Öne Çıkanlar Milli Eğitim Şurası Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD) Yükseköğretim Kurulu Aralık ayı

Eğitim-İş'in Toplu Sözleşme Talepleri

Toplu Sözleşme Talepleri arasında; ek ödeme oranı, ek gösterge, maaş karşılığı ders görevi, öğretim yılına hazırlık ödeneği, eğitim öğretim hizmetleri sınıfına yıpranma, kamu çalışanlarının gelir vergisi oranları, hukuk hizmetlerinin kamu tarafından karşılanması, öğretmenlerin mesai kavramı, başöğretmen ve uzman öğretmen ödemeleri, eğitim öğretim tazminatı, öğretmen istihdamı, doğum izni, yer değiştirmeler, yönetici atamaları/görevlendirmeleri gibi konular yer almaktadır.

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME

TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARININ MEVZUATA İŞLENMESİ

Bu toplu sözleşme ile imza altına alınan kararlar toplu sözleşme süresi dolmadan mevzuata işlenir. Kanuni düzenlemeler için kamu işvereni tarafından gerekli çalışmalar yapılır.

AÇIKLAMA: Daha önce yapılan toplu sözleşmelerde elde edilen tüm kazanımlar bir sonraki toplu sözleşmeye aynen yansıtılmakta ve böylece birçok kazanım elde edildiği algısı yaratılmaktadır. Bu madde ile; elde edilen kazanımlar mevzuata işlenmiş olacak böylece aynı maddeler toplu sözleşme masasına gelmeyeceği gibi yaratılan algıya da son verilmiş olacaktır.

EK ÖDEME ORANI

Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmeti İş Kolu çalışanlarından ek ödeme oranı 170 ve üstü olanların oranları % 20, 120-169 aralığında olanların % 25, 120’nin altında olanların ise % 30 oranında artırılarak ödenir. Eğitim Öğretim hizmetleri sınıflarında çalışan öğretmenlerden; lisans mezunu olanların ek ödeme oranı 204, alanında ya da eğitim bilimlerinde; tezsiz yüksek lisans mezunu olanların 220, tezli yüksek lisans mezun olanların 235, doktora derecesine sahip olanların ise 260 olarak uygulanır.

AÇIKLAMA: Halk arasında, eşit işe eşit ücret diye belirtilen, 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile bazı kamu çalışanlarına yönelik ek ödeme düzenlemesi yapılmış fakat bazı kamu çalışanları ile öğretmenler bu haktan yararlanamamışlardır. Haziran 2021 itibarıyla özel kalem müdürü ve şube müdürü gibi kadroda bulunanlar 170 ek ödeme oranı ile 2677,44 TL, avukat, mühendis 150 ek ödeme oranı ile 2362,45 TL, istatistikçi 120 ek ödeme oranı ile 1889,96 TL, korumalı güvenlik görevlisi 115 ek ödeme oranı ile 1811,21 TL, memur, sekreter, VHKİ kadrolarında çalışanlar 110 ek ödeme oranı ile 1732,46 TL, hizmetli kadrosunda çalışanlar 90 ek ödeme oranı ile 1417,47 TL ek ödeme alırken öğretmenler 65 ek ödeme oranı ile 1023,73 TL ek ödeme almaktadırlar.

Yapılan teklif doğrultusunda öğretmenlerin geçmişe yönelik kayıpları karşılanamayacaksa da bundan sonraki süreçte eşit işe eşit ücret kapsamındaki düzenlemeden yararlandırılmış olacaktır.

Ayrıca öğretmenlerin lisansüstü eğitimlerine ilişkin anlamlı bir teşvik sistemi de kurulmuş olacaktır. Yine bu teklife göre yukarıda sayılan kadro ve ek ödeme oranlarına göre çalışanların maaşlarında 425 TL ile 520 TL arasında artış sağlanacak bu artış geçmişte ek ödeme artışlarında yararlanamayan öğretmenler için 2189,20 TL ile 3071,18 TL arasında değişecektir.

EK GÖSTERGE

Ulaşabildikleri ek gösterge 3600’ün altında olan lisans mezunu tüm kamu çalışanlarının ek göstergeleri 3600 olabilecek şekilde düzenlenir. Ayrıca bunların dışındaki tüm çalışanların ek göstergeleri 600 puan arttırılır. Ek göstergesi olmayan kadrolara da 600 ek gösterge verilir.

AÇIKLAMA: Lisans mezunu tüm çalışanlara 3600 ek gösterge ile emekli olma olanağı verilmiş olur. Diğer çalışanların da ek göstergelerinin 600 puan arttırılması sağlanır. Ayrıca ek göstergesi olmayan çalışanlara da ek gösterge verilir.

MAAŞ KARŞILIĞI DERS GÖREVİ

Yöneticiler hariç olmak üzere Eğitim Öğretim Hizmetlerinde görev yapan 4B sözleşmeliler dahil tüm öğretmenlerin maaş karşılığı zorunlu ders saati 15’tir.

AÇIKLAMA: Yöneticiler hariç tüm öğretmenlerde maaş karşılığı zorunlu ders saati 15 saat olarak uygulanarak yıllardır 15≠18≠20 eylemlerimizin karşılık bulması sağlanmış olacaktır.

ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

657 sayılı Kanunun ek 32’nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği Eylül ayı net maaş tutarında ödenir. Bu madde kapsamındaki ödemeler öğretmenler dışındaki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar ile yükseköğrenim kurumlarında çalışan akademik, idari, teknik ve yardımcı personellere (Şef, memur, hizmetli, 4C, 4B personel ) eğitim çalışanlarına da ödenir.

