Öne Çıkanlar E fatura HES yüz yüze eğitim Acıbadem Altunizade Hastanesi TYT

Memur-Sen 6. Dönem Toplu Sözleşme Teklifleri

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Toplu sözleşme; hak arama, hak alma, hakkı koruma, hakları artırma masasıdır. 4 Milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın kamu görevlisi emeklisini aileleriyle birlikte 20 milyonu aşkın insanımızı doğrudan ilgilendiren ve etkileyen, sonuçları itibariyle ise; çiftçiyi, işçiyi, işsizi, sanayiciyi, esnafı, girişimciyi kısacası toplumun diğer kesimlerini de doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen sosyal politika aracı ve sosyal diyalog zeminidir. Toplu sözleşmenin öznesi insan, konusu insan emeği, yüklemi uzlaşmak, hedefi ise adalete ulaşmaktır. 2 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ilk oturumla birlikte, kamu işvereninden toplu sözleşme masasında, ekonomideki büyümeyi kamu görevlilerinin maaşlarına ve gelirlerine de yansıtarak, demokratik haklarını artırmak suretiyle kamu görevlilerine Yeni Türkiye’yi yaşatacak, Yasak ve sınırlamaları bitirerek kamu görevlilerinde ‘Güçlü Türkiye’yi somutlaştıracak, Mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını iyileştirerek Büyük Türkiye’yi ispatlayacak tavır ve teklifleri görmek istiyoruz. 6. Dönem Toplu Sözleşme de 6 ay sonra başlayacak 4 altı ayı kapsayacağı için, içinde bulunduğumuz anı değil, gelecek zamanı planlamadır.

Davetimize olumlu cevap veren Kamu-Senle birlikte toplu sözleşme tekliflerine yönelik ortak çalışma gerçekleştirdik. Memur-Sen olarak önceki Toplu Sözleşmelerde mutabakata vardığımız 40 maddeyi de kapsayacak şekilde 6. Dönem Genel Toplu Sözleşmeye ilişkin hazırladığımız 51’i Ortak toplamda 91 maddeyi teklif olarak sunuyoruz. Öncelikle belirtmek isterim ki, Toplu Sözleşme Metninin Memur-Sen’in teklifleri çerçevesinde oluşması halinde; gelir dağılımında adaleti sağlama, istihdamda herkese güvence oluşturma, kariyer ve liyakat ilkelerine sadık kalma, emeğin hakkını ve hukukunu koruma, alın terinin karşılığını artırma, ekonomik büyümeyi maaşlara ve gelire yansıtma, 5. Dönem zararlarını tazmin etmeyi sağlama, kamuoyuna deklare edilen vaatleri yerine getirme, demokratik ve anayasal haklardaki sınırlamalardan kurtulma noktasında eksiksiz ve emsalsiz bir irade ve hukuk üretme imkânı kullanılmış olacaktır” dedi.

Birinci Bölüm

TARAFLAR - AMAÇ  APSAM -  TEMEL  HÜKÜMLER  -  YÜRÜRLÜK

MADDE 1 - TARAFLAR    

(1) Bu toplu sözleşmenin tarafl arı; bağlı sendikalarının üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları konfederasyonu olan MEMUR-SEN ile Kamu İşveren Heyetidir.

MADDE 2 - TANIMLAR

(1) Bu Toplu Sözleşmede;

a) KAMU GÖREVLİSİ; Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan personel,

b) KONFEDERASYON; En çok üyeye sahip yetkili konfederasyon olan Memur Sendikaları Konfederasyonu,

c) SENDİKA; Hizmet kollarında yetkili kamu görevlileri sendikaları,

d) ŞUBE; Yetkili sendikaların Şube Başkanlıkları,

e) KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU; Toplu Sözleşme görüşmelerinde toplantı tespit tutanağı imzalanması halinde uyuşmazlık konuları üzerinde nihai karar vermeye yetkili olan kurul;

f) KAMU İŞVERENİ ya da İŞVEREN; Kamu İşveren Heyeti,

g) İŞVEREN VEKİLİ; İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimseler,

h) SENDİKALI MEMUR/KAMU GÖREVLİSİ; Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi dışındaki pozisyonlarda çalışan ve kamu görevlileri sendikalarına üye olanları,

i) TOPLU SÖZLEŞME; Kamu görevlilerinin yararlanacağı mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını ve diğer hususları belirlemek üzere yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu/Hizmet Kollarındaki Yetkili Sendikalar ve Kamu İşveren Heyeti arasında yapılan görüşmelerde demokratik bir düzen içerisinde kamu görevlilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulduğu ve sonucunda mutabık kalınması durumunda tarafl arca imzalanan belge,

j) TOPLANTI TUTANAĞI; Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Kamu İşveren Heyeti arasındaki karşılıklı ve heyetler şeklinde gerçekleştirilen oturumların her birinin sonunda düzenlenen, uzlaşılan ve uzlaşılmayan konuların yer aldığı ve toplantı tespit tutanağının düzenlenmesinde de esas alınacak tutanak,

k) TOPLANTI TESPİT TUTANAĞI; Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Kamu İşveren Heyeti arasında yapılan görüşmeler sonucunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, tarafl arın uzlaştığı konular ile üzerinde uzlaşılamayan konuların belirtildiği tutanak, olarak kabul ve ifade edilmiştir.

MADDE 3 - UYGULAMA ALANI VE KAPSAM

(1) Bu Toplu Sözleşme, hizmet kolu yönüyle ayırım olmaksızın kamu görevlilerine/emeklilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları, özlük hakları ile diğer mali ve sosyal hakları ile çalışma şartlarını ve kamu görevlilerine/emeklilerine ilişkin diğer hususları kapsar.

MADDE 4  - SÖZLEŞMENİN AMACI

(1) Bu Toplu Sözleşmesinin amacı, 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2023 döneminde; ilgili mevzuatında düzenlenenlere ek olarak ve/veya hükümlerin yerine uygulanacak/yararlanılacak hak ve menfaatleri belirlemektir.

MADDE 5 - SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ

(1) Bu Toplu Sözleşmenin kamu görevlileri mevzuatına ilişkin hükümleri, sözleşmeden yararlanan memurlar yönünden, sözleşmenin yürürlük süresinin hitamından itibaren yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar toplu sözleşme hükmü olarak devam eder.

(2) Mevzuat hükümlerine yapılan atıfl ar, muhtevaları sözleşmede yer almasa bile bu sözleşmenin hükmü niteliğini taşır. Bu toplu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda, bu toplu sözleşmede yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla ilgili mevzuatındaki hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Bu toplu sözleşmede yer alan hükümler, aynı konuda ilgili mevzuatında belirtilen hükümlere göre öncelikle uygulanır.

