Öne Çıkanlar Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yüz yüze eğitim öğretmen memur not düzenleme işlemleri

“Telafide Ben De Varım" Programı Uygulama Esasları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamasının devamında "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz." demişti. Çok geçmeden konuya ilişkin bir kılavuz yayınlandı.

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından "Telafide Ben De Varım" Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayınlandı.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

TELAFİDE BEN DE VARIM” PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

MADDE 1-(1) Millî Eğitim Bakanlığı “Telafide Ben de Varım” Programı ile 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimde fırsat adaletini sağlamak, okullar arasındaki başarı farklılıklarını azaltmak, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik programlar ile desteklemek amaçlanmaktadır.

KAPSAM

MADDE 2-(1) Bu uygulama esasları, “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, bu okullarda görev yapan öğretmenler ile velilere yönelik gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerine ait iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar. 

DAYANAK

MADDE 3-(1) Bu uygulama esasları; 

14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar, 11/04/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği, 14/01/1995 tarihli ve 22161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği ile 08/06/2017 tarih ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. 

TANIMLAR 

MADDE 4-(1) Bu uygulama esaslarında geçen;

a) MEB: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) OGM: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü,

c) OYGM: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

ç) TEGM: Temel Eğitim Genel Müdürlüğünü,

d) HBÖGM: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,

e) MTEGM: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünü,

f) DÖGM: Din Öğretimi Genel Müdürlüğünü,

g) ÖERHGM: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) ÖÖKGM: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

h) Program: “Telafide Ben de Varım” programını,

ı) Eğitim Faaliyeti: Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesine yönelik yapılacak eğitim çalışmalarını, Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğine göre düzenlenecek kurs ve seminerleri,

i) Okul: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını, 

j) Okul Müdürlükleri: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurum müdürlüklerini,

k) Öğrenci: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri, 

l) Öğretmen: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenleri,

m) Veli: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin velilerini,

n) İl Program Koordinatörü: İl millî eğitim müdürlüklerinde “Telafide Ben de Varım” Programının koordinasyonu ile yürütülmesinden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısını/şube müdürünü,

o) İl Veri Girişi Modül Koordinatörü: İl millî eğitim müdürlüklerinde “Telafide Ben de Varım” Programı veri giriş modülü iş ve işlemlerinin koordinasyonu ile yürütülmesinden sorumlu kişiyi,

ö) İl Koordinasyon Kurulu: İl millî eğitim müdürlüklerinde “Telafide Ben de Varım” Programı iş ve işlemlerinin il genelinde koordinasyonu ile yürütülmesinden sorumlu, il millî eğitim müdürü başkanlığında en az 5 (beş) en fazla 20 (yirmi) kişiden oluşturulacak kurulu, 

p) Faaliyet Takvimi: “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında okul/ilçe/il genelinde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerine ilişkin takvimi,

r) Modül: “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri ile bu faaliyetlere ait veri girişlerinin yapılacağı modülü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 

İlkeler, Faaliyet Takvimi, İl Koordinasyon Kurulu ve Görevleri

İLKELER

MADDE 5-(1) “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında yürütülecek tüm eğitim faaliyetleri 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenir.

(2) Eğitim faaliyetleri ve etkinlik çalışmalarında; öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurulur.

(3) Eğitim faaliyetleri gönüllük esasına göre yürütülür.

(4) “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında yürütülecek fiziksel, sosyal-duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanlarında gerçekleştirilecek eğitim faaliyeti çalışmalarında Aile ve “Telafide Ben de Varım” Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanılır.

(5) “Telafide Ben de Varım” Programı eğitim faaliyeti çalışmalarının planlanmasında ilin bulunduğu yerleşim alanında çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile millî eğitim müdürlükleri tarafından iş birliği yapılabilir.

(6) “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında düzenlenen eğitim faaliyetlerinde öğrenci, öğretmen ve velilerden bu kapsamda hiçbir ad altında ücret talep edilemez.

(7) Bu Program kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde, 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara uyulması zorunludur.

FAALİYET TAKVİMİ 

MADDE 6-(1) “Telafide Ben de Varım” Programı eğitim faaliyetlerinin seçim, başvuru, başlangıç ve bitişi ile diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek takvime göre yürütülür.

(2) “Telafide Ben de Varım” Programı yaz uygulaması kapsamında 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvuru ve planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ülke genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında il millî eğitim müdürlükleri tarafından Valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir.

