Öne Çıkanlar Ağız ve Diş Sağlığı Ek ders ücreti İkizler Burcu seyyanen zam yüz yüze eğitim

Yatılı Bölge Ortaokulları 2022 Malî Yılı Pansiyon Bütçesi (Gelir-Gider Cetveli) (30 Aralık 2021)

Genel Müdür V. Bakan a. Tuncay MORKOÇ imzalı resmi yazıda "Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu'un 6. maddesinde, okul pansiyonu bütçesinin malî yıl itibarıyla düzenleneceği ve Bakanlığımızca onaylanacağı hükme bağlanmıştır. Okul Pansiyonu bütçesinin hazırlanabilmesi için yatılı bölge ortaokulu müdürlüklerince e-Okul modülü üzerinde e-Pansiyon uygulamasında yer alan ilgili veri giriş alanlarına ekte gönderilen "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Pansiyonlu Okullarda 2022 Malî Yılı Gelir Gider Cetveli Hazırlama Rehberi"nde belirtilen esaslara göre veri girişlerinin en geç 14/01/2021 Cuma günü saat 17.00'a kadar okul müdürlüklerince yapılması gerekmektedir. 

Bakanlığımızca elektronik ortamda gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra kurum pansiyon bütçeleri onaylanacak ve onaylı bir örneği ilgili okul müdürlüklerinde muhafaza edilmek, bir örneği de okulun bağlı olduğu Saymanlık/Mal Müdürlüğüne teslim edilmek üzere e-Pansiyon raporları içerisinde yayımlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim." denilmiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI RESMİ PANSİYONLU OKULLARDA 2022 MALİ YILI

GELİR-GİDER CETVELİ HAZIRLAMA REHBERİ

2022 Mali yılı için pansiyonların Gelir-Gider Cetveli, Bütçe Kanunu gereği 01 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönem için hazırlanacaktır. Gelir-Gider Cetvelinin hazırlanması ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir: Pansiyonlu okulların Gelir-Gider Cetveli, e-Pansiyon uygulaması içerisinde yer alan e-Bütçe alanına pansiyonlu okul/kurum müdürlüklerince veri girişi yapılarak elektronik ortamda otomatik olarak hazırlanacaktır.

Gelir-Gider Cetvelinin hazırlanması aşamasında e-Okul modülü içerisindeki e-Pansiyon uygulamasında kayıtlı olan öğrenci sayısı dikkate alınacağından, okul/kurum müdürlüklerinin e-Pansiyon uygulamasına paralı ve parasız yatılı öğrenci bilgilerini en geç 14 Ocak 2022 tarihine kadar tam ve eksiksiz olarak girmesi gerekmektedir. Bu nedenle e- Okulda kayıtlı tüm paralı ve parasız yatılı öğrencilerin sistemde onaylı olması gerekmektedir. Pansiyonlu okullarda Gelir-Gider Cetvelinin hazırlanması aşağıdaki açıklamalara göre yapılacaktır:

Okul/kurum müdürlüklerince;

1) e-Okul modülünde;

a) İlköğretim kurumları için (Yatılı Bölge Ortaokulları) , İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri;

b) Ortaöğretim kurumları için, Ortaöğretim Kurum işlemleri menüsüne girilecektir. 

2) Açılan ekranda e-Pansiyon işlemleri menüsüne girilecektir

3) e-Bütçe işlemleri ekranına girilerek (Şekil 2) ve e-Pansiyon İşlemleri menüsü içerisinde yer alan Pansiyon Personel Hesaplama Bilgileri İşlemlerine giriş yapmak suretiyle (Şekil 3) ilgili bölümler doldurulacaktır.(Personel Hesaplaması bilgi amaçlı olduğu için bütçede gösterilmeyecektir.)

4) e-Bütçe işlemlerinde açılan ekranda (Şekil 4) gösterilen ve doldurulması zorunlu alanlar doldurulup kayıt butonuna tıklanarak kaydedilecektir. Saymanlık/Mal Müdürlüğü Kodu ile Okulun Muhasebe Vergi No Ödenek Takip Modülü üzerinden otomatik olarak çekilecektir. Abone numaraları da yine Ödenek Takip Modülü üzerinden alınacak bu bölümlere veri girişi yapılmayacaktır. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 49 uncu maddesinin 5 inci fıkrasındaki "Yemeklerin pansiyonlarda hazırlanması esastır. Ancak fiziki şartları uygun olmayan pansiyonlarda yemekler hizmet alımı yoluyla temin edilebilir." ifadesi gereği yemeklerin mutfağı olan pansiyonlarda hazırlanması esastır.

Mutfak bulunmadığı için yemek hizmeti hizmet alım yoluyla satın alınıyor ise "Yemek Hizmeti Alınıyor mu?" bölümünde; "Evet", yemek okul pansiyonunda hazırlanıyor ise "Hayır" seçeneği işaretlenecek, ücretli ve ücretsiz yemek yiyen personel sayılarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 52 nci ve 53 üncü maddelerine göre titizlikle girilmesi gerekmektedir. 

