Öne Çıkanlar A101 Engelli Memur Adaylarından 10 Bin Kadro İçin İmza Kampanyası sınav öğretmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kamuda Şef Kadrosunda Çalışanların Ek Göstergelerinin Artırılmasına İlişkin Soru Önergesi (15 Şubat 2023)

Soru Önergesi'nde Aşağıda belirtilen sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu: Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.'' denildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülerek "Devlet Memurları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 3600 ek gösterge düzenlemesi yasalaşmış ve 15 Ocak 023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ancak; Cumhurbaşkanlığı 1 nolu kararnamesinin ve kamu kurumlarının görevde yükselme yönetmeliklerinde Yönetim Hizmetleri Grubunda yer alan Kamu Şefleri kapsam dışında bırakılmıştır. Şeflerin ek gösterge oranı 2200'den 2800'e getirilmiştir.

Maalesef yapılan düzenlemede Yönetici Kamu Şefleri 3600 ek göstergede yok sayılmıştır. İlgili Kamu şefleri tüm Kamu Şeflerinin ek gösterge oranının 3600' e yükseltilerek adaletin sağlanmasını talep etmektedir.

Bu Bağlamda;

1- Kamu Şeflerinin 2200'den 2800'e çıkartılar ek göstergelerinin 3600'e tamamlanarak adaletin sağlanması hususunda Bakanlığınız nezdinde yürütülen bir çalışma mevcut mudur?

2- Gerekli düzenlemelerin yapılarak Kamu Şeflerinin ilgili taleplerinin karşılanması adına bir takvim açıklar mısınız?

DİĞER SORU ÖNERGELERİ

27/6 Dönemi ve Yasama Yılı 7/78202 Esas Numaralı 6 Şubat 2023 tarihli Kamuda Çalışan Şeflerin 3600 Ek Göstergeden Faydalandırılması Talebine İlişkin Soru Önergesi CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere tarafından TBMM'ne sunuldu.

Aşağıdaki sorulanmın Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin NEBATİ tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasım saygılarımla arz ve talep ederim.

3600 ek gösterge düzenlemesini içeren kanunun yürürlüğe girmesinin ardından memur maaşlarında artış gerçekleşti. Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat ve müdürlerin maaş ile emekli ikramiyelerine etki etti.

Ancak kamuda çalışan şeflerin bu düzenlemenin dışında bırakılması büyük mağduriyetlere yol açtı. Yapılan düzenleme sonrası maaşlan kendileri gibi yönetim hizmetleri grubunda yer alan yöneticilerin çok altında kalan Kamuda Çalışan Şefler mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmektedirler. Telafisi imkânsız mağduriyetlere yol açan ve çalışma banşmı bozan bu durumun ivedilikle düzeltilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda;

1. Kamuda Çalışan Şeflerin 3600 ek göstergeden faydalandınimama gerekçesi nedir?

2. Kamuda Çalışan Şeflerin 3600 ek göstergeden faydalandınimalan için bakanlığınızca yürütülen herhangi bir çalışma var mıdır? Bu konuda bir çalışma yapacak mısınız? Kamuda çalışan şefler 3600 ek gösterge hakkını ne zaman alacaktır?

27/6 Dönemi ve Yasama Yılı 7/77470 Esas Numaralı 17 Ocak 2023 tarihli Kamu Kurumlarında Şef Kadrosunda Görev Yapan Personelin Sorunlarına İlişkin Soru Önergsi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz tarafından TBMM'ne sunuldu.

Aşağıdaki sonılanmm Anayasamn 98. TBMM İç tüzüğünün 96.maddesi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın Vedat Bilgin tarafından yazılı olarak cevaplandınimasmı arz ederim.

657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlannda şef kadrosunda unvamyla görev yapmakta olan personelin birtakım önemli sorunlan bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı 1 nolu kararnamesinde ve kamu kurumlarmm görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde "yönetim hizmetleri" grubunda yer almalarma rağmen "kamu şefleri", uygulamada kurumlarm hiyerarşik yapısında yönetici olarak kabul görmemektedirler. Ömeğin Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı (SOK), İçişleri Bakanlığı (Nüfus Müdürlüklerinde) Adalet Bakanlığında görev yapmakta olan şefler, kurumlarında görev yaptığı şubenin müdür yardımcısı veya şube müdürü herhangi bir sebeple görevinden ayrıldığında yerine vekaleten görevlendirilmemekte, şube müdürü atamalarında istisnalar dışında şef kadrolarından atama yapılmamaktadır.

