Öne Çıkanlar MİGROS 4 Ağustos 2022 Aktüel Ürünler A101 22 Nisan 2022 Aktüel Ürünler Atölye Rami Kütüphanesi Çalışma Saatleri Hayvan Sağlığı çalışanları

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (10 Aralık 2922)

Teklif ile, doğal gaz fiyatlarında öngörülemeyen artışlar ile birlikte oluşan maliyet sonrası ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkin edilerek BOTAŞ'ın nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi; petrol sektöründeki faaliyetlerin niteliği nedeniyle gece çalışmasına ilişkin gerekli düzenlemenin yapılması; vatandaşların TEDAŞ'a olan geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına ilişkin taksitle yapılandırma imkanı sağlanarak tarımsal, ticari ve sınai faaliyetlerin canlandırılması; işletme hakkı verilmesi suretiyle özelleştirilen bazı limanlarda limanların işletilmesinin aralıksız devamının sağlanması, ihtiyaç duyulan ve duyulacak yatırımların zamanında yapılması, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin sona ermesinden sonra Komisyonun görevlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda görevli kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair usul ve esasların belirlenmesi;kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularında sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ile geri ödeme birimi olan SGK'nın sağlık hizmeti sunucularının cari dönemde finansal ihtiyaçlarını sağlayan Kurum olmaktan çıkartılması amaçlanmaktadır.

GENEL GEREKÇE

Ülkemizin milli maden ve enerji politikaları kapsamında yürütülen faaliyetleri, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında takip edilmektedir. Teklif ile enerji sektöründe uygulanan mevzuatta günün ve piyasa koşullannm değişmesi, yeni teknolojilerin hayata girmesi ve ilgili mevzuatın daha etkin ve verimli uygulanabilmesi amaç ve nedenleriyle bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir.

Yapılan düzenleme ile Covid-19'un neden olduğu kısıtlamaların esnetilmesi sonrasında yaşanan talep artışı, arz kısıtları, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve iklimsel nedenlere dayanan doğal gaz fiyatlarında olağandışı ve öngörülemeyen artışlar ile birlikte oluşan maliyet sonrası Şirketin ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkin edilerek BOTAŞ'ın nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinin temin edilmesi amaçlanmaktadır.

Petrol selctöründeki faaliyetlerin niteliği itibariyle gece çalışmasını gerektirmesi, faaliyetlerin çoğunlukla illerin yerleşim yerlerine uzak mücavir alanlarında veya güvenlik riski bulunan dağlık ve kırsal bölgelerinde bulunması ve geçici süreyle kurulan kamp alanlarında icra edilerek iş güvenliği bakımından faaliyetin bitimine kadar kesintisiz sürdürülmesi nedenleriyle gece çalışmasına ilişkin gerekli düzenleme yapılmaktadır.

Teklif ile serbest erişim platformunda ticari faaliyet konusu olmayan şarj istasyonlarına yer verilmesine aynca gerek bulunmaması ve ticari faaliyet yürütülen halka açık şarj istasyonlanmn serbest erişim platformımda görüntülenmesinin şarj hizmeti piyasası açısından yeterli görülmesi nedenleriyle mevzuatta değişiklik yapılmaktadır. Ayrıca, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planında yer verilen hedefler ile uyumlu olarak toplayıcıların yasal statüsünün ve lisans niteliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Düzenleme ile vatandaşların TEDAŞ'a olan geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına ilişkin yapılandırma imkâm sağlanarak tarımsal, ticari ve sınai faaliyetlerin canlandıniması hedeflenmektedir. Bu alacaklara ilişkin taksitlendirme imkâm ile yıllara sari olmak üzere ödenmeyen elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların tahsilinin sağlanacağı öngörülmektedir. TEDAŞTn bazı alacaklarını bazı kurum ve kuruluşlardan elde edilen tevsik edici belgeler ile tahsil kabiliyetini kaybettiği anlaşıldığından Kurum kaynaklarının gereksiz yere kullamimaması için zarar kaydı yapılmasına ilişkin yasal düzenleme öngörülmektedir.

