Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim uzaktan eğitim öğretmen emeklilikte yaşa takılanlar

Sağlık Bakanlığı Tarafından 5 Sözleşmeli Personel Alınacak

Adaylar, başvurularını dijital ortamda 11 Ekim 2021- 15 Ekim 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapabilecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, kameraman pozisyonu için mesleki uygulamalı sınav, diğer pozisyonlar için ise sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.

Buna göre 1 Kameraman, 1 Diğer Teknik Hizmet Personeli - Grafiker, 1 Programcı, 2 Büro Personeli olmak üzere toplam 5 sözleşmeli personel alınacak.

2- BAŞVURU TARİHİ

Başvurular, 11.10.2021 Pazartesi günü başlayıp 15.10.2021 Cuma günü sona erecektir.

3- SINAV TARİHİ VE YERİ

1) Sınav Tarihi: Başvuru sonuçları ile sınav tarihi ve saati daha sonra https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

2) Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA

Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav tarihi ve saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) ve HES kodu bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

4- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:

1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş olanlar).

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

5) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

6) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

B) Özel Şartlar:

Kameraman pozisyonuna başvurabilmek için;

1) Radyo, Sinema ve Televizyon; Radyo, Televizyon ve Sinema; Radyo-Televizyon, Sinema; Radyo, TV ve Sinema; Radyo ve Televizyon, Radyo-TV, Sinema, Sinema ve Televizyon, Sinema-TV, Sinema-TV Fotoğraf veya Sinema-TV-Fotoğraf, Sinema ve Dijital Medya lisans programlarının birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak (Radyo-Televizyon, Sinema; Radyo, TV ve Sinema; Radyo-TV-Sinema; Radyo-TVSinema ve Görsel Sanatlar; Radyo-TV; Sinema-TV Fotoğraf bölümlerinden mezunsanız ve başvurunuzu tamamlayamazsanız e-Devlet mezuniyet bilgileriniz bölümünde mezuniyet bilgilerinizi beyan ederek başvurunuza devam ediniz.)

2) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile kamu ya da özel sektördeki ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda kameraman olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek

• Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler; çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır.

 Buna göre:

1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

2) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge.

Mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerde başvurulan mesleğe uygun olarak çalışılan alan bilgisi, hizmetler/projeler ile bu hizmetlerin/projelerin kapsamı ve çalışma süreleri gibi bilgilerin detaylı olarak yer alması gerekmektedir. Söz konusu belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı yöneticiler, hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları biriminde görevli en az bir kişi tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılmalıdır.

Diğer Teknik Hizmet Personeli – Grafiker pozisyonuna başvurabilmek için;

1) Grafik, Grafik Sanatlar, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Resimleme ve Baskı lisans programlarının birinden mezun olmak.

2) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Programcı pozisyonuna başvurabilmek için;

1) Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak (Bilgisayar Programcılığı (İnternet) veya Bilgisayar Programlama bölümlerinden mezunsanız ve başvurunuzu tamamlayamazsanız e-Devlet mezuniyet bilgileriniz bölümünde mezuniyet bilgilerinizi beyan ederek başvurunuza devam ediniz.)

2) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İngilizceden son beş yıl içinde en az (D) düzeyinde puan almış olduğunu gösterir belge ya da bu sınava eşdeğer belgenin aslı veya tasdikli örneği veya öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun öğrenim dilinin İngilizce olduğuna dair belge

Büro Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

1) Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak (Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretim veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinden mezunsanız ve başvurunuzu tamamlayamazsanız e-Devlet mezuniyet bilgileriniz bölümünde mezuniyet bilgilerinizi beyan ederek başvurunuza devam ediniz.)

2) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

5- BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, dijital ortamda 11.10.2021- 15.10.2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden alınacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu reddedilecektir.

6- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Diploma/mezuniyet belgesi (E-Devlet kapısından alınan belge de kabul edilecektir.)

2) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet kapısından alınan belge kabul edilecektir.)

3) Adli sicil ve arşiv kaydı bulunanlar mahkeme kararlarını sunacaktır.

4) Kameraman pozisyonu için adayların mesleki tecrübesini gösterir SGK dökümü veya hizmet belgesi (E-Devlet kapısından alınan belge kabul edilecektir.)

5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair adayın yazılı beyanı (Aday, bu hususa ilişkin beyanını belirtecektir.)

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığına dair adayın yazılı beyanı (Aday, bu hususa ilişkin beyanını belirtecektir.)

