Öne Çıkanlar Sözleşmeli Öğretmen Spina Bifida Tokat sahur vakitleri öğretmen Sözleşmeli bilişim personeli

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Alana/Dala Geçiş, Tercih ve Yerleştirme İşlemleri e-Kılavuzu 2022 (29 Ağustos 2022)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER imzalı resmi yazıda "Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, Anadolu meslek programlarının 9 uncu sınıfında öğrenim gören öğrencilerin meslek alanlarına geçişi ile Anadolu teknik ve/veya Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 10 uncu sınıf öğrencilerinin dala geçiş işlemleri; 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan ve ekte yer alan "Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Alana/Dala Geçiş, Tercih ve Yerleştirme İşlemleri e-Kılavuzu 2022"de belirtilen esaslara göre e-Okul sistemi üzerinden yapılması hususunda, bilgilerini ve gereğini rica ederim." denilmiştir.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Alana/Dala Geçiş, Tercih ve Yerleştirme İşlemleri e-Kılavuzu 2022, Yönetmelik hükümlerine göre AMP 9 uncu sınıfında öğrenim gören öğrencilerin meslek alanlarına geçişi ile ATP/AMP de öğrenim gören 10 uncu sınıf öğrencilerinin dala yerleştirilmesini sağlamak için hazırlanmıştır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının AMP 9 uncu sınıfına yerel yerleştirme ile kayıt yaptırmış öğrencilerin meslek alanlarına geçiş işlemleri 9 uncu sınıfın başında çalışma takvimi ve aşağıda belirtilen esaslara göre Bakanlığımızca merkezi olarak yapılacaktır.

Bu kılavuzdaki esaslar 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için geçerli olup yayımlanması ile birlikte bu Kılavuzda belirtilen hükümler taraflarca kabul edilmiş sayılacaktır. Bünyesinde tek alan/dal bulunan okullarda; öğrenciler tercihte bulunmadıklarında doğrudan mevcut alana yerleştirme işlemi yapılacaktır.

AMP meslek alanlarına geçişlerde öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması esastır. Öğrenciler, tercih ettikleri meslek alanlarına sağlık durumlarının uygun olduğunu beyan etmiş sayılacaktır.

Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler de dahil olmak üzere sağlık durumunun yerleştirildiği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tespit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık/sağlık kurulu raporu istenebilir. İstenen raporu temin edemeyen öğrenciler en geç 9 uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirilecektir.

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenimlerine devam eden öğrencilerin AMP meslek alanlarına geçişlerinde tercih yaptırılmayacağından il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından ikamet adresleri dikkate alınarak özelliklerine uygun meslek alanına her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde yerleştirilebilecektir.

Her bir şubede bulunan kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitime tabi öğrenci sayısının Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen sayıdan fazla olması durumunda okul müdürlüğünün teklifi ile öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığı ile durumlarına uygun okul ve alanlara yönlendirilecektir.

Özel eğitim sınıflarında okuyan öğrenciler için alan tercihi yaptırılmayacak olup bu durumdaki öğrenciler yine özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam ettirilecektir. Denizcilik alanını tercih eden öğrenciler için ön yerleştirme yapılacağından “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nun alınması, ön yerleştirmenin yapıldığı okula raporun teslim edilmesi ve okul yönetimince e-Okul sistemine işlenmesi halinde kesin kayıtları yapılmış olacaktır.

Merkezi sistem sınavı ve mülakat sınavı ile öğrenci alınan Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanlarının 10 uncu sınıflarına Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 08/07/2021 tarihli ve 27973991 sayılı resmi yazısında belirtilen usul ve esaslara göre alana geçiş işlemleri yapılacaktır. Alan yerleştirme sürecinde diğer okul türlerinden normal nakil ve geçiş işlemleri 9 uncu sınıf seviyesinde kapalı olacaktır.