Aynca Teklif ile ülkemizin lojistik ve turizm sektörüne paralel olarak rekabet gücünü koruması açısından hayati ve stratejik önemi son derece büyük olan ve 4046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işletme hakkı verilmesi suretiyle özelleştirilen bazı limanlarda hem limanların işletilmesinin aralıksız devamımn sağlanması hem ihtiyaç duyulan/duyulacak yatınmlann zamanında yapılması hem de limanların Türkiye ekonomisine ve dış ticaretine katkısının herhangi bir zaman kaybı yaşamadan devamının sağlanması amaçlanarak sözleşme sürelerinin kırk dokuz yıla kadar uzatılmasına ilişkin düzenleme yapılması öngörülmektedir.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin sona ermesinden sonra Komisyonun görevlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda görevli kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair usul ve esasların belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Kanun Teklifi ile. Kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularında sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ile geri ödeme birimi olan SGK'nm sağlık hizmeti sunuculannın cari dönemde fınansal ihtiyaçlarım sağlayan Kurum olmaktan çıkartılması, Prim Ödeme yükümlüsü olanların yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen genel sağlık sigortası prim borçlarım ödeyemeyen genel sağlık sigortalılarının, kamuya olan borç yüklerinin hafifletilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması,

Sendikal algımn güçlendirilmesi ve sendika üyeliğinin desteklenmesi amacıyla kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde ikisinden daha az üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikalan üyelerine toplu sözleşme desteği, yüzde ikisinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikaları üyelerine ise toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi ile buna ilişkin geçiş sürecinin düzenlenmesi, amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile yeni ekonomik ve sosyal gelişmelerle birlikte ülkenin artan elektrik ihtiyacının öncelikle yerli kaynaklardan karşılanması amacıyla elektrik üretimine münhasır bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ruhsat sahibi veya rödövansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin, zeytinlik alanlarda kayıp yaşanmadan, dengeli bir biçimde sürdürülmesi doğrultusunda tabi olacağı usul ve esaslar düzenlenmektedir.

MADDE 2- Limanların özelleştirildikleri yıllardaki ülke ekonomisine, limanlann mevcut durumuna, yatırım ihtiyaçlarına göre belirlenmiş süreler içerisinde yatırımcılar tarafmdan sözleşmelerde öngörülen kapasite artınm ve yatırım zorunlulukları yerine getirilmiştir.

Bununla birlikte özellikle Covid-19 pandemisinin küresel tedarik zincirlerinde yarattığı etki ile karayolu, havayolu ve demiryolu taşımalannda yaşanan kesintiler ve aksamalar sonucunda en güvenli, en temiz ve en ucuz taşıma şekli olan denizyolu taşımacılığının önemi daha da artmış ve bu konuda hazırlıklı olan ülkeleri diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı bir duruma getirmiştir. Küresel ticaretin sürdürülebilirliği için mevcut limanlann kapasite artışına yönelik yatırımları bir zorunluluk haline gelmiştir.

Limanların sosyo-ekonomik çerçevede Türkiye ekonomisine ve dış ticaretine katkısı dikkate alındığında herhangi bir zaman kaybı yaşamadan küresel rekabet güçlerini korumaları için bugünden yatırımlar yaparak büyümeleri gerekmektedir. Bu çerçevede gemi boyları, yolcu ve yük taşıma kapasiteleri ve gemi tonajlarında yaşanan büyümeler de dikkate alınarak bahse konu limanlarda ve iskele boyutlarında yeniden düzenlemeler yapılması ayrıca yeni ve modem liman ekipmanlarıyla donatılması önem arz etmektedir. îşletme hakkı sürelerine bakıldığında süresi kısalan liman işletmelerinin ülkemizin bugün ihtiyaç duyduğu liman yatırımlarını zamanında yapabilmesi ve kalan süresi içinde bu yatırımlarının karşılığını alabilmesi mümkün görülmemektedir. Belirtilen nedenlerle de işleticiler tarafından yatırım faaliyetleri gerçekleştirilmemektedir.

Yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle yatırımm geri dönüş süresi uzun olan liman yatırımlarında mevcut kullanım sürelerinin bugünden uzatılarak liman yatırımcılannın gerekli olan yatırımlan zamanında yapabilmesinin sağlanması, ülkemizin dünyada ara vermeden büyüyen lojistik ve turizm sektörüne paralel olarak rekabet gücünü koruması açısından elzem, hayati ve stratejik önemi son derece büyük bir husustur.

