Öne Çıkanlar öğretmen yüz yüze eğitim EBA TV denklik işlemi Koronavirüs

SGK, Unvan Değişikliği Sınavı Ne Zaman?

Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak, aranan şartlardandır. Başvuru için aranan özel şartlar da belli oldu.

Avukat kadrosuna atanabilmek için; Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak; Mühendis kadrolarına atanabilmek için; Fakültelerin ilgili veya dengi bölümlerinden mezun olmak; Tekniker kadrolarına atanabilmek için; en az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak; Programcı kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya en az iki yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcılık sertifikasına sahip olmak ve en az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek; Grafiker kadrosuna atanabilmek için; Fakülte veya yüksekokulların grafik-tasarım ile ilgili bölümlerinin birinden mezun olmak; Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

Başvuru yapacak adayların Personel Intra Uygulama sayfasından "Sınav Başvuruları" başlığına tıklayarak girecek oldukları unvanı seçmeleri; gerekli bilgileri doldurmaları ve "Başvur" butonuna tıklayarak elektronik başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Birimlerdeki personel sorumluları, başvuruları kontrol edip onaylayacak ya da reddedecek olup reddedilen başvuru güncellenemediğinden yetkili tarafından silindikten sonra tekrar başvuru yapılabilecek.

Unvan değişikliği sınavına başvuran adayların diploma aslını ya da birimce onaylı suretini tarayarak sisteme yüklemesi gerekiyor.

Avukatlık sınavına girecek adaylar diplomanın yanında avukatlık ruhsatnamesinin aslını ya da onaylı suretini de tarayıp sisteme yüklemelidir.

Başvuruların onaylanıp onaylanmadığı Personel Intra Uygulama sayfasından takip edilebilecek.

Kadrosu Sosyal Güvenlik Kurumunda olup başka kurumlarda görevlendirme ile çalışanlar, kurumsal şifreleriyle Sosyal Güvenlik Kurumunun herhangi bir birimindeki bilgisayardan başvurularını yapabilecekler.

Engelli personel başvurusunu yaptıktan sonra engel durumunu gösteren belgeleri birimine teslim etmelidir. Duyuruda yer alan engelli adaylar için Engel Beyan Tablosunun doldurulması zorunlu olup engel durumunu gösteren belgeler; adaya ait sağlık kurulu raporu, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birisidir.

Aday memurlar ve sözleşmeli statüde bulunanlar sınava başvuramayacak olup aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar sınava katılabilecek.

Adaylar, başvurunun onaylanmasının ardından başvuru formunun çıktısını alarak imzalar ve birim yetkililerine de imzalatır. Bu formlar adayın görev yaptığı birimlerde dosyalanır.

Başvurular tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığınca yapılacak incelemenin ardından istenen şartları taşıyan ve sınava katılabilecek personele ait liste Kurumun intranet/internet sitesinde yayımlanacaktır.

Başvuru itirazları, sınava katılmaya hak kazananların listesinin yayımlandığı tarih itibariyle beş iş günü içinde şartları taşıdığına ilişkin belge ile birlikte gerekçe belirtilerek itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin sona erdiği günü takip eden on iş günü içinde sonuçlandırılır. Değişiklik olması halinde yeni liste aynı usulle ilan edilir. İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Adaylar, başvurunun onaylanmasının ardından başvuru formunun çıktısını alarak imzalar ve birim yetkililerine de imzalatır. Bu formlar adayın görev yaptığı birimlerde dosyalanır.

Programcılık kadrosu için sınava girecek adaylar, sertifikada belirtilen ve başvuru ekranından seçmiş olduğu dilden sorumlu olacaklardır.

Merkez ve Taşra Birimlerince Yapılacak İşlemler

Başvuruları elektronik ortamda onaylamak ve başvuru formunu imzalayarak dosyalamak. Başvuru listesini Ek-3' de gösterilen forma işleyerek pdsinav@sgk. gov.tr adresine e-posta ile ayrıca üst yazı ekinde başvuru süresinin tamamlanmasını takip eden 3 iş günü içinde Personel Daire Başkanlığına göndermek.

