Öne Çıkanlar Temiz Aralıklı Kateterizasyon öğretmen Adalet Bakanlığına Ait Kararlar ASDEP Personeli Alınacak Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) Kadro Bekliyor

Borç Yapılandırmaya İlişkin Esaslar (25 Ocak 2023)

Resmî Gazete

25 Ocak 2023 ÇARŞAMBA

Sayı : 32084

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

7420 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, 7420 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 7420 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

b) İşletmeci: 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesine göre Hazine payı ödemekle yükümlü işletmeciler ile 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen, Hazine payı ödemekle yükümlü olmayan ancak 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında evrensel hizmet katkı payı ödeme yükümlülüğü bulunan işletmecileri,

c) Kanun: 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

ç) MTS: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemini,

d) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,

e) VDK: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İcra Dosyalarına İlişkin İşlemler

İcra dairelerinde takip edilen icra dosyalarında yapılacak işlemler

MADDE 4- (1) Alacaklı veya vekili, Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca aşağıdaki işlemleri yapar:

a) Alacaklı veya vekili, ilgili icra dairesine her bir icra dosyası için ayrı ayrı olmak üzere feragat talebinde bulunur.

b) Feragat talebi, UYAP Avukat Portal Talep Karşılama Ekranı esas olmak üzere, Avukat Portal, Kurum Portal üzerinden veya ilgili dosyaya fiziki olarak dilekçe sunulmak suretiyle yapılır.

c) Feragat talebinde, alacak hakkından açıkça feragat edildiği hususu ile feragat nedeniyle hacizlerin kaldırılarak icra takip dosyasının kapatılması ve varsa sair talepler yer alır.

(2) Feragat dilekçesini alan icra dairesi aşağıdaki işlemleri yapar:

a) İcra müdürü, feragat talebini kabul veya reddeder.

b) 15/8/2022 tarihi itibarıyla 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının 2.000 Türk lirasını aşmaması halinde, icra müdürü takip talebinde yer alan asıl alacak ve ferilerini dikkate almak suretiyle talebi kabul eder, hacizleri kaldırır, dosyayı kapatır ve Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca dosyanın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge düzenler.

c) 2004 sayılı Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasının üzerinde ise 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altında kalması halinde, icra müdürü dosya kapak hesabı yaparak takip konusu alacağın 2.000 Türk lirasına kadar olan kısmını dikkate almak suretiyle talebi kabul eder, hacizleri kaldırır, dosyayı kapatır ve Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca dosyanın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge düzenler.

ç) İcra dairesince düzenlenecek belgede; birim adı, dosya numarası ve türü, alacaklının unvanı, vergi veya mükellefiyet numarası, ticaret sicil numarası, varsa vekilinin adı ve soyadı, borçlunun adı ve soyadı, dosya açılış tarihi, dosyanın (b) bendi kapsamında kapatılması halinde takip talebinde yer alan takip tutarı, (c) bendi kapsamında kapatılması halinde bakiye takip tutarı, takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmamakla birlikte dosyada yapılan tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarının takip talebinde yer alan tutarın altında kalması halinde bakiye takip tutarı ve dosyanın Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında kapatıldığına dair hususlar belirtilir.

d) İcra dairesince düzenlenecek belge, dosyanın kapatılması ile oluşturulur ve elektronik imzalı olarak dosyasına kaydedilir.

e) Talebin değerlendirilmesi ve dosyanın kapatılması işlemleri icra müdürü veya icra müdür yardımcısı tarafından yerine getirilir, diğer işlemler ise icra personeli tarafından yapılabilir.

f) Talebin kabul edilmesi halinde icra müdürü haczin kaldırılmasına karar verir,  UYAP entegrasyonu kapsamında gerekli işlemleri yapar ve masraflar yatırılırsa ilgili kurum veya kuruluşlara bu kararı gönderir.

g) İcra dairesince düzenlenecek belgede yer alan bilgiler Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce, talep eden kamu kurum veya kuruluşları ile entegrasyon kapsamında elektronik ortamda paylaşılır.