Diğer taraftan; Bu madde kapsamında kalan limanların Özelleştirme ihaleleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde adil, şeffaf, isteyen her yatırımcının iştirak edebileceği şekilde (yani ön elemesiz ve katılım koşulsuz olarak) gerçekleştirilmiş ve ihalelerde rekabetçi bir ortamda pey sürülmesi sağlanmıştır.

Dolayısı ile ihale öncesi ve ihale sırasında tüm yatırımcılara ihaleye katılabilme ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile özelleştirme sözleşmesi imzalayabilme serbestisi ve imkânı sağlanmış, ihale sonucunda en yüksek teklifi sunan yatırımcı ile de özelleştirme sözleşmesi imzalanmıştır.

4046 sayılı Kanunun verdiği yetki uyarınca limanların işletme hakkı süresinin ihale öncesinde 49 yıl olarak belirlenebilmesi mümkün olmasına rağmen daha kısa bir sürenin seçilmiş olmasının nedenlerinden birisi ve en önemlisi bahse konu limanların sözleşme hükümleri çerçevesinde kamu yararı sağlanacak şekilde işletilip işletilemeyeceğidir. İhale sonrasında ilerleyen dönemde özelleştirme ile amaçlanan gaye gerçekleşmiş, işleticiler tarafmdan özelleştirme sözleşmelerinde belirtilen yatırımlar süresinde ve tam olarak yerine getirilmiş ve limanlar bu güne kadar kamu yararı sağlayacak şekilde sorunsuz olarak işletilmiştir. Bu doğrultuda işletme hakkı sürelerinin bir defaya mahsus olmak üzere ve 4046 sayılı Kanunun işletme hakkının 49 yıla kadar düzenlenebileceğine dair sağladığı yetki çerçevesinde yukanda belirtilen gerekçelerle uzatılması öngörülmektedir. Ek sözleşmeler ile getirilecek süre uzatımlannın (yani 49 yıllık sürenin) sonunda Özelleştirme Yüksek Kurulunca yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülmesi ve karar alınması halinde yeniden ihaleye çıkılabilecek ve yeni işletici belirlenebilecektir. Özelleştirme Yüksek Kurulunca uygun görülmemesi halinde ise bahse konu limanlar kamuya dönecek yani ilgisine göre TDİ veya TCDD tarafından teslim alınarak işletilmeye devam edilecektir.

Madde ile yukarıda da belirtildiği üzere liman yatırımcılarının gerekli olan yatırımları zamanında yapabilmesi, ülkemizin lojistik ve turizm sektörüne paralel olarak rekabet gücünün korunması böylelikle de kamu yararının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu maddenin yürürlüğe girmesi ile birlikte süresi uzatılan özelleştirme (ana)sözleşmelerinde işletme hakkı sürelerinin uzatılması hariç herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sadece ek sözleşme bedelleri; adil, şeffaf, kontrol edilip denetlenebilir bir şekilde tüm yatırımcılar için aynı koşullar çerçevesinde belirlenerek ek sözleşmeler imzalanacak ve süre uzatımları yürürlüğe girecektir.

MADDE 3- Ülkemiz enerji alanında net ithalatçı bir ülke olup doğalgaz gibi birincil enerji kaynaklarının fiyatları tamamen uluslararası piyasalarda belirlenmektedir. Uluslararası piyasalarda belirlenen bu fiyatlar ise yurt içinde satılan doğal gazın satış fiyatları için önemli bir maliyet unsuru olabilmektedir.

Son dönemde, doğal gaz fiyatlarında olağandışı bazı dışsal ve mevsimsel sebeplerden dolayı öngörülemeyen artışlar meydana gelmiştir. Covid-19'un neden olduğu kısıtlamaların esnetilmesi sonrasında yaşanan talep artışı, arz kısıtları, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve iklimsel nedenler söz konusu artışların nedenlerinden bazılarıdır.

