Öne Çıkanlar Milli Eğitim Şurası Koronavirüs Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD) personel alımı

Eğitim-Bir-Sen 6. Dönem Toplu Sözleşme Teklifleri

6. Dönem Toplu Sözleşme için; öğretim yılına hazırlık ödeneğinden öğretmenlerin ek göstergesine, ek ders ücretinden ek ödemeye, destekleme ve yetiştirme kurslarından İYEP'e, belleticilik görevinden özel eğitim alan öğretmenlerine daha birçok konuda teklifler sunuldu.

-5. Dönem Toplu Sözleşme (2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları) hükümlerinin 2022-2023 yılları için de devamı,

-Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 2022 yılı için 1.750 TL, 2023 yılı için 2.250 TL olarak ödenmesi ve Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm kamu görevlilerine ödenmesi,

-Geliştirme ödeneğinin ödenmesine 6. Dönem Toplu Sözleşme süresi boyunca (2023 yılı sonuna kadar) devam edilmesi,

-Öğretmenlerin ek gösterge rakamlarının 3600’e çıkarılması,

-Öğretmenlere ödenmekte olan eğitim-öğretim tazminatı oranlarının 30 puan artırılması,

-Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan öğretmenlere, görev yaptığı yere göre yüzde 10 ila yüzde 90 arasında değişen oranlarda ilave tazminat ödenmesi,

-Ek ders birim ücretlerine esas gösterge rakamının 140’tan 200’e yükseltilmesi,

-Şef kadrosunda bulunanların özel hizmet tazminatı oranlarında 50 puan artış yapılması,

-Şube müdürü kadrolarında bulunanların ek ödeme oranlarında 15 puan artış yapılması,

-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının özel hizmet tazminatı oranlarında 20 puan artış yapılması,

-VHKİ iken şef kadrolarına atananlarla daktilograf veya memur kadrolarında bulunmaktayken şef kadrolarına atananların özlük haklarının eşitlenmesi,

-Eğitim kurumlarının yöneticilerinin haftada 6 saat olan aylık karşılığı ders görevlerinin isteklerine bırakılması,

-Ek ders ücretlerinin fiilen girilen ders saati sınırlaması olmaksızın yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 25, doktora eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 40 oranında artırımlı ödenmesi,

-Ders yükünün belirlenmesinde genel tatil (1 Ocak, 1 Mayıs, 15 Temmuz) günlerine tekabül eden günlerde aylık karşılığı ders görevinin yapılmış sayılması,

-Halen her 10 ders saatine karşılık 1 saat olarak ödenmekte olan hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücretinin her 6 saate karşılık 1 saat olarak ödenmesi,

-Tüm öğretmenlerin aylık karşılığı ders yükünün haftada 15 saat olarak uygulanması,

-Eğitim kurumu yöneticilerine ödenmekte olan yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinde artış yapılması,

-DYK haricindeki kurslar ile İYEP kurslarında görevli yönetici ve öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücretlerinin yüzde 100 artırımlı ödenmesi,

-Tam gün eğitim yapılan eğitim kurumlarında ve haftada birden fazla nöbet görevi verilmesi hâlinde nöbet ücretinin artırımlı ödenmesi,

-Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında görevlendirilenlere, haftada 44 saate kadar ek ders görevi verilebilmesi ve fiilen yapılan görev karşılığında ek ders ücreti ödenmesi,

-Belleticilik görevi verilen öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücretinin artırılması ve aylık sınırlamanın kaldırılması, eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri hâlinde belleticilik görevi verilmesi,

-Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim alan öğretmenlerine, 2006/11350 sayılı Kararın 10. maddesi kapsamında ödenmekte olan ek ders ücretinin haftada 18 saat olarak uygulanması,

-Öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticilerinin yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinin haftada 5 saat artırımlı ödenmesi,

-Yaz tatili ve ara tatil dönemlerinde tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda görevlendirilen rehberlik öğretmenlerine bu dönemde geçerli olmak üzere her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi,

-İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında görevli memur ve hizmetlilere haftalık 40 saati aşan çalışmaları karşılığında fazla çalışma ücretinin beş katı artırımlı ödenmesi,

-Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmelere, danışman öğretmen ya da sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı haftalık 3 saat ek ders ücreti ödenmesi,

-Eğitimi kurumu yöneticilerinin muhakkiklik görevi karşılığında Harcırah Kanunu’nda müfettişler için öngörülen haklardan faydalandırılması,

