Öne Çıkanlar Zümre ile Eğitim Bölgeleri Yönergeleri Değiştirildi AUZEF Akademik Takvim yüz yüze eğitim Fatma AFYONCU öğretmen

86 Kararname Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 86)'ne göre; Türkiye Bilimler Akademisinin teşkilat yapısında değişiklik yapılmış ve başkanın görev süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarılmıştır.

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 86

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kurul uçların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 566 ncı maddesinin birinci fıkrasına "Türkiye'deki bilim insanları ve araştırıcıların toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve korunmasına çalışmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye'nin bilim diplomasisine katkı sunmak;" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 567 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "sağlamak" ibaresinden sonra gelmek üzere genç bilim insanlannı teşvik etmek" ibaresi eklenmiş, (d) bendinde yer alan "ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak" ibaresi "için ülkenin bilim stratejisine yönelik raporlamalar ve bilimsel yayın faaliyetleri gerçekleştirmek, bunları ilgili kurum ve kişilerle paylaşmak" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"e) Bilim diplomasisi alanında faaliyetler yürütmek ve bu alanın gelişmesine katkı sunmak.

f) Bilim tarihi mirasımızın günümüze aktarımı için faaliyetlerde bulunmak."

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 568 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Her bir üye, Akademi bünyesinde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri olarak belirlenmiş üç bilim alanından biriyle Akademi Konseyi tarafından irtibatlandırılır."

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 569 uncu maddesinin ikinci fıkrasına "yetenekli" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve başarılı" ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Şeref üyesi asli üyelerde aranan şartları taşıyan yabancı bilim insanları ile özgün ve çığır açıcı bilimsel çalışmalara sahip T.C. uyruklu bilim insanları arasından seçilir."

"MADDE 570- (1) Akademiye asli ve asosye üye seçimi; asli üyeler veya Yükseköğretim Kurulu ya da TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından Akademi Başkanlığına gerekçeli teklif yazısıyla önerilen adayların Akademi Konseyince kabulü ve Genel Kurulun ilgili bilim alanıyla irtibatlı üyelerinin onaylaması suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Şeref üyesi seçimi; en az on asli veya şeref üyesi veya Yükseköğretim Kurulu ya da TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından Akademi Başkanlığına gerekçeli teklif yazısıyla önerilen adaylar arasından Akademi Konseyince gerçekleştirilir.

(3) TÜB A Uluslararası Akademi Ödülü sahipleri Akademi Konseyi kararıyla şeref üyesi seçilebilirler.

(4) Asli üyeler tarafından önerilecek asli vc asosye üye adayları için bir asli üye tarafından Akademi Başkanlığına yazılı olarak başvurulması ve aday gösterilen kişinin, aday gösteren üye dışında iki asli ya da şeref üyesi tarafından da yazılı olarak desteklenmesi gerekir.

(5) Asosye üyeler beş yıl için seçilirler. Asosye üyelik süresi toplam en çok on yıldır.

(6) Üye adayı önerilerinin değerlendirilmesi ile üye adaylarının seçim süreçlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 6- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 571 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Akademi Başkanlığı."

MADDE 7- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 572 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 572- (1) Akademi Genel Kurulu, asli ve asosye üyeler ile şeref üyelerinden oluşur. Genel Kurul, yılda en az bir kez toplanır. Toplantıların yeri, yöntemi, zamanı ve gündemi Akademi Konseyi tarafından tespit ve ilan edilir. Yabancı uyruklu şeref üyeleri toplantı ve karar nisabında hesaba katılmazlar ve oy kullanamazlar.

(2) Genel Kurul, oy hakkı olan üye tamsayısının üçte biri ile toplanır ve toplantıya kaplanların salt çoğunluğuyla karar alır, ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde oy hakkı olan üye tamsayısının dörtte birinden az olamaz.

(3) Üye seçimlerinde, ilgili bilim alanından oy hakkı olan üye tamsayısının üçte birinin katılımı ile toplanılır ve toplantıya katılanlann salt çoğunluğuyla karar alınır, ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde oy hakkı olan üye tamsayısının dörtte birinden az olamaz."

MADDE 8- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 573 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 573- (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Akademi Konseyince hazırlanacak strateji ve politikalara ilişkin önerileri görüşerek onaylamak.

b) Akademi faaliyetleri ile Akademi Konseyinin çalışmalarını değerlendirmek ve TÜBA tarafından yürütülmesi istenilen faaliyetleri Akademi Konseyine önermek.

c) Bilim alanlarından belirlenen kontenjan dahilinde süresi dolan Akademi Konseyi üyeleri yerine yeni üyeler seçmek.

ç) Asli ve asosye üye seçimine ilişkin önerilen tekliflerden Akademi Konseyi tarafından kabul edilen adayların üyelik seçimlerini, ilgili bilim alanlarına mensup üyelerin oylarıyla karara bağlamak."

"MADDE 574- (1) Akademi Konseyi, asli üyeler arasından ve her bilim alanından dörder üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilen oniki üye ile Akademi Başkanından oluşur. Akademi Konseyine seçilen üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süreleri dolan üyeler en fazla bir dönem daha yeniden seçilebilir. Seçimler, Akademi Konseyi üyeliğinin sona ereceği tarihten önceki otuz gün içerisinde sonuçlandırılır."

MADDE 10- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 575 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendinde yer alan "Akademinin Başkan" ve "işlemlerini" ibareleri "Akademi Başkanlığı" ve "işlemleri" şeklinde değiştirilmiş, (ı) bendinde yer alan "Akademinin organizasyon yapısı ile" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler ile birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut ikinci fıkrasında yer alan "Konsey" ibaresi "Akademi Konseyi" şeklinde değiştirilmiştir.