Doğal gazın yurt içi satış fiyatları alım maliyetlerinin yanı sıra piyasa koşulları, hava/mevsim şartları, tüketim talepleri, ülkenin ekonomik şartlan, piyasa fiyat istikrarı, EPDK'nm tarife ile ilgili kararları ile hizmeti veren kamu işletmelerinin giderleri de dikkate almarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmektedir. Son dönemlerde maliyetlerde dışsal ve dönemsel nedenlerden kaynaklı yaşanan yüksek artışlar doğalgaz fiyatlanna kısmi olarak yansıtılmıştır. Maliyetlerde bahsi geçen söz konusu artışların tamamı devlet politikası olarak vatandaşa yansıtılmamış bir kısmı devlet tarafından üstlenilmiştir. Ancak vatandaşa yansıtılmaması adına devlet tarafından üstlenilen bu maliyetler BOTAŞTn nakit yönetimini zorlaştırmaktadır.

Yapılan düzenleme ile Şirketin nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen Şirketin ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezalan, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkin edilmektedir.

MADDE 4- Madde ile petrol sektöründeki araştırma, arama ve üretim faaliyetlerinin niteliği gereği tam güne yakın devam etmesi nedeniyle ve faaliyetlerin çoğunlukla illerin yerleşim yerlerine uzak mücavir alanlarında veya güvenlik riski bulunan dağlık ve kırsal bölgelerinde bulunması ve geçici süreyle kurulan kamp alanlarında icra edilerek iş güvenliği bakımından faaliyetin bitimine kadar kesintisiz sürdürülmesi gerekliliği sebepleriyle bahse konu faaliyetlerin devamlılığını sağlayacak çalışma düzeninin temin edilebilmesi maksadıyla gece çalışmasına ilişkin gerekli düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 5- Kamu üniversite sağlık hizmeti sunuculanmn hizmetin ifasında mali güçlükler yaşamamalan ve sağlık liizmetlerinin sürdürülebilirliği bakımından söz konusu sağlık hizmeti sunuculanmn finansal yeterliliğine katkı sağlanması ile önceki yıllara ait incelemeler sonucu cari yılda parasal bir kesintiye uğramamaları ve geri ödeme birimi olan SGK'mn sağlık hizmeti sunucularının cari dönemde fînansal ihtiyaçlarmı sağlayan Kurum olmaktan çıkartılması amaçlanmaktadır.

MADDE 6- Prim ödeme yükümlüsü olanlara ödeme kolaylığı sağlanması, ekonomik ve sosyal anlamda hayatlanna daha sağlıklı devam etmelerini sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlanndan yararlanamayan ya da yararlanmalarma rağmen genel sağlık sigortası prim borçlarım ödeyemeyen genel sağlık sigortalılanna kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amaçlanmıştır.

MADDE 7- Ticari faaliyet yürütülen halka açık şarj istasyonlarının serbest erişim platformunda görüntülenmesi şarj hizmeti piyasası açısından yeterli olup ticari faaliyet konusu olmayan şarj istasyonlarına yer verilmesine ayrıca gerek bulunmamaktadır. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planında yer verilen hedefler ile uyumlu olarak madde ile toplayıcı ve toplayıcılığın tanımı yapılmaktadır.

MADDE 8- Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında lisans almak koşuluyla yürütülebilecek elektrik piyasası faaliyetlerine "Toplayıcılık faaliyeti" dahil edilmektedir.

MADDE 9- Teklifin 8 inci maddesinde yapılan düzenlemeye paralel olarak madde ihdas edilerek toplayıcılık faaliyetine ilişkin hükümler getirilmektedir.

MADDE 10- Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin sona ermesinden sonra Komisyonun görevlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda görevli kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair usul ve esaslann belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Komisyonun kurulması hakkında, 23 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile düzenleme yapılmıştır. Komisyonun görev süresi, Kanunun 3 üncü maddesinde "Komisyon, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapar. Cumhurbaşkam, gerek görmesi halinde bu süreyi bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilir." şeklinde hükme bağlanmıştır.

Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, emekli personelin rütbesinin alınması, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurular hakkında ret, kabul ve ön incelemeden ret şeklinde karar vermektedir. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon beş yıllık sürede 127 binden fazla başvurunun tamamı hakkında karar vermiştir.

Görev süresi sona ermesinden sonra Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen Komisyonun görevlerine ilişkin iş ve işlemler; maddede belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen hükümler uyarınca yerine getirilecektir.

