Öne Çıkanlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TRT EBA TV yüz yüze eğitim Mevlidi Nebi Haftası uzaktan eğitim

Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları (2 Mart 2021)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı resmi yazıda "2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitim yapılacak okullara ve sınıf düzeylerine ilişkin açıklamalar Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05.02.2021 tarihli ve E-43769797-10.07.01-20218459 sayılı yazısı ile belirtilmiştir. Buna göre; 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri başlamıştır. Ancak ülke genelinde salgına yönelik vaka yoğunluğunun iller bazında farklılık seyretmesi nedeniyle 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf seviyelerine ilişkin kararlar alınmış olup kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

Buna göre Sağlık Bakanlığı tarafından salgındaki durumuna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illerde yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin Ek-2 inci maddesi hükmü gereği tüm resmî ve özel okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir. 

Bütün illerde 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan okul ve sınıf düzeylerinde uygulama Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05.02.2021 tarihli ve E-43769797-10.07.01-20218459 sayılı yazısında belirtildiği şekilde devam edecektir. 

Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılacaktır. Bu okullardaki yüz yüze eğitimlerde Ek-1’de yer alan Çizelge uygulanacaktır.

Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılacaktır. Bu sınıflarda Ek-1’de yer alan Çizelge uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim yapılacaktır. 

Düşük ve orta riskli illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılacaktır. Bu sınıflarda Ek-3’te yer alan çizelge uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim yapılacaktır. 

Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ortaokulların 8 inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu sınıflarda haftada 12 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda Ek-1 Çizelge; 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda Ek-2 Çizelge uygulanacaktır.

Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 14 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 24 ders saati yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu sınıflarda haftada 14 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda Ek-3 Çizelge; 24 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda Ek-4 Çizelge uygulanacaktır.

Bütün risk gruplarındaki illerde okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarındaki yüz yüze eğitim, sınıfın bağlı bulunduğu okulda yüz yüze eğitimin devam ettiği günlerde yapılacaktır.

Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları ve özel eğitim ana sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup bir ders saati 30 (otuz) dakika; teneffüsler ise 10 (on) dakika olacak şekilde haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) ders/etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacaktır. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacaktır. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) de programları dahilinde yüz yüze eğitim yapacaklardır. Velisi tarafından yüz yüze eğitime katılmak istemediğini dilekçe ile bildiren öğrencilere, BİLSEM idareleri uzaktan eğitim yoluyla destek eğitiminin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine ve risk durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri, yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.

Sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu ve seyreltme ihtiyacı duyulan tüm sınıflar ikiye bölünerek yüz yüze eğitim yapılabilecektir. Bölünme sonucu oluşan grupların hangi gün okula geleceği okul müdürlüklerince planlanacaktır.

Tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitimin yapıldığı gün ve saatlerin dışında kalan diğer ders ve etkinlikler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Uzaktan eğitim yoluyla işlenecek derslerde canlı ders uygulamalarının yanı sıra EBA TV ve EBA Portal’da yer alan içeriklerden yararlanılacaktır. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme sınavlarına katılacaklardır.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders saati 30 (otuz) dakika; teneffüsler ise 10 (on) dakika olacak şekilde planlanacaktır. 

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitimler aralıksız ve bir etkinlik saati 30 (otuz) dakika olarak planlanacak, uzaktan eğitimler ise Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 26.11.2020 tarihli ve 28219185-101.01.01-E.17311375 sayılı yazısı esaslarına göre yürütülecektir.

İl/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle alacakları karar doğrultusunda bütün risk gruplarındaki illerde bulunan yatılı bölge ortaokulları, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim okullarının pansiyonlarından, ilgili mevzuat hükümlerine göre salgına yönelik gerekli tedbirler alınarak öğrencilerin yararlanmaları sağlanacaktır. 

Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği ile Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında taşıma hizmeti veren araçlarda hijyen koşullarının sağlanması için gerekli tedbirler alınacak ve araçlardaki oturma düzeni öğrencilerin birbirleriyle temasını asgari seviyeye indirecek şekilde planlanacaktır.

Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümleri kapsamında taşınan öğrencilere yemek hizmeti verilebilmesi için il/ilçe hıfzıssıhha kurullarından olumlu görüş alınacak olup yemek hizmeti verilmesi halinde yemekhanelerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirler alınacaktır.

Okullarda bulunan kantin, yemekhane ve diğer gıda işletmelerinde, Bakanlığımız 2020/8 No.lu Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi konulu Genelgesi, Strateji Geliştirme Başkanlığının 18.10.2020 tarihli ve 15021892 sayılı yazısı ve Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda belirlenen kriterlere uygun hizmet sunumu gerçekleştirilecektir.

2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin Ölçme ve Değerlendirme hükümleri esas alınarak verilecektir. Bütün risk gruplarındaki illerde tüm sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecektir. Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaktır. Birinci sınavlarla ilgili takvim ivedilikle belirlenerek öğrenci ve velilerine duyurulacaktır.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır.

Öğrencilerin okulda geçirdikleri tüm zaman diliminde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılarak Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu hükümlerine uyulacaktır. 

İllerimizde salgın riskinin farklılık arz etmesi durumunda Covid-19 salgın tedbirleri dikkate alınarak il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle yapacakları değerlendirmelere göre yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf düzeylerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim gün ve saatleri Valiliklerce alınacak kararlar doğrultusunda belirlenecektir. Öğrenci, veli ve okul yönetimlerimizin konu ile ilgili olarak zamanında bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.