Öne Çıkanlar Öğretmen Seçme ve Atama Takvimi Acıbadem Altunizade Hastanesi atama memur ders saati

İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değişikliği (21 Haziran 2021)

Milli Eğitim Bakanı  Ziya SELÇUK imzalı resmi yazıda '' Bakanlığımızın taşra teşkilatı kadrolarında bazı unvanlarda görev yapan personelin (hizmetli, memur, vhki, bilgisayar işletmeni, teknisyen, şef ve diğerleri) il dışı isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında bir örneği ekte gönderilen "Taşra Teşkilatı Kadrolarında Bazı Unvanlarda Görev Yapan Personelin 2021 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru" çerçevesinde yapılacaktır.

Yer değiştirme başvuruları 28 Haziran - 05 Temmuz 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağından, personelin başvuru ve atamalarına etki edecek Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) kayıtlarındaki bilgilerinin güncellenmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, yer değiştirmelerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden süresi içerisinde tamamlanabilmesi bakımından gerekli tedbirlerin alınması hususunda, bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

TAŞRA TEŞKİLATI KADROLARINDA BAZI UNVANLARDA GÖREV YAPAN PERSONELİN 2021 YILI İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve
Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 33’üncü maddesinde; “(1)Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 30 Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, iller arasında, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular Haziran ayında alınır. Başvuruda bulunan personel Bakanlıkça
belirlenen ve durumlarına uygun kurumlar arasından en fazla yirmi kuruma
atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, iller arası isteğe
bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(3) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları,
Temmuz ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre
Bakanlıkça yapılır. Hizmet süresinin eşit olması hâlinde halen bulunduğu
kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması
durumunda kura yoluna başvurulur.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar Bakanlıkça duyurulur.” hükmü yer
almaktadır.

A- BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR

1- Başvurular, Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden
Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan
başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle
ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile
Elektronik Başvuru Formu Mebbis modülü üzerinden onaylanmadan yapılan
başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan yer
değiştirmeler iptal edilecektir.

3- 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıl süreyle kesintisiz olarak görev yapanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda
bulunabilecektir.

4- Hizmet süresinin hesabında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci
maddesine göre hesaplanan hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

5- İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan personel, en fazla 20 il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tercih edebilecektir.

6- İlan edilen münhal kadrolara, kazanılmış hak aylık derecesine (müktesep)
uygun kadro tercihinde bulunulacaktır. Kazanılmış hak aylık derecesine uygun
kadro bulunmaması hâlinde Elektronik Atama Başvuru Formunda bulunan “Alt
derece kadroya atanmayı kabul ediyorum” seçeneğinin işaretlenmesi
gerekmektedir.

7- Askerlik hizmeti hariç olmak üzere, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler iller
arası yer değiştirmeye esas üç yıllık sürenin hesabında değerlendirmeye
alınmayacaktır.

8- Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, yer değiştirme
başvurusunda bulunabilecektir.

9- 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla en az üç yıllık hizmet süresinin hesabında, geçici
olarak başka yerde görevlendirilenlerin buralarda geçen görev süreleri, asıl
kadrolarının bulunduğu yerde geçmiş sayılacaktır.

B- DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Soruşturma sonucunda getirilen teklif doğrultusunda başka il’e atanan
personel, aradan dört yıl geçmeden daha önce görev yaptığı il’e yer değiştirme
isteğinde bulunamayacaktır.

2- Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği olarak iller arasında yer değişikliği
yapılanlardan haklarındaki yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen
personelin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri, üç yılın hesabında
birlikte değerlendirilecektir.

3- Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi ile başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden, sırasıyla ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve
sorumludur.

4- Elektronik Başvuru Formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu
yapan personel sorumludur. Personel başvuruların onay işlemleri
tamamlanmadan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden belgeye dayalı bilgi
düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran personel, süresi
içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak il millî eğitim müdürlüklerinin
onaylamasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılmayacaktır.

5- Başvurular, sırasıyla ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan
sonra geçerlilik kazanacaktır.

6- Personel, görevli oldukları eğitim kurumu ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine dilekçe vermek suretiyle süresi içinde yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecek ve bu başvurular elektronik ortamda yetkililerce
iptal edilecektir.

7- Yer değişikliği başvurusunda bulunan personelin hizmet süreleri, 30.09.2021
tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.

8- İller arası görev yeri değiştirilen personelin yer değiştirme işlemleri iptal
edilmeyecek; ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra
Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev
yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir.

9- Elektronik Başvuru Formu, il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan
sonra alınacak iki çıktıdan birinin örneği imzalanıp mühürlenerek personele
verilecek; diğer çıktısı da özlük dosyasının bulunduğu birimde saklanacaktır.

10- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim
müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler Bakanlığa
bildirilecektir.

11- Yukarıda belirtilen açıklamada yer almayan hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme
Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

C- ATAMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

1- İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunanların atamaları,
tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğü esasına göre elektronik
ortamda gerçekleştirilecektir. Hizmet süresinin eşitliği hâlinde hâlen bulunduğu
kadrodaki hizmet süresi fazla olana atamada öncelik verilecek; eşitliğin bozulmaması hâlinde atanacak personel Bakanlıkça elektronik ortamda gerçekleştirilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

2- Atama sonuçları Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacaktır.

3- Ataması yapılan personele ilişkin kararnameler sistem üzerinden Bakanlıkça
valiliklere gönderilecek ve en geç bir hafta içinde ataması yapılan personele tebliğ edilecektir. Göreve başlama işlemleri ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62’nci maddesi de göz önünde bulundurularak tamamlanacaktır.

Ç- İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK UNVANLAR

GİH: Ambar Memuru, Ayniyat Saymanı, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Memur
(ş), Şef, Şef (ö), Şöför, Usta Öğretici, Uzman (GİH), Uzman (ö), Veri Hazırlama
ve Kontrol İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (ö), Araştırmacı (ö),
Araştırmacı (6191), Araştırmacı (6360), Muhasebeci, Sayman (Döner Sermaye).

THS: Mimar, Mühendis, Mühendis (ö), Programcı, Tekniker, Tekniker (ö),

Teknisyen, Teknisyen (ö).

SHS: Hemşire, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Veteriner Hekim.

AH: Avukat, Avukat (ş).

YHS: Aşçı, Bekçi, Kaloriferci, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Hizmetli (ş).

Başvurular 28 Haziran-5 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak olup atama sonuçları 16 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilecek.

Not: İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin, unvan ve derecelerine göre münhal
kadrolar başvuru ekranında ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri

Tel : 0 (312) 413 28 55 - 413 38 01 - 413 28 53 – 413 18 35

Faks : 0 (312) 418 23 43

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.