ücreti üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

14- Ders dışı eğitim faaliyetleri il milli eğitim müdürlüğünün onay tarihinden itibaren başlatılacak bu tarihten önce kesinlikle ücret tahakkuk ettirilmeyecektir.

15- Aynı grup için yürütülen etkinlikte birden fazla öğretmene bu kapsamda ek ders ücreti verilmeyecektir.

16- Öğrenci sayısının grup oluşturmak için öngörülen asgari sayının altına düşmesi, etkinliklerin amacı dışına çıktığının veya etkinlikten beklenen amaçlara ulaşılmasının mümkün olmayacağının saptanması durumunda etkinlik derhal durdurulacak ve durdurulduğu tarihten itibaren ek ders ücreti ödenmeyecek, etkinlik durdurulma tarihi il milli eğitim müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecektir.

17- Yapılan her bir etkinlik için ayrı bir sınıf ders defterinin tutulması, düzenli olarak işlenmesi, defterlerin ilgili bölümlerinin okul müdürü tarafından sayfa numaraları verilip mühürlenerek onaylanması ve günlük olarak idareciler tarafından denetlenmesi ve onaylanması sağlanacaktır.

18- Ders dışı eğitim faaliyetinde tutulması gereken defter ve dosyalar ile diğer bütün belgeler il milli eğitim müdürlüğü yetkilileri tarafından her an denetlenebilecek şekilde eksiksiz olarak hazır bulundurulacaktır. Yıllık çalışma programı tamamlandığında, yapılan ders dışı çalışmaları hakkında bitiş raporu hazırlanarak okul idaresine verilecektir.

19- İl milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılacak denetimler etkinliğin ilk dakikalarında olabileceği gibi son dakikalarında da olabileceği için etkinliklerde belirtilen çalışma saatlerine uyulacaktır.

20- Öğrencilerin beslenme ve dinlenme saatlerinde ve 3 saatlik blok halinde etkinlik yapılmayacak, etkinlikler ders saatleri dışında yapılacaktır.

21- Bu kapsamda yürütülecek çalışmalarda birer örneği ekte gönderilen belge örneklerine ve ders dışı etkinlik çalışmaları ekli (EK-4) iş ve işlem sırasına uyulacaktır.

22- Ders dışı eğitim faaliyetleri kapsamında yapılacak ödemelere esas ücret defteri ile çalışma programında belirtilen saatlerin birbiriyle örtüşmesine özen gösterilecek, çalışma programında belirtilen yer ve saat dışında kesinlik etkinlik yapılmayacak, değişiklik durumunda yazılı olarak il milli eğitim müdürlüğünün ilgili birimine bildirilecektir.

23- Ders dışı eğitim çalışmalarını yürüten öğretmenlere bu çalışmaları karşılığında ödenecek ek ders ücreti haftada 6 saattir.

24- Çalışma programları ekli (EK-2) örneği ile il milli eğitim müdürlüğünce onaylanmadan yürürlüğe konulmayacaktır.

25- Ödemelerde gündüz öğretimi için öngörülen ücret esas alınacaktır.

26- Hiçbir şekilde çalışma programının yürürlüğe konulmasından önce ve programda gösterilen toplam çalışma saatinin üstünde ödeme yapılmayacaktır.

27- Etkinliğin durdurulması halinde durdurulduğu tarihten itibaren o etkinlik kapsamında ek ders ücreti ödenmeyecektir.

28- Ders dışı eğitim çalışmalarına ilişkin ek ders ücreti bu kapsamda fiilen yapılan çalışmaya bağlı olarak ödeneceğinden, fiilen çalışma yapılmayan dönemler için öğretmenlere bu kapsamda ek ders ücreti ödenmeyecektir.

29- Öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapılırken, haftada 6 saati geçmemek üzere fiilen çalışma yapılan saat sayısı esas alınacaktır.

30- Ders dışı eğitim faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmaların denetimlerinde konuyla ilgili görevlerini tam olarak yapmadığı tespit edilen öğretmen ve yöneticiler hakkında ilgi (a) kararın 25'inci maddesi ile idari ve adli takibat yapılacaktır.

Bu nedenle yazımız ekinde gönderilen bilgi ve belge örneklerine uygun bir şekilde hafta sonu 02-03 Ekim 2021 hafta içi 04 Ekim 2021 olarak düzenlenerek okul idareleri tarafından toplu olarak Müdürlüğümüz Ortaöğretim Bölümüne elden 3 nüsha olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ders dışı eğitim çalışma programları en geç 29 Eylül 2021 tarihi mesai bitimine kadar gönderilecek bu tarihten sonra gönderilen çalışma programlarına onay verilmeyecektir.'' denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.