Öne Çıkanlar metaverse Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen emeklilikte yaşa takılanlar memur

MEB Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge (6 Nisan 2022)

Genel Müdür Bakan a. Fehmi Rasim ÇELİK imzalı resmi yazıda "Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge ile yapılan değişikliklerin işlendiği Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge ekte gönderilmiştir.  Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim." denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan E-97202150-903.08.01-47141221 sayılı 4 Nisan 2022 tarihli Yönerge Değişikliği konulu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Genel Müdür Fehmi Rasim ÇELİK imzalı resmi yazıda ''Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin uygulanması sırasında karşılaşılabilecek bazı tereddütlerin önlenmesi amacıyla; Anılan yönerge ile eklerinde değişiklik yapan, "Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge"yi, Olurlarınıza arz ederim.'' denilmiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Tebliğler Dergisi: Mart 2013/2666

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı personelinden olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapanlara, Başarı Belgesi ve Üstün Başarı Belgesi ile Ödül verilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı personelini kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

c) Personel: Milli Eğitim Bakanlığı personelini,

ç) Disiplin amiri: Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde belirtilen disiplin amirlerini,

d) Başarı Belgesi: Olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle, kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilenlere verilebilen belgeyi,

e) Üstün Başarı Belgesi: Üç defa Başarı Belgesi alanlara verilen belgeyi,

f) Ödül: Üstün Başarı Belgesi verilenlere en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %200’üne kadar yapılabilecek ödemeyi,

g) Ödül Belgesi: Ödül alanlara verilen belgeyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verilebilecek Personel ile Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verecek Makamlar

Başarı belgesi verilebilecek personel

Madde 5- (1) Başarı Belgesi, olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle;

a) Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında,

b) Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde veya önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında,

c) Kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları denetimlerde veya disiplin amirleri ile Başarı Belgesi vermeye yetkili makamlarca tespit edilen personele verilebilir.

Üstün başarı belgesi verilecek personel

Madde 6- (1) Üstün Başarı belgesi, üç defa başarı belgesi alan personele verilir.

Ödül verilebilecek personel

Madde 7- (1) Ödül, Üstün Başarı Belgesi alan personele verilebilir.

Başarı belgesi verecek makamlar

Madde 8- (Değişik 06.10.2015 tarihli ve 9917287 sayılı Makam Oluru) (1) Başarı Belgesi, bakanlık personeline (Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı) Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilebilir.

Üstün başarı belgesi verecek makamlar

Madde 9- (1) Üstün Başarı Belgesi, merkez ve yurt dışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilir.

Ödül verecek makamlar

Madde 10- (1) Ödül, merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali tarafından verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödül Verilebilecek Personelde Aranacak Şartlar, Ödül Verilebilecek Personel Sayısının ve Sıralamasının Belirlenmesi

Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar

Madde 11- (1) Ödül verilebilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle, daha önce ödül verecek makam tarafından ödül verilmesi veya verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak.

(Değişik 06.10.2015 tarihli ve 9917287 sayılı Makam Oluru) b) Almış olduğu Üstün 

Başarı Belgesi nedeniyle değerlendirmeye alındığı yıl içerisinde Kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

Ödül verilebilecek personel sayısının belirlenmesi

Madde 12- (1) Bir mali yıl içinde ödül verilebileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçemez.

(Değişik 04.01.2022 tarihli ve 40517801 sayılı Makam Oluru), (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (2) Ödül verilebilecek personel sayısı, taşra teşkilatı için iller bazında, merkez teşkilatı için birimler bazında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü personel sayına, eğitim müşaviri ve eğitim ataşelerinin sayısı dâhil edilerek Personel Genel Müdürlüğünce belirlenip, her yıl Ocak ayı içerisinde illere ve ilgili birimlere bildirilir.

Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi

Madde 13- (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) Bir mali yıl içerisinde Üstün Başarı Belgesi alan personel sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçmesi durumunda, disiplin amirleri, ilçe, il ve merkez değerlendirme komisyonları, Ek-4 değerlendirme formunda yer alan kriterlere göre adaylarla ilgili olarak yapacakları değerlendirme sonucunda sıralama listelerini belirler.

(2) Kontenjan oranında yapılan sıralama listesinin son sırasında aynı puanı sahip birden fazla aday olması durumunda, 15 Temmuz tarihi itibariyle hizmet süresi fazla olan aday listeye alınır.

(3) Üstün Başarı Belgesi alarak ödül almaya aday olan personelden sıralama listesinde kontenjan dışında kalanlar, sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınır.

