Öne Çıkanlar öğretmen Kadroya Alınmayan Taşeron Şoförler İçin Soru Önergesi sivil savunma Orman Genel Müdürlüğü Tarım Kredi Kooperatifi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik (Kararname Numarası: 96)

Resmî Gazete

29 Mart 2022 SALI

Sayı : 31793

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 96

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 104 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Amaç

MADDE 104- (1) Bu Bölümün amacı, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün kurulması ile teşkilat, görev ve yetkilerini düzenlemektir."

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan "basmak" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve satmak" ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"a) Kanunlar gereğince tedavüle çıkarılması kararlaştırılan madeni para ve madeni hatıra paraları basmak, dağıtımını yapmak ve madeni hatıra paralan satmak."

"ç) Kıymetli madenlerden ve kıymetli taşlardan mamul süs ve ziynet eşyalarının kontrollerini yapmak, yaptırmak, ticaretini düzenlemek amacı ile standartlar belirlemek, kıymetli maden ve madeni para sahteciliği ile ilgili laboratuvar ve analiz çalışmaları yapmak."

"f) Devlet gelirlerinin tahsilinde kullanılan harç pullarını, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa tabi değerli kağıtlar ile güvenlikli basımı gerektiren diğer belgeleri basmak, bastırmak ve dağıtımım sağlamak.

g) Kamu kurum ve kuruluşlarınca usul ve esasları belirlenmek suretiyle kullanılma mecburiyeti getirilen özel etiket ve işaretlerle takip edilmesi öngörülen ürünler için bu kurum ve kuruluşların talebi üzerine izleme sistemlerinin kurulması ve işletilmesiyle ilgili işleri yapmak veya yaptırmak."

"ğ) Kıymetli madenlerden ürün üretmek, ürettirmek, satmak ve dağıtımını yapmak, Hazineye intikal eden ve Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğünün hesaplarında kayıtlı bulunan kıymetli maden, kıymetli taş ve kıymetli ürünler gibi menkul malların saflaştırılması, dönüştürülmesi ve satış yoluyla elden çıkarılması ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak.

h) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 108 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Hizmet birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür Yardımcısı atanabilir."

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanlığı,

d) Kalite Güvence Dairesi Başkanlığı,

e) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,"

MADDE 5- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 110- (1) Darphane Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Madeni para ile madeni hatıra parayı, hatıra madalyonunu, Cumhuriyet sikke ve ziynet altınlarım, özel kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikleri gereği Devletçe verilen madalyaları, resmi mühürleri basmak, dağıtmak ve bunların sicillerini tutmak.

b) Kıymetli madenlerden ürünleri basmak, bastırmak ve dağıtmak.

c) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

MADDE 6- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 111- (1) Damga Matbaası Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Devlet gelirlerinin tahsilinde kullanılan harç pullarının, Değerli Kağıtlar Kanununa tabi değerli kağıtlar ile güvenlikli basımı gerektiren diğer belgelerin basımını ve dağıtımını sağlamak.

b) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

MADDE 7- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 112- (1) Uygulama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kıymetli maden ticaretini düzenlemek üzere standartlar tespit etmek ve uygulamasını kontrol etmek.

b) Kıymetli madenlerin ve kıymetli taşların ithalat ve ihracatında yapılan düzenlemeleri uygulamak.

e) Hatıra paraların satış servisini kurmak ve ihracatını gerçekleştirmek.

ç) Genel Müdürlüğün tüm Ar-Ge ve işbirliği çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.

d) Genel Müdürlüğün her türlü bilişim sistemleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.

e) Genel Müdürlüğün üretmiş olduğu tüm ürün ve hizmetlerin pazarlama ile satış faaliyetlerini yürütmek.

f) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

MADDE 8- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 112 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 112/A- (1) Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca usul ve esasları belirlenmek suretiyle kullanılma mecburiyeti getirilen özel etiket ve işaretlerle takip edilmesi öngörülen ürünler için bu kurum ve kuruluşların talebi üzerine izleme sistemlerinin kurulması ve işletilmesiyle ilgili işleri yapmak veya yaptırmak.

b) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Kalite Güvence Dairesi Başkanlığı

MADDE 112/B- (1) Kalite Güvence Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kıymetli madenler ile ilgili resmi ayar evi işlemlerini yapmak.

b) Kıymetli maden ve madeni para sahteciliği ile ilgili laboratuvar ve analiz çalışmaları yapmak.

c) Güvenlikli matbu evrak ve bandrol sahteciliği ile ilgili analiz çalışmaları yapmak.

ç) Genel Müdürlüğün hedeflenen kalite yönetim sistemlerini kurma çalışmalarını yürütmek, takip etmek ve gerekli sistem revizyonlarını yaparak kalite sisteminin sürekli gelişimini sağlamak.

d) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 112/C- (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

b) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

MADDE 9- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "özlük" ibaresinden sonra gelmek üzere sağlık" ibaresi eklenmiş, (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"ç) Genel Müdürlük birimlerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini koordine etmek, izlemek."

"e) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

MADDE 10- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 114- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma ve lojistik hizmetleri ile güvenlik faaliyetlerini yürütmek.

b) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.

c) Genel Müdürün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek.

ç) Kurumsal iletişim süreçlerini yürütmek.

d) Evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

e) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

MADDE 11-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 117 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 117- (1) Genel Müdürlüğün görevlerini yerine getirmesi amacıyla 150 milyon TL döner sermaye tahsis edilmiştir. Gerektiğinde sermaye tutarı Cumhurbaşkanınca beş katına kadar artırılabilir.

(2) Genel Müdürlüğün döner sermayesi; Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekler ile Hazinece yapılacak ayni yardımlar, kıymetli madenlerin değerlemesinden doğan farklar, Genel Müdürlük çalışmalarından elde edilecek gelir ile yıllık kar, bağış ve yardımlardan oluşur. Bağış ve yardımlar ile kıymetli madenlerin değerlemesinden doğan farklar, tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın sermayeye ilave olunur.

(3) Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir, tahsis olunan sermayeye ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. Genel Müdürlük döner sermayesi tarafından kıymetli madenlerin değerlemesinden doğan farklardan Bakan tarafından belirlenecek tutar, ilgili mevzuatı gereği hesaplanması gereken Hazine payı ve diğer kurum paylan ile hesap dönemi sonunda aktarılacak tutarların hesabında dikkate alınmaz. Ödenmiş sermaye tutan tahsis edilen sermaye tutanna ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu karları ödenmemiş sermayesine mahsup edilir. Ödenmiş sermaye tutan tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar hesap dönemini izleyen Mayıs ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır. Zamanında yatırılmayan karlar ilgililerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

(4) Genel Müdürlük bu döner sermayeden görevlerin yerine getirilmesi amacı ile gerek duyacağı harcamaları yapmaya yetkilidir. Ancak görevlerin yerine getirilmesi amacı ile gerek duyulacak yatırım projeleri, bina ve tesis yapımı ile ilgili olarak yapılacak harcamalar için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin alınır. Bu yolla edinilen gayrimenkuller döner sermayeye tahsis edilmek kaydıyla Hazine adına tescil edilir.

(5) Her mali yılın bitiminden itibaren 3 ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

(6) Döner sermayenin işletilmesi ile ilgili her türlü mali ve idari işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 12- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bölümüne eklenmiştir.

MADDE 13- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

28 Mart 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.