Öne Çıkanlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TRT EBA TV yüz yüze eğitim Mevlidi Nebi Haftası uzaktan eğitim

MEB'den Adalet Bakanlığı Sınavı Duyurusu

Merkez ve Taşra Teşkilatında Görev Yapan Personele Yönelik yapılacak Adalet Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı saat10.00’da, Görevde Yükselme Sınavı saat14.00’te yapılacak.

05 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavlar; 05 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan sınavlara Covid-19 pozitif veya temaslı oldukları için karantinaya alınan adayların hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak olan eşdeğer sınavları ifade etmekte olup yapılacak olan bu eşdeğer sınavlara; 05 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan sınavlara Covid-19 pozitif ya da temaslı oldukları için katılamayan ve bu durumları Adalet Bakanlığınca yapılacak inceleme sonucunda sağlık raporları doğrultusunda tespit edilecek olan adaylar katılacaklardır.

Sınav giriş belgeleri 30 Kasım 2020 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacak.

Görevde Yükselme Sınavı 100 soru ve 120 dakika, Unvan Değişikliği Sınavı 80 soru ve 100 dakika olarak uygulanacaktır. 

Sınav soru ve cevap anahtarları 8 Aralık 2020, sınav sonuçları 5 Ocak 2021 tarihinde www.meb.gov.tr ve www.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Değerlendirme, doğru cevaplar dikkate alınarak 100 puan üzerinden yapılacak olup, 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı puan hesaplamasında; [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formül kullanılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

Adayların sınav puanının eşit olması hâlinde, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar; MEB İletişim Merkezi (MEBİM) 444 0 632- 0 (312) 413 32 47-48 ve Adalet Bakanlığı 0 (312) 204 13 60 numaralı telefonlardan bilgi alabileceklerdir.

Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ve www.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5  iş günü içerisinde Adalet Bakanlığına yapacaklardır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Adalet Bakanlığı tarafından bildirilecektir.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile KDV dâhil 20 TL itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.

Sınav yerleştirme işlemi tamamlanan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemez. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan adaylara ait ücretler ya da yanlış yatırılan ücretler, adaylara iade edilir. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.

Görevde Yükselme Sınavı grupları; Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü, Şef (Merkez), Şef (Bilgi İşlem), Memur ve Mübaşirden oluşmaktadır.

Unvan Değişikliği Sınavı grupları; Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Teknisyeni, Bilgisayar Teknikeri ve Elektrik Teknikerinden 

SINAV KONULARI

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

Görevin Niteliğine İlişkin Alan Bilgisi Konuları (60 Soru)

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (Alan Bilgisi Konu Kapsamı)

1- YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (3 soru) 

BAKANLIK GENELGELERİ (5 soru)

- 11 sayılı CİGM Genelgesi-Bakanlıktan görüş talepleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

- 16/1 sayılı CİGM Genelgesi-Kanun yararına bozma taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar

- 25/1 sayılı CİGM Genelgesi-Resmî yazışmalar

- 28/1 sayılı CİGM Genelgesi- Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi

- 154/1 sayılı CİGM Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulanması

- 161 sayılı CİGM Genelgesi-Şüpheli-sanık karar takip formları ile gıyabî tutuklama kararları ve yakalama emirlerinin UYAP' ta düzenlenmesi, infaz ve güncelliklerinin takibi

- 104/1 sayılı HİGM Genelgesi-Mahkeme emanet paraları ile icra iflas dairelerince tahsis olunan paraların yatırılacağı bankalar ve icmal cetvelleri

- 107 sayılı HİGM Genelgesi-Zayi olan dosyaların yenilenmesi

- 109 sayılı HİGM Genelgesi-İdari yargıda açılan davalara ilişkin dilekçeler

- 110 sayılı HİGM Genelgesi- Kadastro mahkemelerine ait emanet para hesabı

- 63/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki konularda uluslararası istinabe taleplerine uygulanacak esaslar (ekler hariç)

- 63/3 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki alanda uluslararası adli tebligat işlemleri (ekler hariç)

- 69/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Uluslararası ceza istinabe işlemlerinde adli makamlarımızca dikkat edilmesi gereken hususlar (ekler hariç)