Her birimde elektronik başvurulardan sorumlu ve EGITIM_TALEP_TASRA yetkisine sahip bir personel olması zorunludur. Bu yetkiye sahip personeli olmayan birimler Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek bu yetkiyi almalıdırlar. Aksi halde sorumluluk birim yöneticilerinde olacaktır.

Başvuru evraklarını (diploma, sertifika, transkript, ders açılım belgesi) kontrol etmek, gerektiğinde aslı gibidir yapmak.

Engelli adaylara ait istenen belgeleri/raporları (adayın sınav salonunda durumuna uygun bir şekilde bulunmasını sağlamaya yönelik belge ve raporlar), Personel Daire Başkanlığına göndermek.

Personel Daire Başkanlığınca Yapılacak İşlemler

Sınava dair her türlü gelişme ile ilgili Kurum çalışanlarını bilgilendirmek.

Elektronik başvuruları kontrol ederek onaylamak veya reddetmek.

Sınav başvurularıyla ilgili itirazları değerlendirmek, gerektiğinde Sınav Kuruluna iletmek.

Birimlerce yapılacak işlemler esnasında anlaşılamayan hususlarla ilgili olarak telefon, e-posta, faks ve kurumsal yazışma yoluyla teknik ve mevzuat desteği vermek.

13 Mart 2021 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da yapılacak yazılı sınavda, 50 soru (15 mevzuat + 35 alan sorusu) sorulacak olup 75 dakika sure verilecek.

Yazılı sınav konu başlıkları ve soru dağılımları belirtilmiş olup ayrıca ders notu verilmeyecektir.

Adaylar sınav günü sınava giriş belgesi, kurumsal kimlik kartı, nüfus cüzdanını mutlaka yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava giriş belgesi, Kurum kimliği ve nüfus cüzdanı yanında olmayanlar sınav salonlarına alınmayacaktır.

Mevzuat soruları, 01 Ocak 2021 tarihine kadar olan değişiklikleri kapsayacaktır. Bu tarihten sonraki değişiklikler kapsam dışında olacaktır.

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınava; yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olan adaylardan ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

Sözlü sınavın tarihi, yeri ve saati pandemi sürecine bağlı olarak ayrıca Kurumun internet/intranet sitelerinden ilan edilecektir.

Sözlü sınava giren personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

50 puanlık sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi; 10 puanlık bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; 10 puanlık liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu; 10 puanlık özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; 10 puanlık genel kültürü ve genel yeteneği; 10 puanlık bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavlarının sonuçları Kurumun intranet ve internet sitelerinde ilan edilir ve aynı tarih itibariyle adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

İlgililer, ilan tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde sınav soruları ve sonuçlarına E-İtiraz (https://personeLsgk.mtra/personelmtra/AnaSayfa.do) aracılığı ile itiraz edebilir. Sınav Kurulunca itirazlar; itiraz süresinin sona erdiği tarihi takip eden en geç onbeş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu sürenin bitimiyle sınav sonuçları kesinleşmiş olur. İtiraz neticesinde sınav sonuçlarında değişiklik yapılması gerekirse yeni sınav sonuçları aynı şekilde yayınlanır ve tebliğ edilmiş sayılır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Soruların hatalı olduğu sonucuna varılması veya yargı mercilerince iptal edilmesi durumunda bu sorular puanlamaya dahil edilmeyecek ve bu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

Unvan değişikliği sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılması başarı sıralamasına göre olur. Başarı sıralamasının belirlenmesinde başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.

Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, başarı sıralamasında öncelik verilir.

Bu duyuruda belirtilmeyen hususlarda Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

Memur statüsü dışında (SSK, Bağ-Kur, özel banka vb.) hizmeti bulunan ve hizmet birleştirmesi yapmayan personel en son müracaat tarihinin son gününe kadar hizmet birleştirme işlemlerini tamamlamak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak hizmet birleştirmeleri sıralama yapılırken kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılır. Eksik veya usulüne uygun olarak yapılmayan başvuruların sonuçlarından adaylar sorumludur.

