Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim uzaktan eğitim öğretmen emeklilikte yaşa takılanlar

Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi (28 Eylül 2021)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ve Genel Müdür V. Cevdet Vural imzalı resmi yazıda ''Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında okuyan veya Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden uygulama öğrencileri öğretmenlik uygulamasını, mülga Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan 04.03.2020 tarihli Eğitimde İş Birliği Protokolü gereği yürürlüğe konulan “Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge” hükümlerine göre Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında gerçekleştirmişler ve bu kapsamda gerçekleştirilen öğretmenlik uygulaması il millî eğitim müdürlükleri ve öğretmen yetiştiren fakültelerce ortaklaşa yürütülmüştür.

Öğretmenlik uygulaması; uygulama öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince edindikleri genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında kullanabilme yeterliği kazanmalarını sağlamaktadır. Öğretmenlik uygulaması sürecinin istenilen niteliğe ulaşması; etkinliklerin gerekli personel, fizikî ortam, araç gereçlerle desteklenmesi, Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu arasında iyi bir koordinasyon ve iş birliğinin kurulmasıyla mümkündür.

Deneyim sahibi ve üstün nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesini sağlamak amacıyla 14.06.2018 tarihli ve 11700767 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe giren “Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge” Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan 17.09.2021 tarihli Eğitimde İş Birliği Protokolü gereği Bakanlığımız birimleri, üniversiteler ve il millî eğitim müdürlüklerinin görüşleri de dikkate alınarak güncellenmiş ve güncellenen Yönerge Makamlarınıza ekte sunulmuştur. Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde söz konusu Yönergenin yürürlüğe konulmasını olurlarınıza arz ederim.'' denilmiştir.

UYGULAMA ÖĞRENCİLERİNİN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINDA YAPACAKLARI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; uygulama öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını gerçek bir eğitim öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliği kazanmalarını sağlayacak uygulama çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile yükseköğretim kurumlarından mezun olup Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden öğrencilerin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulaması çalışmalarının, amaç, ilke ve yöntemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilâtı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bölüm uygulama koordinatörü: Fakülte/Enstitü ve uygulama eğitim kurumunun iş birliğinde, bölümün öğretmenlik uygulaması ile ilgili yönetim işlerini planlayan ve yürüten öğretim elemanını,

c) Derece: Eğitim kurumlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklindeki düzeylerini,

ç) Dönem: Öğretmenlik uygulamasının gerçekleştirildiği güz (I. dönem) ve bahar (II. dönem) dönemlerinin her birini,

d) Fakülte/Enstitü uygulama koordinatörü: Uygulama öğrencilerinin eğitim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasını, uygulama öğretim elemanı, millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü ve uygulama eğitim kurumu koordinatörüyle birlikte, planlanan ve belirlenen esaslara göre yürütülmesini sağlayan, eğitim ve öğretimden sorumlu dekan yardımcısını ve/veya yüksekokul müdür yardımcısını ve/veya enstitü müdür yardımcısını,

e) MEBBİS: Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerini,

f) Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü: Uygulama öğrencilerinin uygulama eğitim kurumlarında gerçekleştirecekleri öğretmenlik uygulamasını, fakülte ve eğitim kurumu uygulama koordinatörleriyle birlikte planlanan esaslara göre yürütülmesini sağlayan il millî eğitim müdür yardımcısını veya il millî eğitim şube müdürünü,

g) Öğretmenlik uygulaması: Uygulama öğrencilerine; eğitim gördüğü öğretmenlik alanında, yönetim ve ders dışı etkinliklerle birlikte bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazandırmayı amaçlayan ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir şekilde öğretmesini sağlayan, uygulama etkinliklerinin tartışılıp değerlendirildiği dersi/dersleri,

ğ) Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesi: Öğretmenlik uygulamasına katılan uygulama öğrencilerine rehberlik yapacak ve meslek öncesi deneyim sahibi olarak yetiştirilmelerine katkı sağlayan yönetici ve öğretmenlere Millî Eğitim Bakanlığınca verilen kurs belgesini,

h) Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu: Öğretmen yetiştirme sisteminin daha kalıcı ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak ve daha nitelikli öğretmen yetiştirmeye katkıda bulunmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve öğretmen yetiştiren fakültelerin temsilcilerinden oluşan danışma organını,