"ç) Enstitü, araştırma merkezi ve benzeri birimlerin kurulmasına veya kaldırılmasına ilişkin Akademi Başkanlığı önerilerini karara bağlamak."

"i) TÜBA Genç Akademi Topluluğu üyelerini seçmek, üyelerin seçim kriterlerini belirlemek, topluluk yönetimini oluşturmak ve topluluğun faaliyetlerine akademik, idari ve mali destek olmak.

j) Akademinin görevleri kapsamında ülkenin stratejik ve tematik önceliklerine yönelik Akademi üyelerinden gelen bilimsel proje önerilerine destek verilmesine karar vermek.

(2) Akademi Konseyi, Genel Kurula yeni üye önerisinde bulunurken toplam üye sayısı ile üyelerin farklı bilim alanlarındaki dağılım dengesini gözönünde bulundurur."

MADDE 11- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 576 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Akademi Başkanlığı

MADDE 576- (1) Akademi Başkanlığı, Akademi Başkanı ile Akademinin idari ve sekretarya faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Sekreter ve hizmet birimlerinden oluşur. Akademi Başkanı, asli üyeler arasından atanır. Aynı kişi iki dönemden fazla Akademi Başkanlığına atanamaz. Akademi Başkanı, Akademinin amaçlan doğrultusunda faaliyet göstermesinden sorumludur.

(2) Akademi Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Mevzuata ve Akademi Konseyinin belirlediği usul ve esaslara göre Akademiyi yönetmek vc temsil etmek.

b) Akademi personelini atamak, görevlendirmek ve Akademi adına geçici görevlendirmeleri yapmak.

c) Genel Kurula ve Akademi Konseyine başkanlık etmek.

ç) Akademinin stratejik plan, yıllık çalışma raporu, performans programı ve bütçesinin hazırlanmasını sağlamak.

d) Akademiye yapılan bağış, vasiyet ve yardımları kabul etmek.

e) Akademi Konseyinin görevleri arasında sayılmayan görevler ile Akademi Konseyince kendisine yetki verilen görevleri yapmak.

f) Akademi Konseyi üyeliği vc Akademi üyeliği seçimi süreçlerini yürütmek.

g) Bu bölüm vc ilgili diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen görevleri yapmak.

(3) Akademi Başkam, asli üyeler arasından üç başkan yardımcısı görevlendirebilir. Akademi Başkanının belirleyeceği başkan yardımcısı, yokluğunda Akademi Başkanına vekalet eder. Başkan yardımcıları Akademi Başkanı tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlüdür. Başkan yardımcıları Akademi Başkanının daveti ile oy hakkı olmadan Akademi Konseyi toplantılarına katılabilir. Akademi Başkanının görevi sona erdiğinde başkan yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Genel Sekreter, hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlamakla ve bütün birimlerin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olup Akademi Başkanına karşı sorumludur.

(5) Hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:

a) Akademik Faaliyetler ve Yayın Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:

1) TUBA'nın akademik faaliyetlerinin kurumsal iş akış şemasını hazırlamak, bu faaliyetlerin organizasyonunu yürütmek ve Akademi Başkanlığına raporlamak.

2) TÜBA tarafından yayımlanacak bilimsel ve kültürel süreli/süresiz yayınların hazırlık süreçlerine katkıda bulunmak ve dağıtımım sağlamak.

3) Akademi Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı:

1) Akademinin bilim diplomasisi çerçevesinde uluslararası ikili ve çok taraflı işbirliği süreçlerini, üyelikleri ve anlaşmaları yürütmek.

2) TÜBA tarafından yayımlanacak yabancı dillerdeki bilimsel ve kültürel süreli/süresiz yayınların hazırlık süreçlerine katkıda bulunmak ve dağıtımını sağlamak.

3) TÜBA'nın kurumsal paydaş olduğu uluslararası bilimsel ekinliklerin organizasyonuna destek olmak.

4) Uluslararası bilimsel etkinliklere TÜBA'yı temsilen katılacak bilim insanlarının katılım süreçlerini organize etmek.

5) Akademi Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:

1) Akademinin personel politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve personelin özlük işlemlerini yürütmek.

2) Akademi personelinin yetiştirilmesi için gerekli eğitim faaliyetlerini yürütmek.

3) Akademiye ait yazışma, evrak kayıt, dokümantasyon ile arşiv iş ve işlemlerini yürütmek.

4) Akademinin yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım ile diğer idari hizmetlerini yürütmek.

5) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılacak başvurular ile bu nitelikteki diğer başvurulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

6) Akademinin bilgi teknolojileri altyapısını kurmak, işletmek ve geliştirmek.

7) 10/12/2003 tarihli ve 5018 saydı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine getirmek.

8) Akademi Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ç) Hukuk Müşavirliği:

1) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

2) Akademi Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 12- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 576 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"TÜBA Genç Akademi Topluluğu

MADDE 576/A- (1) Ülkemizdeki genç bilim insanlarının Akademinin gelecek kuşakları olarak desteklenmesi amacıyla, üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarından TÜBA Genç Akademi Topluluğu oluşturulur."

MADDE 13- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kırkıncı Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇlÇİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Yaş haddi nedeniyle asli üyelik statüsü sona eren şeref üyeleri, Akademi Konseyine talepte bulunmaları halinde Akademi Konseyi kararı ile asli üyeliğe yeniden seçilebilirler.

b) Mevcut asosye üyelerin üyelik süresi, seçildikleri tarihten itibaren beş yıla tamamlanır, ancak her halde asosye üyelik süresi toplamda on yılı geçemez.

c) Mevcut Akademi Başkanının görev süresi seçildiği tarihten geçerli olmak üzere dört yıldır."

MADDE 14- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (III) sayılı Cetvelin son satırında yer alan "3 YIL" ibaresi "4 YIL" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.