2. ÖĞRENCİLERE MESLEK ALANLARININ TANITIMI

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başladığı ilk iki hafta içinde öğrencilerin ders programında yer alan meslek dersleri saatlerinde meslek alanlarına yönelik tanıtım yapılacaktır. Okul yönetimince belirlenecek program dahilinde meslek alanları çerçeve öğretim programları esas alınarak öğrenciler bilgilendirilecek, okulda bulunan atölyeler, kullanılan makine ve teçhizatlar, yapılan üretim ve çalışma alanları anlatılacak, imkanlar el verdiği ölçüde öğrencilere meslek alanları ile ilgili küçük uygulamalar yaptırılacak, öğrencilerin meslekleri tanımalarına yardımcı olacak rehberlik programları uygulanacaktır.

Tanıtım ve rehberlik süreçlerinde ilgili internet sayfalarından da yararlanılacaktır. Atölyelerde yapılacak çalışmalardan önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilerek öğrencilerin atölyede bulunduğu sırada her türlü güvenlik önlemi alınarak kurallara uymaları sağlanacaktır. Öğrencilere meslek alanlarının tanıtımı çalışmalarında okulunun tüm atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ile rehberlik öğretmenlerine görev verilecektir. 

3. MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ ŞARTLARI

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan AMP meslek alanlarını seçecek öğrenciler, kendi okulları dışındaki diğer okullarda bulunan alanları da tercih edebilecektir. Ancak, yerleştirme işlemi yapılırken kendi okulundaki öğrencilere öncelik verilecektir. Boş kontenjan kalması durumunda diğer okullardan tercihte bulunan öğrenciler yerleştirilecektir.

Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla AMP’de bu meslekle ilgili alana doğrudan kayıt edilecektir.

Yerleştirildiği alanı değiştirmek isteyen öğrenciler kontenjan açığı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 9 uncu sınıfta birinci dönemin sonuna kadar alan değiştirerek de geçiş yapabilecektir.

Diğer okul türü/program/alanlarda öğrenim gören öğrenciler mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına 9 ve 10 uncu sınıf birinci dönem sonuna kadar OBP ve/veya merkezi sistem sınav puanı üstünlüğü dikkate alınarak Yönetmeliğin 38/9 uncu maddesi hükümlerine göre okul türü/program/alan değişikliği yoluyla nakil ve geçiş yapılabilecektir.

4. DENİZCİLİK ALANINA GEÇİŞ ŞARTI

Denizcilik alanını tercih ederek ön yerleştirilmesi yapılan öğrenciler; genel başvuru şartlarının yanında “Gemiadamları Sağlık Yönergesi” ile belirlenen denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalığının bulunmadığı, denizcilik öğrenimine ve mesleğin yürütülmesine elverişli olduğunu belirten “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nun, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün http://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri adresinde yer alan “Gemiadamlarının Genel ve Periyodik Sağlık İşlemini Yapmaya Yetkili Özel ve Resmi Sağlık Kuruluşları” başlığı altında bulunan yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alması gerekmektedir.

Denizcilik alanında boş kontenjan bulunması halinde “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” almak kaydıyla 9 ve 10 uncu sınıf birinci dönem sonuna kadar OBP ve/veya merkezi sistem sınav puanı üstünlüğü dikkate alınarak Yönetmeliğin 38/9 uncu maddesi hükümlerine göre okul türü/program/alan değişikliği yoluyla nakil ve geçiş yapılabilecektir.

5. KONTENJAN BELİRLEME İŞLEMLERİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okul müdürünün başkanlığında, Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre kurulan kontenjan belirleme komisyonunca sektörün ihtiyacı, çalışma ve kapasite durumu, okulun fiziki şartları, öğretmen sayısı, öğrenci ve velilerin talepleri, grup oluşturma sayıları ile diğer okullardan tercihte bulunabilecek öğrenciler dikkate alınarak çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında alan ve dal kontenjan belirleme işlemleri yapılacaktır.

AMP’nin 9 uncu sınıfına yerel yerleştirme ile kayıt olan öğrenciler için alan kontenjanı belirlenirken 9 uncu sınıfa kayıtlı öğrenci sayısından az, e-Okul sistemindeki toplam kontenjandan fazla olmamak üzere alan kontenjanı belirlenecektir. Sınıf tekrar edenler dâhil, bir alanda en az 10 öğrenci ile eğitime başlanacaktır.

