Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı Oltu Seçim Sonuçları Aziziye Seçim Sonuçları Arsuz Seçim Sonuçları öğretmen

25 İşaret Dili Tercümanı Alınacak (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarım ek 2 maddesine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda işaret dili tercümanı pozisyonu için mesleki uygulama sınavı ile sözleşmeli personel alınacaktır.

İŞARET DİLİ TERCÜMANI BOŞ POZİSYONLAR

SIRA NO - İL - İŞARET DİLİ TERCÜMANI SAYISI

1- Adıyaman : 1

2- Ağrı : 1

3- Bitlis : 1

4- Bolu : 1

5- Düzce : 1

6- Edirne : 1

7- Elazığ : 1

8- Giresun : 1

9- İstanbul : 1

10- Kahramanmaraş : 1

11- Kastamonu : 1

12- Malatya : 1

13- Mardin : 1

14- Muş : 1

15- Ordu : 1

16- Osmaniye : 1

17- Rize : 1

18- Samsun : 1

19- Şanlıurfa : 1

20- Şırnak : 1

21- Tekirdağ : 1

22- Tokat : 1

23- Van : 1

24- Yozgat : 1

25- Zonguldak : 1

TOPLAM : 25

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) Genel Şartlar

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle en az ortaöğretim mezunu olmak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurunıundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) Son müracaat tarihi itibariyle Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında alınmış işaret dili tercümanlığı yapacak seviyede işaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifika sahibi olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarakyer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

B) Özel Şartlar

1) İşaret Dili Tercümanı (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Türk İşaret Dili Yeterlilik sınavından (TİDYES) en az 60 ve üzeri puan almış olmak,

BAŞVURU SEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Başvuru Şekli ve Süresi

a) Adaylar başvurularını 03/10/2022-21./10/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuru ve tercihlerin alınması, başvuru şekli, başvuruların değerlendirilmesi, istenen belgeler, sonuçların duyurulması, sınavın şekli, konusu, tarihi, yeri ve sonuçların ilanı ile diğer hususlar Bakanlığımız internet adresinde www.aile.gov.tr ve/veya https://aile.gov.tr/Dgm ve Kariyer Kapısı İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinde yayınlanacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuruda adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Sistem kimlik belgesindeki fotoğrafı otomatik getirecektir. getirecektir. Fotoğrafı bulunmayanlar ise başvuru sırasında sisteme yükleyecektir. Sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir. )

b) İşaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifikası Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden sisteme yüklenecektir.

c) TİDYES sonuç belgesi Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden sisteme yüklenecektir.

ç) Adres bildirimi, sağlık durumları, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin beyanları.

d) İşaret dili tercümanı olarak görev yapmasına ilişkin engeli bulunmamak.

Başvuruların Değerlendirilmesi

a) Başvuru yapan adayların, TİDYES puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday uygulama sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

b) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı TİDYES puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV VE SINAV KONULARI

Sınav

a) Sınav, mesleki uygulama sınavı olarak Ankara’da yapılacaktır.

b) Sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Sınav aşamasında sınav komisyonu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

ç) Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

d) Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılan başvuru formu (Sözlü sınava katılacak adayların Başvuru formunun çıktısını ıslak imzalı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)

e) Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Sınav Konuları

a) İşaret dili tercümanlığı bilgi düzeyi, (Yazılı, Görsel Çeviri uygulaması) (50 Puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan) Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

f) Sınav komisyonu üyelerinin her bir adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sınavda başarılı sayılmak için, sözlü sınav puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

g) Sınav puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

ğ) Sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, TİDYES puanı yüksek olan aday, eşitlik halinde doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.

TERCİH, YERLEŞTİRME VE ATAMA:

Tercih ve Yerleştirme

a) Adaylar başvuru esnasında tercihlerini yapacak olup, sınav sonucunda asil sırada yer alan adayların, sistem tarafından yerleştirmeleri yapılacaktır.

Atama

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerini duyurulan süre içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bizzat, kargo ya da posta yolu ile ileteceklerdir. 

b) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

c) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

a) Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pdbs web adresleri ile Kariyer Kapısı İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

b) Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve eposta adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmeleri önem arz etmektedir.

İlan olunur.

BİLGİ İÇİN:

www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pdbs

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 10/A kat 4 Çankaya / ANKARA

Tel : (312) 705 52 12, (312) 705 52 15, (312) 705 52 86, (312) 705 52 39

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.