AÇIKLAMA: Hazırlık ödeneğinin tüm eğitim öğretim ve bilim hizmetleri işkoluna ödenmesi ve tutarın bir maaş olması sağlanmış olacaktır. 

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINA YIPRANMA

5510 sayılı yasanın 40. Maddesindeki çizelgeye eklenmesi,

Kapsamdaki İşler/İş yerleri : 21) Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı

Kapsamdaki Sigortalılar : Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil eğitim öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan yönetici ve öğretmenler, 

Eklenecek Gün Sayısı : 90

AÇIKLAMA: Öğretmen ve yöneticilere emeklilik ve diğer haklarda değerlendirilmek üzere 4 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmiş olacaktır.

KAMU ÇALIŞANLARININ GELİR VERGİSİ ORANLARI

Kamu çalışanlarından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atananlar hariç tamamı için % 15 olarak belirlenir.

AÇIKLAMA: Başlangıç oranı %15 olan vergi diliminden kaynaklı gelir kayıplarının önlenmesi için gelir vergisinin yıl boyu % 15 de sabitlenmesi amaçlanmakta olup yüksek maaş alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atananlar kapsam dışında bırakılmıştır.

HUKUK HİZMETLERİNİN KAMU TARAFINDAN KARŞILANMASI

İdare ile çalışanlar arasında gerçekleşen yargısal durumlarda yargı masrafları idare tarafından karşılanır. Bu madde kapsamındaki yargısal sürecin idare lehine sonuçlanması halinde idare lehine avukatlık vekalet ücreti talep edilemez.

AÇIKLAMA: 2011 yılında çıkarılan 659 sayılı kanun hükmünde kararname ile idarenin işlemini yargıya taşıyan kamu görevlisinin davayı kaybetmesi durumunda kamu çalışanına vekalet ücreti çıkarılmaktadır. Bu durum yargıda hak arama mücadelesine ket vurmaktadır. Adaletin tescili için yargısal hizmetlerin kamu işvereni tarafından karşılanması gerekir. 

ÖĞRETMENLERİN MESAİ KAVRAMI

Öğretmenlerin mesai saati kavramı aynı türdeki okulun normal eğitimde haftalık ders çizelgesine göre derslerin sona erdiği (nöbet görevi hariç) saat ile sınırlı olup ders ya da nöbet görevi bulunmayan/sona eren öğretmenin okulda bulunma zorunluğu yoktur.

AÇIKLAMA: Tartışma konusu olan ve kamu görevlileri ile aynı mesai saati şeklinde uygulanmakta olan öğretmenlerin mesai saati kavramı düzenlenmektedir

BAŞÖĞRETMEN, UZMAN ÖĞRETMEN ÖDEMELERİ

1739 sayılı kanunun 43. maddesinde yer alan “(Ek fıkra: 30/6/2004-5204/1 md.) Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır” hükmünün kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılması.

Ayrıca;

657 sayılı Devlet memurları Kanunun 152. Maddesinde yer alan;

B - EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI

Başlıklı tazminatlar içerisindeki

“a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40'ına,”

“b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20'sine,” hükümlerinin;

a) Adaylık dahil öğretmenlikteki hizmet süresi 15 yılını dolduranlara % 40'ı

b) Adaylık dahil öğretmenlikteki hizmet süresi 8 yılını dolduranlara % 20’si kadar kıdeme esas olmak üzere yukarıdaki tazminatlar ödenir şeklinde uygulanır.

AÇIKLAMA: 1739 sayılı yasanın 43. Maddesine 2004 yılında eklenen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ifadeleri “öğretmenlik mesleği, uzmanlık mesleğidir” temel ilkesine aykırılık teşkil ettiğinden ve öğretmenler arasında uzman öğretmen ve başöğretmen gibi ayrımların yapılmasının doğru olmayacağı yaklaşımından hareketle, kanundaki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ibarelerinin kaldırılması,

Ayrıca 8 yılını dolduran tüm öğretmenlere uzman öğretmenlik adı kullanılmaksızın kıdem esasına dayalı olarak uzman öğretmenlere ödenmekte olan tazminatın ödenmesi, 15 yılını dolduran öğretmenlere ise başöğretmenliğe ilişkin ödenen tazminatın ödenmesi sağlanmış olacaktır.

EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünde yer alan "100", "95" ve "85" oranları; "144,67", "138,67" ve "126,67" olarak uygulanır. Bu madde kapsamındaki tüm çalışanlara aynı oranlarda her yıl enflasyon oranında artmak üzere emekli keseneği hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmaksızın ilaveten ödenir.

AÇIKLAMA: Öğretmenlerin özel hizmet tazminatı(eğitim öğretim tazminatı) yüzde 20 oranında arttırılmakla beraber her öğretmene ilave olarak yaklaşık 1000TL civarında ek gelir sağlanmış olacaktır.

ÖĞRETMEN İSTİHDAMI

Toplu Sözleşmenin geçerli olduğu süre içerisinde sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin kamu işvereni tarafından gerçekleştirilmesi sağlanır. Öğretmen istihdamı açık kadroların doldurulması esasına göre kadrolu olarak gerçekleştirilir. Atamalar merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Merkezi sınav puanı dışında sözlü sınav ya da mülakat gibi uygulamalar yapılamaz.

