Öne Çıkanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin İmar Kanunu Rebiülevvel Ayı uzman öğretmenlik eğitimleri milli eğitim müdürü görevden alindi

Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Tebliğ (26 Temmuz 2022)

Eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan ve özel liselerin 12. sınıfında öğrenim gören öğrencilere verilecek destek tutarı 4 bin 850 olarak belirlendi.

Ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde 9 bin 297 lira, bilişim teknolojilerinde 8 bin 800 lira, biyomedikal cihaz teknolojilerinde 11 bin 768 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 14 bin 104 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 13 bin 693 lira, gemi yapımında 14 bin 104 lira, gıda teknolojisinde 12 bin 278 lira, kimya teknolojisinde 13 bin 472 lira, laboratuvar hizmetlerinde 9 bin 297 lira, makine teknolojisinde 12 bin 822 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 13 bin 800 lira, matbaa teknolojisinde 11 bin 982 lira, metal teknolojisinde 13 bin 472 lira, mobilya ve iç mekan tasarımında 12 bin 181 lira, moda tasarım teknolojilerinde 10 bin 174 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 14 bin 744 lira, plastik teknolojisinde 13 bin 552 lira, tasarım teknolojilerinde 9 bin 297 lira, tekstil teknolojisinde 12 bin 837 lira, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 11 bin 982 lira, uçak bakımda 11 bin 768 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 14 bin 744 lira.

Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 9 bin 219 lira, denizcilikte 10 bin 60 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 10 bin 569 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 10 bin 60 lira, gemi yapımında 10 bin 60 lira, gıda teknolojisinde 9 bin 435 lira, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığında 8 bin 378 lira, inşaat teknolojisinde 9 bin 219 lira, kimya teknolojisinde 9 bin 888 lira, makine teknolojisinde 10 bin 569 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 10 bin 94 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 10 bin 885, radyo-televizyonda 9 bin 344 lira, tarımda 10 bin 885 lira, tasarım teknolojilerinde 7 bin 152 lira, uçak bakım alanında 9 bin 219 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 11 bin 228 lira.

Resmî Gazete

26 Temmuz 2022 SALI

Sayı : 31904

TEBLİĞ

Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DIŞINDA AÇILAN ÖZEL MESLEKÎ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında; “Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık tarafından müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Cumhurbaşkanı kararıyla, bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için de altıncı fıkradaki usul ve esaslar çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.

Bu konu ile ilgili öğrenci başarı durumu da dâhil olmak üzere destek verilme kriterleri, hangi eğitim ve öğretim alanlarına destek verileceğine dair kurallar ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.

5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde;

“a) Okulun organize sanayi bölgesi içerisinde veya 21/3/2016 tarihli ve 2016/8660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,

c) Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden fazla olmaması,

ç) Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç otuz gün içerisinde okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması,

d) Öğrencinin okula devam ediyor olması ve devamsızlıktan başarısız duruma düşmemesi,

e) Organize sanayi bölgesi dışında açılacak özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20.000 ve üzerinde olması,

f) Organize sanayi bölgesi dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan/dallarda belirlenen eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.” hükümleri ve aynı maddenin ikinci fıkrasında ise; “Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak her yıl Mayıs ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanacak olan tebliğde belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek alanlar, destek tutarları ve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir:

1- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Tablo-1’de yer alan alan/dallarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.

Tablo 1 - Organize Sanayi Bölgelerinde Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilen Alanlar ve Destek Tutarları

1- Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 9.297,00

2- Bilişim Teknolojileri 8.800,00

3- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 11.768,00

4- Elektrik-Elektronik Teknolojisi 14.104,00

5- Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 13.693,00

6- Gemi Yapımı 14.104,00

7- Gıda Teknolojisi 12.278,40

8- Kimya Teknolojisi 13.472,00

9- Laboratuvar Hizmetleri 9.297,00

10- Makine Teknolojisi 12.822,00

11- Makine ve Tasarım Teknolojisi 13.800,00

12- Matbaa Teknolojisi 11.982,00

13- Metal Teknolojisi 13.472,00

14- Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 12.181,00

15- Moda Tasarım Teknolojileri 10.174,00

16- Motorlu Araçlar Teknolojisi 14.744,00

17- Plastik Teknolojisi 13.552,00

18- Tasarım Teknolojileri 9.297,00

19- Tekstil Teknolojisi 12.837,00

20- Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 11.982,00

21- Uçak Bakım 11.768,00

22- Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 14.744,00

2- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Tablo-2’de yer alan alan/dallarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.

Tablo 2 - Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilen Alanlar ve Tutarları

1- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9.219,00

2- Denizcilik 10.060,00

3- Elektrik-Elektronik Teknolojisi 10.569,00

4- Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 10.060,00

5- Gemi Yapımı 10.060,00

6- Gıda Teknolojisi 9.435,00

7- Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 8.378,00

8- İnşaat Teknolojisi 9.219,00

9- Kimya Teknolojisi 9.888,00

10- Makine Teknolojisi 10.569,00

11- Makine ve Tasarım Teknolojisi 10.094,00

12- Motorlu Araçlar Teknolojisi 10.885,00

13- Radyo-Televizyon 9.344,00

14- Tarım 10.885,00

15- Tasarım Teknolojileri 7.152,00

16- Uçak Bakım 9.219,00

17- Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 11.228,00

3- Eğitim ve öğretim desteği, yukarıda belirlenen alanların dallarında eğitim görecek öğrencilere de uygulanır.

4- Bu Tebliğ kapsamında eğitim ve öğretim desteği alan 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflardaki öğrenciler, 5580 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında verilen eğitim ve öğretim desteğinden yararlanamazlar.

5- Makine Teknolojisi alanı ile Tasarım Teknolojileri alanı 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı olarak birleştirildiğinden, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Makine Teknolojisi alanı ile Tasarım Teknolojileri alanında öğrenim gören 11 ve 12 nci sınıf öğrencileri eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmaya devam edecektir.

6- Belirlenen destek tutarları, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

7- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

8- Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Tebliğ, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

9- Bu Tebliğ hükümleri Millî Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı tarafından müştereken yürütülür.

Tebliğ olunur.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.