Kamu şefleri, 7417 sayılı "Devlet Memurlan Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamı dışmda bırabimış, ek göstergeleri 3600'e yükseltilmeyerek 2800'de bırakılmıştır. Bu durum, özlük haklan ve gelir haremleri açısından "kamu şeflerinin" mağdur olmasına neden olmaktadır.

2011 yılmda yayınlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, kamuda aym meslek grubunda farklı bakanlıklarda görev yapan "kamu şefleri" arasmda ücret adaletsizliğine sebep olmuştur. Ömeğin Adalet Bakanlığında görev yapan şeflerin özel hizmet tazminatı oram 120'ye çıkanimış, diğer kurumlarda görev yapan şeflerin özel hizmet tazminatı oram 70 olarak belirlenmiştir. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan şeflerin ek ödeme oram 138, diğer bakanlıklardaki şeflerin 115 olarak belirlenmiştir.

"Kamu şefleri", bu sorunlanmn çözülmesi için bütün bakanlıklarda görev yapan şefler için istisnasız olarak, özel hizmet tazminatı orammn 120, ek ödeme oranmm 138, hizmet sımfi tazminat oranmm 10 olarak düzenlenmesini talep etmektedirler. Aynca bütün "kamu şeflerinin" ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesini ve kararname ve yönetmeliklerin şeflere verdiği yöneticilik sıfatının uygulamaya da yansıtılmasım talep etmektedirler.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında şef kadrosunda görev yapmakta olan personelin sorunlannm giderilmesine yönelik bir çalışma var mıdır?

2) Bütün bakanlıklarda görev yapan şefler için istisnasız olarak, özel hizmet tazminatı orammn 120, ek ödeme oranınm 138, hizmet sımfı tazminat orammn 10 olarak düzenlenmesi talebine bakışımz nedir?

3) Bütün "kamu şeflerinin" ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi yönündeki talebi nasıl değerlendiriyorsunuz?

4) Kararname ve yönetmeliklerin şeflere verdiği yöneticilik sıfatımn uygulamaya yansıtılması talebine bakışımz nedir?

27/6 Dönemi ve Yasama Yılı 7/76762 Esas Numaralı 29 Aralık 2022 tarihli Kamu Kurumlarında Şef Kadrosunda Çalışan Personelin Özlük Haklarına İlişkin Soru Önergesi Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından TBMM'ne sunuldu.

Aşağıdaki sorulanının Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat SİLGİN tarafindan Anayasanın 98'inci ve İçtüzüğün 96 ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandınimasım arz ederim. 

Yıllar içerisinde kamu kurum ve kuruluşlannda belirli hizmet smıflarmda görev yapan bazı unvanlara yönelik özlük haklanyla ilgili iyileştirici düzenlemeler yapılmış ise de Genel İdare Hizmetleri Smıfmda ve Yönetim Hizmetleri Grubunda olan 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 509. Maddesinde Bakanlıkların taşra teşkilatı yönetim kademelerinden sayılan Şefler bu düzenlemelerden yararlanamamışlardır. Devlet Memurları Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasma Dair Kanun Teklifinin 6. Maddesinde "Genel îdare Hizmetleri Sınıfına" haiz tüm yöneticiler ve bazı alt meslek gruplan 3600 ek göstergeden yararlamrken, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre taşra teşkilatı yöneticilerinden sayılan "Şefler" yine bu iyileştirici düzenlemelerden yararlanamamıştır.