- 69/3 sayılı UHDİGM Genelgesi- Cezai konularda uluslararası tebligat (ekler hariç)

- 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları 

- 168 sayılı SGB Genelgesi- Adli ve idari yargı faaliyet raporları

- 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri

ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (4 soru)

- Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)

- 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun

- 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun

- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (5 soru)

- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi

- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi

- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesi

- Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (3 soru)

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (6 soru)

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu

- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (8 soru)

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. Bölüm 2. Bölüm

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. Bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri)

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 1. ayırım

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm

- Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5 soru)

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 3. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 4. kısım; 5. kısım; 6. kısım, 3. kitap, 1. kısım, 2. bölüm, 3. bölüm, 5. bölüm, 2. kısım, 1. bölüm, 3. bölüm; 5. kitap, 2. kısım, 1. bölüm; 6. kitap, 1. kısım, 2. kısım, 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm; 7. kitap 1. Kısım 

KALEM MEVZUATI VE YARGI HARÇLARI (12 soru)

- 492 sayılı Harçlar Kanununun 1. kısmı, 3. kısmı

- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (6 soru)

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 4. ayırım, 6. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm, 5. bölüm, 2. ayırım; 4. kısım, 5. bölüm; 5. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm; 7. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 8. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 10. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm

İNFAZ HUKUKU (3 soru)

- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 1. kitabının 1. kısmı, 2. kısmının 1. bölümü, 3. bölümü, 4. bölüm (madde 20); 2. kitap, 1. kısım, 1. Bölüm

2-İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (3 soru)

BAKANLIK GENELGELERİ (4 soru)

-138/1 sayılı SGB Genelgesi-Kamu zararının takibi ve değerlendirmeye yetkili birimler

- 144/1 sayılı SGB Genelgesi- Mahkemeler bütçesi

- 149 sayılı SGB Genelgesi- Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi

-168 sayılı SGB Genelgesi- Adli ve idari yargı faaliyet raporları

- 97 sayılı İMİD Genelgesi- Ödenekler

- 127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri ve tazminatı

- 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri

- 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları

ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (15 soru)

-Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)

- 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun

- 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun

- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (5 soru)

- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi

- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesi 

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (3 soru)

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (7 soru)

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu

- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (8 soru)

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm, 2. bölüm

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri)

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 1. ayırım

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. Bölüm

- Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği

BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA USULLERİ (15 soru)

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

- 6245 sayılı Harcırah Kanunu

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 ve 103. maddeleri

3-ŞEF (MERKEZ)

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (10 soru)

BAKANLIK GENELGELERİ (4 soru)

- 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları

- 25/1 sayılı CİGM Genelgesi -Resmî yazışmalar

- 154/1 sayılı CİGM Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulanması

- 127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri ve tazminatı

- 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri

ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (10 soru)

- Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)

- 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun

- 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 

- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (5 soru)

- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (6 soru)

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (5 soru)

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu

- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (10 soru)

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri.

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm, 2. Bölüm.

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri).

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı.

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü.

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 1. ayırım.

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.

BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA USULLERİ (10 soru)

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.

- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.

- 6245 sayılı Harcırah Kanunu

4-ŞEF (BİLGİ İŞLEM)

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (10 soru)

BAKANLIK GENELGELERİ (5 soru)

- 123 sayılı BİDB Genelgesi- Bilgisayar ve yan donanımları kullanma talimatı

- 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları

- 125 sayılı BİDB Genelgesi-Teknik birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları

- 150 sayılı BİDB Genelgesi-SEGBİS

- 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri

- 154/1 sayılı CİGM Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulanması

- 168 sayılı SGB Genelgesi- Adli ve idari yargı faaliyet raporları

ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (10 soru)

- Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü) 

- 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun

- 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun

- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (14 soru)

- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi

- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi

- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin yönetmeliğin 5. maddesi

- Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (6 soru)

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (5 soru)

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu

- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (10 soru)

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. Bölüm. 2. Bölüm.

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri).

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı.

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü.

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 1. ayırım.

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.