ALAN SORULARININ KONU BAŞLIKLARI VE SORU DAĞILIMLARI

AVUKAT

1. Anayasa Hukuku (3 Soru)

2. Borçlar Hukuku (5 Soru)

3. Ceza Hukuku (2 Soru)

4. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (8 Soru)

5. İcra İflas Hukuku (6 Soru)

6. İdari Yargı Hukuku (5 Soru)

7. Sosyal Güvenlik Hukuku (6 Soru)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

1. Veri Yapılan ve Sorgulama Teknikleri (3 Soru)

2. Ağ Tabanlı Programlama (3 Soru)

3. Programlama Dilleri (Java, .Net C#) (5 Soru)

4. Nesne Tabanlı Programlama (3 Soru)

5. Bilgisayar Mimarisi (2 Soru)

6. İşletim Sistemleri (2 Soru)

7. Veri tabanı Yönetim Sistemleri (4 Soru)

8. Bilgisayar Ağları ve Yönetimi (3 Soru)

9. Bilgi Teknolojileri Yönetimi (Karar Destek Sistemleri) (2 Soru)

10. Algoritmalar (Temel kavramlar, İş Akış Çizelgeleri) (3 Soru)

11. Proje Yaşam Döngüsü (2 Soru)

12. Yazılım Geliştirme Süreçleri (3 Soru)

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK TEKNİKERİ VE ELEKTRİK TEKNİSYENİ

1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (2 Soru)

2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (1 Soru)

3. Yapım İşleri Genel Şartnamesi (4 Soru)

4. Muayene ve Kabul Yönetmeliği (2 Soru)

5. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Soru)

6. İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları (1 Soru)

7. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (1 Soru)

8. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (2 Soru)

9. Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği (3 Soru)

10. Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği (1 Soru)

11. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (1 Soru)

12. Asansör ve Asansör Yönetmeliği (2 Soru)

13. Elektrik Malzeme Bilgisi (3 Soru)

14. Kuvvetli Akım (7 Soru)

15. Zayıf Akım (3 Soru)

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

1. Kalite yönetimi (4 Soru)

2. Yönetim ve Organizasyon (3 Soru)

3. Örgütsel Davranış (3 Soru)

4. Üretim ve Yönetim Sistemleri (2 Soru)

5. İş Yeri Düzenleme (2 Soru)

6. Yöneylem Araştırması (2 Soru)

7. Yönetim Bilişim Sistemleri (2 Soru)

8. Proje Yönetimi (3 Soru)

9. Mühendislik Ekonomisi (2 Soru)

10. İş Etüdü (2 Soru)

11. İnsan Kaynakları Yönetimi (2 Soru)

12. Üretim Planlama ve Kontrol (2 Soru)

13. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (2 Soru)

14. Maliyet Muhasebesi (2 Soru)

15. İstatistik (1 Soru)

16. Algoritmalar ve Programlama (1 Soru)

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE TEKNİKERLİĞİ VE MAKİNE TEKNİSYENLİĞİ

1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (2 Soru)

2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (1 Soru)

3. Yapım İşleri Genel Şartnamesi (4 Soru)

4. Muayene ve Kabul Yönetmeliği (2 Soru)

5. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Soru)

6. İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları (1 Soru)

7. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (1 Soru)

8. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (4 Soru)

9. Isı Mühendisliği (3 Soru)

10. Ölçme Bilgisi (2 Soru)

11. İklimlendirme ve Soğutma Tekniği (3 Soru)

12. Havalandırma Tesisatı (3 Soru)

13. Doğalgaz Tesisatı (4 Soru)

14. Sıhhi Tesisat (3 Soru)

BİLGİSAYAR TEKNİKERİ

1. Bilgisayarın Genel Yapısı Ve Donanımları (4 Soru)

2. Temel Network Donanımları Ve Mimarisi (4 Soru)

3. İşletim Sistemlerinin Genel Yapısı Ve Microsoft İşletim Sistemi Kurulum Ve Kullanımı (2 Soru)

