Öne Çıkanlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TRT EBA TV yüz yüze eğitim uzaktan eğitim Mevlidi Nebi Haftası

Kurs Programları Yazısı (15 Ocak 2021)

Daire Başkanı Esat TEKTAŞ ve Genel Müdür V. Bakan a. Osman PEKSARI imzalı resmi yazıda ''Resmî Gazete’de yayımlanan 10.07.2018 tarihli ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, her yaş ve kademedeki vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya mesleki ve teknik alanlarda eğitim vermek, yaygın eğitim ve öğretim programlarını hazırlamak görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu nedenle Genel Müdürlüğümüzce hayat boyu öğrenme kapsamında her yaş düzeyine ve her gruptan vatandaşlara meslekî teknik ve genel yaygın eğitim kursları düzenlenmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce yayınlanmış olan kurs programlarının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile onaylanan Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları'na göre güncellenmesi, talep edilen yeni kurs programlarının da yine aynı çerçevede hazırlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 30.03.2016 tarihli ve 26022156-101.04-E.3631715 sayılı yazısı gereği il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan program komisyonlarınca hazırlanan ve taslak halinde Genel Müdürlüğümüze gönderilen programlar, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları ve Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen diğer programlar çerçevesinde değerlendirilmekte ve yayımlanmaktadır. Bu kapsamda Başkanlığımızca yeni hazırlanan 1 ve güncellenen 1 kurs programının uygulamaya konulması düşünülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde, Başkanlığımızca yeni hazırlanan ve güncellenen kurs programlarının Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanması, e-Yaygın sisteminde tanımlanarak yaygın eğitim kurumlarında uygulamaya konulması hususunu olurlarınıza arz ederim.'' denilmiştir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM ALANI MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU KURS PROGRAMI

PROGRAMIN ADI 

Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Sınav Sorumlusu

PROGRAMIN DAYANAĞI 

1.    24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.
2.    10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)
3.    11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
4.    Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
5.    15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
6.    Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1.    Sürücü kursu mevzuatına uygun olarak sınavlarda görevlendirilecek Bakanlığımız personelinden en az 3 yıllık sürücü belgesine sahip il/ilçe milli eğitim müdürlüğü hayat boyu öğrenme biriminden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü, özel öğretim kurumları biriminden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü;
iş birliğinde, yüksekokul mezunu en az 3 yıllık sürücü belgesine sahip ve sürücü kurslarında en az 3 yıl çalışmış direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılan direksiyon sınavında başarılı olan; 
1.1.    Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanları ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan öğretmenlerin, 
1.2.    Yükseköğretim programlarından lisans mezunlarının,
1.3.    Yükseköğretim programlarından ön lisans mezunlarının başvuruları kabul edilir
2.    18 yaşını tamamlamış olmak,
3.    Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ 

1.    İş Sağlığı Ve Güvenliği 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/Eğitim Programları ve Öğretim/Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği /Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme/Eğitim Yönetimi Teftişi ve Plânlaması bölümlerinde en az lisans mezunu ile Halk Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler /Psikoloji/ Felsefe/ Sosyoloji Bölümlerinde yüksek lisans yapmış öğretmenler görev almalıdır.

2.    Etkili İletişim Modülü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/Eğitim Programları ve Öğretim/Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği /Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme/Eğitim Yönetimi Teftişi ve Plânlaması bölümlerinde en az lisans mezunu ile Halk Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler /Psikoloji/ Felsefe/ Sosyoloji Bölümlerinde yüksek lisans yapmış öğretmenler görev almalıdır.

3.    Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 

Sürücü belgesine sahip eğitim programları ve öğretimi, ölçme değerlendirme alanlarında yüksek lisans veya lisans yapmış öğretmenler görev almalıdır.

4.    Trafik Kuralları

a) Sürücü belgesine sahip, kazaların çevresel ve teknik araştırması veya trafik planlamasında konusunda yüksek lisans yapmış öğretmenler, 
b) Trafik ve Çevre Eğitimi Öğreticiliği Sertifikasına sahip en az 3 yıl Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında görev almış olan lisans mezunu usta öğreticiler görev almalıdır. 