Söz konusu kanun tasansmm: Şeflerin hiyerarşik konumu, sorumluluk düzeyi, yürütmüş oldukları görevin önemi, hizmet sımfı, kadro unvan/derece ve eğitim durumu gibi kriterler dikkate alınmadan kapsam dışı bırakılarak yasalaşması ile birlikte sistemde yaşanan sorunlar giderilememiş, adalet duygusu pekiştirilmemiş ve kamu görevlileri arasmdaki hiyerarşik düzenin temini sağlanamamıştır. Bu çerçevede; Kamu Şeflerinin de 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması önem arz etmektedir.

Bu bağlamda;

1. Kamu kurum ve kuruluşlarında Şef pozisyonunda çalışan personel sayısı toplamda kaçtır?

2. Kamu kurum ve kuruluşlarında Şef pozisyonunda çalışan personelin mesai, ek ücret ve özlük haklanmn iyileştirmesine yönelik çalışmalanmz nelerdir?

3. Şefler için ek gösterge çalışmamz var mıdır? Bu personeller 3600 ek gösterge çalışmasmda neden kapsama alınmamıştır?

4. Şeflerin dahil edileceği yeni bir ek gösterge düzenlemesi yapılacak mıdır? Bakanlığımz bu konuda ulaşan şikâyet ve önerileri değerlendirmekte midir?

27/6 Dönemi ve Yasama Yılı 7/74219 Esas Numaralı 11 Kasım 2022 tarihli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Şef Kadrosunda Görev Yapmakta Olan Personelin Sorunlarına İlişkin Soru Önergesi İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin tarafından TBMM'ne sunuldu.

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında şef kadrosunda unvanıyla görev yapmakta olan personelin birtakım önemli sorunları bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı 1 nolu kararnamesinde ve kamu kurumlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde "yönetim hizmetleri" grubunda yer almalarına rağmen "kamu şefleri'', uygulamada kurumların hiyerarşik yapısında yönetici olarak kabul görmemektedirler. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapmakta olan şefler, kurumlarında görev yaptığı şubenin müdür yardımcısı veya şube müdürü herhangi bir sebeple görevinden ayrıldığında yerine vekaleten görevlendirilmemekte, şube müdürü atamalarında istisnalar dışında şef kadrolarından atama yapılmamaktadır.

Kamu şefleri, 7417 sayılı "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamı dışında bırakılmış, ek göstergeleri 3600'e yükseltilmeyerek 2800'de bırakılmıştır. Bu durum, özlük hakları ve gelir haremleri açısından "kamu şeflerinin" mağdur olmasına neden olmaktadır.

2011 yılında yayınlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, kamuda aynı meslek grubunda farklı bakanlıklarda görev yapan "kamu şefleri" arasında ücret adaletsizliğine sebep olmuştur. Örneğin Adalet Bakanlığında görev yapan şeflerin özel hizmet tazminatı oranı 120'ye çıkarılmış, diğer kurumlarda görev yapan şeflerin özel hizmet tazminatı oranı 70 olarak belirlenmiştir. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan şeflerin ek ödeme oranı 138, diğer bakanlıklardaki şeflerin 1 15 olarak belirlenmiştir.

"Kamu şefleri'', bu sorunlarının çözülmesi için bütün bakanlıklarda görev yapan şefler için istisnasız olarak, özel hizmet tazminatı oranının 120, ek ödeme oranının 138, hizmet sınıfı tazminat oranının 1 O olarak düzenlenmesini talep etmektedirler. Ayrıca bütün "kamu şeflerinin" ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesini ve kararname ve yönetmeliklerin şeflere verdiği yöneticilik sıfatının uygulamaya da yansıtılmasını talep etmektedirler. 

Bu çerçevede;

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında şef kadrosunda görev yapmakta olan personelin sorunlarının giderilmesine yönelik bir çalışma var mıdır?

2) Bütün bakanlıklarda görev yapan şefler için istisnasız olarak, özel hizmet tazminatı oranının 120, ek ödeme oranının 138, hizmet sınıfı tazminat oranının 10 olarak düzenlenmesi talebine bakışınız nedir?

3) Bütün "kamu şeflerinin" ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi yönündeki talebi nasıl değerlendiriyorsunuz?

4) Kararname ve yönetmeliklerin şeflere verdiği yöneticilik sıfatının uygulamaya yansıtılması talebine bakışınız nedir? 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.