Öne Çıkanlar yüz yüze eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ek ders ücreti İkizler Burcu

136 Sözleşmeli Personel Alınacak (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle aşağıdaki tabloda görev yeri ve kontenjanı belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

SINAV TARİHİ, YERİ ve SINAV ŞEKLİ:

a) Giriş sınavı, 07/02/2022 tarihinde Ankara'da sözlü usulle yapılacaktır.

b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) ve (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Adaylar başvurularını, 10/01/2022 (08:30) - 21/01/2022 (17:30) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (21/01/2022) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:

A- Genel Şartlar

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmaktayken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar için, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

ğ) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve

i- Lisans mezunları için KPSS-P3 türünden en az 70 puan,

ii- Önlisans mezunları için KPSS-P93 türünden en az 70 puan,

iii Ortaöğretim mezunları için KPSS-P94 türünden en az 70 puan almış olmak,

h) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,

B- Özel Şartlar

a) Avukat pozisyonu için;

Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Büro Personeli (Maliye/Muhasebe) pozisyonu için;

Maliye; Muhasebe; Bilgisayar Destekli Muhasebe; Bilgisayarlı Muhasebe; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları; Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama; Finans ve Muhasebe; İşletme-Muhasebe önlisans programlarmın birinden mezun olmak,

c) Büro Personeli (Adalet) pozisyonu için;

Adalet; Adalet Meslek Eğitimi; Adalet Meslek Yüksekokulu önlisans programlarmın birinden mezun olmak,

d) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

Güvenlik; Güvenlik Bilimleri; Güvenlik Hizmetleri; Güvenlik ve Koruma; Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması; Özel Güvenlik ve Koruma; Savunma ve Güvenlik ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,

e) Tekniker (Elektrik/Elektronik) pozisyonu için;

Elektrik; Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı; Elektrik Teknolojisi; Elektrik ve Elektronik Teknolojisi; Elektrik-Elektronik; Elektrik-Elektronik Teknikerliği; Elektrikli Cihaz Teknolojisi; Elektronik; Elektronik Teknolojisi; Endüstriyel Elektronik önlisans programlarının birinden mezunu olmak,

f) Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için;

Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar; Bilgisayar; Bilgisayar Bilimleri; Bilgisayar Donanımı; Bilgisayar Operatörlüğü; Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği; Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri; Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi; Bilgisayar Teknolojisi; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak,

g) Tekniker (İklimlendirme) pozisyonu için;

İklimlendirme Teknolojisi / İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi; İklimlendirme-Soğutma; Soğutma Tesisatçılığı / Soğutma Tesisatı; Soğutma ve Havalandırma önlisans programlarının birinden mezun olmak,

h) Tekniker (Makine) pozisyonu için;

Bilgisayar Destekli Makine; Bilgisayar Destekli Makine-Resim- Konstrüksiyon; Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı; Makine; Makine Motor; Makine Resim ve Konstrüksiyonu; Makine-Resim Konstrüksiyon / Makine, Resim ve Konstrüksiyon önlisans programlarının birinden mezun olmak,

i) Tekniker (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) pozisyonu için;

Doğal Gaz ve Isıtma / Doğalgaz ve Isıtma; Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi; Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi; Gaz ve Tesisatı Teknolojisi; Sıhhi Tesisat; Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz; Tesisat Teknolojisi; Yapı Tesisat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

j) Tekniker (Haberleşme) pozisyonu için;

Elektronik Haberleşme; Elektronik Haberleşme Teknolojisi; Haberleşme; Haberleşme Teknolojisi; Telekomünikasyon önlisans programlarının birinden mezun olmak,

k) Tekniker (İnşaat) pozisyonu için;

İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

l) Tekniker (Grafiker) pozisyonu için;

Bilgisayar Destekli Tasarım; Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon; Grafik; Grafik Tasarımı; Grafik ve Reklamcılık; Grafik-Grafik Tasarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak,

m) Destek Personeli pozisyonu için;

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, gerekmektedir.