ı) Program koordinatörü: Fakültelerce ihtiyaç duyulması halinde bölüm uygulama koordinatörleri ile iş birliği içinde programa ait çalışmaları planlayan öğretim elemanını,

i) Tür: Aynı derecedeki eğitim kurumlarından farklı eğitim programı uygulayan eğitim kurumlarını,

j) Uygulama eğitim kurumu: Öğretmenlik uygulamasının yürütüldüğü, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarını,

k) Uygulama eğitim kurumu koordinatörü: Eğitim kurumundaki öğretmenlik uygulamasının belirlenen esaslara göre yürütülmesi için uygulama eğitim kurumu ile ilgili kurumlar ve kişiler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayan; eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısını,

l) Uygulama öğrencisi: Öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrenciler ile öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokul haricindeki öğretmenlik alanlarına kaynaklık eden fakülte/programlardan mezun olup enstitüde Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden ya da pedagojik formasyon eğitimi veren eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümünde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden öğrenciyi,

m) Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülü: Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri MEBBİS içinde öğretmenlik uygulamasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü bölümde yer alan modülü,

n) Uygulama öğretmeni: Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesine sahip, uygulama eğitim kurumunda yöneticiler dışında fiilen derse giren sınıf, alan ve rehberlik öğretmenleri arasından seçilen, en fazla 6 (altı) uygulama öğrencisine öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği öğretmenlik uygulaması/rehberlik uygulaması kapsamında rehberlik edecek öğretmeni,

o) Uygulama öğretim elemanı: En fazla 12 (on iki) uygulama öğrencisinin öğretmenlik uygulaması derslerini uygulama öğretmeni ile planlayan, uygulama öğrencisinin dersine fiilen katılan ve değerlendiren, Yönergenin ilgili maddelerine göre yürüten ve şu öncelik sırasına göre belirlenen, ilgili öğretmenlik programında lisans eğitimi, lisansüstü eğitim yapmış veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) doçentliği olan öğretim elemanlarını; eğitim bilimleri alanında doktora ve/veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) doçentliği olan öğretim elemanlarını,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

p) Yükseköğretim kurumu: Öğretmen yetiştiren üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokullar ile pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı düzenleyen diğer öğretim kurumlarını,

r) Yükseköğretim kurumu yönetimi: Fakülte/Enstitü yönetimini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretmenlik Uygulamasının Esasları

Esaslar

MADDE 5- (1) Öğretmenlik uygulamasının esasları:

a) Öğretmenlik uygulamasının;

1) Eğitim kurumlarına uygulama öğrencisi gönderecek üniversitelerce, il millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği ve koordinasyon sağlanarak ildeki eğitim kurumunun türü ve derecesi, öğretmen ve akademisyen sayısı ile alanları dikkate alınarak öğretmen, öğrenci ve akademisyen eşleştirmesi ile oluşacak kontenjanlar dâhilinde planlanması ve yürütülmesi,

2) Uygulama öğrencilerinin öğretmeni olacağı eğitim kurumunun tür ve derecesi ile alanları dikkate alınarak Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında yürütülmesi ve uygulama öğrencilerinin eğitim süreçlerine fiilen katılmaları,

3) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tüm görev ve sorumluluk alanlarını kapsayacak şekilde ve çeşitlilikte planlanması ve yürütülmesi,

4) Uygulama öğretmeni ile uygulama öğretim elemanlarınca yakından izlenmesi ve değerlendirilmesi esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Görev, yetki ve sorumluluk

MADDE 6- (1) Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu;

a) Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu, fakülteler ve diğer ilgili kurumlar arasında meslek öncesi öğretmen eğitimi konusunda koordinasyonu ve bilgi akışını sağlar.

b) Fakülte ve eğitim kurumu iş birliği konusunda gerekli görülen model ve alt yapı çalışmalarını gerçekleştirir.