MADDE 11- Uluslararası, Anayasal ve yasal düzenlemeler çerçevesinde temel hak ve özgürlükler kapsamında güvence altına alınmış örgütlenme ve toplu pazarlık hakkımn temin edilmesini sağlamak ve kamu çalışanlannm işveren karşısmda dengeli bir toplu pazarlık süreci yürütebilmelerini temin edebilmek için daha güçlü bir kamu görevlileri sendikacılığı oluşmasma katkı sunmak amacıyla 375 sayılı KHK'nm ek 4 üncü maddesinde değişiklik yapılması ihtiyacı oluşmuştur.

Bu kapsamda;

Sendikal algının güçlendirilmesi ve sendika üyeliğinin desteklenmesi amacıyla kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde ikisinden daha az üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikalarına üye olan kamu çalışanlanna ocak, nisan, temmuz ve ekim aylannda aylık veya ücretleri ile birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımıyla bulunacak tutar kadar toplu sözleşme desteği, Kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde ikisinden daha fazlasım üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikalanna üye olan, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ise toplu pazarlık hakkının daha dengeli yürütülebilmesi ve güçlü sendikacılığın temin edilmesi amacıyla ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi amaçlanmaktadır.

Toplu sözleşme desteği ile toplu sözleşme ikramiyesinin ödenmesinde uygulamada mükerrer Ödeme yapılmaması amacıyla toplu sözleşme ikramiyesi ödenen kamu görevlilerine ayrıca toplu sözleşme desteği yapılmayacağı kanun metninde düzenlenmektedir.

Ayrıca maddede üye sayılarının tespitinin nasıl yapılacağı ve toplu sözleşme desteği ile toplu sözleşme ikramiyesinden kimlerin, ne zaman, hangi şartlarda nasıl yararlanacağı belirlenmektedir.

MADDE 12- Kamu Görevlilerine ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi tutan toplu pazarlık masasında taraflarca belirleneceği için uygulamada tereddüt yaşanmaması amacıyla Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmede Öngörülen 2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme ikramiyesi verilmesinin sağlanması için geçici düzenleme yapılmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 1- Elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme devir işlemleri esnasında Tüi'kiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne devredilen alacaklara ilişkin faturalar, özelleştirme öncesi döneme ilişkin olup oldukça eski tarihlidir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan tüm çalışmalara rağmen bu fıkra kapsamında yer alan aboneliklere ilişkin alacaklar tahsil edilemediği anlaşılmıştır. Bu nedenle asıl alacak tutarı iki bin TL nin altında kalan abonelere ait alacaklar ile maddede sayılan nedenlerle tahsil edilemeyeceği anlaşılan alacakların kayıtlardan terkin edilerek zarar kaydı yapılması gerekmektedir.

Düzenleme ile birinci fıkra kapsamı dışında kalan abonelerin TEDAŞ'a olan geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına ilişkin yapılandırma imkânı sağlanarak sınai, ticari ve tarımsal faaliyetlerin canlandırılması hedeflenmektedir. Bu alacaklara ilişkin taksitlendirme imkânı ile yıllara sari olmak üzere ödenmeyen elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların tahsilinin sağlanacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda söz konusu TEDAŞ alacaklarının yapılandırılmasını içeren 7244 sayılı Kanunda yapılandırma için son başvuru tarihi 2021 Eylül ayı son günü olarak düzenlenmiştir. Bu itibarla 01.10.2021 tarihi itibariye vadesi geldiği halde bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçları olan ve yapılandırma başvurusunda bulunamayan aboneler düzenleme kapsamına alınmıştır.

MADDE 13- Yürürlük maddesidir.

MADDE 14- Yürütme maddesidir.

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 45 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ruhsat sahibi veya rödövansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından ülkenin elektrik ihtiyacım karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yaran dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir.

Zeytin saltasının taşınmasından kaynaklanan tüm masraf ve taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumludur. Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda ise, ilgili sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için iznin öncesinde aralarında biyolog ve ziraat mühendisinin de bulunduğu uzman kişilerden alınan görüşler doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek alan ile eşdeğer büyüklükte izin verilecek maden sahalannın bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik verilmek suretiyle zeytin bahçesi tesis edilmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlarda madencilik faaliyeti yürütülen her yıl için, bu sahalann çevre ile uyum çalışmalannı temin etmek üzere ruhsat sahibinden işletme ruhsat bedeli kadar ayrıca tahsilat yapılır. Bu sahalar madencilik faaliyetlerinin öncesinde sahada bulunan zeytin ağacı sayısı ile aynı sayıda zeytin ağacı dikilerek çevre ile uyumlu hale getirilir. Zeytin sahasının taşınması ile zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Bu maddenin uygulanmasında 7 nci maddenin yedinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz."

