Öne Çıkanlar öğretmen Eğitim Bilgisi Onay İşlemleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BİLSEM Genel Yetenek ve Bireysel Değerlendirme Uygulaması 2023 Mart Oğlak Burcu Yorumu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 127)

Resmi Gazete

3 Mart 2023 CUMA

Sayı : 32121

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU ALIMLARI, ALACAKLARI VE SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 127

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu kapsamında yapılan ihaleler ile bunların sözleşme süreçlerine, vergi dairelerince tatbik edilmiş hacizlere, kamu sosyal tesislerine kaynak aktarımına ve bazı kamu alacaklarının tahsilinin ertelenmesine ilişkin olarak, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Kamu ihale sürecine ilişkin alınan tedbirler

MADDE 2- (1) 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alman Tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin sürelerin durmasına ilişkin ilgili hükümleri, dava açma ve yargılama sürecindeki işlemler ile olağanüstü hal ilan edilen illerde yapılan ihalelere ilişkin 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvuru süreleri hariç, mezkür Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin işlemlerde uygulanmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamında saklı tutulan süreler hariç olmak üzere 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin ilgili hükümleri uyarınca durdurulan süreler bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü günü işlemeye başlar.

(3) Olağanüstü hal ilan edilen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan ihalelerde, olağanüstü hal süresi içinde 4734 sayılı Kanunun 40 inci, 41 inci ve 42 nci maddelerinde belirlenen sürelere ilişkin hükümler uygulanmaksızın (ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlanması beklenilmeksizin) doğrudan sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, şikayet veya itirazen şikayet başvurusu üzerine yüklenicinin değişmesi gerekmesine rağmen ihale üzerinde bırakılan yeni isteklinin sözleşme yapılmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde mevcut sözleşme feshedilmeksizin işe devam edilir.

(4) Olağanüstü hal süresi içinde sözleşme imzalamaya davet edilen isteklinin, ticari merkezinin (şube tarafından teklif verilmesi halinde ise şubenin) 6/2/2023 tarihi itibarıyla olağanüstü hal ilan edilen illerde olması kaydıyla, olağanüstü hal ilan edilmeyen illerde yapılan ihalelerde, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle sözleşme imzalama süresinin uzatılmasının istekli tarafından talep edilmesi halinde, ihaleyi yapan idarece on güne kadar ek süre verilir.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındaki ihalelerde, sözleşmeye davet edilen isteklilerin depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle sözleşme imzalayamaması halinde, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmez ve geçici teminatları gelir kaydedilmez.

Kamu ihale sözleşme süreçlerine ilişkin alınan tedbirler

MADDE 3- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde devam eden sözleşmeler kapsamında sözleşmenin tarafı olan idarece, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle;

a) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, sözleşme konusu işin ifasının imkansız hale geldiğinin veya sözleşme konusu işe ihtiyaç kalmadığının anlaşılması halinde sözleşmenin feshedilerek işin genel hükümlere göre tasfiye edilmesine,

b) Yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmenin bir defaya mahsus olmak üzere devrine, olağanüstü hal süresinin bitimine kadar karar verilebilir.

(2) 6/2/2023 tarihi itibarıyla;

a) Ticari merkezi olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan yüklenicinin, olağanüstü hal ilan edilmeyen illerde yükleniminde bulunan sözleşmeleri,

b) Şubesi olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan yüklenicinin, aynı şubesi tarafından olağanüstü hal ilan edilmeyen illerde yükleniminde bulunan sözleşmeleri birinci fıkraya göre sözleşmenin tarafı olan idarenin onayıyla devredilebilir.

(3) Bu madde kapsamında sözleşmenin feshedilerek işin tasfiye edilmesi veya sözleşmenin devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar, işler veya teslimatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunamaz. Sözleşmenin feshi veya devri halinde yüklenici hakkında fesihten veya devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz ve yüklenicinin teminatları iade edilir. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartlan aranmaz. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devir sözleşmelerinden damga vergisi alınmaz.

