Öne Çıkanlar Spina Müsküler Atrofi SMA Hastaları Kurs Programları Öğretmenler 2021 Yılı İl Emri Talep Ediyor 2021 Yılı Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Duyurusu

MEB Sınavların Nasıl Yapılacağına Açıklık Getirdi
Abone Ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı resmi yazıda ‘’2020-2021 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile beraber Covid-19 salgın sürecinin ülkemizdeki seyri dikkate alınarak Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda, farklı tür ve kademelerdeki eğitim kurumlarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitim süreci başlatılmıştır. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan Covid-19 salgını sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan karar gereği resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020 - 04 Ocak 2021 tarihleri arasında ara verilerek uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19 Kasım 2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.16964289 sayılı yazısıYLA bildirilmiş olup bu süreçte resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlikler; ilkokul ve ortaokullar ile ortaöğretim kurumlarında ise tüm dersler canlı sınıf uygulamaları, TRT EBA TV, EBA portal ve açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar üzerinden uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilmektedir.

Yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim sürecine ilişkin olarak; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu Genelge'de birinci dönemin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı ve 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, salgının seyri nedeniyle 04 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasındaki eğitim ve Öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla devam edecek olup söz konusu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile düzenlenmiş olup 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin resmi ve özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yapılması gereken ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile öğrencilerin karnelerine ilişkin işlemler söz konusu Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine göre yürütülürken "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Ek 2 ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Ek 3 üncü maddeleri gereğince aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Buna göre;

1- Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 27 Ekim 2020 tarihli ve 43769797-10.07.01-E.15473721 sayılı yazısı ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 27 Ekim 2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.15680351 sayılı yazısında belirtildiği üzere yüz yüze eğitim faaliyetleri ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme uygulamaları kapsamına alınacaktır.

2- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacaktır.

3- Bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanların e-Okul sistemine işlenmesi sağlanacaktır.

4- Bugüne kadar sınav yapılmamış olması durumunda;

a) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 27 Ekim 2020 tarihli ve 43769797-10.07.01-E.15473721 sayılı yazısı ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 27 Ekim 2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.15680351 sayılı yazısında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 04 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili derslerden sadece bir sınav okul ortamında yüz yüze yapılacaktır. Ayrıca bu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edilecektir.

b) Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır.

c) Covid-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olup sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrenciler, okulun planlaması dâhilinde ikinci dönemin ilk iki haftası içerisinde sınavlara alınacak olup bu durumdaki öğrencilerin birinci dönem puanlarına ilişkin iş ve işlemleri, girilemeyen derslerin sınavları tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir.

ç) Covid-19 salgını dışında herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 04 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasında sınava alınacaktır.

d) Okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulacak ve sınav tarihlerine okullardaki sınıf/alan zümre başkanları kurulunca karar verilecektir.

e) Ölçme ve değerlendirmeler, ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi günleri de dâhil edilerek, her bir sınav için atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu hâller dışında bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacaktır. Bir günde her bir Öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabilecektir.

f) Ölçme ve değerlendirme uygulamaları sınıf mevcudu fiziki mesafeyi koruyacak şekilde bölünüp, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda sınavlar, boş olan dersliklerde grupların eş zamanlı olarak sınıf/alan zümre Öğretmenlerinin işbirliğiyle sınava girebileceği şekilde planlanacaktır.

g) Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecektir.

5- Ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan öğrencilerin, valiliklerce gerekli tedbirler alınarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak planlamalar doğrultusunda sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyonda kalabilmeleri ve diğer pansiyon hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanacaktır. Ortaöğretim kurumlarında ise pansiyonlarda barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri hâlinde, durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak olup sınavlar, pansiyonu bulunan okullarda pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır. Ayrıca valiliklerce gerekli önlem ve tedbirler alınarak taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki öğrencilerin yapılan sınav planlamalarına göre okullara taşınmaları sağlanacaktır.

6- İlköğretim kurumlarında proje ve ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarının; dersin özelliğine göre yüz yüze, çevrim içi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda sunulabilmesi sağlanacaktır.

7. Ayrıca ilköğretim kurumlarında;

a) İlkokul 4 üncü sınıflarda sınav yapılmayacak olup bu sınıflardaki ölçme ve değerlendirmeler, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ilkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflar için belirtilen esaslarla aynı şekilde ve ilkokulun bütün sınıflarında ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir.

b) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dinî bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacaktır. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacaktır.

c) Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir.

8- Ortaöğretim kurumlarında ise;

a) İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla öğrenciler, istemeleri hâlinde, bulundukları illerde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında sınavlara girebileceklerdir. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 28 Aralık 2020 Pazartesi Gününe kadar sınava girilecek dersleri de belirterek bu konudaki taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri derslere ilişkin aldıkları puanlar, sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda ivedilikle bildirilecek ve sınav evrakları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacaktır. Eğitim kurumu yönetimleri tüm öğretmen, öğrenci ve velileri bu uygulama hakkında bilgilendirecektir.

b) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem puanları, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencilerin; her dersten bir sınav puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, aktif katılım, örnek davranışları gibi ders içi katılımlarına ilişkin performans puanları ile belirlenecektir.

9- Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 3 Temmuz 2020 tarihli ve 84037561-10.06.01-E.8948074 sayılı Yazısı (Genelge No: 2020/4) "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu Genelge'de 12 Nisan 2021 - 16 Nisan 2021 tarihleri arasında belirlenmiş olan ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 08 Şubat 2021-12 Şubat 2021 tarihleri arasında uygulanacak olup 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair iş ve işlemlerin öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreci aksatılmadan planlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin il/ilçe milli eğitim ve eğitim kurumu müdürlüklerince alınması hususunda; bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.’’ denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.