Değişik gerekçelerle (ölüm, istifa, norm kadro açığı oluşması, izin, hastalık) oluşacak öğretmen ihtiyacı vekil öğretmen istihdamıyla gerçekleştirilir. Vekil öğretmen istihdamı; alan, KPSS Puanı, öğretmenlik (ücretli öğretmen, özel okul) hizmet süresi, diploma notu öncelik sırası göz önüne alınarak gerçekleştirilir. 

AÇIKLAMA: Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi ve tüm boş kadroların doldurulması sağlanmış olacaktır. Ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilecek, zorunlu durumlarda oluşacak öğretmen ihtiyacında vekil öğretmenlik uygulaması yapılarak kadrolu öğretmenin maaşının 2/3 nü almalarını ve ek ders ücretinden de kadrolu öğretmenler gibi yararlanmaları sağlanmış olacaktır. Ayrıca yapılacak öğretmen atamalarında sözlü sınav mülakat gibi uygulamalara son verilmiş olacaktır.

İLKSAN

İLKSAN üyeliği mevcut üyeler dahil, alan/görev farkı gözetilmeksizin tüm Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarını kapsayacak şekilde isteğe bağlıdır. Yönetim kurulunun tamamı seçimle gelen üyelerden oluşur.

AÇIKLAMA: Yapılacak düzenlemeyle İLKSAN üyeliği, çalışanların isteğine bağlı olacağı gibi tüm eğitim çalışanlarını kapsayacaktır. Yönetim kurulu üyelikleri ise atama değil seçimle gelen üyelerden oluşacaktır.

DOĞUM İZNİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta şeklinde uygulanmakta olan analık izinleri doğum öncesi 16 hafta (24. haftadan itibaren), doğum sonrası ise 1 yıl olacak şekilde uygulanır. Memurun isteği halinde doğum sonrası izin 16 haftaya kadar kısaltılabilir.

AÇIKLAMA: Covid-19 salgını sürecinde Cumhurbaşkanlığı kararlarında da yer aldığı üzere doğum öncesi izinlerin gebeliğin 24. haftasından itibaren başlatılmasının yerinde olacağı, aksi halde sağlık yönünden sorunlar ortaya çıkacağı görülmüştür. Buradan hareketle Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan memurun 24. haftadan itibaren idari izinli sayılması uygulaması hukuki altyapıya kavuşturulmuş olacaktır. Ayrıca doğum sonrasında yaşanan sorunlar, süt izni gibi uygulamalar ve çocuğun gelişimi açısından çalışanların 1 yıl süreyle ücretli izinli sayılmaları sağlanmış olacaktır.

YER DEĞİŞTİRMELER

Proje okulları dahil olmak üzere öğretmenlerin; gerek il içi gerekse iller arası yer değiştirme işlemlerinde puan üstünlüğü esasına dayanan geçmişte de uygulanmış olan “SIRA TAYİNİ” uygulamasının günümüz teknolojik alt yapısından da yararlanılarak yeniden yürürlüğe konulur.

YÖNETİCİ ATAMALARI/GÖREVLENDİRMELERİ

Her kademede yönetici atama ve görevlendirmelerinde sınav, kıdem, öğrenim, hizmet gibi objektif kriterleri içeren düzenlemeler yapılarak sözlü sınav gibi kriterlerin kaldırılması

EKDERS SAATİ ÜCRETİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176.maddesinde yer alan “140” ve “150” ibareleri sırasıyla “210” ve “225” olarak uygulanır.

AÇIKLAMA: Ek ders ücretlerinin yüzde 50 arttırılması sağlanmış olacaktır.

EK DERS ÜCRETLERİNİN ÖDEME TARİHİ

Ek ders ücretleri her ayın ilk 5 iş günü içerisinde ödenir.

AÇIKLAMA: Birçok kez geç ödenen ek ders ücretlerinin her ayın ilk 5 iş günü içinde ödenmesi sağlanmış olacaktır.

EK DERSLERİN HAFTALIK BÜTÜNLÜKLE DEĞİL GÜNLÜK BAZDA HESAPLANMASI

Maaş karşılığı ve ek ders karşılığı girilecek dersler öğretmenin ders programlarında belirtilir. Hastalık raporu ve izin sebebiyle yapılamayan görevlerde hafta bütünlüğü esas alınmaksızın sadece girilemeyen ek dersler kesilir.

AÇIKLAMA: Böylece öğretmenin izinli ya da raporlu olması nedeniyle sadece o güne ait ücret kesilecek. Örneğin; bir sınıf öğretmeninin 1 gün raporlu olması durumunda, 7 saat değil 3 saat ek dersinin kesilmesi söz konusu olacaktır.

EK DERS EMEKLİ KESENEĞİ

4B Sözleşmeli öğretmenler dahil tüm öğretmenlerin ek ders ücretinden emekli keseneği kesilerek bu kesenek işveren tarafından karşılanır. 

AÇIKLAMA: 4B sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerinden emekli keseneği kesilmektedir. Bu kesenek çalışanlardan kesilmektedir. 4B sözleşmeli öğretmenlerin ek derslerinden kesilen bu tutarın kadrolu öğretmenlerden de kesilerek tamamının işverence karşılanması sağlanmış olacaktır.

DERS NİTELİĞİNDE YÖNETİM GÖREVİ

2006/11350 sayılı Kararın 10’uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücreti, azınlık okullarında görevli olanlar dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan;

1) Okul ve Kurum Müdürleri için haftada 35 saat

2) Müdür Başyardımcıları ve Müdür yardımcıları için haftada 30 saat

3) Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcıları için haftada 32 saat

4) Müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 30 saati, ders yılı içerisinde ise haftada 15 saat,

5) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 20 saat,

6) Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 20 saat,

7) Olgunlaşma Enstitülerinin öğrenci bulunmayan “Araştırma”, “Tanıtım ve Pazarlama” ve “Tasarım” bölümlerinde görevli öğretmenlerin ders yılı süresince haftada 20 saat, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.