MADDE  6 - V. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN GEÇERLİLİĞİ    

(1) Hakem Kurulu Kararıyla oluşturulan V. Dönem Toplu Sözleşmede yer verilen ve uygulanan hükümler, aynı konuda bu toplu sözleşmede hüküm bulunmaması ve kamu görevlilerinin aleyhine olmaması kaydıyla 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2023 (VI. Dönem Toplu Sözleşme) döneminde de uygulanır.

(2) Bu toplu sözleşme teklif metninde değişiklik içerecek biçimde yer alan 5. Dönem toplu Sözleşme kapsamındaki hükümler hakkında bu toplu sözleşme teklif metni dikkate alınır. Söz konusu teklifi n kabul edilmemesi halinde 5. Dönem Toplu Sözleşme metnindeki hüküm uygulanmaya devam edilir. 

MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI

(1) Bu Toplu Sözleşmenin teminatı; Anayasanın 53. ve 128. Maddeleri, Anayasanın 90. maddesi gereğince Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) temel sözleşmeleri kapsamında bulunan ve Türkiye tarafından onaylanan sözleşmeleri ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleridir.

MADDE 8 - TOPLU SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA VE DAYANIŞMA AİDATI

(1) Yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olan kamu görevlileri ile herhangi bir sendikaya üye olmayan kamu görevlileri, toplu sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünden doğrudan görev yaptıkları kurumun dahil olduğu hizmet koluna ilişkin bölümünden ise ilgili hizmet kolundaki yetkili sendikaya, hizmet kolu toplu sözleşmesinde ve/veya ilgili mevzuatta belirtilen tutarda/oranda dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilirler.

MADDE 9 - UYGULAMA ESASLARI VE İZLENMESİ, TEREDDÜTLERİN GİDERİLMESİ

(1) Sözleşmenin Bütünlüğü: Sözleşme, gerek maddelerinin açık anlamları ve gerekse ruhu ile değindiği tüm hususlarda geçerlidir.

(2) Yorum: Sözleşme hükümleri amacı dışında yorumlanamaz.

(3) Sözleşmenin Yürütümü: Sözleşmenin yürütülmesini Kamu İşvereni Heyeti Başkanı ile ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı birlikte sağlar. Tarafl ar; Yönetim Kurulu ve yetkilileri ile vekilleri tarafından temsil edilirler. Sendikaya bağlı şubeler, faaliyet alanları dâhilindeki işyerlerinde sendika üyelerini ilgilendiren uygulamaları izlemeye, işverenler veya işveren vekilleriyle temas etmeye yetkilidirler.

(4) Uyuşmazlıkların Giderilmesi: Tarafl ar, uyuşmazlıkları aralarında halletmek için çaba gösterirler. Bu amaçla yapılacak bir toplantı çağrısına, karsı tarafın uyması zorunludur. Çağrıda bulunan taraf, görüşülmesini istediği konuları ve toplantı tarihini en az 10 (on) gün öncesinden karşı tarafa bildirir.

(5) Tereddütlerin Giderilmesi: Bu toplu sözleşmenin (hizmet kollarına ilişkin hükümler dahil olmak üzere) uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesinden ve uygulamanın yönlendirilmesinden, geneli ilgilendiren bölümler açısından Memur-Sen Konfederasyonu’nun, hizmet kollarını ilgilendiren bölümleri açısından ilgili hizmet kolundaki yetkili sendikanın olumlu görüşünü de almak kaydıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile kamu personel sistemine ve kamu personel mevzuatına dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını yürütmekle sorumlu biriminin görev alanındadır. 

MADDE 10 - YÜRÜRLÜK VE SÜRE

(1) Bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2023 tarihinde sona ermek üzere 2 yıl süre ile geçerlidir.

İkinci Bölüm

AYLIK, ÜCRETLER VE SAİR ÜCRET-MAAŞ UNSURLARINA VE ARTIŞLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

A- MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN’İN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEYE DAİR ORTAK TEKLİFLERİ

MADDE 11 - KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARINDAKİ ARTIŞLAR

(1) Kamu görevlilerinin aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ve 31.12.2021 tarihi itibariyle uygulanmakta olan Aylık Katsayısı, Yan Ödeme Katsayısı, Taban Aylık Katsayısı;

a) 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere %21,

b) 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere %17 olmak üzere artırılır.

(2) 399 sayılı KHK’nın 3’üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen ve 31.12.2021 itibariyle uygulanmakta olan Sözleşmeli Personelin Ücret Tavanı; birinci fıkrada belirtilen artış oranları (katsayı artışları ile ek ödeme ve taban aylık tutarlarındaki ilave artışlar) yansıtılmak suretiyle aynı oranda artırılır.

(3) 2022 yılında geçerli olmak üzere Sözleşmeli Personele İlişkin Temel Ücret Gruplarından birinci grupta olanların tavanı %15, ikinci grupta olanlar %10, üçüncü grupta olanlar %5 puan ilave olarak uygulanır.

MADDE 12 - REFAH PAYI

(1) Kamu görevlilerinin aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ve 31.12.2021 tarihi itibariyle uygulanmakta olan Aylık, Yan Ödeme ve Taban Aylık Katsayılarına;

a) 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak ve 11 inci madde kapsamında belirtilen oranlardan sonra yansıtılmak üzere %3,

b) 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak ve 11 inci madde kapsamında belirtilen oranlardan sonra yansıtılmak üzere %3 oranında REFAH PAYI artışı yansıtılır.

MADDE13 - 5. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAYNAKLI MAAŞ-ÜCRET KAYIPLARININ GİDERİLMESİ

(1) 31.12.2021 tarihi itibariyle kamu görevlilerinin maaşları, net 600 TL artırılır.

MADDE 14 - ENFLASYON FARKI ÖDEMESİ

(1) Tüketici fi yatları endeksindeki artış, memur maaş ve ücretlerine toplu sözleşmede öngörülen dönemsel artışı aştığı aydan geçerli olmak üzere aradaki fark takip eden aydan geçerli olmak üzere her ay maaş ve ücretlere yansıtılır.

MADDE 15 - EK GÖSTERGE    

(1) Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kamu görevlileri, Genel İdari Hizmetleri Sınıfı başlıklı bölümünün (ı) bendinde belirtilen ek göstergelerden yararlandırılır. Kamu görevlilerinin mevcut yararlandığı ek göstergeler eşit oranda yükseltilir. Sınıf, kadro ve unvan ayrımı yapılmaksızın (daha üst ek göstergeden yararlananlar hariç olmak üzere) kamu görevlilerinin mevcutta yararlandıkları en yüksek ek gösterge oranları 3600’e yükseltilir.

