Öne Çıkanlar Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı Hakmar 17 Eylül 2023 Aktüel Ürünler Bağımsız Denetçi Adayı Belirleme Sınavı terfi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (YENİ)

Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanmıştır.

• Bu Duyuru kapsamında sadece Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrolarında görev yapanlar başvuruda bulunabilir.

• Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir.

• Başvuruda bulunan adaylar Duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 51’inci maddesinin 4’üncü fıkrası doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

AÇIKLAMALAR

A. BAŞVURU ŞARTLARI

1. Bu Duyuru kapsamında sadece Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrolarında görev yapanlar başvuruda bulunabilecektir; ancak öğretmen kadrolarına, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında atananlardan 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresi şartı aranacaktır.

2. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle öğretmenlerden;

a. Eşi veya çocuğu vefat edenler,
b. Kendisinin/eşinin anne veya babası vefat edenler,
c. Deprem esnasında ikamet ettikleri binanın orta veya ağır hasarlı olduğunu ya da yıkıldığını belgelendirenler yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

A.1. Deprem Nedeniyle Vefat Kapsamında Yapılacak Başvuru

Deprem nedeniyle eşi veya çocuğu vefat edenler ile kendisinin/eşinin anne veya babası vefat edenler bu kapsamda başvuru yapabilecektir.

Başvuruda vefat edenin;

a. Ölüm belgesi,
b. e-Devlet Kapısı Sisteminden alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği istenecektir.

Başvuru şartlarını sağlayanlar belgelerini MEBBİS’e yükleyerek başvuru kayıt işlemini yapacaklardır.

A.2. Deprem Nedeniyle Hasar Gören Bina Kapsamında Yapılacak Başvuru

İkamet ettiği bina deprem nedeniyle orta veya ağır hasar alan ya da yıkılan öğretmenler bu kapsamda başvuru yapabilecektir.

Başvuruda e-Devlet Kapısı Sistemi üzerinden alınmış;

a. İkamet ettiği binanın orta veya ağır hasar aldığına ya da yıkıldığına dair belge,
b. Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi istenecektir.

Başvuru şartlarını sağlayanlar belgelerini MEBBİS’e yükleyerek başvuru kayıt işlemini yapacaklardır.

B. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Bu duyuru kapsamında başvuruda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin A bölümünün 1 inci maddesinde belirtilen şartı taşıması kaydıyla öğretmen olan eşleri de talebi halinde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

2. Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

3. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

4. Başvuruda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

5. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

6. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

7. Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir.

8. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 7 Eylül 2023 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

9. Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

10. Yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, tercihine açılan eğitim kurumlarını tercih sayısı sınırlaması olmaksızın tercih edebileceklerdir.

11. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

12. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

13. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2023 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

14. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 30 Eylül 2023 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenler, yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

15. Haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri il dışına değiştirilenler, soruşturma sonucunda ayrıldıkları il’e başvurunun son günü itibarıyla aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacaktır.

16. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü”, “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

17. Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.

18. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

19. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

20. Bu Duyuru kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir.

21. Bu bölümünün 13 üncü, 14 üncü ve 20 inci maddelerinde belirtilen nedenlerden birine bağlı olarak atama işlemi iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında boş norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir.

22. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

23. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

C. BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ

Başvurular 6-7 Eylül 2023 (Saat 16.00) tarihleri arasındadır. Atamalar 8 Eylül 2023 tarihindedir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.