ATP ve AMP’ye merkezi ve yerel olarak yerleşen 10 uncu sınıf öğrencileri için e-Okul sisteminde kayıtlı öğrenci sayısından az ve toplam alan kontenjanından fazla olmamak üzere dal kontenjanları belirlenecektir. Sınıf tekrar edenler dâhil, bir dalda en az 8 öğrenci ile eğitime başlanacaktır. Denizcilik alanında birden fazla dalı olan okullarda dal kontenjanının eşit olmasına özen gösterilecektir.

Sağlık Hizmetleri alanının ilgili dallarına çerçeve öğretim programlarında yapılan değişiklik de dikkate alınarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 14/04/2016 tarih ve 4231995 sayılı yazısında belirtildiği üzere 9 uncu sınıf alan kontenjanı/öğrenci sayısının %15 inin ebe yardımcılığı, %30 unun hemşire yardımcılığı ve %55 inin sağlık bakım teknisyenliğinde öğrenim görecek şekilde 10 uncu sınıf dal kontenjanları belirlenecektir.

6. TERCİH İŞLEMLERİ

Tercih başvuruları çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında e-Okul sisteminde ilan edilen tercih kodlarını kullanarak yapılacaktır. Öğrenci ve velisi, öğrencinin öğrenim görmek isteği meslek alanlarının önceliğine göre tercih yaparak e-Okul sisteminde girecektir.

Alan tercih başvurularının, öğrenci ve velisi tarafından bireysel olarak e-Okul sistemi üzerinden yapılması esastır. Ancak bireysel başvuru yapamayanların EK-1 formu doldurarak imzalı şekilde okul yönetimine çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde vermesi ya da göndermesi durumunda veli adına okul yönetimince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir.

AMP de bulunan alanlardan en fazla 15 tercih yapılabilecek olup öğrenciler öğrenim gördükleri okulun dışındaki okul ve alanları da tercih edebilecektir. Yerleştirme işlemi yapılırken öğrencinin öncelikli olarak kendi okulunda bulunan alanlara yerleştirileceği, diğer okullardaki alanlara ancak boş kontenjan kalması durumunda yerleştirileceği, herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde okul içinde boş kalan kontenjanlara okul yönetimince yerleştirilebileceği dikkate alınarak kendi okulunda bulunan alanlardan azami sayıda tercih yapmasının lehine olacağı hususunda bilgilendirme yapılacaktır.

Bireysel başvuru yapamayıp EK-1 formu teslim ederek başvuru yapan adayların tercih bildirim formlarının e-Okul sisteminde hatasız ve eksiksiz olarak girilmesi okul yönetiminin sorumluluğundadır. 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan öğrencilerin alan tercihlerinin eksiksiz olarak yapılmasından öğrenci velisi, takibinden ise okul yönetimi sorumludur.

Yapılan tercih başvuruları okul yönetimi tarafından e-Okul sisteminde çalışma takviminde belirtilen tarihlerde onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa düzeltme işlemi onaylama işleminden önce yapılacaktır.

Anne ve/veya mesleği ile ilgili bilgi ve belgeler, söz konusu meslek alanı öğrencinin kayıtlı olduğu okulda varsa kendi okuluna, bulunmaması halinde söz konusu alanın bulunduğu sadece bir okula teslim edilecektir.

e-Okul sisteminde yapılan tercihlere; okul yönetimi, veli veya öğrenci tarafından rapor olarak erişilebilecektir. 10 uncu sınıf öğrencilerinin dal tercihleri okul yönetimince EK-2 form ile çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde alınacaktır. Alana tercih ve yerleştirme ile ilgili işlemler https://e-okul.meb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

7. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin alana yerleştirme işlemleri; OBP ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yapılacaktır. OBP’nin eşitliği hâlinde sırasıyla 8 inci, 7 nci ve 6 ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne ve tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacaktır.

Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de OBP’ye göre merkezi sistem ile yerleştirilecektir. Merkezi sistem ile Denizcilik alanına ön yerleştirmesi yapıldığı halde çalışma takviminde belirtilen tarihe kadar “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu alamayan öğrenciler 9 uncu sınıfa kayıtlı olduğu okulun bulunduğu İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından OBP’sine uygun bir alana yerleştirilecektir.