2021 bütçesinden 2022 Ocak ayına devir bölümüne yazılan miktar, okulun bağlı bulunduğu Muhasebe birimi 332 Okul Pansiyonları Hesabında bulunan miktar ile mutlaka eşit olacak ve Muhasebe biriminden alınan bilgiler esas alınacaktır. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle pansiyon ambarında mevcut olan tüm malzemelerin sayımı yapılarak parasal değeri (alış değeri) Ambar Ayniyat Tutarı bölümüne yazılacaktır. Gelirleri etkilemesi sebebiyle ambar mevcutlarının tespiti yapılırken gerekli titizliğin gösterilmesi gerekmektedir. (Ambardaki gıda maddesinin alış tutarı girilecek. Demirbaş girilmeyecektir.) Veri girişleri okul müdürlüklerince en geç 14 Ocak 2022 Cuma günü saat:17.00'a kadar yapılacaktır.

Veri Girişleri Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.

1- E-Bütçe işlemleri genel bilgiler kısmında bulunan e-Postaya okulun k-12 adresi yazılacaktır.

2- Yemek hizmeti alan okullar evet diğer okullar hayır olarak seçecekler.

3- Okullar jeneratör bulunan okullar evet seçeneğini seçecekler.

4- Ücretli yemek yiyen personel ve öğrenci sayısı taşımalı öğrenciler de dikkate alınarak işlenecek.

5- Ocak Ayına Devir kısmına pansiyon hesabında bulunan ödenek bilgisi girilecek.

6- Ocak Ambar Ayniyat Tutarı kısmına pansiyonda bulunan sadece ödemesi yapılan gıda maddesinin tutarı yazılacak.

7- Kurum dışından (ilkokul / din öğretimi ) öğrencisi bulunan yatılı bölge ortaokullarının bu öğrencilere ilişkin kayıtlı olduğu okul tarafından yatılılık onayı verilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Pansiyon Bütçe Gider Açıklamaları:

 2 ve 3 Nolu Yemek Bedeli Gideri: Pansiyonda Barınan Parasız/Paralı yatılı öğrencilerin ve ücretli/ücretsiz yemek yiyenlerin günlük yemek bedeli.

 4 Nolu Ulaştırma ve PTT gideri: Pansiyon hizmetleri için kullanılan telefon, faks, pul ve öğrencilerin hastaneye gidiş/geliş taksi bedeli.

 5 Nolu Temizlik Malzemesi Gideri: Pansiyonun tüm ünitelerinin bakımı ve korunması için ihtiyaç duyulan temizlik malzeme alımları ile ilgili giderleri.

 6 Nolu Jeneratör Yakıt Gideri: Jeneratörün yakıt ihtiyacını karşılama giderleri.

 7 Nolu Revir Ecza dolabında bulunması gerekli sağlık araç gereç gideri: Pansiyonda barınan yatılı öğrencilerin sağlık sorunlarında ecza dolabında bulunması gereken malzeme giderleri.

 8 Nolu Yangından Korunma Malzeme Giderleri: Pansiyonun ihtiyacı olan her türlü yangından korunma malzeme alım giderleri.

 9 Nolu İdari Giderler: Pansiyonun idaresi ile ilgili olarak hizmetin gerektirdiği ve diğer bölümlerden karşılanması mümkün olmayan giderleri.

A) GELİR

 Parasız yatılı öğrencilerin yıllık ücretleri 2022 Malî Yılı Bütçe Kanununun (M) Cetvelinde bir öğrenci için belirlenen 4.540,00 TL yatılı öğrenci sayısı ile çarpılmasıyla sistem tarafından bulunacaktır. Gelir Gider Cetvelinde yer alan “Pansiyonun Gelirleri” başlıklı 1 numaralı bölümde belirtilen ödenek, Bakanlığımızca 40.98.428.297-0013.0068-01-05.04 ekonomik kodlu (Hane Halkına Yapılan Transferler) harcama kaleminden pansiyonda kayıtlı olan parasız yatılı öğrenci sayısı dikkate alınarak hesaplanan tutar aylık öğrenci sayısı dikkate alınarak gönderilecektir.

 Paralı yatılı öğrencilerin yıllık ücretleri, yine 2022 Mali Yılı Bütçe Kanununun (M) Cetvelinde bir öğrenci için belirlenen 4.540,00 TL yıllık ücretin, paralı yatılı öğrenci sayısı ile çarpılmasıyla sistem tarafından bulunacaktır. 2 numaralı bölümde belirtilen miktar paralı yatılı öğrenci velisi tarafından karşılanacak, tahsilatı okul müdürlüklerince yapılarak ilgili Muhasebe birimine yatırılacaktır.