MADDE 2-24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇÎCÎ MADDE 31-Bu maddenin yayımı tarihinden önce ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan kırk dokuz yıldan az süreli sözleşme süreleri, bu kanunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde bu maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen mali bilgileri gösteren yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmiş belgelerle birlikte başvuruda bulunulması ve bu maddede öngörülen diğer şartları yerine getirmeleri koşuluyla, hakkın başlangıç tarihinden itibaren ve bir defaya mahsus olmak üzere kırk dokuz yıla kadar uzatılır.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, başvuru ekindeki belgeler esas alınarak bu maddenin dördüncü fıkrası uyannca 15 gün içerisinde yapılacak değerlendirmeyi müteakiben başvuruda bulunan işletmeci şirketlere, ek sözleşme imzalanmak üzere, üç ayı geçmeyecek şekilde süre verilir. Ek sözleşme imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklı olarak açılmış davalardan feragat etmeleri şarttır.

işletme hakkı verilmesi/devri sözleşmesinin süresinin kırk dokuz yıla uzatılmasına ilişkin ek sözleşme, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2 nci madde uyarınca işletmeci şirketlerin sözleşmeye davet edilmesinden itibaren en geç üç ay içinde imzalanması şartıyla yürürlüğe girer. Ek sözleşmede süre uzatımı, ek sözleşme bedeli ve ödeme koşulları ile ilgili hususlar dışında özelleştirme sözleşmesini değiştirecek herhangi bir hükme yer verilemez. Özelleştirme sözleşmesinde yer alan Özelleştirme bedeli ve diğer ödemelere ilişkin hükümler uygulanmaya devam olunur. Ek sözleşme ile ilgili olarak Danıştay'dan görüş alınmaz. Ek sözleşme ile uzatılan süre yatırım süresine eklenmez.

Ek sözleşme bedeli,

a) İşletmeci şirketlerin, 1 Ekim 2021 - 30 Eylül 2022 dönemine ilişkin olarak,

26/12/1992 tarihli ve 21447 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No:l ile belirlenen tekdüzen hesap planına göre düzenlenmiş gelir tablolarında yer alan net satışlar, iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü gelirleri hariç olmak üzere diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar ile olağandışı gelir ve kârların toplamının yüzde onbeşinin uzatılan yıl sayısı ile çarpılması,

b) İşletme hakkı devri/verilmesi sözleşmelerinde belirlenen işletme hakkı bedellerinin (ABD Doları cinsinden işletme hakkı bedelleri sözleşme imza tarihlerindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir), sözleşmelerin imzalandığı tarihteki Tüketici Fiyat Endeksi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en son açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi arasındaki değişim oranı üzerinden güncellenmesi, güncel değerin işletme hakkı devri/verilmesi sözleşmelerinde belirlenen işletme hakkı süresine bölünmesi ve bu şekilde bulunan yıllık işletme hakkı bedelinin uzatılan yıl sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanan bedellerden yüksek olanı esas alınarak tespit edilir.

İşletmeci şirketler, ek sözleşme bedeline ilave olarak uzatılan işletme hakkı süresi içinde her yıl, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No:l ile belirlenen tekdüzen hesap planına göre düzenlenmiş gelir tablolarında yer alan net satışlar, iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü gelirleri hariç olmak üzere diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar ile olağandışı gelir ve kârların toplamının yüzde beşini hasılat payı olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığına öder.

Bu maddenin dördüncü fıkrasına göre tespit edilecek ek sözleşme bedelinin vadeli olarak ödenmesinin talep edilmesi halinde bedelin asgari yüzde yirmi beşi ek sözleşme imza tarihinde peşin, vadeye bırakılan tutarı azami on iki ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok otuz altı ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenir. Ek sözleşme bedelinin vadeye bağlanan tutarına taksit ödeme tarihleri itibariyle en son açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi yıllık değişim oranı ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yıllık değişim oranının ortalaması alınarak bulunan vade farkı uygulanır. Taksitlerden birinin vadesinde ödenmemesi halinde ek sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu durumda işletmeci şirkete ek sözleşme gereği ödenen bedeller de dahil herhangi bir bedel iadesi yapılmaz.