Başka bir birimden/kurumdan görevlendirilen personelin değerlendirilmesi

Madde 13/A- (1) Başka bir birimden/kurumdan görevlendirilen personelden, Üstün Başarı Belgesi alarak Ödül almaya aday personelin, değerlendirme yapıldığı tarihte en fazla birlikte görev yaptığı disiplin amiri ve komisyonlarca doldurulan Ek-4 formu, ödül iş ve işlemlerinin yapılması için kadrosunun olduğu yere gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Amirlerinin Görevleri

Madde 14- (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) Disiplin amirinin görevleri şunlardır.

a) Üstün Başarı Belgesi alan personel hakkında 11 inci maddede belirtilen şartlar ve değerlendirme formlarındaki belgeye dayalı kriterler çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmak.

b) Üstün Başarı Belgesi alan personeli Ek-4 formundaki kriterlere göre değerlendirerek ilgili belgelerle birlikte değerlendirme komisyonuna göndermek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İlçe, İl ve Merkez Değerlendirme Komisyonları ve Görevleri

İlçe değerlendirme komisyonu 

Madde 15- (Değişik: Tebliğler Dergisi Nisan 2013 - 2667), (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) İlçe Değerlendirme Komisyonu, İlçe Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında, ilgili şube müdürü, başkanın uygun göreceği ortaöğretim ve diğer eğitim kurumlarından bir müdür ile bir başöğretmen/uzman öğretmen/öğretmenden oluşur. Ayrıca, başkan en az iki yedek üye belirler.

İlçe değerlendirme komisyonunun görevleri

Madde 16- (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) İlçe değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır.

a) Üstün Başarı Belgesi alan personeli Ek-4 formundaki kriterlere göre değerlendirmeye tâbi tutmak.

b) Değerlendirme sonucunda, Başkan ve üyelerin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işlemek.

c) Disiplin amirinin toplam puanı ile İlçe Değerlendirme Komisyonunun toplam puanını toplayıp ikiye bölmek suretiyle ortalama puanı bulmak.

ç) Değerlendirme sonuçlarına göre eğitim ve öğretim hizmetleri personeli ile diğer hizmet sınıfları personelini, en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi tutarak, sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl, en geç Temmuz ayının 15'ine kadar İl Değerlendirme Komisyonuna göndermek.

d) Ödüllendirilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

(2) Üstün Başarı Belgesi alan ilçe millî eğitim müdürleri hakkında komisyon tarafından değerlendirme yapılmaz, Kaymakam tarafından doldurulan değerlendirme formu doğrudan il değerlendirme komisyonuna gönderilir.

İl değerlendirme komisyonu 

Madde 17- (Değişik: Tebliğler Dergisi Nisan 2013 - 2667) , (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) İl Değerlendirme Komisyonu, İl Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında, ilgili il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, başkanın, uygun göreceği ortaöğretim ve diğer eğitim kurumlarından bir müdür ile bir başöğretmen/uzman öğretmen/öğretmenden oluşur. Ayrıca, başkan en az iki yedek üye belirler.

İl değerlendirme komisyonunun görevleri

Madde 18- (Değişik 04.01.2022 tarihli ve 40517801 sayılı Makam Oluru), (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) İl değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır.

a) Üstün Başarı Belgesi alan personeli, disiplin amiri ile ilçe değerlendirme komisyonu ve büyükşehir statüsünde olmayan il merkezlerinde disiplin amiri tarafından ilgili bölümü doldurulan Ek-4 formundaki kriterlere göre değerlendirmeye tabi tutmak.

b) Değerlendirme sonucunda, Başkan ve üyelerin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işlemek.

c) Disiplin amiri ve ilçe değerlendirme komisyonunun toplam puanının ortalaması ile il değerlendirme komisyonunun toplam puanını, büyükşehir statüsünde olmayan il merkezlerinde disiplin amiri ile il değerlendirme komisyonunun toplam puanını toplayıp ikiye bölmek suretiyle ilgilinin ödüllendirilmesine esas olan puanını bulmak.

ç) Değerlendirme sonuçlarına göre eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli ile diğer hizmet sınıfları personelini, en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi tutarak, ilin kontenjanı kadar personelin yer aldığı sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl en geç Ağustos ayı sonuna kadar Valilik Makamına sunmak.

d) Ödüllendirilen personelin bilgilerini, Eylül ayının 15’ine kadar ödül işlemlerinin sonuçlandırılması için görev yerlerine bildirmek.

e) Ödüllendirilen personelin bilgilerinin Aralık ayı sonuna kadar Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

f) Ödüllendirilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

(2) Üstün Başarı Belgesi alan il millî eğitim müdürleri hakkında komisyon tarafından değerlendirme yapılmaz, değerlendirme formu ve kontenjan dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün dâhil edildiği liste doğrudan Valiye sunulur.