MADDE16 - KIDEM AYLIĞI GÖSTERGE RAKAMI

1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca kıdem aylığının hesabına esas alınan ve halen “20” olarak uygulanmakta olan gösterge rakamı; 1.1.2022 tarihinden itibaren “100” olarak uygulanır. İlgili madde hükmündeki 25 yıl süre sınırı uygulanmaz.

MADDE 17 - SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MEMUR KADROLARINA GEÇİRİLMESİ

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanların pozisyon unvanları dikkate alınmak suretiyle kurumlarında memur kadrolarına geçirilmesi, 31.01.2022 tarihine kadar tamamlanır. Söz konusu tarihe kadar kadroya geçiş işlemlerinin tamamlanamaması durumunda, sözleşmeli personel statüsünde görev yapanlar; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile yerel yönetimler yönüyle ayırım olmaksızın ve isteklerine bağlı olarak, başkaca bir şart aranmaksızın pozisyon unvanlarına uygun memur kadrolarına atanmış sayılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında memur kadrolarına atanmış sayılan personelin sözleşmeli statüde geçirdikleri hizmet süreleri memur kadrolarında geçmiş sayılır.

(3) Birinci fıkranın uygulanmasında 657 sayılı Kanunun Geçici 37 inci ve 41 inci maddeleri ile bu maddelere bağlı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemler hakkında ilgili kurum ve kuruluşların tebliğ ve görüşleri dikkate alınır. Söz konusu geçici maddelerdeki kapsam kurum, istihdama esas mevzuat ve teşkilat niteliği boyutuyla dikkate alınmaz.

(4) 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenler bu maddenin kapsamı dışındadır.

MADDE 18 - VEKİL EBE, VEKİL HEMŞİRE, VEKİL İMAM, USTA ÖĞRETİCİ VE FAHRİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ OLARAK GÖREV YAPANLARIN KADROYA GEÇİRİLMESİ

(1) Vekil ebe, vekil hemşire, vekil imam, usta öğretici ve fahri Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapanlar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tarihe kadar kurumlarındaki uygun memur kadrolarına atanır.

MADDE 19 - DERECE YÜKSELMESİNDEKİ SINIRLAMANIN KALDIRILMASI, BÜTÜN KAMU GÖREVLİLERİNİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DERECE YÜKSELMESİNDEN YARARLANMASI

(1) Kazanılmış hak aylık dereceleri atanmış oldukları kadro derecelerinden daha yukarıda olan kamu görevlilerinin kadroları, kazanılmış hak aylığı derecelerine eşit aynı unvanlı kadrolarla değiştirilir.

(2) Kamu görevlilerinin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceye yükselmesine engel nitelikte sınırlamalar uygulanmaz. Kadro cetvellerinde, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen giriş derece ve kademeleri ile yükselebilecekleri derece ve kademeye ilişkin hükümlere aykırı kadro cetveli düzenlenmez.

MADDE 20 - TAZMİNAT YANSITMA ORANLARI

(1) Mülga 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 70 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şeklinde uygulanır.

Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 255’ine

Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda % 215’ine

Ek göstergesi 6400 (dahil) -7600 (hariç) arasında olanlarda % 195’ine

Ek göstergesi 4800 (dahil) -6400 (hariç) arasında olanlarda % 165’ine

Ek göstergesi 3600 (dahil) -4800 (hariç) arasında olanlarda % 155’ine

Ek göstergesi 2200 (dahil) -3600 (hariç) arasında olanlarda % 125’ine

Diğerlerinde % 100’ine

MADDE 21 - DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ

(1) Kamu görevlilerine, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenmiş olan doğum yardımı tutarlarına ek olarak; 10.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda doğum yardımı verilir. Bu yardım, çocukla ilgili aile yardımına ilişkin beyannamenin verilmesini izleyen ay içerisinde ödenir.

(2) Kamu görevlileri emeklileri de birinci fıkrada belirtilen şekilde doğum yardımı ödeneğinden yararlandırılır.

MADDE 22 - ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanun’unun 177 nci maddesinde öngörülen ölüm yardımı ödenekleri, iki kat artırımlı ödenir.

MADDE 23 - EVLENME YARDIMI ÖDENEĞİ

(1) Kamu görevlilerine, 633 sayılı KHK’nın Ek 2 inci madde kapsamında yapılan ödeme hariç olmak üzere, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 5 katı tutarında evlenme yardımı ödeneği verilir.

(2) Bu ödenek, bir defa verilir ve aynı kişi için birden fazla ödeme yapılamaz. Evlenme yardımı ödeneği, evliliğin ilgili kanun hükümlerine göre gerçekleştiği tarihten sonraki üç aylık süre içerisinde kamu görevlilerinin idarelerine bildirimde bulunmaları halinde verilir ve bildirimi izleyen bir ay içerisinde ödenir. Evliliğin iki kamu görevlisi arasında gerçekleşmesi halinde, evlenme yardımı ödeneği her iki kamu görevlisine de ödenir.

(3) Evlenme yardımı ödeneğinden damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz.

MADDE 24 - YEMEK SERVİSİ VE YEMEK YARDIMI ÖDENEĞİ

(1) Yemek yardımı ödeneğine esas personel sayısı hesabında; ilgili kurum, kuruluşun merkez ve taşra teşkilatı ayrımı yapılmaksızın yemek hizmetinin sunulduğu birimlerin bütün personeli dikkate alınır.

(2) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen üçte ikisi oranı, merkez nüfusu bir milyonu aşan tüm illerde uygulanır. Aynı yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yemek hizmeti; bulunulan yerdeki kurum ve kuruluşlardan veya hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilir ve asgari personel sayısı uygulanmaz.

(3) Mevzuat hükümlerine göre yemek servisi kurulabilecek kamu kurum ve kuruluşlarında yemek servisinin kurulamadığı durumlarda yemek hizmeti, hizmet alım yöntemi ile gerçekleştirilir veya yemek bedeli nakdi olarak ödenir. 

(4) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen Yemek Servisi Hizmetlerine ilişkin kurulan komisyonda, yetkili sendika temsilcisi yer alır.

MADDE 25 - GİYECEK YARDIMI ÖDENEĞİ

(1) Kamu görevlilerine,

a) 2022 yılı için 500 TL,

b) 2023 yılı için 650 TL tutarında giyecek yardımı ödeneği verilir. Bu ödenek, her iki yılın da Şubat ayı aylıklarıyla birlikte ödenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ödeneğin verilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya diğer personel kanunlarına göre verilmesi gereken giyecek yardımları ile kurumların özel mevzuatları ve dahil oldukları hizmet kolu toplu sözleşmesi gereğince verilmesi gereken giyecek yardımlarından yararlanmaya engel teşkil etmez.