8) Norm durumu, ders sayısının azalması, ihtiyaç fazlası öğretmen bulunması ve öğretmenin kendisinden kaynaklı olmayan nedenlerle;

Maaş karşılığını dolduramayan öğretmenlere istemeleri halinde eğitim öğretimle ilgili verilen görevleri ek derse esas süre kadar yerine getirmeleri şartıyla 15 saate kadar ek ders ücreti ödenir. 

Maaş karşılığı ders saatini dolduran öğretmenlerden; ek ders karşılığı ders saati 15’in altında olanlar istemeleri halinde eğitim öğretimle ilgili verilen görevleri ek derse esas süre kadar yerine getirmeleri şartıyla 15 saate kadar ek ders ücreti ödenir. Maaş karşılığı ders saatini dolduran öğretmenlerin maaş karşılığını aşan ve fiilen yerine getirdikleri ders sürelerine ilişkin ücretler %50 fazlasıyla ödenir.

AÇIKLAMA: Öğretmenlerin maaş karşılığı ders saatlerini dolduramamalarının genel gerekçeleri Bakanlık politikaları gereği ders saatlerinin azaltılması, plansız ve adil olmayan atamalar nedeniyle oluşan norm fazlalığı gibi durumlardan kaynaklanmaktadır. Öğretmenden kaynaklı olmayan uygulamaların sorumluluğunun öğretmenlere yüklenmemesi adına adil bir ek ders düzenlemesi zorunluluğu söz konusu olduğundan bu madde talepler arasında yer almıştır.

Eğitim kurumlarında öğretmenler arasında ek derslere ilişkin adil bir düzenleme olmadığı hatta aynı alan öğretmenler arasında ücretler yönünden büyük farklılıklar oluştuğu bilinmektedir. Talebin gerçekleşmesi halinde öğretmenlerin istekleri dahilinde eğitim öğretimle ilgili faaliyet ve görevleri yerine getirerek tüm öğretmenler için en az 15 saat ek ders ücreti almaları sağlanmış olacaktır.

Eğitim öğretimle ilgili verilecek görevlerle okul gelişimine katkı, sosyal etkinliklerin arttırılması, spor, sanat ve kültürel aktiviteler, başarının arttırılmasına yönelik çalışmalar için bir altyapı oluşturulmuş olacaktır.

Ayrıca maaş karşılığını dolduran öğretmenlerin maaş karşılığı ders saati üzerinde görevleri %50 artırımlı ödenerek maaş karşılığını doldurmayan öğretmenlerle ilgili oluşacak adaletsizlik giderilmiş olacaktır.

DERS DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17’nci maddesinde yer alan "%5" sınırı, % 50 olarak uygulanır.

AÇIKLAMA: Öğrencilerin sosyalleşmesi noktasında yapılacak etkinliklerdeki sınırın kaldırılması sağlanacaktır.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİCİLERİN EK DERS ÜCRETİ

2006/11350 sayılı Kararın 10’uncu maddesi kapsamında, ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı kararın 16’ncı maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10’uncu ve 16’ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.

Öğretmenlerin; boş olan/boşalan ya da asil yöneticinin başka yerde görevli ya da izinli olması sebebiyle boş bulunan kadrolara yönetici olarak görevlendirilmeleri (ilçe mülki idare amiri tarafından yapılan geçici görevlendirmeler dahil) halinde yapılan görevlendirmelerde asil görevlendirme şartlarına haiz ve asil görevlendirmenin mülakat/sözlü sınav hariç diğer kriterlerine göre istekli ve en yüksek puanlı olanların, mevzuatta kriter olmaması/ tek kriterin sınav olması halinde mesleki kıdemi en çok olanın görevlendirilmesi durumunda asilin yararlandığı ek ders haklarından yararlandırılır. Asil görevlendirme şartlarına haiz istekli bulunmaması halinde aynı madde asil görevlendirme şartlarına haiz olmayanlar için de uygulanır.

AÇIKLAMA: Böylece geçici yönetici görevlendirmelerindeki keyfiyetin, kayırmacılığın kaldırılması ve ücretin de buna göre asille eşitlenmesi sağlanmış olacaktır.

İKİLİ ÖĞRETİM YAPAN ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN İLAVE EK DERS ÜCRETİ

2006/11350 sayılı Kararın 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 5 saat artırımlı ödenir.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMENLERE İLAVE EK DERS ÜCRETİ

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %20 ve % 40 artırımlı ödenir. 

AÇIKLAMA: Yüksek lisans yapan öğretmen ve yöneticilere yüzde 20, doktora yapan öğretmen ve yöneticilere ek ders ücretinin yüzde 40 fazla ödenmesi sağlanacaktır. Fiilen girilen dersler değil tüm ek ders ücretleri artırıma tabi olacaktır.

SINAVLARDA GÖREV ALAN SINAV KOMİSYONU ÜYELERİ

2006/11350 sayılı Kararın 12’nci maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasında, bu fıkrada öngörülen sorumluluk sınavları kapsamında yapılan yabancı dil dersi sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyelerinin yazılı ve sözlü sınav komisyon üyelikleri ayrı ayrı değerlendirilir.