 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 53. maddesinde "Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile gündüzlü öğrencileri her gün için kişi başına düşen günlük ücretin %55' ini ödemek şartıyla pansiyon tabelasına dâhil olarak öğle yemeği yiyebilirler." hükmü yer almaktadır. 3 numaralı bölümde belirtilecek miktar Yönetmeliğin 54. maddesinde yer alan "Paralı yatılı öğrencilerin ücretleri ile diğer personel ve gündüzlü öğrencilerin yemek ücretleri makbuz karşılığı alınarak en geç iki işgünü içinde muhasebe veya mal müdürlüğüne yatırılır." ifadesi gereği hizmetten yararlananlardan tahsil edilerek ilgili saymanlığa yatırılacaktır.

1. Yukarıda sayılan gelirler toplamı sistem tarafından alınacaktır.

2. Gelirler toplamının % 12' si bulunarak 6 numaralı bölüme sistem tarafından kaydedilecektir.

3. Gelirlerin % 88' i bulunarak 7 numaralı bölüme sistem tarafından kaydedilecektir.

4. 2021 bütçesinden 2022 Ocak ayına devir bölümüne yazılan miktar, okulun bağlı bulunduğu Muhasebe birimi Okul Pansiyonları Hesabında bulunan miktar ile mutlaka eşit olacak ve Muhasebe biriminden alınan bilgiler esas alınarak 8 numaralı bölümde görülecektir.

5. 9 nolu bölüme 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle pansiyon ambarında mevcut olan ve sayımı yapılan gıda malzemelerinin parasal değeri (alış değeri) girilecektir.(Ambardaki gıda maddesinin alış tutarı girilecek, demirbaş girilmeyecektir.)

6. Gelirler toplamının % 12'si bağlı bulunduğunuz Muhasebe birimince Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığına gönderilecektir. Kalan % 88' i, 2021 Ocak ayına nakit devri ve ambar ayniyat tutarlarının toplamı 10 numaralı Genel Toplam bölümünde görülecektir. 

B. GİDER

 Günlük yiyecek bedeli 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 16,00-TL olarak tespit edilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine göre yemek çeşitleri verilir. (Okul pansiyonlarında verilen yemek hizmetleri Bakanlığımız tarafından hazırlanan "Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Hizmetleri Rehberi" esas alınarak hazırlanacaktır.)

 Buna göre, Bakanlığımıza bağlı pansiyonlu okullarda paralı ve parasız yatılı öğrenci sayısı toplamı ile 16,00 TL tabela ücreti ve 255 günün çarpılarak hesaplanmasıyla 255 günlük yiyecek bedeli bulunacak ve Gelir Gider Cetvelinde yer alan “Pansiyonun Giderleri” başlıklı 1 numaralı bölüme sistem tarafından kaydedilecektir.

 Okul Pansiyonları Kanunu'nun 8 inci ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 52 inci maddesinde, okul müdürü, pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, pansiyonda görevlendirilen memur ve hizmetliler ile görevli oldukları günlerde belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlerin ücretsiz yemek yiyebilecekleri hükme bağlanmıştır.

 Bu hüküm kapsamına giren personel sayısı ile 16,00 TL tabela ücreti ve 255 günün çarpılarak hesaplanmasıyla 255 günlük yiyecek bedeli bulunacak ve 2 numaralı bölüme sistem tarafından kaydedilecektir.

 Gelirlerin 3 numaralı bölümünde hesaplanan ücretli bir öğün yemek yiyenlerle ilgili tutarın % 12'si düşüldükten sonra kalan % 88' lik tutar 3 numaralı gider bölümünde gösterilecektir.

 Bu işlemlerden sonra Genel Gelir Toplamından Gider bölümünün 1, 2 ve 3 numaralı bölümlerinin toplamı çıktıktan sonra kalan ödenek sistem tarafından 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı bölümlere otomatik olarak dağıtılacaktır.

 Yatılı bölge ortaokulları okul ve pansiyon binalarına ait aboneliğe bağlı elektrik, su ve doğal gaz Faturalarını zamanında gecikmeye mahal verilmeden MEBBİS ödenek takip modülüne giriş yapılacaktır.

 Planlanan bütçe, pansiyonlu okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük tarafından 40.98.428.297-0013.0068-01-05.04 ekonomik kodlu (Hane Halkına Yapılan Transferler) harcama kaleminden gönderilen ödeneği ihtiva etmektedir. Söz konusu harcama kaleminden pansiyonda kayıtlı olan parasız yatılı öğrenci sayısı aylık olarak e okul sisteminden alınarak gönderilecektir.

 Elektronik ortamda onaylanan pansiyon bütçesi e-pansiyonda yer alan raporlar bölümünden alınarak okul müdürü tarafından imzalandıktan sonra bir örneği pansiyonlu okulun bağlı bulunduğu saymanlık/muhasebe birimine teslim edilecektir. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.