İL KOORDİNASYON KURULU VE GÖREVLERİ

MADDE 7-(1) “Telafide Ben de Varım” Programı il koordinasyon kurulu; il millî eğitim müdürü başkanlığında, il program koordinatörü olan il millî eğitim müdür yardımcısı /şube müdürü, il veri girişi modül koordinatörü, ilçe millî eğitim müdürleri, ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ilgili şube müdürleri, ilçelerde süreci yürütecek ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecek ilçe veri girişi modül koordinatörleri, okul müdürleri, öğretmenler ve personelden, il millî eğitim müdürü tarafından görevlendirilecek en az 5 (beş) en fazla 20 (yirmi) kişiden oluşur.

(2) Kurul, ”Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında yapılacak eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri planlar ve yürütür. Programın uygulama süreçlerinde değişen ve gelişen şartlara, oluşan istek ve ihtiyaçlara ve iş birliklerine göre yeni planlamalar yapılabilir.

(3) ”Telafide Ben de Varım” okul, ilçe, il programı valilik onayından sonra yürürlüğe girer.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Faaliyeti Alanı ve Eğitim Faaliyeti Çalışma Esasları

EĞİTİM FAALİYETİ ALANI

MADDE 8-(1) Öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda beceriler kazandırmak, yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek; evrensel, millî, manevi ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak, öğrencilerde gönüllülük bilincini özendirmek, doğa ve çevre bilinci vb. konularda farkındalık oluşturmak amacıyla fiziksel, sosyal duygusal ve akademik gelişim alanlarında eğitim faaliyetleri yapılır.

(2) Öğretmen ve okul yöneticilerinin sürekli mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif eğitim faaliyetleri yapılır.

(3) Velilere ilgi alanlarına yönelik beceriler kazandırmak, çocukları ile etkili ve verimli zaman geçirmelerini sağlamak, okul aile etkileşimini ve iletişimini artırmak, çocukların bilişsel, sosyal-duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif eğitim faaliyetleri yapılır.

EĞİTİM FAALİYETİ ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE 9-(1) “Telafide Ben de Varım” Programında Bakanlığın belirlediği ana temalar doğrultusunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri; okul /kurum müdürlükleri fiziki, coğrafi, sosyal imkânlara ve iş birliklerine göre uygulama planlarını yapar.

(2) “Telafide Ben de Varım” Programı gönüllülük esasına göre; öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere planlanır.

(3) “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında düzenlenecek eğitim faaliyetleri; fiziksel, sosyal–duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanır.

(4) “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetlerine, içerik ve materyallerine https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanabilir.

(5) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında düzenlenecek eğitim faaliyetlerine ait verileri https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/yonetim adresinde ilgili modüle girerek faaliyet planlarını oluşturur.

(6) Modüle, okul müdürleri, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmenler MEBBİS şifresi ile giriş yapabilir.

(7) Okul müdürü tarafından modüle veri girişleri yapılan eğitim faaliyetleri ilçe ve il onayı tamamlandıktan sonra sistem üzerinden öğretmen başvurusuna açılır.

(8) Öğretmenler MEBBİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak görev yaptıkları okul/ilçe/il programlarında tanımlanan eğitim faaliyetleri için görev talebinde bulunabilir. 

(9) Onaylanmış eğitim faaliyetleri öğrenci, öğretmen ve velilere https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden, il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulur.

(10) Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrencilerin velileri Ek-1 veli izin belgeleri ile eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurularını yapabileceklerdir.

(11) Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğretmenler, MEBBİS Hizmetiçi Modülü üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

(12) Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen veliler, faaliyetin planlandığı il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir.

(13) Başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

(14) Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 (on iki) kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekir.

Ancak özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmaz.

(15) Okul müdürlükleri kurum içi ve dışında uygulanacak programlarda gerekli tüm yasal izinleri ve tedbirleri almakla ve düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

(16) Okul müdürlükleri gerçekleştirecekleri faaliyetler için işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlarla gerekli iletişimi sağlar ve koordinasyonu yapar.

(17) “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Covid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilir. Eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılır ve bu duruma ilişkin gereken önlemler alınır.

YÜRÜTME

MADDE 10-(1) Bu uygulama esasları, il millî eğitim müdürlükleri tarafından valilik koordinasyonunda yürütülür.

EK - 1 Veli İzin DİLEKÇESİ'ne http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_06/11191504_veli_izin.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

"Telafide Ben de Varım" Programı Usul ve Esaslara

http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_06/11191504_usul_ve_esaslar.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Tüm detaylara https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.