BİLSEM SINAV GÖREVLERİ

Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğrenci yerleştirme, seviye belirleme ya da yetenek sınavı değerlendirmelerinde görev alan öğretmenlerin ücretleri her oturum için ayrı ayrı olacak şekilde ödenir.

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN AYLIK KARŞILIĞI DERS GÖREVİ

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan eğitim kurumu yöneticileri; istemeleri halinde, maaş karşılığı olmak üzere 6 saate kadar ders görevi alabilirler. Ders görevi almayanların yöneticiliğe ilişkin görevleri maaş karşılığı zorunlu ders görevi olarak değerlendirilir. Yöneticilerin mevzuat gereği zorunlu ya da isteğe bağlı ders görevleri norm kadro hesabında dikkate alınmaz.

AÇIKLAMA: Yöneticilere yönelik; sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve rehber öğretmenlik gibi alanlarda zorunlu olmayan maaş karşılığı ders görevi diğer alanlar için de zorunlu olmaktan çıkarılmış olacaktır. Buna rağmen isteğe bağlı olarak ders görevi almak isteyen yöneticilerin 6 saate kadar maaş karşılığında derse girebilmeleri sağlanmış olacaktır.

Yöneticilerin ek ders ücretlerine ilişkin talepler “ders niteliğinde yönetim görevleri” başlığında mevcut ücretleri artıracak şekilde yer aldığından ders görevi karşılığında ek ders ücreti almaları uygulamasına ihtiyaç duyulmamıştır. Böylece yöneticilerin okul içi görevleri, veli görüşmeleri, toplantı, muhakkiklik gibi görevler nedeniyle dersleri aksatmamaları ve öğrencilerin olmamaları engellenmiş olacaktır.

Ayrıca yöneticilerin maaş karşılığı zorunlu ders saatlerine bağlı olarak, okulun/kurumun norm kadrosunda değişiklik olmasının önüne geçilmiş olacaktır.

DERS GÖREVİNİN YAPILMIŞ SAYILACAĞI HALLER

Ders ücretlerinin yapılmış sayılacağına ilişkin maddenin uygulanması;

(1)Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, ders yılı içerisindeki iş günleri ile hafta sonlarında genel idari izinli olmaları sebebiyle üzerlerinde bulunan eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları, izinli sayılmamakla beraber öğretmen göreve geldiği halde öğrencilerin topluca okula gelememeleri/derse girmemeleri ya da 2924 sayılı yasa gereği eğitime ara verilmesi nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlere, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama, İşletmelerde meslek eğitimi, şeflik, kurs, ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet dahil tüm görevlerini yapmış sayılırlar.

Doğal afet, salgın, sel, yangın gibi sebeplerle eğitime ara verilmesi ya da uzaktan eğitim sürecine geçilmesi ve sınıf birleştirme durumlarında da yukardaki hüküm uygulanır.

AÇIKLAMA: Öğretmen okula geldiği halde öğrencinin gelmemesi, salgın hastalık ve doğal afet gibi öğretmenden kaynaklanmayan sebepler ve 2924 sayılı yasa gereği eğitime ara verilmesi nedeniyle yüz yüze ya da uzaktan eğitim yöntemiyle ders yapılamaması durumunda ek ders ücretlerinin tamamının ödenmesi sağlanmış olacaktır.

BELLETİCİLİK GÖREVİ VERİLEN ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETİ

2006/11350 sayılı Kararın 13’üncü maddesi; “MADDE 13- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim- öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak yapılacak görevlendirmelerde; öncelikle okul içi istekliler, yeterli olmadığı taktirde sırasıyla ilçe/il içi istekliler yine yeterli öğretmen bulunamazsa okul, ilçe, il sırasıyla resen görevlendirme yapılmak şartıyla görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 10 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 5 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3’ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 100 saati geçemez. (2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez. Hafta sonu ve gece nöbetlerinde ücretler gece ücreti olarak ödenir.” şeklinde uygulanır.

AÇIKLAMA: Böylece belleticilik görevi isteğe bağlı olacak olup ödenecek ücretler de arttırılmak suretiyle teşvik edilecektir. Ayrıca gece ve hafta sonu ücretleri gündüz ücretlerinden farklı(artırımlı) olarak uygulanacaktır.

ÖĞRETMENLERİN GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERİ

İdare tarafından yapılan ders kitabı yazımı, ders videosu çekimi, soru hazırlama komisyonu gibi her tür görevlendirmelerde geçici görevlendirme ücreti ile öğretmenin asli görevindeki ücreti arasında farklılık bulunması halinde yüksek olan tutar ödenir.

OKULDA BULUNMA ZORUNLULUĞU

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 18.maddesinde yer alan okulda bulunma zorunluluğu; doğal afet, salgın, sel, yangın gibi sebeplerle eğitime ara verilmesi ya da uzaktan eğitim sürecinde aranmaz.

AÇIKLAMA: Pandemi döneminde sınıf öğretmenlerinin derslerine branş (Yabancı-Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) öğretmenlerinin girmesi durumunda yaşanan öğretmenden kaynaklanmayan hak kaybı sorunu çözülmüş olacaktır.

REHBER ÖĞRETMEN YAZ TATİLİ TERCİH DANIŞMANLIĞI

Rehber öğretmenlerin; sınavlara ilişkin rehberlik hizmetlerinde valiliklerce istekleri de dikkate alınarak tespit edilen ihtiyaç kadar hizmet puanı üstünlüğüne göre görevlendirilmeleri halinde görev yaptıkları her gün 8 saat olacak şekilde % 100 fazlasıyla ek ders ücreti ödenir.