(3) Giyecek yardımından ilgili mevzuatı kapsamında ayni olarak yararlandırılmasına karar verilen personel için ödenecek giyim yardımı ödeneği; bu yardımdan yılda bir kez yararlanması gerekenler için 1800 TL’den, yazlık-kışlık şeklinde yılda iki kez yararlanması gerekenler için 2600 TL’den fazla olamaz ve bu şekilde ayni olarak giyecek yardımından yararlanacaklar için ilgili Bakanlıkça/kurumca ayrıca birim fi yat tespiti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilen tutarlar, 2023 yılı için %20 artırımlı uygulanır. (görev gereği giyilmesi gereken üniforma, iş elbisesi ve benzeri zorunlu kıyafetlerin ayni olarak yapılması esas olup bu maddenin kapsamında değildir.)

(4) Giyecek yardımından sözleşmeli personel de aynı usul ve esaslar dâhilinde faydalandırılır.

MADDE 26 - TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN ÖNCELİĞİ, BAĞLAYICILIĞI VE TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİ DARALTAN HÜKÜM VE UYGULAMALARIN GEÇERSİZLİĞİ    

(1) Toplu sözleşme metinlerinde yer alan hükümler, aynı konuda hüküm bulunan yasal ve idari düzenlemelere göre özel hüküm sayılır ve öncelikli uygulanır. Toplu sözleşme hükümlerinin doğrudan uygulanabilirliğini yok sayan/yok eden/yitirmesine neden olan her türlü düzenleme ve uygulama yok hükmündedir.

(2) Toplu sözleşme hükümleri başkaca bir düzenleme gerektirmeksizin ilgili bütün kurum, kurul ve idari yapıları bağlar. Toplu sözleşmenin içerdiği hükümlerin uygulanmasını ve/veya hayata geçmesini engelleyen nitelikteki düzenlemeler kamu kurum ve kuruluşları tarafından dikkate alınmaz.

(3) Toplu sözleşme hükümlerinde yer almasına bağlı olarak hayata geçen uygulamalar, konusu yönüyle (giyecek yardımı, koruyucu giyim, fazla çalışma, servis hizmetleri ve benzeri) ayrım yapılmaksızın ilgili kurum, kuruluş ile en üst yöneticiler dâhil kamu görevlileri tarafından toplu Sözleşme hakkının ruhuna uygun olarak korunur ve gereği yerine getirilir.

(4) Toplu Sözleşme yoluyla elde edilen kazanımların; korunmasının ve gereklerinin yerine getirilmesini engellemek, özüne dokunacak nitelikte sınırlamak ve değiştirmek sonucunu doğuracak her türlü eylem ve karar hukuka aykırı kabul edilir. Toplu sözleşme hükümleri ve toplu sözleşme kaynaklı hakların yasal ya da yönetsel düzenlemelerle anlamsızlaştırılmasına dönük fi kir, çaba ve eylemler hakkında kamu işverenince gereken tedbirler alınır. Tasarruf tedbirleri dahil olmak üzere idari ya da siyasi gerekçelerle toplu sözleşme hükmünün uygulanmaması sonucu doğuracak idari ve ihtirazi kayıt niteliğindeki düzenlemeler toplu sözleşme hükümleri açısından geçersizdir. Kurum ve kuruluşlar ile yönetici ve diğer kamu görevlilerinin toplu sözleşme hükümlerinin/kazanımlarının icrasını engelleyici eylemleri ve söylemleri hakkında ceza davası açılır ve fi ili gerçekleştirenler hakkında 4688 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi hükümleri uygulanır.

MADDE 27 - DİNİ BAYRAM İKRAMİYESİ

(1) Kamu görevlilerine, 5510 sayılı Kanunun Ek 18 inci maddesi uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenmekte olan bayram ikramiyesi tutarı, bayram öncesi ödenen son aylıklarıyla birlikte ödenir.

MADDE 28 - MAAŞ/GELİR KAYBI TAZMİNİ/GELİR VERGİSİNİN %15’İNİ AŞAN KISMININ KAMU İŞVERENİNCE ÖDENMESİ

(1) Kamu görevlilerinin gelir vergisi kesintisinin, gelir vergisinin hesabına esas oranın %15’i aşmasından kaynaklanan kısmının net tutarı kesintinin ilgili olduğu aya ilişkin ücret veya aylık ile birlikte ayrıca ödenir. Kamu görevlilerinin yararlanmakta olduğu taban aylık tutarının tamamı gelir vergisinden muaf tutulur.

MADDE 29 - EK ÖDEME ORANLARINDA ARTIŞ

(1) Bu Toplu Sözleşmenin diğer hükümlerinde yer alan unvan, kadro, görev, görev yeri ve kurum esas alınarak hüküm altına alınan ilave artışlar saklı kalmak kaydıyla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan ek ödeme oranları, 25 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

(2) Engellilere mahsus kontenjan üzerinden kamu görevlisi kadro ve pozisyonlarına ataması yapılan personelin ek ödemeleri, 20 puan artırımlı ödenir.

MADDE 30 - ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

(1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I), (II) ve (III) sayılı Cetvelde belirtilen zam ve tazminatların ödenmesinde, aynı Kararın 8 inci maddesinde yer verilen “bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir” hükmü uygulanmaz.

(2) Bir üst teknik öğrenim bitiren teknisyen ve tekniker unvanlı personele ödenecek seyyar görev, ek özel hizmet (arazi) tazminatı ödemelerinde; bir üst öğrenim için ödenmesi öngörülen miktarlar esas alınır.

(3) Ek özel hizmet tazminatı maaşlarla birlikte aylık olarak ödenir. Bu uygulamadan göreve hazır (emre amade) personel de yararlandırılır.

MADDE 31 - BAZI KADRO UNVANLARINDA BULUNAN PERSONELİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

(1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün 1 inci sırasının (b), (c), (d) ve (g) alt bentleri ile aynı bölümün 3 üncü sırasında kadro unvanları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat oranları; aynı hizmet sınıfı, aynı veya benzer kadro unvanı ve aynı dereceler esas alınmak suretiyle, anılan Kararnameye ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünde belirtilen müdür, müdür yardımcısı, uzman ve şef unvanlı kadrolar ve bu kadroların bulunduğu bölümde bu kadrolarla eşit veya aynı düzeydeki diğer kadro unvanlarında bulunanlar ile (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin “(G)” bölümünde kadro unvanları yer alan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan tazminatlar ile varsa bu Toplu Sözleşmede öngörülen ilave tazminat artışları ödenmez.