SINAV BAŞVURUSU:

a) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 10/01/2022 (08:30) - 21/01/2022 (17:30) tarihleri arasında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak ve şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle sadece bir pozisyon ve bir görev yeri için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak , bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş sınavına yükseköğrenim düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan, ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların bilgileri Milli Eğitim Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelleştirmeleri, bilgileri güncellendikten sonra da başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

e) Adayların, sigortalılık tescil ve hizmet kaydına ilişkin e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgenin pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmaktayken kuramlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kuramlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış durumuna ilişkin belgeyi pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

g) Avukat pozisyonuna başvuracak adayların avukatlık ruhsatını pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ğ) Adaylar; istenilen bilgilerinin sınav başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.

h) Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

ı) Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Henüz Tamamlanmadı" sürecindeki başvurular "Güncelle" butonu ile güncellenebilecektir.

i) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen adaylar; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Alındı" sürecindeki başvurusunu, öncelikle "İşlem" sütununda yer alan "İptal Et" butonuna basarak "Başvurumu İptal Et" butonu ile mevcut başvurusunu iptal edecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra "Başvuru Durumu" sütununda "Başvuru İptal Edildi" ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Yeni Başvuru" butonuyla tekrar başvuru yapılabilecektir.

j) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

k) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

l) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.

SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ ve İLANI:

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, TABLO 1'de belirlenen her görev yeri ve pozisyon için ayrı ayrı belirlenecektir.

Her görev yeri ve pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere; TABLO 1'de belirlenen kontenjan sayısının 3 katına kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanır. TABLO 1'de belirlenen her bir görev yeri ve pozisyon için kontenjan sayının 3 katından fazla başvuru olması halinde sınava katılmaya hak kazanan aday, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanına göre sıralama yapılmak suretiyle belirlenecektir. En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanına göre yapılacak sıralamaya göre kontenjan sayısının en fazla 3 katı kadar aday o görev yeri ve pozisyon için yapılacak giriş sınava katılmaya hak kazanır. Aynı görev yeri ve pozisyon için yapılan sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

SINAV KONULARI:

AVUKAT

Anayasa Hukuku

İdare Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Muhakemesi Kanunu

Medeni Hukuk

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Borçlar Hukuku

İş Hukuku

Ticaret Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İdari Yargılama Hukuku

659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

BÜRO PERSONELİ - (MALİYE/MUHASEBE)

Genel Muhasebe

Genel İşletme

Muhasebe Uygulamaları

Kamu Maliyesi

İktisat

Genel Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi

BÜRO PERSONELİ - (ADALET)

idare Hukuku Genel Hükümler

İcra ve İflas Hukuku Genel Hükümler

İdari Yargı Hukuku

Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Temel İnsan Hakları Bilgisi

Kolluk Hukuku

Temel İlk Yardım Bilgisi

Ceza Hukuku

Özel Güvenlik Hukuku

Kriminoloji

Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri

Patlayıcı Madde ve Önlemleri

Güvenlik Sistem ve Cihazları

Protokol Kuralları

Yakın Savunma

Terör ve Terörizm

TEKNİKER - (ELEKTRİK/ELEKTRONİK)

Temel Kavramlar ve Ölçme

Devre Analizi

Eneıji Üretim, İletim ve Dağıtımı

Elektrik Makineleri

Güç Elektroniği, Sayısal Elektronik

Elektronik Devre Elemanları ve Devreleri

Yüksek Gerilim

Elektrik Tesisleri

Elektrik Tesisat Bilgisi

TEKNİKER - (BİLGİSAYAR)

Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetim Sistemleri

Programlama Temelleri

Bilgisayar Ağları / Donanımı

İşletim Sistemleri

Web Tasarım Temelleri

İnternet Programcılığı

Görsel Programlama

İşletim Sistemleri

TEKNİKER - (İKLİMLENDİRME)

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

Termodinamik

Boru Kaynakçılığı

Isıtma Sistemleri

Temel Elektrik

Elektrik Motorları

Havalandırma Sistemleri

Doğalgaz Tesisatı

Teknik Resim

Koruyucu Bakım ve Arıza Tespitleri

Elektromekanik Kumanda Devreleri

TEKNİKER - (MAKİNE)