4. Microsoft Office Yazılımları Kullanımı (2 Soru)

5. Programlama Mantığı Ve Algoritma (2 Soru)

6. Ağ Güvenliği (6 Soru)

7. Uç/Son Nokta/Kullanıcı Güvenliği (3 Soru)

8. Veri Güvenliği (3 Soru)

9. Uygulama Güvenliği (4 Soru)

10. Kimlik Ve Erişim Yönetimi (2 Soru)

11. Güvenlik Yönetimi (2 Soru)

12. Sanallaştırma Ve Bulut (1 Soru)

İNŞAAT TEKNİKERİ VE İNŞAAT TEKNİSYENİ

1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (2 Soru)

2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (1 Soru)

3 Yapım İşleri Genel Şartnamesi (4 Soru)

4. Muayene ve Kabul Yönetmeliği (2 Soru)

5. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Soru)

6. İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları (1 Soru)

7. 3194 sayılı İmar Kanunu (1 Soru)

8. Deprem Yönetmeliği (2 Soru)

9. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (1 Soru)

10. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (3 Soru)

11. Sığınak Yönetmeliği (2 Soru)

12. Yapı Malzemeleri (5 Soru)

13. Yapı Statiği (2 Soru)

14. Betonarme Bilgisi (5 Soru)

15. Betonarme Yapılarda Su Yalıtımı (2 Soru)

BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ

1. Dış Donanım Birimleri (4 Soru)

2. İç Donanım Birimleri (4 Soru)

3. Ağ Temelleri (4 Soru)

4. İşletim Sistemi Kullanımı (4 Soru)

5. Paket Programlar (4 Soru)

6. Kelime İşlemci (4 Soru)

7. Sunu Hazırlama (4 Soru)

8. Algoritma ve Akış Diyagramları (4 Soru)

9. İnternet ve E-Posta (3 Soru)

SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ

1. Genel Tesisat (35 Soru)

GRAFİKER

1. Grafik Tasarımda Temel Terimler (5 Soru)

2. Renk (3 Soru)

3. Animasyon (Nesne Canlandırma, Karakter Canlandırma) (3 Soru)

4. Bilgisayar (3 Soru)

5. İllüstrasyon (3 Soru)

6. Matbaa (2 Soru)

7. Fotoğrafçılık (2 Soru)

8. Bilgisayarlı Fotoğraf İşleme (5 Soru)

9. Bilgisayarlı Grafik Tasarım (8 Soru)

10. Özgün Baskı Teknikleri (1 Soru)

PROGRAMCILIK ORTAK KONULAR

1. Programlama Temel Kavramları (5 soru)

2. İş Akış Çizelgeleri (4 soru)

3. Algoritma (3 soru)

4. SQL Cümleleri (8 soru)

1. JAVA

1. Java dili temel kavramları (1 soru)

2. Değişkenler, Veri Tipleri. Değer Atama (1 soru)

3. Java dili kod blokları (2 soru)

4. Koşul ve Döngü kavramları ve komutları (1 soru)

5. Class, metot (1 soru)

6. Operatörler (2 soru)

7. Sınıflar nesneler, metotlar (1 soru)

8. Dizileri (1 soru)

9. Kalıtım (1 soru)

10. Soyut Sınıflar (1 soru)

11. Arayüzler (1 soru)

12. Sıra dışı Durum Yönelimi (1 soru)

13. Java API'si ve Ana Sınıfları (1 soru)

2. C#.NET

1. C#.Net ve Geliştirme Ortamı (1 Soru)

2. Sabitler ve Değişkenler (1 Soru)

3. Operatörler (1 Soru)

4. Diziler (1 Soru)

5. Dialog Pencereleri (1 Soru)

6. Şartlı Dallanmalar (2 Soru)

7. Döngüler (1 Soru)

8. String İşlemler (1 Soru)

9. Hataları Bulma ve Kontrol Etmek (1 Soru)

10. Metodlar (1 Soru)

11. Class (Sınıf) Yapısı (2 Soru)

12. Dosya İşlemleri (2 Soru)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.