AÇIKLAMA: Ortaöğretime ya da yükseköğretime geçiş için yapılacak tercih döneminde resen görev verilen öğretmenlerin bu görevlerinin isteğe bağlı, günlük 8 saat ve % 100 fazla olacak şekilde ek ders ücreti karşılığı olması sağlanmış olacaktır. 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE İLAVE EK DERS

Okul öncesi eğitim kurumu öğretmenlerine her hafta ilave 3 saat ek ders ücreti ödenir. Okul öncesi sınıfları için yardımcı personel istihdam edilir. Öğretmenlere her gün 3 kez 10’ar dakika dinlenme arası verilir.

AÇIKLAMA: Teneffüs hakları olmaması ve her derslerinin 50 dk. Sayılması nedeniyle okul öncesi öğretmenlerine görev yaptıkları her hafta ilaveten 3 saat ek ders ücreti ödenmesi ve okul öncesi öğretmenlerine her gün 3 teneffüs hakkı verilmesi sağlanmış olacaktır.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE YARDIMCI PERSONEL İSTİHDAMI

Sözleşme süresi içerisinde okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına yönelik düzenleme yapılması için kamu işvereni tarafından gerekli çalışmalar yapılır. Okul öncesi eğitim sınıflarında öğretmenlere yardımcı olmak üzere çocuk gelişimi ve okul öncesi alanında eğitim görmüş yardımcı personel istihdam edilir.

AÇIKLAMA: Okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınması, ana sınıfları için yardımcı personel istihdam edilmesi sağlanmış olacaktır.

TEMEL EĞİTİMDE SANAT VE SPORA İLİŞKİN DERSLER

Temel eğitimde Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Spor derslerine ikinci sınıftan itibaren alan öğretmenleri girmelidir.

AÇIKLAMA: Öğrencilerin okula bağlılıklarını da arttıran ve özel yeteneklerinin tespitinin en doğru yaş grubu olduğu bilinen ayrıca bilimsel olarak belirtilen, ilkokul seviyesindeki derslere alan öğretmenlerinin girmesiyle birlikte öğrencilere yönelik önemli bir adım atılmış olacağı gibi bu alan öğretmenlerinin norm kadro ve ücrete ilişkin sorunları da çözülmüş olacaktır.

DESTEKLEME KURSLARI YÜZYÜZE EĞİTİM VE MESAİ SAATİ DIŞI GÖREVLER

657 sayılı devlet Memurları Kanununun 176. Maddesinde yer alan “Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.” İbaresi “Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamı ile Mesleki Açık Lise kapsamında yapılan yüz yüze eğitimlerde görev alan yönetici ve öğretmenler ile Bilim Sanat Merkezleri dahil eğitim öğretim saatleri ile hafta sonu ve hafta içi 17.00’den sonra yapılan eğitim öğretim faaliyetlerinde %100 fazlasıyla ödenir.” şeklinde uygulanır.

AÇIKLAMA: Bilim Sanat Merkezleri dahil Meslek Lisesi öğretmenlerinin yüz yüze eğitimleri ve mesai saati dışındaki faaliyetlerde ek ders ücreti %100 artırımlı ödenmiş olacaktır.

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA NÖBET EK DERS ÜCRETİ

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde nöbet görevi verilen müdür yardımcıları ile mevzuatlarında nöbet görevine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın tüm öğretmenlere, nöbet görevi başlangıç saatiyle nöbet görevi bitiş saatine kadar kurumdaki bir sınıfta gerçekleştirilen ders sayısı kadar ek ders ücreti ödenir. Aynı hafta içerisinde birden fazla nöbet görevi öğretmenin isteğine bağlı olup görevin yerine getirilmesi halinde görev sayısı kadar ücret ilaveten ödenir.

Kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere istekleri dışında nöbet görevi verilemez.

AÇIKLAMA: İlkokullarda günlük 6 saat, ortaokullarda günlük 7 saat, liselerde ise günlük 8-10 saat ders söz konusu iken her kademedeki öğretmenin nöbet görevine ilişkin 3 saat ek ders ücreti alması adaletsizliğe yol açmaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerin nöbet ücretlerinin nöbete ilişkin okulda bulunmuşluklarına göre belirlenmesi sağlanmış olacaktır. Birden fazla nöbet görevi isteğe bağlı ve aynı şekilde ücretlendirilerek gerçekleştirilecektir. Ayrıca tamamen idarenin takdirine bırakılan kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlerin nöbet görevinden muafiyetleri öğretmenlerin tercihine bırakılmış olacaktır. 

SEMİNER, KURS GÖREVLERİNE ÜCRET…

Mahalli düzeyde öğretmenin ders saati dışında düzenlenen hizmeti içi eğitim, seminer ve her türlü toplantı faaliyetlerinin her 40 dakikası bir ek ders saati olarak ücretlendirilir. 17.00’den sonra ve mesai günleri dışında yapılması halinde gece ücreti ile ücretlendirilir.

AÇIKLAMA: Mahalli seminerlerde ve her türlü toplantılarda ek ders ücretlerinin 17.00’dan sonra gece ücreti olarak ödenmesi sağlanmış olacaktır.

