Öne Çıkanlar Acıbadem Altunizade Hastanesi atama memur Öğretmen Seçme ve Atama Takvimi Fiziksel Uygunluk Karnesi

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları (18 Ağustos 2021)

Bakanlığımıza ait öğretmenevi ve akşam sanat okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliği'nde kayıtlı Yönetmelik 29.04.2021 tarihli ve 31469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurumlarımızın bundan sonraki süreçte daha etkili, ekonomik ve verimli olarak işletilebilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. Kurumun gelir ve giderleri başlıklı 20'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; kurum idareleri tarafından cari yılın Ocak ayında yıllık bütçe hazırlanacak ve il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde Genel Müdürlüğümüzün onayına sunulacaktır. Kurumun bütçesi hazırlanırken varsa kurumun kıdem tazminatı karşılıklarına ilişkin açığı, diğer öğretmenevi ve akşam sanat okulları ile piyasaya olan borçları ve diğer borçları dikkate alınarak donatım malzemesi ve bakım-onarım harcamaları ile personel giderlerinde azami düzeyde tasarrufa gidilmesi, bu harcamaların onaylanan limitler dâhilinde yapılması, ancak bu limitleri aşan acil harcama ihtiyaçları öncesinde 31.03.2020 tarihli ve 90349432-841.02.01-E.6037180 sayılı Bakan Onayı'nda kayıtlı Onay doğrultunda gerekçesi belirtilerek Genel Müdürlüğümüzden harcama izni talebinde bulunulması,

2. Kurumun gelir ve giderleri başlıklı 20'nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca; bu kurumlarda istihdam edilen işçi personel sayısının, asgari düzeyde tutulması ve tek düzen hesap planına göre yıllık net satış değerinin 1/3’ünü hiçbir şekilde geçmeyecek şekilde tedbir alınması,

3. Kurumun gelir ve giderleri başlıklı 20'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; kurumların bakım, onarım ve donatım giderleri için yıl içerisindeki net satışların %5'i oranında her ay fon ayrılması, "maliyet giderleri karşılığı hesabına (bakım-onarım ve donatım giderleri)'' kaydedilmesi ve söz konusu ihtiyaçlar için bütçe limitleri dâhilinde harcanması, günlük gelir-gider işlemlerinin geciktirilmeden kayıt altına (muhasebeleştirilmesi) alınması ve verilen hizmetler ile ilgili olarak hizmetin türünü, niteliğini, miktarını ve birim fiyatını içeren fatura düzenlenmesi,

4. Kâr ve zararın tabi olacağı esaslar başlıklı 18'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca; bu kurumlarda, hiçbir resmî veya özel kuruluşa ya da şahsa maliyetinin altında veya bedelsiz iş yapılmaması, hizmet verilmemesi, mal satılmaması ve işletme gelirlerinin kurum ihtiyaçları dışında kullanılmaması, 

5. Ünitelerden faydalanma başlıklı 9'uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca konaklama bedellerinin; Tahsilat, ödeme ve avans işlemleri başlıklı 15'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca diğer mal ve hizmet satış bedellerinin peşin olarak tahsil edilmesi,

6. Denetim başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca; doğrudan Bakanlığa bağlı olmayan öğremenevi ve akşam sanat okullarının her yılın sonunda valiliğinizce denetlenmesi, yapılan denetimler neticesinde zarar ettiği tespit edilen kurumlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve yapılan denetimlere ilişkin hazırlanan raporların bir örneğinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi,

7. Taşınır mal işlemleri başlıklı 21'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Merkezî Yönetim Bütçesi'nden ödenek temin edilerek alınan donatım malzemesi ve demirbaşların 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kayıt altına alınması, ekonomik ömrünü tamamlayan malzeme ve demirbaşların aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düşümünün yapılarak devredilmesi, kurum işletme gelirleri ile alınan donatım malzemesi ile demirbaşlar için "Taşınır İşlem Fişi" düzenlenerek demirbaş envanterine kaydedilmesi, ekonomik ve teknik ömrünü tamamlayanların Kurumun gelir ve giderleri başlıklı 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yoluyla satılarak gelir olarak kaydedilmesi ve kurumların demirbaş ve eşyalarının kurum hizmetleri dışında kullanılmaması, kurum dışına çıkarılmaması,