MADDE 32 - FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ    

(1) Kamu görevlilerine, (399 sayılı KHK kapsamındaki KİT personeli ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin “B” fıkrası dâhil) saat başı ödenecek fazla çalışma ücreti, kamu görevlisinin aylık çalışma süresinin bir saatine denk gelen brüt ücretinden daha az olamaz. Tatil ve bayram günlerinde yaptırılan çalışmalar bir kat artırımlı olarak ödenir.

MADDE 33 - HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI

(1) a) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamındaki yurtiçi gündeliklerinin ve tazminatların miktarı 3 katı tutarında artırımlı olarak ödenir.

b) 5510 sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında ödenen gündelikler, bu maddenin “a” bendi kapsamında ödenecek tutardan az olamaz.

(2) Kamu görevlilerine ödenmekte olan konaklama ücretiyle ilgili olarak; 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ve/veya Bütçe Kanunu ile diğer kanunlarda yer verilen süre sınırlamaları uygulanmaz, konaklama ücretinin tamamı kurumlarca karşılanır.

(3) Kamu görevlilerine yurt içi seyahatlerde, uçakla ulaşıma ilişkin kilometre sınırlaması uygulanmaz.

(4) Geçici görevlendirmelerde gündelik, görevlendirme devam ettiği sürece ve tam tutar üzerinden ödenir.

(5) Kamu görevlilerine, istihdam türüne bakılmaksızın ilk atamalarında sürekli görev yolluğu ödenir.

MADDE 34 - HİZMET SINIFI DEĞİŞİKLİLERİ    

(1) Matbaacı, teknisyen yardımcısı, aşçı, itfaiyeci, şoför, arşiv memuru, enformasyon memuru, fotoğrafçı, kameraman ve kaptan unvanında çalışan personel ile güvenlikçi, kaloriferci, laborant yardımcısı, kuaför, berber ve mesleki teknik öğrenim gören diğer Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli teknik hizmetler sınıfı kapsamında değerlendirilmek kaydıyla Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki mevcut kamu görevlileri, Genel İdari Hizmetler Sınıfında değerlendirilir.

MADDE 35 - KAMU GÖREVLİSİ EMEKLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARI

(1) Bu toplu sözleşmedeki maaş ve ücret artışına ilişkin hükümler, kamu görevlisi emeklilerine de uygulanır.

(2) Kamu görevlisi emeklileri ile bunların dul veya yetim aylığı bağlanmasına müstahak yakınları; kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden kurum personeli için uygulanan tarifede belirtilen fi yattan %50 indirimli yararlanır.

(3) Kamu görevlisi emeklileri, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendikayla üyelik ilişkisini sürdürebilir. Emekli olduğu tarihte herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmayanlar ise en son görev yaptığı kurumun/kuruluşun dahil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilir.

(4) Kamu görevlisi emeklileri, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılır.

(5) Tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre emeklilik aylığı veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için tamamlanması gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar; emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ilişkin hükümler çerçevesinde genel sağlık sigortasından yararlandırılır.

(6) Emekli olan kamu görevlilerine, son görev yaptıkları kurumlarınca tanıtıcı kimlik verilir.

(7) 5434 sayılı Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4’üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara da; 5534 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi geçen çalışmalarının karşılığı, emekli ikramiyesi ödenir.

(8) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi ödenmesinde, tam fi ili hizmet yılından eksik kalan süreler için; bir tam fi ili hizmet yılına tekabül eden emekli ikramiyesi tutarının 365 günlük süreye karşılık olduğu kabul edilmek ve tam fi ili hizmet yılından eksik kalan sürenin kaç gün olduğu dikkate alınmak suretiyle yapılacak kıyaslamaya göre hesaplanacak tutarda emekli ikramiyesi ödenir.

(9) Kamu görevlisi emeklilerine, ek ödeme tutarları 3 kat artırımlı ödenir.

MADDE 36 - GEÇİCİ PERSONEL (4/C) İKEN SÖZLEŞMELİ STATÜYE (4/B) GEÇEN PERSONELİN EK ÖDEMESİ

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu maddeye istinaden yürürlüğe konulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilip, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetvelindeki %20 oranı üzerinden ek ödeme alanlardan; pozisyon unvanı “anketör” ve “idari büro görevlisi” olanlara anılan Kararnamede “büro görevlisi” için, pozisyon unvanı “idari destek görevlisi” olanlara ise “destek personeli” için, söz konusu pozisyonlarda bulunan personelin öğrenim durumu ve hizmet yılı esas alınmak suretiyle, “büro görevlisi” ve “destek personeli” için aynı öğrenim durumu ve hizmet yılına göre söz konusu Kararnamede belirlenen ek ödeme oranları üzerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde ek ödemeden yararlananlara, pozisyon unvanları için öngörülen ek ödeme yapılmaz.

MADDE 37 - GEÇİCİ PERSONEL (4/C) İKEN SÖZLEŞMELİ STATÜYE (4/B) GEÇEN PERSONELİN SÖZLEŞME ÜCRETİ

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu maddeye istinaden yürürlüğe konulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlerden; pozisyon unvanı “anketör” ve “idari büro görevlisi” olanların sözleşme ücretlerinin belirlenmesinde “büro görevlisi” pozisyon unvanı için, pozisyon unvanı “idari destek görevlisi” olanların sözleşme ücretlerinin belirlenmesinde ise “destek personeli” pozisyon unvanı için, söz konusu pozisyonlarda bulunan personelin öğrenim durumu ve hizmet yılı esas alınmak suretiyle, “büro görevlisi” ve “destek personeli” pozisyon unvanları için aynı öğrenim durumu ve hizmet yılına göre belirlenmiş sözleşme ücretleri esas alınır. 

MADDE 38 - GEÇİCİ PERSONEL (4/C) İKEN SÖZLEŞMELİ STATÜYE (4/B) GEÇEN PERSONELİN EMEKLİLİK SINIRLAMASININ KALDIRILMASI    

(1) Geçici personel iken sözleşmeli personel statüsüne geçen kamu görevlisinin 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri kapsamında uygulanan resen emeklilik hükmü uygulanmaz. (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu maddeye istinaden yürürlüğe konulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenler hakkında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 9. maddesinin 15. fıkrasındaki; “Bu madde kapsamında istihdam edilecek personelin sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer.” hükmü uygulanmaz.)

MADDE 39 - TEKNİK PERSONELİN ARAZİ TAZMİNATI

(1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında yer alan “3,0”, “2,0”, ve “1,2” oranları sırasıyla “5,0”, “3,0” ve “2,0” olarak, “60”, “40” ve “24” oranları ise sırasıyla “90”, “60” ve “36” olarak uygulanır.