MERKEZİ SINAVLARDA GÖREV ALANLARA ÖDENECEK SINAV ÜCRETLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlarda görevli tüm personele 6114 sayılı yasa ile kurulan Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen sınavlarda yapılan ödemeler; önceki yıllardan az olmamak üzere düzenlemeye göre ödeme yapılır. Her yıl en az TÜFE oranında arttırılması zorunludur. Bu kapsamda yapılacak ödemeler öncelikle döner sermaye bütçesinden karşılanır. Bu madde kapsamındaki görevlendirmelerde ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeli dışındaki personellere görev verilirken, eğitim kurumlarıyla diğer kurumlarda çalışanlar arasında ayrım yapılmaksızın isteğe bağlı olmak üzere öğretmenlerde olduğu gibi adil ve puan esaslı görevlendirme yapılır.

AÇIKLAMA: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavların ücretlerinin ÖSYM ücretlerinden az olmaması sağlanmış olacaktır. Sınav görevi dağılımında eğitim kurumlarında çalışan personeller ile örneğin Milli Eğitim müdürlüklerinde çalışan memurlar arasında eşitlik sağlanmış olacaktır.

KURS MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN DİĞER PERSONEL

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere ilgili yıla ait merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 kat tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. 

AÇIKLAMA: Memur ve hizmetli personele DYK’da verilen ücretin 6 kat arttırılması sağlanmış olacaktır.

KREŞ YARDIMI

Bu toplu sözleşme kapsamında çalışanlardan 0-4 yaş grubu en az 10 çocuğun bulunduğu okul ya da kurumlarda, ilçelerde ya da illerde bu çocuklara ücretsiz olmak üzere kreş açılması zorunludur. Kreş açılamaması durumunda 0-4 yaş çocuğu bulunan çalışanlara toplu sözleşmenin ilk yılı 1000 TL olmak üzere her yıl TÜFE oranında arttırılarak kreş ücreti ödenir.

YİYECEK YARDIMI

19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı okul ve kurumlarda çalışan yönetici ve öğretmenler ile diğer çalışanlar için de uygulanır.

AÇIKLAMA: Örneğin İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde personel düşük ücret ile öğle yemeği hizmeti almaktadır. Bunun öğretmenler ve tüm çalışanlara uygulanması söz konusu olacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞANLARA İLİŞKİN TALEPLER

AKADEMİK PERSONEL EK DERS

2941 sayılı yasanın 11. Maddesinin 4. fıkrasında yer alan “300, 250, 200, 160” göstergeler 450, 375, 300, 240” şeklinde uygulanır.

Açıklama: Akademik personelin ek ders ücretinin yüzde elli arttırılması.

SOSYAL DENGE TAZMİNATI

Belediyelerde görev yapan memurlara ödenen sosyal denge tazminatı yükseköğretim kurumları çalışanlarına da ödenir.

AÇIKLAMA: Yükseköğretim kurumları da belediyelerde olduğu gibi; döner sermaye ve özgelirleri olan Kamu kurumlarıdır. Belediyelerde görev yapan memurlara ödenen sosyal denge tazminatının yükseköğrenim kurumları çalışanlarına da ödenmesinin önünde, yükseköğretim kurumlarının öz gelirleri olması sebebiyle hukuki bir engel bulunmamaktadır. 

GÖREVDE YÜKSELME

Yükseköğretim Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları tüm yükseköğretim kurumlarında her yıl açılır, sekterlik görevinden müdürlük kadrosuna geçiş için de görevde yükselme kriterleri uygulanır.

AÇIKLAMA: İdari Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının Üniversitelerde her yıl düzenli açılması, Memurların Fakülte ya da Yüksekokul Sekreterliğine sınavsız atanarak, ardından Müdür kadrosuna hülle yolu ile getirilmesinin engellenmesine yönelik düzenlemeler yapılması,

SINAV GÖREVLERİ

ÖSYM ve diğer kurumlarca yapılan merkezi sınavlarda (Açıköğretim Fak. Sınavları vb.) Akademik personel ile birlikte diğer idari ve teknik çalışanlara da gözetmen ve salon başkanı görevleri verilebilir. Görevlerin veriliş sıralamasında akademik unvan ve idari/akademik personel ayrımı yapılmaz.

AÇIKLAMA: Üniversitelerde yapılan diğer kamu kuruluşları sınavlarında (Açıköğretim Fak. Sınavları vb.) Öğretim elemanları ile birlikte üniversitede çalışan memurlara da taşıyıcı ve kurye görevleri, gözetmen ve salon başkanı görevlerinin de verilmesi, bu görevlerin akademik unvan ve yetkinlikle bir bağlantısı olmaması sebebiyle akademik unvan ve kadro ayrımı gözetilmemelidir.

FAZLA MESAİ

Fazla çalışma mesai ücretleri ödemelerinin üst seviyesi üç kat arttırılarak mesai yapan tüm personele ödenir.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

2547 Sayılı Kanunun 13/B-4 maddesinin uygulaması, kanunda bir sınır öngörülmüş olmamasına rağmen 6 ay ile sınırlanmalıdır. Bu itibarla bu maddenin kadro nakli olarak kullanılmasının önüne geçilebilecektir. 

EK GÖSTERGE

Yüksekokul ve enstitü sekreterlerinin ek gösterge fakülte sekreterleri ile eşdeğerdir.