5.    Trafik Eğitimi ve Psikoloji 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Eğitim Programları ve Öğretimi/ Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği /Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme/ Eğitim Yönetimi Teftişi ve Plânlaması bölümlerinde en az Lisans mezunu ile Halk Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler /Psikoloji/ Felsefe/ Sosyoloji Bölümlerinde yüksek lisans yapmış öğretmenler görev almalıdır. 

6.    Sınav Sorumlusu Araç Kullanım Eğitimi

En az Yüksek Okul mezunu, en az 3 yıllık sürücü belgesine sahip ve sürücü kurslarında en az 3 yıl çalışmış direksiyon usta öğreticileri görev almalıdır. 

PROGRAMIN AMAÇLARI 

Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Sınav Sorumlusu kurs programını bitiren bireyin, 
1.    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2.    İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurabilmesi ve sürdürebilmesi,
3.    Ölçme ve değerlendirme süreçlerini yürütebilmesi,
4.    Trafik kurallarına uyma ve uygulayabilmesi,
5.    Trafik eğitimi ve psikolojisi davranışlarını uygulayabilmesi, 
6.    Sınav sorumlusu olarak güvenli araç kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.    Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Bu kapsamda anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun, grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri kullanılabilir.
2.    Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
3.    Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
4.    Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
5.    Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Sınav Sorumlusu kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

DEĞERLER

Kurallara Uyma
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Hoşgörü
Duyarlık

PROGRAMIN KREDİSİ 

Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen ‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını başarı ile tamamlayanlara 4 (dört) kredi verilir. 

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır Kurs süresi toplam 96 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR 

1.    Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
2.    Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
3.    Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.
4.    Değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre; 
•    Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri, 
•    Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, 
•    Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar 100 puan üzerinden yapılır.
5.    Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
6.    Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
7.    Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ  

Programın uygulama sürecinde;

1.    Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller kullanılmalıdır.
2.    Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notları kullanılmalıdır.
3.    Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır. 
4.    Yararlanılacak araç ve gereçler:
•    Levhalar 
•    Projeksiyon
•    Tepegöz
•    Bilgisayar
•    Televizyon 
•    Dijital 
•    Kayıt Cihazı
•    Öğretim Materyalleri
•    İnternet Ortamı

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

GÜVENLİK HİZMETLERİ ALANI KORUMA BRANŞ EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

PROGRAMIN ADI 

Koruma Branş Eğitimi

PROGRAMIN DAYANAĞI 

1.    24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.
2.    10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)
3.    11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
4.    Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
5.    15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
6.    13/11/2006 tarihli ve 2006/11239 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumları İle Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar, 
7.    Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği(9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmi Gazete),
8.    Emniyet genel müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliği(m.33), 
9.    Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu, 16/11/2000 tarihli ve İçişleri Bakanının onayıyla yürürlüğe konulan Emniyet Genel Müdürlüğü Dalış Hizmetleri Yönetmeliği, 
10.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu(md. 214, 218 ve 221), 4652 sayılı ve 25/4/2001 tarihli Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun(md. 3), 
11.    24/07/2015 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü atış yönetmeliği,
12.    Emniyet genel müdürlüğü beden eğitimi ve spor faaliyetleri yönetmeliği, 

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1.    18 yaşını tamamlamış olmak,
2.    Emniyet Teşkilatı Sınıfında olmak,  
3.    En az 1 yıllık Devlet Memuru Olmak (Asaletinin Tasdik Olması)
4.    Son üç yıl içerisinde, kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak, 
5.    Aktif olarak koruma görevi ifa ediyor olmak,
6.    Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ 

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler, 11/8/1987 tarihli ve 87/12002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki olan Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet içi Eğitimlerde Aylık Karşılığı ve Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslara uygun nitelikte olmak koşulu ile aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilir. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personelden veya dışından eğiticilik ya da uzmanlık belgesine veya ders vereceği konu hakkında gerekli bilgi ve deneyime sahip olanlar bu kurs programında görevlendirilirler. Bu kapsamda görevlendirilecek eğitimcilerde modüllere göre aşağıdaki özellikler aranır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Modülü 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre atanan öğretmenlerden İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip olanlar,

Koruma Eğitimi Modülü  

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olanlar

1.    VIP Önemli Kişileri Koruma Eğiticilerin Eğitimi Kurs Sertifikası,
2.    Güvenlik Cihazları Kullanma Eğiticilerin Eğitimi Kurs Sertifikası,
3.    Terörizme Karşı Önemli Tesisleri Koruma Eğitimci Yetiştirme Kurs Sertifikası,
4.    Davranış Analizi Eğiticilerin Eğitimi Kurs Sertifikası,
5.    Koruma Branş Eğitimi Eğiticilerin Eğitimi Kurs Sertifikası,
6.    Temel Atış Sertifikası veya ders vereceği konu hakkında gerekli bilgi ve deneyime sahip olan konusuyla ilgili birimde en az 10 (on) yıl çalışmış olduğu belirten belge.  

İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Modülü

İçişleri Bakanlığı tarafından İleri ve Güvenli Sürüş Eğitimi Eğiticisi Kurs Sertifikasına sahip olanlar

Afet ve Acil Durum Eğitimi Modülü

Afet ve Acil Durumlara ilişkin en az 180 ders saati eğitim aldığını belgelendirenler ya da AFAD personeli olanlar.

Temel İngilizce Eğitimi Modülü

Modülün uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler:
1.    Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre İngilizce; 
a)    Alan öğretmeni olarak atananlar,
b)    Emekli alan öğretmenleri,
c)    Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
2.    İngilizce alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
3.    İngilizce alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / Fakülte mezunları
4.    Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personelden ÖSYM tarafından “Yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri“ esas alınarak ÜDS/YDS’de veya diğer uluslararası sınavlarda 70 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.

PROGRAMIN AMAÇLARI 

Koruma Branş Eğitimi kurs programını bitiren bireyin, 

1.    İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2.    VIP önemli kişi koruma ile ilgili bilgiye sahip olması,
3.    Güvenli ve ileri derecede araç kullanma ile ilgili bilgiye sahip olması,
4.    KBRN, şüpheli posta ve temel afet bilinci ile ilgili bilgiye sahip olması,
5.    Ülkemizde var olan Güvenlik Sistem ve Cihazlarının kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olması,
6.    Davranış ve Şüpheli Şahıs Analizi yapma yetisine sahip olması,
7.    Temel düzeyde İlkyardım bilgisine sahip olması,
8.     Personelin görev alanındaki yeniliklerin ve gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri, uygulama yeteneği ve davranışlarda bilgi sahibi olması,
9.    Temel düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.    Koruma Branş Eğitimi kurs programını bitiren bireylerin; VIP önemli kişi koruma alanında bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır. 
2.    Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Bu kapsamda anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun, grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri kullanılabilir.
3.    Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4.    Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5.    Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
6.    Koruma Branş Eğitimi kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

DEĞERLER

Kurallara Uyma
Talimatlara riayet etme
Sabır
Sorumluluk
Empati
Nezaket

PROGRAMIN KREDİSİ 

Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen ‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını başarı ile tamamlayanlara 13 (onüç) kredi verilir. 

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır Kurs süresi toplam 316 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR 

1. Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
•    Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,
•    Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
•    Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar 100 puan üzerinden yapılır.
2. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
3. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
4. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ  

Programın uygulama sürecinde;

1.    Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notları ve sunumlar kullanılmalıdır.
2.    Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır. 
3.    Yararlanılacak araç ve gereçler:

•    Sınıf
•    Projektör
•    Sunum kumandası 
•    Yazı tahtası
•    Palaska
•    Silah kılıfı, şarjör kütüklüğü
•    Silah
•    Silahına uygun şarjör(en az iki adet)
•    Koyu renkli kıyafet(dar kot, eşofman olmayacak)
•    Poligon 
•    Hedef kağıdı ve tahtası
•    Tam ve yarım sütre
•    Uzun namlulu silah (sar 223, MP-5, MPT 76 vb.)
•    Her silaha uygun fişek
•    Fx tabancası
•    Fx tabanca fişeği
•    Fx koruyucu kostümü ve maskesi
•    Fx parkuru kurabilmek için yeterince tahta ve metal levha
•    Binek (en az 6 adet) ve jeep (en az 2 adet ) tarzı araç
•    Ses tabancası ve fişeği
•    Sis ve torpil
•    Demo tabanca ve bıçak
•    Trafik konisi (en az 100 adet)
•    Telsiz

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara,  kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.