8. Fiyat tespiti başlıklı 17'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca; kurumların konaklama ve diğer hizmet birimlerine ait hizmet bedellerinin kâr oranı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak kurum müdürünün başkanlığında müdür yardımcısı veya bölüm sorumlusu ile muhasebe işlerinden sorumlu personelin de içerisinde bulunacağı en az 3 kişiden oluşan fiyat tespit komisyonu tarafından, ilgili yıla ait Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ'de katma değer vergisi hariç olarak belirlenen taban fiyatların altında kalmamak şartıyla belirlenmesi ve ikinci fıkrası uyarınca konaklama ücretlerinin (oda fiyatları) tespitinde ise kurumun bulunduğu çevredeki fiyat aralıkları dikkate alınarak odaların konumlarına ve mevsim şartlarına uygun olarak fiyat düzenlemesinin yapılması,

9. İstihdam başlıklı 23'üncü maddesi uyarınca; bu kurumlarda 4857 sayılı İş Kanunu, 25/06/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun, 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer çalışma mevzuatı hükümleri doğrultusunda işçi personel istihdam edilmesi ancak bu yöntemle kalifiye işçi temin edilememesi hâlinde kalifiye personel gereken birimlerde (aşçı, aşçı yardımcısı, ön muhasebe, resepsiyon, ambar ve ön büro hizmetleri vb.) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılması ve kurumların kıdem tazminatı karşılıklarına ilişkin açığının en kısa sürede kapatılabilmesi amacıyla vasıfsız işçi personel ihtiyaçlarının İŞKUR üzerinden belirli süreli (5 ay 29 gün) olarak yapılması, her türlü işçi istihdamı (hizmet alımı dâhil) ve iş akitlerinin feshine ait iş ve işlemler öncesinde gerekçesi belirtilerek Genel Müdürlüğümüzden izin talebinde bulunulması,

10. Yeni personel ihtiyacının tespiti ve işe alma işlemlerinde 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işten çıkarılan personelin kıdem-ihbar tazminatı karşılıkları ile diğer malî haklarının da gündeme geleceği dikkate alınarak "kıdem tazminatı karşılıklarına ilişkin" ayrı bir banka hesabı açılması, kurumda çalışma süresi 1 yıl ve üzerinde olan bütün işçi personel için (hizmet alımı dâhil) bu karşılıkların ayrılması, muhasebeleştirilmesi ve ayrıca kıdem tazminatı hesaplamasında işçi personelin prim, ücretli izin, avans ödemesi gibi süreklilik arz etmeyen ödemelerinin dikkate alınmaması, ancak hesaplamanın son ücret üzerinden yapıldığı dikkate alınarak bu hesapta bulunan karşılıkların işçi personele yapılan zamlar oranında yıllık olarak güncellenmesi ve 1 hizmet yılı için ödenecek kıdem tazminatı tutarının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesine ilişkin tutarı geçmeyecek şekilde hesaplanması, kurumda çalışma süresi 1 yıldan fazla olan taşeron işçilere (hizmet alımı yoluyla çalıştırılan işçi personel) ait sözleşme süresinin yenilenmemesi hâlinde sözleşme süresi (başlangıç ve bitiş tarihi) belli olduğundan ihbar tazminatı ödenmemesi ve kıdem tazminatı karşılıklarında tutulan paranın başka amaçlarla kullanılmaması,

11. Kurumlarda istihdam edilen i;çi personelin (hizmet alımı dâhil) her ne amaçla olursa olsun kurum dışında çalıştırılmaması, işçi personele işe alındıkları ilk gün çalışma şartlarını, görevlerini, ücretlerini ve sürelerini düzenleyen "Görev Belgesi Formu"nun tebliğ edilerek imzalattırılması, Görev Belgesi Formu'na "kurum idaresi tarafından verilen diğer görevler" maddesinin eklenmesi, kurum idarecilerince özellikle sezona bağlı iş yoğunlukları dikkate alınarak işçi personelin yıllık izinlerinin iş yükünün azaldığı dönemlerde (evlilik, ölüm izni vb. durumlar hâriç) kullandırılması,

12. Kurumlarda belirsiz süreli işçi kadrosunda çalışan işçi personel ile taşeron işçilerden (hizmet alımı) çalışma süreleri 1 yıldan fazla olanlara 6772 sayılı Kanun uyarınca ilave tediye ödemesi yapılması, ilave tediye ödemelerinin hesaplanmasında doğal afet, yangın, kurum faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması (bakım-onarım, güçlendirme, salgın vb.) hallerinde aktif olarak çalıştırılan günlerin hesaplanarak ödeme yapılması ve yapılan ödemelerden 5510 sayılı Kanun uyarınca sigorta primi kesintisinin yapılması,