(2) Yükseköğretim kurumu yönetimi;

a) İl millî eğitim müdürlükleri ile iş birliği içinde uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeni, uygulama öğrencisi ve uygulama yapılacak eğitim kurumu tür ve derecelerini dikkate alarak öğretmenlik uygulamasının planlamasını yapar.

b) Uygulama öğretim elemanlarını görevlendirir.

c) Uygulama eğitim kurumlarındaki öğretmenlik uygulaması çalışmalarının, etkili ve verimli bir biçimde yürütülmesine destek sağlar.

ç) Uygulama öğretim elemanları ile uygulama öğrencilerinin yapılan planlama doğrultusunda öğretmenlik uygulaması yapılan eğitim kurumlarına devamını sağlar.

d) Uygulama sürecinde, öğretmen yetiştiren fakülte ve enstitüler uygulama eğitim kurumları ile iş birliğinin geliştirilmesi için her yıl belirli zamanlarda uygulama çalışmalarına ilişkin toplantılar, kurslar ve seminerler düzenler.

(3) Fakülte/Enstitü uygulama koordinatörü;

a) Öğretmenlik alanlarına göre uygulama öğrencilerinin sayısını her öğretim döneminin başında ilgili bölüm ve ana bilim dalı başkanı ile iş birliği yaparak belirler ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.

b) Bölüm uygulama koordinatörü ve millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü ile iş birliği içerisinde uygulama öğrencilerinin bilgilerini Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülü üzerinden kayda alınmasını sağlar.

c) Öğretmenlik uygulamasını yükseköğretim kurumu adına izler, geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır.

ç) Öğretmenlik uygulamasını değerlendirir ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır.

d) Öğretmenlik uygulamasına katılmayan öğrencinin üniversiteye sunduğu mazeretine ilişkin kararı, il millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(4) Bölüm uygulama koordinatörü;

a) Öğretmenlik uygulaması konusunda, bölüm ile uygulama öğretim elemanları arasındaki koordinasyon ve iş birliğini sağlar.

b) Uygulama öğretim elemanlarının sorumluluğuna verilen uygulama öğrencilerinin listesini hazırlar, fakülte/enstitü uygulama koordinatörüne iletir.

(5) Uygulama öğretim elemanı;

a) Uygulama öğrencilerini öğretmenlik uygulaması etkinliklerine hazırlar.

b) Uygulama öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması çalışmalarını uygulama öğretmeni ile birlikte planlar ve izler.

c) Her dönemde, her bir uygulama öğrencisinin fiilen anlattığı dersi en az 2 (iki) kez izler.

ç) Uygulama öğrencisinin uygulamanın her aşamasında gerekli rehberlik, danışmanlık ve devam devamsızlık takibini yapar.

d) Mazereti nedeniyle uygulamaya katılamayan uygulama öğrencilerinin katılmadığı dersin telafisini uygulama öğretmeni ile iş birliği içerisinde sağlar.

e) Uygulama sonunda uygulama öğrencisinin çalışmalarını değerlendirir, ilgili formları doldurur ve değerlendirme sonucunu not olarak yükseköğretim kurumunun ilgili sistemi ile Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne girişini yapar.

(6) İl millî eğitim müdürü;

a) Öğretmenlik uygulamasının gerçekleştirileceği yerlerde her bir üniversite için il millî eğitim müdür yardımcısı veya il millî eğitim şube müdürü görevini yapanlardan birini millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü olarak mülki idare amirine teklif eder ve görevlendirilmesini sağlar.

b) Bakanlığa bağlı eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarının uygulama kontenjanlarını, eğitim kurumlarının tür ve derecelerini göz önünde bulundurarak öğretmenlik alanlarına göre belirlenmesi ve kontenjanların yükseköğretim kurumlarına göre dağılımının yapılması ile dağılıma ilişkin bilgilerin yükseköğretim kurumlarına gönderilmesini sağlar.

c) Yükseköğretim kurumları ve uygulama eğitim kurumları arasında koordinasyonu sağlar.