Kamu ihale, alım ve sözleşme süreçlerine ilişkin diğer tedbirler

MADDE 4- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki idareler tarafından 4734 sayılı Kanun kapsammdaki ihalelere ilişkin işlemlerin, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle tamamlanamayacağının anlaşılması halinde, bu ihalelere yönelik durdurma, erteleme, yenileme, iptal etme ve diğer tedbirleri almaya Kamu İhale Kurumu yetkilidir. Bu durumlarda Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

(2) Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki idareler tarafindan depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle ihale, alım ve sözleşme süreçlerine ilişkin Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağım ve bunlarla ilgili alınacak tedbirleri belirlemeye Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

(3) Olağanüstü hal ilan edilen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla, olağanüstü hal süresinin bitimine kadar Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinde ihalelere ilişkin her türlü işlem, iş günü ve mesai saatleri dışında da yapılabilir.

Doğrudan temin alınılan ve istisnalar

MADDE 5- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri, ilgili mevzuatında düzenleme yapılmasına gerek bulunmaksızın, niteliğine uygun düştüğü ölçüde ve olağanüstü hal süresinin bitimine kadar;

a) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle yapılan, b) 4734 sayılı Kanunda veya diğer kanunlarla bu Kanundan istisna edilen, alım ve/veya ihaleler ile bunlara ilişkin sözleşmeler için de uygulanır.

Vergi dairelerince tatbik edilmiş hacizlerin kaldırılması

MADDE 6- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerince takip edilen amme alacakları nedeniyle bankalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi nezdinde bulunan varlıklara deprem tarihinden önce tatbik edilmiş olan hacizler (teminat gösterilen varlıklara tatbik edilen hacizler ile ihtiyati hacizler hariç) kaldırılır. Bu hüküm, 6/2/2023 tarihi itibarıyla anılan yerlerde gelir, kurumlar veya katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunanlar ile bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bu yerler olan gerçek kişiler hakkında tüm vergi dairelerince bu maddede sayılan varlıklara tatbik edilmiş hacizler için de uygulanır.

Kamu sosyal tesislerinin harcamaları

MADDE 7- (1) 6/2/2023 tarihinde yaşanan depremler sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinde misafir edilen afetzedelerin giderlerinin bu tesislerin gelirleriyle karşılanamaması durumunda, zaruri konaklama süreleriyle sınırlı olmak ve münhasıran bu giderler için (bakım-onarım ve yenileme giderleri hariç) kullanılmak üzere bu tesislerin ilgili veya ilişkili olduğu kurum ve kuruluşların bütçelerinden söz konusu sosyal tesislere kaynak aktarılabilir.

Bazı alacakların ertelenmesi

MADDE 8- (1) 6/2/2023 tarihinde yaşanan depremler dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde:

a) Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın olağanüstü hal süresince ertelemeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yetkilidir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince Devlet ormanlarında verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri, orman parkları ve taşınmazlardan 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın olağanüstü hal süresince ertelenir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Ayrıca verilen izinlerin erteleme dönemi içerisinde tahakkuk eden ilk yıl bedellerine karşılık banka teminat mektubu alınarak yer teslimi yapılabilir.

c) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi yerlerde 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan kiralamalardan 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın olağanüstü hal süresince ertelenir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

ç) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken kısımları olağanüstü hal süresince ertelenir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez.

d) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatmca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 6/2/2023 tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken kısımlarının olağanüstü hal süresince ertelenmesine İçişleri Bakam yetkilidir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

e) Sosyal Güvenlik Kurumunun mülkiyetinde olan taşınmazlara ilişkin olarak kiralamadan kaynaklanan ve 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken (kiracısı kamu kurum ve kuruluşu veya banka olanlar hariç) kira alacakları olağanüstü hal süresince ertelenir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.