13. 2021 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda kayıtlı Kanun'un 8'inci maddesinin yedinci fıkrası ile 2021 Yılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ'inde kayıtlı Tebliğ'in 7'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince bu kurumlara Merkezî Yönetim Bütçesi üzerinden ödenek tahsisi yapılamadığından ödenek taleplerinin önüne geçilmesi, nakit sıkıntısı olan öğretmenevi ve akşam sanat okulları için Kurumun gelir ve giderleri başlıklı 20'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca öncelikle ilinizde bulunan diğer öğretmenevi ve akşam sanat okullarından nakdi katkıda (borç olarak) bulunulması, geri ödemelerinin zamanında yapılmasının takip edilmesi, ilinizde bulunan diğer öğretmenevi ve akşam sanat okullarından nakdi katkı sağlanamaması hâlinde diğer illerde bulunan kurumlardan nakdi destek sağlanmak üzere Genel Müdürlüğümüzden talepte bulunulması,

14. Günlük eşik değer altındaki acil harcama ihtiyaçları dışında bütün mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kanun çerçevesinde yapılması, yapılan her türlü mal ve hizmet alımlarında, hazırlanan sözleşme ve şartnamelere ''yüklenici firmalar tarafından yükümlülüklerin yerine getirilememesi" ile ilgili cezai yaptırım gerektiren sözleşme maddelerinin eklenmesi, yapılan ihale işlemlerinde "ihalelerden yasaklama sorgulamaları"nın tam olarak yapılması, ödeme yapılmadan önce 6183 sayılı Kanun uyarınca yüklenici firmaların vergi ve SGK borcu sorgulamalarının yapılması,

15. Kurumun kasasında günlük eşik değeri aşan tutarda nakit bulundurulmaması ve her gün mesai saatleri içerisinde kurum işletme hesabının takip edildiği banka hesabına aktarılması,

16. 2021 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda kayıtlı Kanun'un Ek'li (T) Cetveli'nde taşıt alımı yapabilecek kurumlar arasında Bakanlığımız yer almadığından ve ayrıca 30.06.2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Tasarruf Tedbirlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde kayıtlı Genelge uyarınca bu kurumların işletme gelirleri ile taşıt alımı yapmalarının önüne geçilmesi ve hibe taşıt kabul edilmemesi,

17. 2021 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda kayıtlı Kanun'un Ek'li (E) Cetveli'nin 25'inci maddesinde yer alan "Bütçelerin diğer tertiplerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta edilmemesi esastır." hükmüne istinaden faaliyetlerini mülkiyeti Hazine'ye ait hizmet binalarında sürdüren kurumların DASK ve diğer sigorta harcaması yapmaması,

18. Kurumlarda makine, teçhizat ve demirbaşlara ait bakım-onarım hizmetleri, mali müşavirlik hizmetleri ve hizmet satın alımına yönelik işlemlerde 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca KDV tevkifatı yapılması,

19. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca, kurumlarda her türlü mal ve hizmet alımlarında yüklenici firmalara yapılan ödemelerde Damga Vergisi kesintisi yapılması veya yüklenici firma tarafından yapılan Damga Vergisi ödemesine ait dekontun bir örneğinin ihale dosyasına eklenmesi,

20. Kurumlarda görev yapan idareci personel ile varsa 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi diğer personel dâhil hiç kimsenin yemek ve benzeri kurum hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlandırılmaması,

21. Hizmet binası Hazine'ye ait olan kurumlarda, müstecir eliyle işletilmesinde yarar görülen birimler ile ilgili öncelikle illerde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Millî Emlak İl Müdürlüklerinden izin alınması, kiralanacak alanların yaklaşık maliyetinin hesaplattırılması ve ihale bedeli üzerinden (yüzde olarak) Millî Emlak Müdürlüğüne yapılacak kira ve arz bedelleri tespit ettirildikten sonra Genel Müdürlüğümüzden izin talebinde bulunulması, bazı kurumlar tarafından amortisman bedeli (demirbaş kullanımı karşılığı) üzerinden yapılan yanlış kiralama işlemlerine sözleşme sürelerinin sona ermesini takiben son verilmesi ve kurum idarelerince doğrudan kiralama sözleşmesi yapılmaması,

22. Kurumlar adına kesilen idari para cezaları ile ilgili olarak Valiliklerce gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılması, bu tür idarî para cezalarının kurum bütçesinden ödenmemesi ve sorumlularından rücu edilmesi,

