Öne Çıkanlar Sporcu Ücretlerine İlişkin Yönetmelik mesleki gelişim MEB UDS Alınacak Tedbirler Koronavirüs Tedbirleri Süreli Nafaka

EGM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu
Abone Ol

Teşkilatımızda görevli Sivil Personel için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır. Başvuru yapacak adaylar müracaatlarını 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında bağlı bulundukları Personel Şube Müdürlükleri/Amirliklerine yapması gerekmektedir. Ayrıca Merkez ve Taşra Teşkilatı Birimlerimize 10.10.2020 tarihli yazı ile sınava ilişkin bilgilendirme Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yapılmıştır.

Bu kılavuz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Yazılı Sınav 28 Kasım 2020 tarihindedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI   /  SİVİL PERSONEL ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Görevde Yükselme Büro Amirliği

Elektronik Posta : pdbsivilpersonel@egm.gov.tr

Telefon                 : (312) 462 17 32 / 40

Belgegeçer (Fax) : (312) 462 17 52

1) GENEL AÇIKLAMALAR VE KAPSAM

1- Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki görevli Sivil Memurlara yönelik, Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yapılmasına 05/03/2020 tarihli Bakan Onayı ile karar verilmiştir.

2- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili tüm iş ve işlemler; Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatına Personel Bilgi Sistemi “Duyurular” bölümünden ve www.egm.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca EBYS üzerinden bilgilendirme yazısı yazılacaktır.

3- Yapılacak olan sınav Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personel hariç, Emniyet Teşkilatında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelden, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

4- Aylıksız izinde bulunan personel de dahil olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan personel de Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınavına başvuruda bulunabilecektir.

5- Yönetmeliğin 14’üncü maddesine istinaden, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına müracaatta bulunan personelden başvuru tarihi itibariyle aşağıda belirtilen durumlarda bulunanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

a) Aday memur olanlar,

b) Görevden uzaklaştırılanlar, tutuklu veya hükümlü bulunanlar,

c) Kurum personeli olmayanlar,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar,

d) İlgili Yönetmelikte aranılan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar,

6- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu durumda olan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca gerekli idari işlemler başlatılacak, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

7- Bu kapsamda oluşturulan Sınav Komisyonunun 2020/1 sayılı toplantı kararı sonucu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yazılı aşamasının Polis Akademisi Başkanlığına yaptırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yazılı sınav tarihi, saati ve yeri ile ilgili gerekli bilgilendirme Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Sözlü sınav tarihleri ise yazılı sınavda başarılı olan personel dağılımına göre daha sonra bildirilecektir.

8- Yazılı sınavlarda hatalı olduğu tespit edilerek iptal edilen sorulara tekabül eden puanlar, ilgili Yönetmeliğin 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Yazılı sınavlarda hatalı olduğu tespit edilerek iptal edilen sorulara tekabül eden puanlar, diğer sorulara eşit şekilde dağıtılır.”  hükmü gereğince diğer sorulara eşit şekilde dağıtılacaktır.

2) 2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA İLAN EDİLEN UNVANLAR GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ UNVANLAR:

A) MERKEZ

S.NO

UNVAN ADI

1

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

A) TAŞRA

S.NO

UNVAN ADI

1

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

2

MEMUR

3

ŞOFÖR

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ UNVANLAR:

A. MERKEZ

S.NO

UNVAN ADI

1

PROGRAMCI

2

İSTATİSTİKÇİ

3

MÜHENDİS

Elektrik-Elektronik

Elektrik

Bilgisayar

İnşaat

Makine

4

TEKNİKER

Elektrik

Elektronik

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

5

TEKNİSYEN

Elektrik

Elektrik-Elektronik

Ağaç İşleri

Makine

Metal İşleri

Sıhhi Tesisat

Aşçı

B. TAŞRA

S.NO

UNVAN ADI

1

PROGRAMCI

2

İSTATİSTİKÇİ

3

MÜHENDİS

Elektrik-Elektronik

Elektrik

Elektronik

Bilgisayar

İnşaat

Makine

4

TEKNİKER

Elektrik

Elektronik

Aşçı

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

5

TEKNİSYEN

Elektrik

Elektrik-Elektronik

İnşaat

Ağaç İşleri

Makine

Metal İşleri

Sıhhi Tesisat

Aşçı

* Mühendis, Tekniker ve Teknisyen unvanlarına müracaatta bulunacak adaylar için, “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” Başvuru Modülünde, talep ettiği unvanlar için mezun oldukları ilgili unvanların branşını girmeleri gerekmektedir. İlan edilen bahse konu unvan branşı dışında başka bölümlerden mezun olanlardan başvuruda bulunmak isteyen adaylar müracaata devam edemeyeceklerdir. Konu ile ilgili yanlış bilgi veren adayların müracaatları ilgili sınav kurullarınca reddedilecektir.