5-MEMUR

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (8 soru)

BAKANLIK GENELGELERİ (4 soru)

- 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları

- 25/1 sayılı CİGM Genelgesi -Resmî yazışmalar

- 154/1 sayılı CİGM Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulanması

- 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri

ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (10 soru) 

- Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)

- 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun

- 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun

- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (10 soru)

- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (8 soru)

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (10 soru)

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu

- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (10 soru)

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri.

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm.

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri).

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı.

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü.

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 1. ayırım.

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.

6-MÜBAŞİR

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (5 soru)

ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (10 soru)

- Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)

- 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun

- 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun

- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (10 soru)

- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi

- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi 

- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin yönetmeliğin 5. maddesi

- Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (5 soru)

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (10 soru)

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu.

- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (5 soru)

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri.

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm.

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı.

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü.

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 1. ayırım.

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.

KALEM MEVZUATI (15 soru)

- Bölge Adliye ve Adlî Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

Genel Kültür ve Genel Yetenek Konuları

(Görevde Yükselme Sınavı Tüm Gruplar İçin Ortak 40 Soru) 

a) T.C. Anayasası (10)

1-Genel Esaslar

2-Temel Hak ve Ödevler

3-Devletin Temel Organları

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik (4)

c) Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat (4)

ç) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat (5)

d) Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma ile İlgili Kurallar (5)

e) Halkla İlişkiler (4)

f) Etik Davranış İlkeleri (4)

g) Bakanlık Merkez Teşkilatı (1)

ğ) Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri ile Yargı Örgütü (1)

h) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (1)

ı) 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (1)

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

Görevin Niteliğine İlişkin Alan Bilgisi Konuları (48 Soru)

1- BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 

1 Bilgisayar Ağları

2 Programlama

3 Veri Tabanı

4 Algoritma

5 Matematik

6 Donanım

7 İşletim Sistemleri

8 Veri Yapıları

9 Web Teknolojileri

10 Yazılım Mühendisliği 

Toplam 48 soru

2-BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ 

1 Bilgisayar Kullanımı (Windows, Word, Powerpoint, Excel)

2 Algoritma ve Akış Diyagramları

3 Mesleki Gelişim

4 C ve VB Programlama Dilleri

5 Görsel Programlama Dilleri (VB, C#)

6 Veri Tabanları (Sql, Mysql)

7 Mikro Bilgisayar Sistemleri ve Assembly

8 Web Tasarımı (CSS, Javascript, html)

9 Grafik ve Animasyon (photoshop, fireworks, flash)

10 İnternet Programcılığı (php, asp) 

Toplam 48 soru

3-BİLGİSAYAR TEKNİKERİ

1 Bilgisayar Donanımı

2 Ofis Yazılımları

3 Görsel Programlama 

4 Ağ Temelleri 

5 Sunucu İşletim Sistemi

6 Grafik ve Animasyon

7 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Toplam 48 soru

4-ELEKTRİK TEKNİKERİ 

1 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

2 Doğru Akım Devre Analizi

3 Elektrik Makineleri

4 Elektrik Tesisleri

5 Aydınlatma ve İç Tesisat

6 Elektrik Enerji Üretimi ve İletimi

7 Enerji Dağılımı

8 Sayısal Elektronik

9 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

10 Ölçme Bilgisi

11 Analog Elektrik

12 AC Devre Analizi

13 Sarım Tekniği

14 Bilgisayar Destekli Tasarım

15 Programlanabilir Denetleyiciler

16 Bakım ve Arıza Bulma 

Toplam 48 soru

Genel Kültür ve Genel Yetenek Konuları

(Unvan Değişikliği Sınavı Tüm Gruplar İçin Ortak 32 Soru)

a) T.C. Anayasası (10)

1-Genel Esaslar,

2-Temel Hak ve Ödevler,

3-Devletin Temel Organları, 

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik (4)

c) Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat (4)

ç) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat (4)

d) Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma ile İlgili Kurallar (4)

e) Halkla İlişkiler (1)

f) Etik Davranış İlkeleri (1)

g) Bakanlık Merkez Teşkilatı (1)

ğ) Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri ile Yargı Örgütü (1) 

h) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (1)

ı) 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (1)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.