ç) Öğretmenlik uygulamasının yapılan planlamaya göre yürütülmesi için yükseköğretim kurumları ile iş birliği içinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

d) Yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik uygulaması çalışmalarına ilişkin düzenleyeceği toplantı, seminer ve kurslara millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama eğitim kurumu koordinatörleri ile uygulama öğretmenlerinin katılımını sağlar.

e) Öğretmenlik uygulamasında görev alanların ek ders çizelgelerini ilgili yükseköğretim kurumlarına gönderilmesini sağlar.

f) Uygulama öğretmenlerinden gelen uygulama öğrencisinin devam durumuna ilişkin çizelgenin ilgili yükseköğretim kurumlarına gönderilmesini sağlar.

g) Öğretmenlik uygulama çalışmalarını izler ve denetler.

(7) Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü;

a) Öğretmenlik uygulamasının gerçekleştirileceği uygulama eğitim kurumlarını fakülte/enstitü uygulama koordinatörü ile birlikte belirler.

b) Bakanlığa bağlı eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarının uygulama kontenjanlarını, eğitim kurumlarının tür ve derecelerini göz önünde bulundurarak öğretmenlik alanlarına göre belirler, kontenjanların yükseköğretim kurumlarına göre dağılımını yapar ve dağılıma ilişkin bilgileri yükseköğretim kurumlarına gönderir.

c) Öğretmenlik uygulamasının yapılan planlamaya göre yürütülmesi için yükseköğretim kurumları ile iş birliği içinde gerekli önlemleri alır.

ç) Öğretmenlik uygulamasında görev alanların ek ders çizelgelerinin ilgili birimlere gönderilmesini sağlar.

d) Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının uygulama öğrencisinin günlük ve genel değerlendirmelerinin Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne işlenmesini kontrol eder, varsa eksikliklerin süresi içerisinde giderilmesini sağlar.

(8) Uygulama eğitim kurumu müdürü;

a) Uygulama eğitim kurumu koordinatörünü belirler, öğrenci dağılımlarını yapar.

b) Uygulama öğretmenleri ve uygulama öğrencilerinin görev ve sorumluluklarını bildirir.

c) Öğretmenlik uygulamasının yapılan planlamaya göre yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

ç) Uygulama öğretmenlerinin uygulama çalışmalarını denetler.

d) Öğretmenlik uygulamasında görev alanların ek ders çizelgelerini ilgili birime gönderir.

e) Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının uygulama öğrencisinin günlük ve genel değerlendirmelerinin Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne işlenmesini kontrol eder, varsa eksikliklerin süresi içerisinde giderilmesini sağlar.

(9) Uygulama eğitim kurumu koordinatörü;

a) Uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni ile iş birliği yaparak uygulama öğrencilerinin uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinliklerini planlar.

b) Öğretmenlik uygulamasının yapılan planlamaya göre yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

c) Uygulama öğrencilerinin sistem üzerinden kişisel bilgilerini, fotoğrafını ve ilgili diğer bilgilerini Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne işler.

ç) Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının uygulama öğrencisinin günlük ve genel değerlendirmelerinin Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne işlenmesini kontrol eder, varsa eksikliklerin süresi içerisinde giderilmesini sağlar.

d) Uygulama öğrencisinin fiilen anlattığı dersi izlemek üzere uygulama eğitim kurumuna gelen uygulama öğretim elemanının geliş günlerini Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne işler.

(10) Uygulama öğretmeni;

a) Uygulama programının gerektirdiği etkinlikleri, yapılan planlamaya uygun olarak yürütür, uygulama öğrencisine rehberlik eder, bu etkinlikleri izler ve değerlendirir.

b) Uygulama öğretim elemanı ile birlikte her dönemde en az 2 (iki) kez uygulama öğrencisinin öğretmenlik uygulaması sürecini değerlendirir.

c) Uygulama öğrencisinin günlük ve genel değerlendirmelerinin ıslak imzalı olarak uygulama eğitim kurumuna teslim eder ve Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne işler.

ç) Uygulama öğrencisinin devam durumunu Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne kaydeder ve ilgili yükseköğretim kurumlarına gönderilmek üzere uygulama eğitim kurumu koordinatörüne teslim eder.

(11) Uygulama öğrencisi;

a) Uygulama öğrencisi, eğitim kurumunda bulunduğu süre içerisinde öğretmenlerin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlüdür.

b) Öğretmenlik uygulamasının gereklerini yerine getirmek için uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ve diğer uygulama öğrencileri ile iş birliği içinde planlı bir şekilde görev yapar.

c) Öğretmenlik uygulaması kapsamında yaptıkları çalışmaları ve raporları içeren bir dosyayı uygulama öğretim elemanına ve uygulama öğretmenine teslim eder.