ATP ve AMP’ye merkezi veya yerel olarak yerleşen 10 uncu sınıf öğrencileri için dal seçimi öğrencinin alan eğitimi gördüğü sınıfın yılsonu başarı puanı ve tercihleri dikkate alınarak okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine kayıt edilecektir. Eşitlik olması hâlinde başarılması zorunlu olan meslek dersinin yılsonu başarı puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.

Anne ve/veya baba mesleği ile ilgili bilgi ve belgeleri okula teslim eden öğrencilerin yerleştirme işlemi doğrudan ilgili alana yapılacaktır. Okulunda bulunan alan sayısından daha az sayıda tercihte bulunan öğrencilerin yerleşememe ihtimali bulunduğundan öğrencilerin okuldaki tüm alanları öncelik sırasına göre tercihte bulunması lehine olacaktır.

8. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI

AMP meslek alanlarına yerleştirme sonuçları çalışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilecektir. Sonuçlar, https://e-okul.meb.gov.tr/ ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır. Ayrıca 8383 Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecektir. Okul yönetimince yapılan dala yerleştirme işleminin sonucu ise Veli Bilgilendirme Sisteminde yer alacaktır.

9. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Öğrencilerin elektronik ortamdaki işlemlerini yapmak üzere en az bir müdür yardımcısı görevlendirilecektir. AMP meslek alanlarına ait kontenjanları “Okul, Alan ve Dal Açılması ve Kapatılmasına Yönelik Makam Onayları” ve “Çerçeve Öğretim Programları” esas alınarak e-Okul sistemine (Kurum İşlemleri/ATP ve AMP Meslek Alanlarına Geçiş/Alan Kontenjan Giriş İşlemleri bölümünden) zamanında ve istenildiği şekilde girilecektir.

AMP meslek alanları hakkında “Okul, Program, Alan ve Dal Tanıtım Bilgileri”nden de yararlanılarak, 9 uncu sınıf öğrenci ve velilerinden talep edilmesi halinde okul yönetimiyle birlikte sınıf rehber/rehberlik öğretmenlerince bu kılavuzda yer alan esaslara ilişkin rehberlik ve bilgilendirme yapılacaktır.

Yerel yerleştirme kapsamındaki AMP 9 uncu sınıf öğrencilerinin tamamının alan tercihi yapmaları sağlanacaktır. EK-1 form ile yapılan tercih başvuruları e-Okul sistemine girilecektir. e-Okul sisteminde yapılan tercihlere; okul yönetimi, veli veya öğrenci tarafından rapor olarak erişilebilecektir.

Denizcilik alanını tercih eden öğrencilerin alana ön yerleştirme yapılacağı, takvimde belirtilen süre içerisinde Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nun alınması halinde kesin kayıtlarının yapılabileceği velilere bildirilecektir.

Denizcilik alanına ön yerleştirmesi yapılan öğrencilerin yerleştirildikleri okula “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu teslim etmeleri halinde, bu rapor e-Okul sistemine işlenerek öğrencilerin kesin kayıtları yapılacaktır. Anne ve/veya baba mesleğine göre alana yerleşmek isteyen öğrencilerin bilgileri e-Okul sistemine işlenecektir.

Yerleştirme işlemleri ilan edildikten sonra e-Okul sisteminde (Kurum İşlemleri/Alan Seçimi Yapılmayan Öğrenciler) alana yerleşemeyen öğrencileri, kayıtlı olduğu okulun boş kontenjanı bulunan alanlardan birine yerleştirecektir.

Öğrencilerin dala yerleştirme işlemleri bu kılavuzda belirtilen hükümlere göre yapılacaktır. e-Okul sisteminde Ortaöğretim Kurum İşlemleri/Dal İşlemleri/Şube Dalları Belirleme/Öğrenci Dalları Belirleme ekranından dala geçiş iş ve işlemler tamamlanacaktır.

10. OKUL, PROGRAM, ALAN VE DAL TANITIM BİLGİLERİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan meslek alanlarının Okul, Program, Alan ve Dal Tanıtım Bilgileri http://www.alantercihleri.com, https://meslegimhayatim.meb.gov.tr, http://meslek.eba.gov.tr elektronik adreslerinde yer almaktadır.

KILAVUZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.