MTS ile yürütülen icra dosyalarında yapılacak işlemler

MADDE 5- (1) Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında MTS ile takip edilen icra dosyaları ile ilgili aşağıdaki işlemler yapılır:

a) 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının 2.000 Türk lirasını aşmaması ve alacaklı avukatının alacak hakkından feragat etmesi halinde dosya Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında kapatılır.

b) 7155 sayılı Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasının üzerinde ise 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altında kalması ve alacaklı avukatının alacak hakkından feragat etmesi halinde dosya Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında kapatılır.

c) Talebin (a) ve (b) bentleri kapsamında kalıp kalmadığı MTS tarafından kontrol edilir. Kapsam dışında kalan talepler reddedilir. Dosya kapatma işlemleri, alacaklı avukatı tarafından yürütülür.

ç) Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca feragat nedeniyle kapatıldığına dair MTS üzerinden düzenlenen belge dosyasına kaydedilir.

d) MTS’de düzenlenen belgede; birim adı, dosya numarası ve türü, alacaklının unvanı, vergi veya mükellefiyet numarası, ticaret sicil numarası, varsa vekilinin adı ve soyadı, borçlunun adı ve soyadı, dosya açılış tarihi, dosyanın (b) bendi kapsamında kapatılması halinde takip talebinde yer alan takip tutarı, (c) bendi kapsamında kapatılması halinde bakiye takip tutarı, takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmamakla birlikte dosyada yapılan tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarının takip talebinde yer alan tutarın altında kalması halinde bakiye takip tutarı ve dosyanın Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında kapatıldığına dair hususlar belirtilir.

e) MTS’de düzenlenen belgede yer alan bilgiler Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce, talep eden kamu kurum veya kuruluşları ile entegrasyon kapsamında elektronik ortamda paylaşılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Feragat Sonucu Mahsup Suretiyle Yapılacak İade İşlemleri

Hazine payından yapılacak iadeler

MADDE 6- (1) 406 sayılı Kanunun ek 37 nci maddesine göre Hazine payı ödemekle mükellef işletmecilerin Kanun hükmünden yararlanarak alacaklarının takibinden vazgeçmeleri durumunda, takibinden vazgeçtikleri tutar içinde Hazine payı hesaplanmasını gerektirir alacak bulunması koşuluyla feragat edilen icra dosyasındaki takip tutarı ve/veya bakiye takip tutarının yüzde 18'lik kısmı, feragat tarihini takip eden aydan başlamak üzere ödemeleri gereken Hazine paylarından işletmeci tarafından mahsup edilir.

(2) Bu madde kapsamındaki işletmeciler, mahsup tarihini takip eden beş iş günü içinde EK-1’de yer alan tabloyu doldurarak VDK tarafından yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere muhafaza eder. İşletmecilerin kayıtları ile Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünden entegrasyon kapsamında temin edilen bilgiler arasında uyuşmazlık olması halinde işletmecilerce aksi ispat edilmediği sürece Adalet Bakanlığından temin edilen bilgiler mahsup işleminde esas alınır.

(3) İşletmeci tarafından fazladan mahsup yapıldığı tespit edilen tutar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilir.

Evrensel hizmet katkı payından yapılacak iadeler

MADDE 7- (1) Hazine payı ödemekle yükümlü olmayan ancak 5369 sayılı Kanun kapsamında evrensel hizmet katkı payı ödeme yükümlülüğü bulunan işletmecilerin geçici 2 nci madde hükmü uyarınca alacaklarının takibinden vazgeçmeleri durumunda, takibinden vazgeçtikleri tutar içinde evrensel hizmet katkı payı hesaplanmasını gerektirir alacak bulunması koşuluyla 15/8/2022 tarihi itibarıyla ilgili icra dosyasındaki takip tutarının yüzde biri, feragat tarihini takip eden ilk evrensel hizmet katkı payından işletmeci tarafından mahsup edilir.