* Şoför kadrosu için en az “B sınıfı” sürücüsü belgesine sahip olmak gerekmektedir. 

* Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında ilan edilen unvanlara ilişkin belirlenen kadro sayısı, derecesi ve birimleri Ek-4’de belirtilmiştir.

3) SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

A) GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre Görevde Yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşıması, (EK-4 listede belirtilen kadrolara atanma şartlarını taşımayanların (657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi, 45 ve 76’ncı maddelerinde belirtilen şartlar) müracaatları kabul edilmeyecektir. Örneğin;10. kadrodaki bir hizmetlinin öğrenim durumu itibari ile memurluğa uygun olsa da ilandaki kadro 5 (beş) ise atanamayacağından müracaatı kabul edilmeyecektir.)

b) Son performans değerlendirme puanının en az üç olması,

c) Görevde Yükselme Sınavında başarılı olması,

Görevde Yükselme Sınavına Tabi Olan Kadrolara Atanacaklarda Aranacak Özel Şartlar:

Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci bendi uyarınca, Görevde Yükselme Sınavına tabi unvanlara başvuruda bulunacak adayların, anılan Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen genel şartlar ile 7’nci maddesinde belirtilen başvuruda bulunmak istedikleri unvanlara ilişkin aşağıdaki özel şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Bilgisayar İşletmeni, Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim kurumu mezunu olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle; en az bir yıl aşçı, hayvan bakıcısı, teknisyen yardımcısı, hizmetli kadrosunda olmak üzere toplam iki yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanacaklar için, yukarıdaki şartları taşımaları kaydıyla; Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı, yetkili özel eğitim kurumları veya yükseköğrenim kurumlarından birinin vermiş olduğu bilgisayar eğitimine ilişkin sertifikaya sahip olmak ya da bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak.

b) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim kurumu mezunu olmak,

2) Sınav ilanında belirtilen sürücü belgesine sahip olmak (en az “B Sınıfı” sürücü belgesi),

3) Son başvuru tarihi itibariyle; en az bir yıl aşçı, hayvan bakıcısı, teknisyen yardımcısı, hizmetli kadrosunda olmak üzere toplam iki yıl hizmet süresi bulunmak.

B) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 8’incı maddesine göre Unvan Değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşıması, (EK-4 listede belirtilen kadrolara atanma şartlarını taşımayanların (657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi, 45 ve 76’ncı maddelerinde belirtilen şartlar) müracaatları kabul edilmeyecektir. Örneğin;10. kadrodaki bir hizmetlinin öğrenim durumu itibari ile memurluğa uygun olsa da ilandaki kadro 5 (beş) ise atanamayacağından müracaatı kabul edilmeyecektir.)

b) Son performans değerlendirme puanının en az üç olması,

c) Unvan Değişikliği sınavında başarılı olması,

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar:

Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinin ikinci bendi uyarınca, Unvan Değişikliği Sınavına tabi unvanlara başvuruda bulunacak adayların, anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesinde belirtilen genel şartlar ile 9’uncu maddesinde belirtilen başvuruda bulunmak istedikleri unvanlara ilişkin aşağıdaki özel şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin en az dört yıllık yükseköğrenim veren bölümlerinden mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak veya en az iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun olmak,

2) Emniyet Teşkilatında kullanılmakta olan işletim sistemi ve programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı, yetkili özel eğitim kurumları veya yükseköğrenim kurumlarından birinin vermiş olduğu ilgili sertifika ile belgelendirmek.

b) Mühendis ve İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için; Üniversitelerin en az dört yıllık yükseköğrenim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; yüksekokulların ilgili bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olmak.

d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; mesleki veya teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

4) SINAV MÜRACAAT TARİHİNDEN ÖNCE VE SONRA ADAYLAR TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

1- Bahse konu sınava katılmak isteyen Merkez ve Taşra Teşkilatımızda görevli tüm sivil personel PBS.Ben üzerinde yer alan bilgilerini kontrol edecek, eksik olan bilgilerin müracaattan önce güncellemesini yapacaktır. (Telefon, fotoğraf, okul, sürücü belgesi, kıdem, engel durumu, hizmet süresi, kurs bilgileri vb.)