MADDE 40 - SOSYAL YARDIMLARIN KAPSAMI

(1) Silahaltına alınma, doğum, evlat edinme, hastalık ve hasta yakınına refakat mazeretleri ile görev süresine dayalı aylıksız izinde bulunan kamu görevlilerine, ilgili mevzuatındaki şartlar dâhilinde olmak kaydıyla aile (eş ve çocuk) yardımı, kreş yardımı ve bu toplu sözleşme kapsamındaki diğer sosyal yardım ödeneklerinin verilmesine devam edilir.

(2) Silahaltına alınma ve doğum nedeniyle aylıksız izne ayrılan kamu görevlilerine, bu dönemde aylar itibariyle kadro veya pozisyonuna bağlı olarak ödenmesi gereken mali ve sosyal haklar toplam net tutarının %50’si oranında ödeme yapılır. Sosyal Güvenlik Primlerinin tamamı ödenmeye devam edilir.

(3) 4688 sayılı Kanun kapsamında sendika üyesi olan kamu görevlileri, aylıksız izne ayrılmaları halinde toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmaya devam ederler ve bu kamu görevlileri sendika üye sayılarının tespitinde aylıksız izne ayrılmalarına esas onay tarih itibariyle aldıkları en son maaşlarından üye aidatı kesinti yapılan sendikanın üye sayısında dikkate alınır.

MADDE 41 - POZİTİF AYRIMCILIK KAPSAMINDA SAĞLANACAK HAKLAR

(1) Engelli aile bireyi olan kamu görevlileri; 

a) Gelir düzeyine ilişkin şart aranmaksızın ilgili mevzuatında belirtilen engelli bakım ücretinden yararlandırılır. Bu ücret, maaşlarıyla birlikte ödenir.

b) Engelli aile bireyinin bakım ücretinden yararlanmayı gerektiren düzeyde engeli bulunması kaydıyla, istekleri halinde günlük ve haftalık çalışma sürelerinin yarısında görev yapmama hakkından yararlandırılır.

c) Engelli aile bireyinin bakım ücretinden yararlanmayı gerektiren düzeyde engeli bulunması kaydıyla, her yıl için 90 gün fiili hizmet zammından (yıpranma payından) yararlandırılır.

(2) Şehit/gazi yakını kapsamında ve gazilik unvanına bağlı olarak istihdam edilen kamu görevlilerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, kısıtlayıcı hükümler uygulanmaksızın yerine getirilir.

(3) Engelli kamu görevlilerinin TOKİ konutlarından satın almaları halinde (tek konut için) faizsiz kredi kullanılır.

(4) Engelli kamu görevlilerinin derece artışı 2 yılda bir gerçekleştirilir. Buna ilave olarak her 5 yılda bir ilave bir derece verilir.

(5) Engeli nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, 25 yıl esas alınarak hesaplanır ve ödenir. 25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için filen çalıştıkları süre dikkate alınır. Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı, en son almakta olduğu maaşın % 85’inden az olamaz.

(6) Emeklileri dahil olmak üzere engelli kamu görevlilerine derece ve kademelerine bakılmaksızın yeşil pasaport hakkından yararlandırılır.

(7) Engelli kamu görevlilerinin atanmasına ve yer değiştirmesine ilişkin iş ve işlemler ile mevzuat düzenlemeleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda, bu toplu sözleşmenin tarafı olan Konfederasyon tarafından bildirilecek engelli kamu görevlileri temsilcisi yer alır.

(8) Engelli kamu görevlilerine, ulaşımlarını sağladıkları motorlu taşıt alımları KDV’den muaf tutulur.

(9) Engellilerin bir kereye mahsus olmak üzere istekte bulundukları yere, yer değiştirme suretiyle atanmalarında herhangi bir kayıt ve sınır uygulanmaz.

(10) Engelli kamu görevlisinin çalıştığı kurumun il dışında yapacağı eğitim, seminer vb. faaliyetlerde refakatçi götürmesine imkân verilerek masrafları kurumca karşılanır.

(11) Engelli kamu görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığınca koordine edilenler kapsamında Hac farizası ve Umre için % 3 kontenjanı uygulanır. Engelliler ve refakatçileri, hac ve umre ziyaretlerinden % 50 indirimli yararlanır.

(12) Ortaöğrenim (lise) ve yükseköğrenim mezunu olup hizmetli kadrosunda bulunan engelli kamu görevlileri, görevde yükselme sınavından muaf tutularak istekleri halinde VHKİ veya memur kadrolarına atanır.

(13) Bu madde kapsamındaki engelli kamu görevlisi ifadesi; engellilere mahsus kontenjana bağlı olarak ataması yapılan engelliler ile göreve başladıktan sonra engelli kamu görevlisi olarak atanmayı gerektirecek düzeyde engeli oluşan kamu görevlilerini kapsar.

MADDE 42 - BAKIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA SAĞLANACAK HAKLAR

(1) Kamu görevlileri, hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve birinci dereceden yakınları için, gelir düzeyine ilişkin şart aranmaksızın ilgili mevzuatında belirtilen yaşlı bakım ücretinden yararlandırılır. Bu ücret, maaşlarıyla birlikte ödenir.

(2) Eşi vefat eden veya boşanan kamu görevlilerinin, her çocuğu için bir kez olmak üzere çocuğunun öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerleşim alanına yer değiştirme suretiyle atamaları yapılır.

MADDE 43 - KADIN KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK POZİTİF AYRIMCILIK HÜKÜMLERİ

(1) Çoğul doğumlarda bir kat artırımlı olmak üzere doğum sonrası ücretli izin süresi, 24 hafta olarak uygulanır.

(2) Çoğul doğumlarda bir kat artırımlı olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 104. maddesinde düzenlenen süt izninin analık izninin bitimini müteakip ikinci altı aylık dönem için belirlenen süre de üç saat olarak uygulanır.

MADDE 44 - MOBBİNG    

(1) Kamu görevlilerine yönelik “mobbing” fi illerinin tespiti için işyerlerinde aralarında sendika temsilcilerinin de bulunduğu “Mobbing Kurulları” oluşturulur. Kamu görevlilerine yönelik “mobbing” fi illerinin failleri hakkında ilgilinin konumuna göre adli ve idari soruşturma ivedilikle açılır.

MADDE 45 - KOVİD-19 NEDENİYLE OLUŞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ VE SAĞLANAN HAKLARIN GENİŞLETİLMESİ

(1) Kamu görevlilerinin Kovid-19 salgını sürecindeki hizmet sürelerinin tamamı fi ili hizmet zammı süresi kapsamında değerlendirilir. Bu süre her ay için ilave 1 ay olarak uygulanır.