23. Vergi, SGK, elektrik, su, yakıt ve diğer sabit giderlerin ve varsa yapılandırmaların (taksitlendirmelerin) yasal süresi içerisinde ödenmesi, geciktirilmemesi, kamu kaynaklarının israfına neden olunmaması ve sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi hâlinde rücu edilmesi,

24. Kurumlarda tahsili gecikmiş veya tahsil edilemeyen alacakların şüpheli alacaklar hesabına aktarılarak bu alacakların tahsiline ilişkin hukuki sürecin geciktirilmeden başlatılması,

25. Düğün, toplantı ve benzeri organizasyonlar ile ilgili alınan kaporaların gelir olarak kaydedilmemesi, "alınan avanslar hesabı"na kaydedilmesi ve söz konusu organizasyon hizmetleri tamamlandıktan sonra kalan kısmının da tahsil edilmesini takiben tamamının gelir olarak kaydedilmesi,

26. MEBBİS Sosyal Tesisler Modülü ile MEBBİS Öğretmenevi Faaliyet Modülü'ne mali ve istatistik veri girişlerinin Bakanlıkça belirtilen tarihlerde doğru, zamanında ve eksiksiz olarak yapılması,

27. Kurum idarecileri ile gece görevlileri için tahsis edilen nöbet odalarının amacı dışında kullanılmaması ve bu tür kullanımların Valiliğinizce yerinde tespit edilmesi hâlinde gerekli idari ve mali işlemlerin yapılması,

28. Kurumların konaklama rezervasyonlarına ait telefon hattının/hatlarının 24 saat açık olması, konaklama biriminin tamamen dolu olması hâlinde de gelen aramalara cevap verilmesi, resepsiyon bölümünde çalışan personelin protokol ve nezaket kuralları konusunda eğitimden geçirilerek telefon görüşmeleri ve birebir diyaloglarda müşteri memnuniyetine özen gösterilmesi, kurum idarecileri dâhil olmak üzere kurum hizmet binasında görevli bütün personelin kıyafetlerinin temiz ve sade olmasına dikkat edilmesi,

29. Kurumlarda resepsiyon ile kat hizmetleri şefliği arasındaki koordinasyonun güçlü olması, bilgilendirme materyalleri aracılığıyla konaklama hizmeti alan müşterilerin otel odalarının kullanımı ve çıkış saatleri hakkında bilgilendirilmeleri, odaların temizlik ve hijyen işleri için iş akış şeması oluşturulması, temizliği tamamlanan odaların kat hizmetleri şefi veya ilgili müdür yardımcısı tarafından kontrol edildikten sonra müşteri kullanımına hazır durumda olan odaların anlık olarak resepsiyon birimine bildirilmesi,

30. Kurumların otel odalarında yapılacak bakım-onarım ve yenileme işlerinde halı kullanılmaması; yerine fayans, kalebodur ve diğer sıhhi taban malzemelerinin tercih edilmesi, kurumun bütün birimlerinin sade, temiz ve ergonomik olması, gösteriş ve aşırılıktan kaçınılması,

31. Doğrudan Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren (25 oda ve üzeri) kurumların en geç 30.10.2021 tarihine kadar on-line rezervasyon sistemine geçmeleri,

32. Bakan onayı ile öğretmenevlerine belli kriterler getirilmiş olup, illerde yapılan değerlendirmeler ve Bakanlığımızda yapılan nihai değerlendirme sonucunda 6 öğretmenevi A sınıfı, 31 öğretmenevi B sınıfı, 99 öğretmenevi C sınıfı, 54 öğretmenevi ise D sınıfı olarak belirlenmiştir. 361 öğretmenevinin sınıflandırma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, sınıflandırması yapılan kurumların öncelikle mevcut sınıflarındaki standartlarını koruması ve bir üst sınıfa çıkabilmek için gerekli çalışmaları yapması, herhangi bir sınıfa dâhil edilemeyen kurumların ise eksikliklerini bir an önce tamamlamaları,

33. Doğrudan Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren kurumlara yönetici görevlendirmelerinde yapılacak tekliflerin vali görüşü ile gönderilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen hususlar hakkında ilinizde bulunan öğretmenevi ve akşam sanat okulları ile bu kurumlardan sorumlu birimlerin bilgilendirilmesi, bu kurumlarda yapılan her türlü iş ve işlemler ile ilgili olarak belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis edilmesi ve bu kapsamdaki konularla ilgili görüş ve talep yazılarının önüne geçilmesi hususunda, bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.