Merkez değerlendirme komisyonları 

Madde 19- (Değişik 04.01.2022 tarihli ve 40517801 sayılı Makam Oluru), (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) Merkez değerlendirme komisyonları;

a) Özel Kalem Müdürlüğünde, Özel Kalem Müdürü başkanlığında, Özel Kalem Müdürünün uygun göreceği sayıda şube müdüründen,

b) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde, Müşavirin Başkanlığında, Müşavirin uygun göreceği sayıda şube müdüründen,

c) Diğer hizmet birimlerinde, birim amirinin başkanlığında, birim amirinin uygun göreceği sayıda daire başkanından oluşur.

(2) Komisyon başkanları, ayrıca uygun sayıda yedek üye belirler.

Merkez değerlendirme komisyonlarının görevleri

Madde 20- (Değişik 04.01.2022 tarihli ve 40517801 sayılı Makam Oluru), (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) Merkez değerlendirme komisyonlarının görevleri şunlardır.

a) Üstün Başarı Belgesi alan merkez teşkilatı personelini, disiplin amiri tarafından ilgili bölümü doldurulan Ek-4 formundaki kriterlere göre değerlendirmeye tâbi tutmak.

b) Değerlendirme sonucunda, başkan ve üyelerin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işlemek.

c) Disiplin amirinin toplam puanı ile merkez Değerlendirme Komisyonunun toplam puanını toplayıp ikiye bölmek suretiyle ilgilinin ödüllendirilmesine esas olan puanını bulmak.

ç) Değerlendirme sonuçlarına göre personeli en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi tutarak, birimin kontenjanı kadar personelin yer aldığı sıralama listesi ile değerlendirme formlarını Bakanlık Makamına sunulmak üzere en geç Eylül ayının sonuna kadar Personel Genel Müdürlüğüne göndermek.

(2) Üstün Başarı Belgesi alan birim amirleri hakkında komisyon tarafından değerlendirme yapılmaz, değerlendirme formu ve kontenjan dikkate alınarak birim amirinin dâhil edildiği liste doğrudan Bakanlık Makamına sunulur.

ALTINCI BÖLÜM

Personel Genel Müdürlüğünün Ödüle ilişkin Görevleri 

Madde 21- (Değişik 04.01.2022 tarihli ve 40517801 sayılı Makam Oluru), (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) Personel Genel Müdürlüğünün ödüle ilişkin görevleri şunlardır.

a) Ödül almaya aday olan personel listesini, kontenjanlarına göre ödül alacak personelin belirlenmesi amacıyla değerlendirilmek üzere merkez teşkilatı birimlerine bildirmek.

b) Ödüllendirilmesi uygun görülen merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline ait bilgi ve belgeleri değerlendirilmek üzere Bakanlık Makamına sunmak.

c) Ödüllendirilen personelin isimlerini, ödül işlemlerinin sonuçlandırılması için görev yerlerine bildirmek.

ç) Ödüllendirilen merkez ve taşra teşkilatı personelinin bilgilerini Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmek.

d) Ödüllendirilen merkez ve taşra teşkilatı personelinin sayısını, izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirmek.

e) Ödüllendirilen merkez ve taşra teşkilatı personelinin yıllar itibariyle istatistiğini yapmak ve muhafaza etmek.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Değerlendirme komisyonu toplantılarına katılamayacak olanlar (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru)

Madde 22- (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) İlçe, il ve merkez değerlendirme komisyonuna üye olarak görevlendirilen personel, kendileri veya yakınları hakkında değerlendirme yapılırken komisyon toplantılarına katılamazlar.

Değerlendirme komisyonlarının süreleri

Madde 23- (1) İlçe, il ve merkez değerlendirme komisyonlarının görev süresi bir yıldır.

Belge düzenlenmesi

Madde 24- (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) Başarı Belgesi almaya hak kazanan personel için Ek-1’deki “Başarı Belgesi”, Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazanan personel için Ek-2’deki “Üstün Başarı Belgesi”, Ödül almaya hak kazanan personel için Ek-3’deki “Ödül Belgesi” düzenlenir. 

Yürürlük

Madde 25- (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EKLER

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.