(2) Kamu görevlilerinin ve aile bireylerinin Kovid-19 nedeniyle gördükleri zararların giderilmesi esas olup, bu kapsamda ölüm ya da maluliyet durumunda illiyet bağının varlığı esas kabul edilir ve bu bağın varlığı ya da yokluğuna ilişkin ispat yükümlülüğü Sosyal Güvenlik Kurumuna aittir. Ölüm ya da maluliyet durumunda ilgililere sağlanacak mali ve sosyal haklar 5510 sayılı Kanunun/5434 sayılı Kanunun ilgili maddeleri kapsamında belirlenir. 

(3) Acil durum, afet ve salgın hastalıklarda dönüşümlü, evden, kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma haklarından faydalandırılmayan personele, bu gibi durumlarda fi ilen çalıştıkları süreler için her türlü ücret ve ödeneklerine ek olarak günlük 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar telafi ödemesi yapılır.

MADDE 46 - İSÇİ KADROLARINDAKİ PERSONELİN MEMUR KADROLARIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ    

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere ilgili yer ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanların, KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilir.

MADDE 47 - KAZANILMIŞ HAK AYLIĞININ TESPİTİNDE DEĞERLENDİRİLECEK SÜRELER

(1) Kamu görevlilerinden, yurt içinde veya yurt dışında serbest (işçi) ve kendi nam ve hesabına tabi olarak veya özel kurumlarda çalışılmış olan süreler ile kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna ya da teşkilat kanunlarına dayalı olarak sözleşmeli pozisyonda görev yapılan sürelerin tamamı veya bir kısmı tabi oldukları personel kanunlarına göre kazanılmış hak aylığı derece ve kademesinde değerlendirilmemiş olanların söz konusu çalışma süreleri; her yılı bir kademe ilerlemesi, her üç yılı için de bir derece yükselmesi verilmek suretiyle intibaklarında değerlendirilir. Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri derece ve kademeler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi ve bu derecenin son kademesini geçemeyeceği gibi, aynı seviyedeki öğrenime tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi de geçemez.

MADDE 48 - KAMU KONUTLARINDAN YARARLANMA HAKKI VE ÜCRETİ    

(1) Kamu kurum ve kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında uhdelerinde bulunan kamu konutları, (hizmet tahsisli konutlar dikkate alınmaksızın) %75’ini sıra tahsisli konut kapsamında tahsis edilir. Hizmet tahsisli konutların oranı, toplamda, kuruluş, kurum ve birim itibariyle %10’u aşamaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra teşkilatı birimleri; Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında uhdelerinde bulunan kamu konutlarının %3’ünü, sadece 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (diğer personel kanunlarına tabi kurumlar için tabi oldukları kanunda engelli personel istihdamına ilişkin hüküm) kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin sıra tahsisli olarak başvuru yapabileceği şekilde engelli personel için ayırırlar. Engelleri göreve başladıktan sonra oluşan kamu görevlileri de bu haktan faydalanır. Engelli kamu görevlilerinin bu fıkra kapsamındaki haktan yararlanması diğer kapsamdaki sıra tahsisli konutlar için başvuru yapmasına engel teşkil etmez.

(3) İlgili mevzuatında kamu konutları için belirlenen oturma süreleri; engelli kamu görevlilerinden birinci derece engelli olanlar için 36 ay, ikinci derecede engelli olanlar için 24 ay, üçüncü derece engelli olanlar için 18 ay arttırılmak suretiyle uygulanır.

(4) Kurum ve kuruluşların belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan baraj, termik santral, maden sahası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, enerji dağıtım ve iletim merkezleri ile gar ve istasyon gibi yerlerde bulunan kamu konutları, 2946 sayılı Kamu konutları Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi gereğince hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli alınmaz.

(5) Kamu konutundan yararlanan kamu görevlilerinden tahsil edilen kira bedelleri için yapılan ödemelerde KDV uygulanmaz.

MADDE 49 - GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE İSTEĞE BAĞLILIK

(1) 375 sayılı KHK’nın ek 25’inci maddesi kapsamında yapılacak geçici görevlendirmelerde, kamu görevlisinin isteğinin bulunması ve/veya kamu kurum ve kuruluşunun muvafakatinin olması şartı aranır.

(2) Birinci fıkra hükmü 03.05.2019 tarih ve 30763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği” kapsamındaki geçici görevlendirmelerde de uygulanır.

MADDE 50 - İSTİHDAM FAZLASI OLARAK BELİRLENEN PERSONEL İLE KADROSU KALDIRILAN KAMU GÖREVLİLERİNİN DURUMLARINA UYGUN KADROLARA VE DİĞER    KURUMLARA NAKİLLERİ

(1) 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında kadroları kaldırılan devlet memurları ile özelleştirme kapsam ve programlarında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında görev yapan ve istihdam fazlası olarak belirlenen kamu görevlilerinden isimleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere kamu personel mevzuatına dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını yürütmekle sorumlu birime bildirilenlerin nakilleri, öğrenimleri ve unvanları itibarıyla atanabilecekleri hizmet sınıfına dâhil kadro ve unvanlara yapılır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki haktan,

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personel, 

b) 657 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda müdür ve daha üst unvanlı kadrolarda bulunanlar ve danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda bulunanlar da yararlandırılır.

(3) Kadrolarının kaldırılmasına veya istihdam fazlası personel olarak belirlenerek nakilleri bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında diğer kurumlara yapılan personelin yararlanacağı zam ve tazminatlar ile mali ve sosyal haklarının ödenmesinde, nakledildikleri kadro ve unvana ait mali ve sosyal haklarının parasal karşılığının nakil öncesi yürüttükleri görevlerden daha yüksek olması hali hariç olmak üzere nakledildikleri tarihten önce yararlandıkları en yüksek oran, gösterge rakamı ve tutar dikkate alınır. Bu kapsamdaki personel, emsali kamu görevlilerinin yararlandığı artışlardan yararlandırılır.