ç) Öğretmenlik uygulamasına katılmaması durumunda, mazeretine ilişkin belgeyi öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna teslim eder.

d) Uygulama eğitim kurumunda herhangi bir suç ve disiplin olayına karışması hâlinde hakkında, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ilgili disiplin mevzuatı hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(12) Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü;

a) Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülünün MEBBİS üzerinden işleyişini sağlar.

b) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülünü teknik ve alt yapı imkânları göz önünde bulundurarak geliştirir.

c) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak sistemde güncelleme çalışmalarını gerçekleştirir.

ç) Sistemden kaynaklı teknik problemlerin çözümünü sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamanın Gerçekleştirilmesi

Öğretmenlik uygulamasının dönemi ve süresi

MADDE 7- (1) Öğretmenlik uygulaması, bir yılda iki dönemden az olmamak üzere yapılır. Güz ve bahar dönemleri her bir dönem 12 (on iki) hafta olarak ve haftada 6 (altı) ders saati uygulanacak şekilde düzenlenir. Öğretmenlik uygulaması her bir dönemde 72 (yetmiş iki) saat olmak üzere toplam 144 (yüz kırk dört) ders saatinden oluşur.

(2) Uygulama öğrencisi her bir dönemde, uygulama öğretmeninin gözetiminde ve en az 8 (sekiz) farklı haftada olmak üzere ilgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati 1-2 saat olanlarda 10 (on), 3 (üç) ve üzeri olanlarda ise 20 (yirmi) ders saatinden az olmayacak şekilde fiilen ders anlatır.

(3) Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden uygulama öğrencisi, birinci dönemde 6’ ncı haftadan itibaren fiilen ders anlatmaya başlar. İlgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati 1-2 saat olanlarda 10 (on), 3 (üç) ve üzeri olanlarda ise 20 (yirmi ) ders saatinden az olmamak üzere fiilen anlatılacak ders saati kalan 6 (altı ) haftanın tamamına yayılır. İkinci dönemde bu maddenin ikinci fıkrası dikkate alınır.

(4) Uygulama öğretmeni, uygulama öğrencisinin fiilen anlatmış olduğu dersleri, biri ilk anlattığı diğeri son anlattığı derslere ilişkin olmak üzere en az 2 (iki) kez değerlendirir ve bu değerlendirmesini MEBBİS’te yer alan Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne işler.

(5) Okullarda RPD Uygulamaları, uygulamanın niteliği göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen dönem ve sürelere uygun olarak uygulama öğretmeninin belirlediği çalışmalara fiilen katılımla yürütülür.

Uygulamanın yeri

MADDE 8- (1) Öğretmenlik uygulaması, ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu il genelinde yer alan resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında yapılır.

(2) Eğitim kurumlarında uygulamaya katılacak sınıf, alan ve rehberlik öğrencileri, öğretmenlik uygulamasının bir kısmını köylerde bulunan eğitim kurumlarında yapabilir.

Öğretmenlik uygulamasının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Öğretmenlik uygulaması kapsamında;

a) İl millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü tarafından, uygulama eğitim kurumu olarak seçilebilecek kurumların müdürleri ile iş birliği yapılarak uygulama eğitim kurumları ve her bir eğitim kurumunun tür ve derecesine göre uygulama öğrencisi kontenjanı; her bir uygulama öğretmeni başına en fazla 6 (altı), her bir uygulama öğretim elemanı başına en fazla 12 (on iki) öğrenci olacak şekilde öğretmenlik alanları itibarıyla belirlenir.

b) İl millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, yükseköğretim kurumlarından gelen talepler doğrultusunda uygulama eğitim kurumlarını ve uygulamaya katılacak öğrenci kontenjanlarının dağılımını, öğretmenlik alanları itibarıyla fakültelere/enstitülere göre yapar ve ilgili yükseköğretim kurumlarına gönderilmesini sağlar.

c) Fakülte/Enstitü uygulama koordinatörü, bölüm uygulama koordinatörleri ile iş birliği yaparak kendi yükseköğretim kurumundaki her bir uygulama öğretim elemanına düşen öğrenci sayısını 12 (on iki) öğrenciyi geçmeyecek şekilde gruplandırır ve her grubun sorumlu öğretim elemanını belirler.