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmediğine dair adayın yazılı beyanı (Aday, bu hususa ilişkin beyanını belirtecektir.)

8) Programcı pozisyonu için YDS sonuç belgesi (ya da eşdeğer belgenin aslı veya tasdikli örneği).

9) KPSS sonuç belgesi

10) Fotoğraflı özgeçmiş

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ

Kameraman pozisyonu için;

1) Sınava başvuran adayların belgeleri incelenecek olup ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar sınava çağrılacaktır.

Diğer Teknik Hizmet Personeli – Grafiker, Programcı ve Büro Personeli pozisyonları için;

1) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

2) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar başvuru değerlendirilmesine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

8- SINAV ŞEKLİ

Kameraman pozisyonu için; mesleki uygulamalı sınav, Diğer Teknik Hizmet Personeli – Grafiker, Programcı ve Büro Personeli pozisyonları için; sözlü sınav şeklinde olacaktır.

9- SINAV KONULARI

Kameraman pozisyonu için;

Adaylar, Sınav Komisyonunca; mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak mesleki alan bilgisi, konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri yönünden değerlendirilecektir.

Adaylar ayrıca; video çekimi, montaj, ses kaydı yapma, görsel materyal hazırlama, ses editleme ve animasyon yapma, uzaktan eğitim için materyal tasarlama amacı ile Adobe Animate veya After Effects programlarını ya da bunlara denk veya benzer programları kullanma, uzaktan eğitim için videolu materyal tasarlama amacı ile Adobe Premiere programını ya da bunlara denk veya benzer programları kullanma, uzaktan eğitim için materyal tasarlama amacı ile Adobe Captivate veya Articulate programlarını ya da bunlara denk veya benzer programları kullanma, ses uygulamaları konusunda Wavelab, Sony Sound Forge ve benzer programları kullanma konularından da değerlendirilecektir.

Diğer Teknik Hizmet Personeli – Grafiker pozisyonu için;

Adaylar, Sınav Komisyonunca; mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak mesleki alan bilgisi, konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri yönünden değerlendirilecektir.

Programcı pozisyonu için;

Adaylar, Sınav Komisyonunca; mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak mesleki alan bilgisi, konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri yönünden değerlendirilecektir.

Büro Personeli pozisyonu için;

Adaylar, Sınav Komisyonunca; mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak mesleki alan bilgisi, konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilecektir.

10- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Sınav Komisyonu üyelerinin her bir adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak sınav puanı belirlenecektir. Sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

2) Sınava girenlerin nihaî başarı sıralaması; Kameraman pozisyonu için adayın mesleki uygulamalı sınavda, Diğer Teknik Hizmet Personeli – Grafiker, Programcı ve Büro Personeli pozisyonları için adayların sözlü sınavda adayın sınavda aldığı puana göre yapılır. Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

3) Sınavdan 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı sağlamaz.

11- SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sınav sonuçları, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

12- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz dilekçelerini “Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA” adresine gönderebilirler. İtirazlar 5 (beş) iş günü içinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

13- ATAMA İŞLEMLERİ

1) Sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, atamaya esas istenilen belgelerle birlikte duyurulan süre içinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

2) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

3) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

4) Ataması yapılanlardan, belirlenen süre içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine ya da göreve başladıktan sonra kendi isteği ile sözleşmesini feshederek görevden ayrılanın yerine sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

5) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

14- DİĞER HUSUSLAR

1) Sözleşmeli personel alımı ve sınav ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kariyer Kapısı üzerinden ve https://yhgm.saglik.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. Bu kapsamda yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

2) İlan metninde belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

3) Personele ödenecek ücret

- Kameraman; mesleki tecrübesi 0-1 yıl arasında olanlar için 01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 3.781,43 TL,

- Diğer Teknik Hizmet Personeli – Grafiker; mesleki tecrübesi 5 yıldan az olanlar için 01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 5.487,72 TL,

- Programcı; İngilizce düzeyi D olup mesleki tecrübesi 0-1 yıl arasında olanlar için 01.07.2021- 31.12.2021 tarihleri arasında 4.584,55 TL,

- Büro Personeli; mesleki tecrübesi 5 yıldan az olanlar için 01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 4.039,78 TL, brüt ücreti olup bu tutara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücret belirlenmektedir.

BİLGİ İÇİN

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA

Tel: 0 (312) 585 17 78

İlan metni için https://yhgm.saglik.gov.tr/Eklenti/41667/0/sozlesmeli-personel-alim-ilanipdf.pdf Linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.