Termodinamik

Mukavemet

İmalat İşlemleri

Akışkanlar Mekaniği

Makine Elemanları

Hidrolik ve Pnömatik Kontrol

Teknik Resim

Malzeme Teknolojisi

Temel Elektrik

TEKNİKER - (ISITMA VE SIHHİ TESİSAT)

Sıhhı Tesisat Bilgisi

Kazan Dairesi ve Kazan Bilgisi

Doğalgaz ve Doğalgaz Tesisat Bilgisi

Yangın Söndürme Sistem Bilgisi

Bilgisayar ve Teknik Resim

Temel Elektrik Bilgisi

Termodinamik ve Mesleki Fizik Bilgisi

TEKNİKER - (HABERLEŞME)

Elektronik Haberleşme Ölçme Bilgisi Konuları, Haberleşme Tekniği

Analog Modülasyon AM (Amplitude Modulation) FM (Frequency Modulation), PM (Phase Modulation)

Sayısal Modülasyon

Çoklama Teknikleri (TDMA, FDMA)

Kablolama ve Kablolu Bilgisayar ve Haberleşme Ağları

Kablosuz Bilgisayar ve Haberleşme Ağları

Elektronik Meslek Bilgisi ve Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

Telefon İletişim ve Anahtarlama Sistemleri, Sinyal, Sembol

Radyo TV Teknolojisi

Bilgi ve İletişim Teknolojisi (ATM, FR, ISDN, IP/MPLS, VOIP, SIP, Taşıyıcı Haberleşme Ağları Teknolojileri ve TCP/IP)

Antenler ve Radyo Dalgaları

Görüntü ve Ses İletim Sistemleri

TEKNİKER - (İNŞAAT)

Yapı Malzemeleri

Beton Teknolojisi

Karayolu İnşaatı

Yapı Teknolojisi

Şantiye Organizasyonu

Mekanik ve Statik

Proje ve Etüt Uygulaması

TEKNİKER - (GRAFİKER)

Baskı Teknikeri (Özgün Baskı Teknikleri " Şablon, Yüksek, Çukur, Serigrafi")

Renk Ayrımı

Corel Draw, AdobePhotoshop, Adobeİllustrator, Adobeİndesign, Flash Player,

Bilgisayarlı Grafik Tasarım (Kurumsal Kimlik Çalışmaları, Afiş Broşür Tasarımı, Basın İlanları, Kitap Kapağı Tasarımı)

Reklam (Reklam Analizi, Reklama Giriş, Kampanya ve Planlama)

Dijital Baskı ve Matbaa Bilgisi

Office Programları

DESTEK PERSONELİ

Türkçe

Matematik

Coğrafya

Tarih

Temel Yurttaşlık Bilgisi

Güncel Bilgi

DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavında adaylar,

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı konularında ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması zorunludur.

Her görev yeri ve pozisyon için en yüksek puandan başlamak üzere yapılan başarı sıralamasına göre ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday asıl, bu sayının yarısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde, sınava başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılır.

TEBLİGAT:

Giriş sınavına ilişkin tüm duyurular, Bakanlığımız (www.hmb.gov.tr) internet sitesinde "Duyurular" bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden süreçlerini görüntüleyebileceklerdir.

Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır. Duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından aday sorumlu olacaktır.

ATAMA:

a) Sınavda başarılı olan adayların ataması, sınavına katıldığı görev yerine ve pozisyona yapılacaktır.

b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Bunlar hiçbir hak talep edemez.

c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenlerin; (b), (c) ve (ç) bendinde sayılanların ve ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o görev yeri ve pozisyon için belirlenen başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir. Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl süreyle geçerli olup, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.

e) Bir görev yeri ve pozisyon için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, pozisyon aynı olmak kaydıyla diğer görev yerlerinin yedekleri arasından giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılabilir. Bu şekilde tercih alınarak ataması yapılan adaylar, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş sayılır.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken hizmet sözleşmeleri sona erenler hakkında, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler uygulanır.

DİĞER HUSUSLAR:

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Adres: Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308 Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55

Faks : 0 (312) 425 04 43

İLAN

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.