ç) Fakülte/Enstitü uygulama koordinatörü, kendilerine ayrılan uygulama öğrenci kontenjanlarını dikkate alarak uygulama öğretim elemanlarının ve sorumlu oldukları uygulama öğrencilerinin alanlarına ve uygulama eğitim kurumlarına göre dağılımlarını gösteren listeyi hazırlayarak il millî eğitim müdürlüklerine gönderir.

d) İl millî eğitim müdürlüğü, valilik onayı alındıktan sonra uygulama öğretim elemanlarının ve sorumlu oldukları uygulama öğrencilerinin alanlarına ve uygulama okullarına göre dağılımlarını gösteren listeyi kurum müdürlüklerine ve ilgili yükseköğretim kurumuna gönderir.

e) Uygulama eğitim kurumu koordinatörü, uygulama öğrencilerinin uygulama öğretmenlerini belirler ve her bir uygulama öğretmeni başına en fazla 6 (altı); her bir ders başına düşen öğrenci sayısını da en fazla 3 (üç) öğrenciyi geçmeyecek şekilde planlar.

f) Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğuna verilen uygulama öğrencilerini, öğretmenlik uygulamasının dayandığı temeller, uygulama programında yer alacak etkinlikler ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirir.

g) Uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ve uygulama öğrencileri ile birlikte olmak üzere öğretmenlik uygulaması etkinlik planlarını hazırlar. 

ğ) Uygulama öğrencileri, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin gözetim ve rehberliğinde öğretmenlik uygulamasının etkinlik planında belirtilen çalışmaları yerine getirir ve her etkinliğe ilişkin çalışma raporu hazırlar ve bu raporu uygulama öğretim elemanına teslim eder.

h) Uygulama öğrencilerinin mazereti nedeniyle eksik kalan uygulamaları, uygulama öğretmeninin ders saati ve programı göz önünde bulundurularak telafi ettirilir. Öğretmenlik uygulamasının herhangi bir saatine mazeretsiz olarak katılmayan uygulama öğrencilerinin uygulama eğitim kurumu ile ilişikleri kesilir.

ı) Uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni, her bir uygulama öğrencisi ile ilgili gözlemlerini ayrı ayrı olmak üzere Ek-1’de yer alan Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Formuna kaydeder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstisnai durumlar

MADDE 10- (1) Uygulama çalışmalarının zorunlu nedenlerle planlanan eğitim kurumunda tamamlanamaması hâlinde eksik kalan kısım, millî eğitim müdürlüğünün uygun göreceği başka bir eğitim kurumunda Yönerge hükümlerine göre tamamlattırılır.

(2) Uygulama öğretmeni; hastalık raporu, idari izin ve mazereti nedeniyle yerine getiremediği öğretmenlik uygulaması rehberlik görevinin telafisini, uygulama öğretim elemanı ile iş birliği içerisinde yapar.

(3) İl genelinde öğretmenlik uygulamasının yapılacağı öğretmenlik alanında görev alacak yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde, öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokul öğrencileri ile sınırlı olmak ve Bakanlığın uygun görmesi durumunda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı artırılabilir.

(4) Öğretmenlik uygulamasının; salgın hastalık, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumlar nedeniyle gerçekleştirilememesi durumunda öğretmenlik uygulamasının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin Bakanlık ve YÖK birlikte karar alır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 11- (1) Bakanlık Makamının 14.06.2018 tarihli ve 11700767 sayılı onayı ile yürürlüğe giren Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. 

Öğretmen yetiştiren fakülte veya yüksekokula kayıtlı olanlar

GEÇİCİ MADDE 1– (1) 2018-2019 öğretim yılından önce herhangi bir öğretmen yetiştiren fakülte veya yüksekokula kayıtlı olan öğrenciler, 14.06.2018 tarihli ve 11700767 sayılı onay ile yürürlüğe giren Yönerge hükümlerine tabidir.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.