2- Adayların müracaatlarını yapabilmeleri için, PBS.Ben sistemi üzerinde fotoğraflarının yüklenip yüklenmediğini kontrol etmeleri gerekmektedir. Fotoğrafları yüklenmemiş ise sınav müracaat tarihinden önce bağlı bulundukları Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine/Büro Amirliklerine müracaat ederek fotoğraflarının sisteme yüklenmesini sağlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumda olan adayların sınav başvurusu kabul edilmeyecek olup, hak talebinde bulunamayacaklardır.

3- Adaylar, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına, EK-1’de gönderilen “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Aday Müracaat Formu” nu doldurup imzaladıktan sonra bağlı bulundukları Personel Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerinde Görevde Yükselme/Unvan Değişikliği modülünde yetkilendirilmiş olan personele bizzat elden teslim etmek suretiyle müracaat edeceklerdir.

4- Müracaat formu ile birlikte PBS.Net’de kayıtlı olmayan ancak teslim edilmesi gereken diğer belgeler (sertifika, ehliyet, sağlık raporu(Engelli Personel) vb.) de teslim edilecek, eksik belge ile yapılacak olan müracaatlar  ilgili birim personelince kabul edilmeyecek ve ilgili adaydan belgelerini tamamlaması istenecektir.

5- Engelli adaylar sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını (refakatçi, düz zemin vs.) gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip iseler; müracaat formunda ilgili alanları işaretlemeleri ve açıklamaları doğru bir şekilde yaparak bu engel durumlarını bildirir sağlık kurulu raporlarının aslını, varsa diğer ekleri ve müracaat formu ile birlikte Merkez ve Taşra Teşkilatında bağlı bulundukları birimin modül yetkilisine “aslı gibidir” yapılmak üzere elden teslim etmeleri gerekmektedir.

6- Sınav müracaat formunu doldurup imzaladıktan sonra Personel Şube Müdürlüğüne/Büro Amirliğine imza karşılığı 16/10/2020 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde teslim etmeyen adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7- Adaylar sadece bir unvan/kadro için görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvurabilecektir. Birden fazla unvana veya kadroya başvuru yapılmasına sistem izin vermeyecektir.

8- Başvuru süresinden sonra yapılacak olan kontrol neticesinde sınava girebilecek kesin aday listesinin 26/10/2020 tarihinde açıklanmasından sonra, sınava girmesi uygun görülen adaylar sınav ücretini T.C./ad/soyad belirterek yatırdıktan sonra alacakları makbuzu Personel Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerine teslim edeceklerdir.

5) SINAV BAŞVURUSUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

1) Aday tarafından imzalanan sınav müracaat formunun 16/10/2020 tarihine kadar Personel Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerine teslim edilmemesi veya sınav müracaat formu dışında bir belgeyle yapması,

2) Sınav başvurusunun ilanda belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda yapılmaması,

3) Personel Şube Müdürlüğünce/Büro Amirliğince, adayların teslim etmiş oldukları sınav müracaat formuna göre Görevde Yükselme/Unvan Değişikliği modülüne giriş yapılmasının ardından “Başvuruyu Kaydet” butonuna basılarak sisteme kaydedilmemesi, başvuru kaydedildikten sonra başvuru formunun çıktısının alınmaması ya da sistem üzerinden çıktısı alınan başvuru formunun ilgili aday tarafından imzalanmaması,

4) Aday için PBS.Net üzerinde yapılan ve sistemde kayıtlı çıktısı alınarak imzalatılan son başvurusu ile Personel Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerine teslim edilen müracaat formunun aynı olmaması,

5) Sınav ücretinin yatırılmaması veya ücretin yatırıldığına dair makbuzun belirtilen sürede teslim edilmemesi,

Detaylara https://www.egm.gov.tr/kurumlar/egm.gov.tr/duyuru/personel/2020Ekim/GOREVDE_YUKSELME_VE_UNVAN_DEGISIKLIGI_SINAVI.rar linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.