-DYK kurslarında görev yapan memur ve hizmetlilere ödenmekte olan üç kat artırımlı fazla çalışma ücretinin beş kat artırımlı olarak ödenmesi; DYK haricindeki hafta sonu kurslarında ve İYEP kurslarında görevli memur ve hizmetlilere mesai saati harici ve hafta sonu çalışmaları karşılığı beş kat artırımlı fazla çalışma ücreti ödenmesi,

-8 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlara uzman öğretmen, 12 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlara başöğretmen için öngörülen özel hizmet tazminatı ödenmesi,

-Öğretmen kadrolarında bulunanların her 360 günlük çalışmaları için 72 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması,

-Yaygın eğitim kurumlarında görev yapan müdür yardımcılarına ve öğretmenlere nöbet görev ücreti ödenmesi,

-Genel idari izinli sayılanlar haricinde salgın hastalık veya doğal afetler sebebiyle idari izinli sayılan hâllerde ders ve varsa ek ders görevlerini yapılmış sayılarak karşılığı ücretlerin ödenmesi,

-Öğrencilerin derse katılmaması/gelmemesi hâllerinde ders görevi için hazır bulunan öğretmenlerin bahse konu ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığı ücretlerinin ödenmesi,

-Sözleşmeli öğretmenlere başarı, üstün başarı belgesi ve ödül verilebilmesinin sağlanması,

-Bakanlık uhdesindeki bir görevin yürütülmesi için geçici görevlendirilen öğretmenlerin, 18 saat yerine, görevlendirme tarihinde üzerlerinde bulunan ders ve ek ders görevi karşılığı ücretlerden yararlandırılması,

-Aralıksız eğitim yapılan eğitim kurumu ve sınıflarda görev alan okul öncesi öğretmenlerine, haftada 3 saati geçmemek üzere, ek ders ücreti ödenmesi,

-24 saat hizmet esasına göre faaliyet gösteren öğretmenevi ve akşam sanat okullarında, kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren yöneticilere, haftada 3 saati geçmemek üzere, ek ders ücreti ödenmesi,

-Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin görev verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren eğitim kurumu yöneticisi ile rehber personele, haftada 3 saati geçmemek üzere, ek ders ücreti ödenmesi,

-Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında fiilen görev yapan personelin, bu kurumlarda verilen öğle yemeğinden faydalandırılması,

-Ders dışı eğitim çalışmaları karşılığı ödenecek ek ders saati sayısındaki yüzde 5 sınırının yüzde 10’a çıkarılması,

-Üniversite akademik personeline ödenmekte olan üniversite ödeneği oranlarında 50 puan artış yapılması,

-Üniversite idari personelinin, öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlar için öngörülen geliştirme ödeneği oranlarıyla orantılı olarak geliştirme ödeneğinden faydalandırılması,

-Üniversite idari personeline yükseköğretim tazminatı ödenmesi,

-Üniversite ek ders ücreti gösterge rakamlarının yüzde 40 artırımlı uygulanması,

-Akademik teşvik ödeneğinin ödenebilmesi için aranan asgari akademik teşvik puanı şartının uygulanmaması,

-Öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlara geliştirme ödeneğinin tam olarak ödenmesi,

-Üniversitelerde döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan idari personele de döner sermaye katkı payı ödenmesi,

-Üniversite idari personeline, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda sınav görevlisi olarak görevlendirilebilme hakkı verilmesi,

-Araştırma görevlilerine daimî kadro tahsisi ve yeşil pasaport hakkı tanınması; 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kadrolarına atanması, 33/a kadrolarında sözleşme süresi sınırının kaldırılarak bunların daimî kadroya dönüştürülmesi,

-Üniversite idari personeline üniversiteler arasında merkezî olarak isteğe, mazerete bağlı ve karşılıklı yer değiştirme hakkı tanınması,

-Üniversite görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının YÖK veya ÖSYM tarafından bütün üniversiteleri kapsayacak ve bağlayacak şekilde merkezî olarak gerçekleştirilmesi,

-Doçent unvanının alındığı tarih itibarıyla halen doçent kadrolarına atanmamış ve 3. derecede bulunmayan doçentlerin, doçent kadrolarının sahip olduğu özlük haklarından faydalandırılması,

-Üniversite mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanların ücret ve tazminatlarının YÖK’te görev yapan mali hizmetler uzmanı kadroları için öngörülen ücret ve tazminat gösterge rakamları üzerinden ödenmesi,

-Üniversitelerde görev yapan idari personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan memurlara fazla çalışma ücretinin beş katı artırımlı ödenmesi,

-Kadroya geçirilen sözleşmeli personelin aylık ve ücretlerinin döner sermaye yerine üniversite bütçesinden ödenmesi.  

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.