AÇIKLAMA: Fakülte sekreteri ile Yüksekokul ve enstitü sekreterleri yaptıkları görev ve aldıkları sorumluluklar aynı olmasına rağmen ek göstergeleri farklıdır. Bu kadrolardaki ek göstergelerin eşitlenmesi sağlanmış olacaktır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

Kadro dereceleri 5 olarak belirlenen koruma ve güvenlik görevlilerinden lisans eğitimi tamamlamış olanların kadro dereceleri 3 olarak değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA: Üniversitelerde Koruma ve Güvenlik görevlileri Yüksek lisans yapsa dahi 5. Derecenin altına düşememektedirler. Bu nedenle birçok mağduriyet oluşmaktadır. Bu nedenle kadrolarının ilk etapta 3. Derece olarak ardından 1. Dereceye kadar yükselebilmelerinin sağlanması teklif edilmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ

Araştırma görevlilerinin görevlendirilmelerinde danışmanlarının, araştırma görevlisinin talebi halinde ise Ana Bilim Dalı Başkanları veya bağlı oldukları kurumun yöneticisi (Dekan, Enstitü müdürü) görüşü esas alınır.

TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

Maliye Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Ayniyat Saymanlığı kadroları yerine oluşturulan taşınır kayıt yetkilisinden iş riskini karşılamak için her ay kefalet ücreti kesilmektedir. Karşılığında hiçbir yan ödeme ya da kadro verilmemektedir. Taşınır kayıt yetkilisine yan ödeme ve kadro verilmesi,

YÜKSEKÖĞRETİMDE TOPLU SÖZLEŞME

Döner sermaye ve öz gelirleri olan Yükseköğretim kurumlarında, kurum bazında toplu sözleşme süreci işletilir. 

AÇIKLAMA: Zonguldak İdare Mahkemesi’nin 2006/633 E. ve 2006/11142 K. sayılı kararı ile ILO Sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı’na atıfta bulunarak, bu sözleşmelerde kamu emekçilerinin toplu sözleşme yapma hakkının bulunduğu ve Anayasamızın 90. maddesi bağlamında bu sözleşmelerin iç hukukta uygulanmasının öncelikli ilke olduğunun altını çizilmiştir. Yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 12.10.2008 tarihli (DemirBaykara/Türkiye Davası) kararında da; maaş konusunun da içinde bulunduğu çalışma koşullarına ilişkin olarak toplu görüşme yapma hakkına sahip olmaları gerektiğini ifade edilmiştir. Ardından Türkiye'de pek çok Belediye halen her yıl yenilenmekte olan Toplu Sözleşme yapmaya başlamışlardır.

Üniversitelerin de, belediyeler gibi döner sermaye ve özgelirleri olduğu göz önüne alındığında toplu sözleşme yapılmasının önünde bir engel bulunmamaktadır.

Her yıl mayıs ayında yapılan yetki tespiti sonucu üniversitelerde yetkili sendikalar ile tıpkı belediyelerde olduğu gibi kurum bazında toplu sözleşme yapılması.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI DIŞI PERSONELLERE İLİŞKİN TALEPLER

YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI VE GÖREV TANIMI

Eğitim kurumunun öğrenim şekline bakılmaksızın yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların günlük mesai süresi 8 saattir. Bu süre dışındaki çalışmalar kişinin isteği de göz önüne alınarak mesai ücreti karşılığında yaptırılabilir. Personellerin görev tanımı toplu sözleşme başlangıcına kadar bakanlıkça düzenlenir.

TOPLU TAŞIMADAN İNDİRİMLİ YARARLANMA

Milli Eğitim Bakanlığında Eğitim Öğretim Sınıfı dışında görevli tüm personeller de toplu taşıma araçlarından öğretmen tarifesinden yararlandırılması için gerekli düzenleme yapılır.

YATILILIK VE BURSLULUK

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar Ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği 10. Maddesinin (b) fıkrasında belirtilen öğretmen çocuklarına uygulanan % 5’lik kontenjan % 10 olarak uygulanmakla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı kadro unvanı gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarını kapsar. Bu kapsamdaki öğrenci velilerinden gelir belgesi talep edilmez.

AÇIKLAMA: Yatılılık ve burslulukla ilgili öğretmenlere yönelik uygulanmakta olan %5 kontenjan uygulamasının tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve eğitim çalışanlarına gelir beyanı istenmemesi sağlanmış olacaktır.

MEMURUN ÇOCUĞUNUN ÖĞRENİM DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞTİRME

Öğretmen ve yöneticiler dahil tüm eğitim ve bilim işgörenleri için; her çocuğu için bir kez olmak üzere çocuğunun öğrenim gördüğü ilköğretim (yetenek sınavı ile alan), ortaöğretim kurumunun, kendisi yüksek lisans ya da doktora yapması halinde ise öğrenim gördükleri yüksek öğrenim kurumunun bulunduğu yerleşim alanına yer değiştirme suretiyle atama hakkı düzenlenir.

MERKEZİ SINAVLARDA GÖREV ALACAK DİĞER PERSONELLER

Merkezi sınavların yapıldığı eğitim kurumunun eğitim öğretime hazırlanması için yardımcı personelin tamamı ücret karşılığında sınav günlerinde görevlendirilirler.

YARDIMCI HİZMETLER PERSONELLERİNİN SEÇİM GÖREVİ

Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili ya da Mahalli İdarelere ilişkin seçimlerin yapıldığı eğitim kurumlarının eğitim öğretime hazır hale getirilmesi için kurumun tüm yardımcı personeline ücretleri karşılığında görev verilir.

GİYECEK YARDIMI

Milli Eğitim Bakanlığında çalışan Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı hariç diğer personeller “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği” eki cetvellerine eklenir.

AÇIKLAMA: Böylece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı VHKİ, Memur,.. ve giyecek yardımı almayan kadrolarda çalışanlara da giyecek yardımı yapılması sağlanmış olacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.