(2) Bu madde kapsamındaki işletmeciler, 5369 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen son ödeme gününe kadar EK-2’de yer alan tabloyu doldurarak BTK’ya gönderir. İşletmecilerin BTK’ya gönderdiği bilgiler ile Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünden entegrasyon kapsamında temin edilen bilgiler arasında uyuşmazlık olması halinde işletmecilerce aksi ispat edilmediği sürece Adalet Bakanlığından temin edilen bilgiler mahsup işleminde esas alınır.

(3) İşletmeci tarafından fazladan mahsup yapıldığı tespit edilen tutar, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 8- (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ilgisine göre Adalet Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir hafta içinde UYAP Bilişim Sistemi üzerinden gerekli olan ekranlar oluşturulur ve kullanıma açılır.

(2) Feragat taleplerinin UYAP üzerinden gönderilmesine ilişkin bilişim altyapısı bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir hafta içinde oluşturulur. Belgeler elektronik ortamda gönderilir ve kaydedilir.

(3) Bu Tebliğ dahilinde ve kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine UYAP ile gerekli entegrasyon sağlanır.

(4) 7420 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında icra dairelerince ve MTS üzerinden kapatılan dosyalara ilişkin dosya sayıları ve alacak miktarlarına yönelik olarak istatistiki verilerin elde edilebilmesi için gerekli altyapı çalışması bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki hafta içinde oluşturulur. Bu çalışma UYAP ortamında yapılır ve söz konusu veriler talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilir.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ekleri için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230125-2-1.pdf linkini tıklayınız.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir. Halkımızın ve ekonomimizin gereksinimlerini ve gelen talepleri dikkate alarak, kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler şeklinde ödenebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği çalışmaları hazırladık. İnşallah en kısa sürede Meclisimizin bu konuda gündemi, bu önerdiğimiz taleplerin yasalaşmasını hızlı bir şekilde gerçekleştirecektir.

Kanun hem Yapılandırma hükümlerini hem de vergi mevzuatında çeşitli yeniliklerin olduğu hükümleri kapsayacaktır.

Yapılandırmaya ilişkin hükümlerle, Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler ile il özel idareleri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları'na ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapıyoruz.

Teklifle ortaya konacak vergi ve prim borçları başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenememiş borçların cezaları kaldırılarak ödenmesini hazırlıyoruz. Şunu da belirtmem gerekir ki, bugüne kadar diğer yapılandırma yasalarında kapsama alınmayan adli para cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarını da yapılandırma kapsamına alıyoruz.

Tabii bunların faizlerini de düşük bir oran ile güncelleyerek ödenmesini daha kolay hale getiriyoruz. Bu yapılandırma kanununda vergi dairesine ödenmesi gereken hangi tür borç olursa olsun yapılandırılacak. Bir tane istisnamız var. O da 2022 yılı için ödenmesi gereken geçici vergiler. Onlar da zaten beyanname verme süresinde kadar ödenmezse terkin edildiği için kapsama almadık. Ayrıca, davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilafları sonlandırarak ödeme imkanı getiriyoruz.

Teklifte, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlayan düzenlemelere de yer veriyoruz. İşletmelerimiz, 2018 ila 2021 yılları için, gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak.

Bu konuda da şunu peşinen belirteyim; arttırılan matrahların vergilerini peşin öderlerse o zaman vergi aslında da yüzde 10 indirim sağlanacaktır. Bu teklifteki önemli bir yenilik de taksit ödeme sürelerini 4 yıla, yani 48 aya çıkarmamızdır. Ödeme süresini uzun tuttuk ancak daha kısa sürede ödemek isteyenlere de ayrıca avantajlar getiriyoruz.

Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, zaten küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız Yurt içi-ÜFE tutarının yüzde 90'ından da vazgeçiyoruz. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz.

2000 lirayı aşmayan icralık borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarını tasfiye edecek ortamı zaten daha önce hazırlamıştık. Şimdi de vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2000 lirayı aşmayan borçlarını siliyoruz.

Bir kişinin, 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2.000 lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçlarını siliyor, alacağımızdan vazgeçiyoruz. Böylece, bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip işlemleri yapmayacak, vatandaşımız da takibe muhatap olmayacaktır.'' demişti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.