Öne Çıkanlar Sosyal Hizmetler Kanunu ATA AÖF Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı Giriş Belgeleri emeklilikte yaşa takılanlar Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi E fatura

Uzman Öğretmen/Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Sınavları (20 Mayıs 2022)

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Bakan a. Ömer İNAN imzalı resmi yazıda ''Bilindiği üzere 03/02/2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 5 ve 6'ncı maddelerinin uygulama esaslarını belirlemek üzere hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge yürürlüğe girmiş ve Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusu 18 Mayıs 2022 tarihinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesinde yayımlanmıştır. Öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen mezkûr Yönetmeliğin 16'ncı maddesinde özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin uzman öğretmen/başöğretmen unvanına başvuruda bulunabilecekleri hüküm altına alınmış ve Duyuru'nun "Açıklamalar" başlıklı ikinci kısmında özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden eğitim programı ve yazılı sınava başvuruda bulunacakların başvurularının Genel Müdürlüğümüzce yapılacak planlama doğrultusunda alınacağı belirlenmiştir. Bu kapsamda özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin başvuru süreci aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir:

1. Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacaklardan MEBBİS kayıtlarında eksiklik/yanlışlık bulunanların 23-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. MEBBİS kayıtlarında gerekli düzeltmeler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince/Bakanlıkça yapılacaktır.

2. Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların fotoğraflarını en geç 27 Eylül 2022 tarihine kadar MEBBİS-Özel Öğretim Kurumları Modülüne yüklemeleri gerekmektedir. Modüle ilk kez fotoğraf yükleyecekler görev yaptıkları kurum müdürlüğüne, fotoğraflarında güncelleme yapacaklar il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuru yapacaklardır.

3. Hâlihazırda özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlardan yönetici unvanlarında öğretmenlik atama şartlarını haiz olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

4. Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için eğitim programı ve yazılı sınava başvuruda bulunanları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri kapsamında şartları taşıyıp taşımadıkları yönünden değerlendirmek ve bu değerlendirmelere yapılan itirazları sonuçlandırarak şartları taşıyanların listelerini Genel Müdürlüğümüze göndermek üzere 23-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında il özel öğretim değerlendirme komisyonu oluşturulur. İl özel öğretim değerlendirme komisyonu; il millî eğitim müdürünün ya da görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı veya il millî eğitim müdürlüğü özel öğretim biriminden sorumlu şube müdürünün başkanlığında il millî eğitim müdürünce il/ilçe millî eğitim şube müdürleri arasından belirlenecek iki üyenin katılımıyla oluşur.

Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

a. Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla il özel öğretim değerlendirme komisyonu kurulabilir.

b. İl özel öğretim değerlendirme komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Kararlar tutanağa bağlanır.

c. İl özel öğretim değerlendirme komisyonunun sekretarya işlemleri il millî eğitim müdürlüklerinin özel öğretim birimince yürütülür.

5. Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programına yönelik başvurular 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

6. Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için eğitim programlarına yapılan başvurulardan il özel öğretim değerlendirme komisyonlarınca uygun görülenler 01-13 Haziran 2022 tarihleri arasında onaylanacak ve şartları taşıyanların listeleri 14 Haziran 2022 tarihinde il millî eğitim müdürlüğünce ilan edilecektir.

7. Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için eğitim programlarına başvuruda bulunanların değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 14-20 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. Belirlenen tarihler dışında yapılan itiraz başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. İl özel öğretim değerlendirme komisyonlarınca öğretmen/uzman öğretmenlerden eğitim programına başvuruda bulunanların değerlendirme sonuçlarına yaptıkları itiraz başvuruları sonuçlandırılarak, şartları taşıyanların listeleri 20-24 Haziran 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

9. Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yazılı sınava başvuruda bulunacaklar ile yazılı sınavdan muaf olacakların başvurularını Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri kapsamında şartları taşıyıp taşımadıkları yönünden değerlendirmek, şartları taşıyanların listelerini il özel öğretim değerlendirme komisyonuna göndermek üzere il millî eğitim müdürünün gerekli görmesi halinde 29 Ağustos-02 Eylül 2022 tarihleri arasında ilçe millî eğitim müdürü veya ilçe millî eğitim müdürlüğü özel öğretim biriminden sorumlu şube müdürünün başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürünce ilçe millî eğitim şube müdürleri arasından belirlenecek iki üyenin katılımıyla komisyon oluşturulur.

Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

a. İlçe özel öğretim değerlendirme komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Kararlar tutanağa bağlanır.

b. İlçe özel öğretim değerlendirme komisyonunun sekretarya işlemleri ilçe millî eğitim müdürlüklerinin özel öğretim birimince yürütülür.

c. İlçe özel öğretim değerlendirme komisyonunun kurulmaması halinde yukarıda sayılan iş ve işlemler il özel öğretim değerlendirme komisyonu tarafından yürütülür.

10. Öğretmen/uzman öğretmenler Uzman Öğretmenlik/Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını 07 Temmuz-04 Eylül 2022 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresi üzerinden yükleyeceklerdir.

11. Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklar ile yazılı sınavdan muaf olacakların başvuruları 07 Temmuz-04 Eylül 2022 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

12. İl/ilçe özel öğretim değerlendirme komisyonlarınca ilgi (c) Yönerge ekinde bulunan Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışma Tablosu (Ek-2) ve Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışma Tablosu (Ek-3) ve açıklamalar dikkate alınarak yazılı sınavdan muaf olacakların ve yazılı sınava başvuruda bulunanların başvuruları 05-13 Eylül 2022 tarihleri arasında değerlendirilecek, 14 Eylül 2022 tarihinde yazılısınavdan muaf olanların ve yazılısınava katılmaya hak kazananların listeleri il millî eğitim müdürlüklerince ilan edilecektir.

13. Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf olanların ve yazılı sınava katılmaya hak kazananların listelerine itiraz başvuruları 14-20 Eylül 2022 tarihleri arasında il özel öğretim değerlendirme komisyonu tarafından alınacaktır. Belirlenen tarihler dışında yapılan itiraz başvuruları kabul edilmeyecektir.

14. İl/ilçe özel öğretim değerlendirme komisyonlarınca değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvuruları 14-27 Eylül 2022 tarihleri arasında değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Yazılı sınavdan muaf olanların ve yazılı sınava katılmaya hak kazananların listeleri il özel öğretim değerlendirme komisyonunca Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

15. Uzman öğretmen/başöğretmenlik eğitim programı ile yazılı sınava başvuruda bulunacakların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önünde bulundurarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

16. Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunanlarla ilgili olarak il/ilçe özel öğretim değerlendirme komisyonunlarınca yapılacak iş ve işlemlerin herhangi bir mağduriyete yol açmayacak biçimde tamamlanması gerekmektedir.

17. Bu yazıda hüküm bulunmayan hallerde Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge ve Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusunda yer alan hükümler uygulanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.'' denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.