MADDE 3-18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7-BOTAŞTn, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibanyla Ticaret Bakanlığına bağlı talisil dairelerine vadesi geldiği halde ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi borçları adı geçen şirketin Hazineden 31/12/2022 tarihine kadar oluşan görevlendirme bedeli alacaklanna karşılık, merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahsup suretiyle, Ticaret Bakanlığınca terkin edilir. Bu kapsamda mahsuba konu olacak borçlara bu maddenin yayımlandığı tarihten sonra fer'i alacak hesaplanmaz.

Bu madde kapsamında BOTAŞ'ın Hazineden olan görevlendirme bedeli alacağı tutarını tespit etmeye, mahsup suretiyle yapılacak terkin işlemlerini belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir."

MADDE 4- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "sağlık hizmeti" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araştırma, arama ve üretim faaliyetleri kapsamında" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 90- Genel sağlık sigortası kapsamında yer alan kişilere, finansmanı karşılanan sağlık hizmetlerine ilişkin olarak Kurum ile götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi imzalayan kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularının sözleşmeyi imzaladıkları mali yıldan önce düzenleyerek bu Kanunun 97 nci maddesinin yedinci fıkrasına göre Kuruma teslim ettikleri fatura ve eki belgelerin, belirlenen sürelerde inceleme sürecinin tamamlanamaması nedeniyle, ödenen avans tutarları maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içerisinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kurumca giderleştirilir.

Götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi imzalamış kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularınca sözleşme öncesinde incelenen fatura dönemine ait oluşan kesinti tutarlarına karşı açtıkları davalardan kesinleşmemiş olanlarının tamamından bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içerisinde feragat ederler.

Sağlık hizmeti sunucusu tarafından itiraza konu edilmemiş olsa da bu maddenin yürürlüğünden önce incelenen fatura dönemine ait oluşan tutarlardan sağlık hizmet sunucusunun mahsup edilmeyen alacakları Kurum tarafından terkin edilir."

MADDE 6-5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 91- 31/12/2012 tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendi ile aynı maddenin yedinci fıkrası (Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrenciler hariç) kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez."

MADDE 7-14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ddd) bendine "tüm şarj istasyonlarının" ibaresinden önce gelmek üzere "halka açık" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"eee) Toplayıcı: Bir veya birden fazla şebeke kullanıcısı ile söz konusu şebeke kullamcıları adına elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti yürütmek üzere anlaşma imzalamış olan toplayıcı lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişiyi,

fff) Toplayıcılık: Toplayıcı tarafından bir veya birden fazla şebeke kullanıcısının tüketim ve/veya üretimlerinin birleştirilerek işletilmesi kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyetini,"

MADDE 8- 6446 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ğ) Toplayıcılık faaliyeti"

MADDE 9- 6446 sayılı Kanunun 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Toplayıcılık faaliyeti

MADDE 12/A- (1) Toplayıcı, şebeke kullanıcıları tarafından anlaşma yoluyla yetkilendirilir. Şebeke kullanıcıları, enerji tedarik etmek üzere anlaşmalı oldukları tedarik lisansı sahibi tüzel kişileri toplayıcı olarak yetkilendiremez.

(2) Toplayıcı, anlaşmalı olduğu kullanıcıların tüketim ve /veya üretim programlarını yönetir, söz konusu kullanıcılar adına elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin alınıp satılmasına ilişkin piyasa işlemlerini yürütür ve yan hizmetlere ilişkin tedarik süreçlerine katılabilir.

(3) Toplayıcılık faaliyeti, toplayıcı lisansına veya tedarik lisansına sahip tüzel kişiler tarafından yürütülebilir.

