Öne Çıkanlar Sağlık Bakanlığı Kayseri İmsakiye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye Spina Bifida Derneği İstanbul Şubesi Spina Bifida

1356 Sürekli İşçi Engelli Alımı Göreve Başlama İşlemleri

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 1356 kadroya “Temizlik Görevlisi ” branşında 6 Eylül 2022 tarihinde noter huzurunda çekilen kura sonrası atanmaya hak kazanan adaylar asil ve yedek olarak ilan edilmiştir. İller bazında yerleşmeye hak kazanan adayların listeleri Bakanlığımızca İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmiştir. Bu kapsamda taşra teşkilatına yerleşenlerin göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

Merkez teşkilatına yerleşmeye hak kazananlar ise başvuru evraklarını Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığına iş bu ilanda belirtilen usule göre elden teslim edeceklerdir.

1- 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında sürekli işçi statüsünde yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 12-23 Eylül 2022 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birlikte yerleşmeye hak kazandıkları İl Sağlık Müdürlüklerince alınacaktır. Kura neticesinde asil olarak atanmaya hak kazananlar Ek-1 de istenilen belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüklerine şahsen başvuru yapacak olup, posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Atanmaya esas belgelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemleri; 26 Eylül 2022-10 Ekim 2022 tarihleri arasında Bakanlık Makamının 12/08/2022 tarih ve 1310 Oluru ile değiştirilen 24/12/2018 tarihli ve 534 sayılı onayın 16 ncı maddesi ile İl Sağlık Müdürlükleri uhdesinde personel hizmetlerinden sorumlu başkanın başkanlığında kurulacak komisyonlar tarafından yapılacaktır. Asil adayların atanmaya esas belgeleri İl Sağlık Müdürlüklerince Bakanlığımıza gönderilmeyecek olup Çekirdek Kaynak Yönetim Sisteminde bulunan ilgili alana girişi yapılacaktır. Mezkûr belgeler kişiler adına oluşturulacak özlük dosyalarında İl Sağlık Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

3- Adayların 17/04/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden Arşiv Araştırmasına ilişkin iş ve işlemler Bakanlığımızca deruhte edilecek olup, arşiv araştırması uygun olanların atama işlemleri Bakanlığımızca yerine getirilecektir.

4- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5- Halen askerde olmaları sebebiyle başvuramayacak olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği İl Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları halinde diğer atama şartlarını da taşımaları kaydıyla atamalarına müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.

6- Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olup bu çerçevede kişinin çalıştığı iş kolu da belirtilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli bildirimler İl Sağlık Müdürlüklerince yerine getirilecek olup, atanma şartlarını haiz olmayan hak sahiplerine gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle İl Sağlık Müdürlüklerince resmi yazışma yoluyla bilgi verilecektir.

7- Hastalığı nedeniyle atanmaya müteakip göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri ve rapor bitim tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabileceklerdir.

8- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle atanmaya müteakip göreve başlayamayacak durumda olanlar, doğum raporunu ibraz etmesi kaydıyla analık izin süresi bitimine müteakip 5 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabilecektir.

9- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına asil olarak yerleşen hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

10- Ataması yapılanların tebligat işlemleri için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresler esas kabul edilecek olup bu adreslerdeki herhangi bir değişim durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olacaktır. Ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de eklemekle yükümlüdür.

Bakanlığımız kadrolarına kura neticesinde asil olarak yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden yukarıda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak başvuru yapmayan veya başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar Bakanlık Makamının 12.08.2022 tarihli ve 1310 sayılı Makam Olurunun 13 üncü maddesi kapsamında İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenler yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.. Bu durumda olanların atamaları iptal edilecek olup yerine sırada bulunan yedek hak sahiplerinin Ek-1’de yer alan başvuru evrakları İl Sağlık Müdürlüklerince kabul edilip aynı usule göre evraklarının incelenmesi yapılacak, uygun görülenlerin atamalarının yapılabilmesi için evrakları ÇKYS’de belirtilen modüle girilecek olup atamaları Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır. 

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
(EK–1)
GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında sürekli işçi engelliler statüsünde görev yapacak personel alımı kurası sonucunda atanmaya hak kazananlardan istenecek evraklar;

1- Açıktan İşçi Pozisyonu Atama Başvuru Formunun (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı.

2- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci Maddesinin 7 nci fıkrası gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, görev yapmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir).

4- Adli Sicil/Arşiv Kaydı Belgesi. (E- Devlet Kapısından alınan Adli Sicil Belgesi kabul edilecektir.)

5- Mal Bildirimi Formu. (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

6- Öğrenim Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti. (İl Sağlık Müdürlüğünce aslı görülüp onaylanacaktır.) İlan edilen kadrolara başvurulan meslekler için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer belgeler.

7- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu belirtir belge.

8-Adaylar, engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

9-Adaylardan engellilik durumunu belirtir ve işçi olarak çalışmasına engel bir durumun olmadığına dair sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

10- İstenilecek belgeler

1. Temizlik görevlisi mesleği için; İlköğretim kurumlarının birinden (5 yıllık İlkokul mezunu 8 yıllık İlköğretim okulundan 6,7 ve 8. Sınıfı terk edenler ile yetişkinler II. Kademe eğitimi başarı belgesi olanlar da dahil) veya Ortaöğretim kurumlarının birinden veya Önlisans programlarının birinden veya Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

İş bu ilan; kura neticesinde yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Formu : https://yhgm.saglik.gov.tr/Eklenti/43994/0/basvuru-formudocx.docx

Mal Bildirimi Formu : https://yhgm.saglik.gov.tr/Eklenti/43995/0/mal-bildirimi-formudoc.doc

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.