(4) Toplayıcılık faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 10-1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Komisyonun görev süresi sonrasına dair işlemler

GEÇİCİ MADDE 5 - (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile belirlenen Komisyonun görev süresinin sona ermesinden sonra Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen Komisyonun görevlerine ilişkin iş ve işlemler, bilgi ve belge talepleri ile sair yazışmalar;

a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi işlemleri için ilgilinin son görev yaptığı kurum veya kuruluş,
b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi işlemi için Milli Eğitim Bakanlığı,
c) Emekli personelin rütbelerinin alınması işlemi için ilgisine göre İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı,
ç) Kapatılan demekler için İçişleri Bakanlığı,
d) Kapatılan vakıflar için Vakıflar Genel Müdürlüğü,
e) Kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
f) Kapatılan özel sağlık kuruluşları için Sağlık Bakanlığı,
g) Kapatılan özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurtları, vakıf yükseköğretim kurumlan için Milli Eğitim Bakanlığı,
ğ) Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşları için Radyo ve Televizyon Üst Kumlu,
h) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajansları için İletişim Başkanlığı,
ı) Diğer işlemler için ilgili kurum veya kumluş tarafından yürütülür.

(2) Görev süresinin sona ermesinden sonra Komisyonun görevleri kapsamındaki hususlarda; verilecek karar ve diğer işlemler, birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen hükümler uyarınca yürütülür. Mahkeme kararları üzerine yapılacak işlemler ve verilecek kararlarda da aynı hükümler uygulanır.

(3) Komisyonun görev süresinin sona ermesine dair iş ve işlemler Cumhurbaşkanlığı tarafından yerine getirilir."

MADDE 11-27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 4-25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylannda aylık veya ücretleri ile birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği yapılır.

Kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde ikisini sendika üyesi kaydeden kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşmeyle belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Toplu sözleşme ikramiyesi ödenen kamu görevlilerine aynca toplu sözleşme desteği yapılmaz.

Bu madde uyarınca yapılan ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

İkinci fıkraya göre üye sayılarının tespitinde ödeme tarihi itibarıyla 4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince Resmî Gazetede yayımlanan en son tebliğ esas alınır."

MADDE 12-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 42-Ek 4 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin yürürlük süresince 2119 gösterge rakaımmn memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenir."

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ'a devredilmiş olan alacaklarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle asıl alacak tutarı iki bin Türk Lirası'm aşmayan alacaklar ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacakları tüm fer'ileriyle birlikte terkin edilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında terkin edilen alacaklar için açılan dava ve icra takipleri sona erer. Bu madde kapsamında sona erdirilen icra takipleri için 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken harçlar ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen harç alınmaz. Evvelce alınan harçlar iade edilmez. Bu madde kapsamında takibi sona eren dava ve icra dosyaları ile ilgili olarak yargılama gideri ve vekâlet ücreti talebinde bulunulamaz.

(3) Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ'a devredilmiş birinci fıkra kapsamı dışında kalan alacakları aşağıdaki hükümler uyarınca yapılandırılır.

a) Vadesi 01.10.2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla geldiği hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ve yapılandırılmamış olan alacaklannın asıllarının tamamının, 2023 yılının Eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ'a yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksitinin 2023 yılının Ekim ayının son gününe kadar ve bakiyesinin her yılın Ekim ayı sonuna kadar toplam 5 (beş) eşit taksitte ödenmesi şartıyla, bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer'ilerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu bent hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz. Tanmsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklann bu bentte belirtilen taksit ödeme zamanını, alacaklann bulunduğu bölgeler, iller, ürünlerin hasat dönemleri dikkate alınarak değiştirmeye TEDAŞ yönetim kurulu yetkilidir.

b) Bu fıkranın (a) bendine göre ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi hâlinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarının (a) bendine göre izleyen taksit ile birlikte gecikilen süre ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilir.

c) Bu fıkra kapsamında belirlenen şartlara göre ödemelerin yapılmaması halinde bu fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

ç) Bu fıkra hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedilmesi hâlinde borçlular ödedikleri tutarlar ve süre kadar bu fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

d) Bu fıkra kapsamına giren alacaklarla ilgili olarak davaya konu olmuş ya da icra takibi başlatılmış tüm alacaklara 23/02/2017 tarihli ve 6824 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (i), (j), (k), (1) ve (m) bentleri gereğince işlem yapılır.

e) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen tahsil edilmiş olan alacakların bakiyesinin bu fıkra hükümlerine göre yapılandırılması halinde tahsil edilen tutarların reddi ve iadesi yapılmaz.

f) Bu fıkra kapsamına giren tüm alacaklarla ilgili olarak 2027 yılı Ekim ayı son gününe kadar ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri işlemez.

g) Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar TEDAŞ tarafından belirlenir.

MADDE 13" Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

KANUN TEKLİFİ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.