MADDE 51 - ARAŞTIRMACI KADROLARINDAKİ PERSONELİN HAKLARININ EŞİTLENMESİ

(1) Özelleştirme kapsamındaki uygulamalar ile 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesi gereğince istihdam fazlası personel olarak belirlenmelerinin sonucunda araştırmacı unvanlı kadrolarla ilişkilendirilen kamu görevlileri; araştırmacı kadrosuyla istihdam fazlası personel sıfatına bağlı olmaksızın ilişkilendirilen kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarından aynen yararlanır, maaş ve ücretleri ile diğer parasal hakları bu kapsamdaki araştırmacı unvanlı personelle eşitlenir. Bu fıkra hükmü, 71 numaralı maddenin(hemen üstü) 3. fıkra hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

MADDE 52 - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFINA GİRENLERİN MALİ HAKLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ

(1) 657 sayılı Kanuna tabi olarak; “Avukat, Müşavir Avukat, Hazine Avukatı, Müşavir Hazine Avukatı” unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Hukuk Müşaviri veya 1. Hukuk Müşaviri kadro unvanlarında bulunanlardan avukatlık ruhsatına sahip olup kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisine haiz olanlara, aşağıdaki bentlerde belirtilen gösterge veya oranlar itibarıyla ilgili mevzuatında daha yüksek belirleme yapılmış olanların hakları saklı kalmak üzere;

a) Birinci dereceli kadroya atanmış olmaları kaydıyla 2.000 gösterge üzerinden makam tazminatı ödenir.

b) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme verilmesinde, aylık alınan dereceleri itibarıyla; birinci derece ile ikinci derece için %170, üçüncü derece ila dördüncü derece %160, diğer dereceler için %150 oranı uygulanır.

c) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre özel hizmet tazminatı verilmesinde, aylık alınan dereceleri itibarıyla; birinci derece ile dördüncü için %175, diğer dereceler için %160 oranı uygulanır.

MADDE 53 - DİNLENME HAKKI VE İZİNLER

(1) Kamu görevlileri, yıllık ve mazeret izinlerini iş günü esasıyla kullanır.

(2) Yıllık izinlerde kullanılan izin süresinin beş günden az olmaması kaydıyla gidiş ve dönüş için birer gün yol izni kullandırılır.

(3) Yıllık izinler, kullanılacağı süre ve tarih yönüyle kamu görevlisinin talebi doğrultusunda kullandırılması esastır.

(4) Sözleşme süresine bakılmaksızın tüm sözleşmeli personel, yılı içerisinde kullanamadıkları izin sürelerini ertesi yıl kullanabilirler.

(5) Geçici personel iken (4/C) sözleşmeli personel (4/B) statüsüne geçirilen personelin kamu kurumlarında geçirdikleri hizmet sürelerinin tamamı hiçbir şarta bağlı olmaksızın yıllık izinlere esas süreye dahil edilir.

(6) Mücbir sebeplere (doğal afet, savaş, salgın hastalık vb.) bağlı olarak kullanılamayan yıllık izin sürelerinin her günü için, 2500 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı tutarında tazminat ödenir.

(7) Memur statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerinin yararlandığı yıllık, aylıksız, mazeret, refakat, süt, ölüm, doğum ve benzeri izin haklarından idari hizmet sözleşmelileri de dahil olmak üzere sözleşmeli statüde görev yapan kamu görevlileri de aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.

(8) Engelli kamu görevlileri, yıllık izin haklarından %25, mazeret izninden %50, süt ve doğum izinlerinden %100 artırımlı yararlandırılır.

(9) Sözleşmeli personel statüsündeki kamu görevlileri hakkında yukarıdaki fıkrada yer verilenlere ilave olarak dinlenme ve izin hakkı kapsamında aşağıdaki hükümler de uygulanır. Söz konusu hükümler kadrolu statüde görev yapan personelin ilgili mevzuatında düzenlenenden daha geniş haklar içermesi halinde kadrolu statüde görev yapan personel hakkında da uygulanır.

a) Hastalık, doğum, -evlat edinme dahil- analık, babalık, süt izni ile mazeret ve doğum sonrası dönemdeki yarı zamanlı çalışma haklarından, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 4/A kapsamındaki kamu görevlilerinin yararlandığı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

b) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalması durumunda ilgili mevzuatı kapsamındaki ücretli sağlık izninden yararlandırılır.

c) En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir takvim yılı içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli mazeret izni kullanabilir. 

d) Evli olmayan çocuğunun (evli olmakla birlikte eşi en az yüzde 70 oranında engelli olan çocuklar ile evli olmakla birlikte eşi doğum yapmış olup doğumun üzerinden sekiz haftalık süre geçmemiş olan çocuklar dâhil), eşinin, birlikte ikamet ettiği ana veya babasının yatarak tedavi görmesi durumunda, refakat edilmemesi halinde hayati tehlike meydana gelebileceği yönünde sağlık raporu düzenlenmiş olması ve sadece sözleşmeli personel adına refakatçi kaydı çıkarılmış olması şartıyla, yatarak tedavi sırasındaki refakat süresini geçmemek ve her halükarda bir takvim yılı içinde üç aydan fazla olmamak üzere toptan veya bölümler hâlinde ücretli izin kullanabilir.

(10) İlgili mevzuatı kapsamında yarı zamanlı çalışması durumunda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların, doğum veya evlat edinmeye bağlı olarak yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımlarının yarım olarak ödendiği döneme ilişkin prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanır. Bu fıkra kapsamına girenlerin yarım zamanlı olarak çalışılan günlere ilişkin sigorta primleri, normal zamanlı çalışılması hâlinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç tutarının yarısı üzerinden ödenir. Ancak, bunların genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, sigorta primine esas aylık kazanç tutarının tamamı üzerinden ödenmeye devam olunur. Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenen sözleşmeli personelin eksik çalışılan süreleri, kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları hâlinde, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen esaslara göre hesaplanan borcu kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödemeleri şartıyla hizmet sürelerine eklenir.

(11) Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonları bünyesinde oluşturulan komisyonlara seçilen/atanan komisyon başkanlarına haftada 1 gün ücretli izin verilir.

(12) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunan “Koruma Güvenlik Memurlarının” vardiyadan doğan kullanmadıkları izinleri toplu halde kullandırılır. Vardiya görevini yürüten bu personele görev yerinde yemek hizmeti verilir. Hizmetin sunulamadığı durumlarda yemek ücreti nakden ödenir.

MADDE 54 - STATÜ, ATAMA, YER DEĞİŞTİRME, DERECE YÜKSELMESİ, GÖREVDE YÜKSELME VE DİĞER HUSUSLAR

(1) Kurumların taşra teşkilatlarında görev yapan uzmanların mali ve özlük hakları, merkez teşkilatında görev yapan emsal uzman personelle eşitlenir.

(2) Emekliye Ayrılanlara Görev Silahının Tevdi Edilmesi ve Harçtan Muafi yet; ilgili mevzuatı gereği silah taşıma ve kullanma yetkisine haiz kamu görevlileri; fi ilen görev yaptıkları dönemde kurumlarınca kendilerine tahsis edilen zat’ı /şahsi silahlarını, emekli olduklarında herhangi bir harç, vergi ve ücret ödemeksizin edinebilirler. Bu kapsamdaki personelden emekli oldukları dönemde de, fi ilen görev yaptıkları dönemde ya da emekli oldukları tarihten sonra edindikleri ayrımı yapılmaksızın sahip oldukları silaha ilişkin vergi, harç ve ücret alınmaz. 

(3) Görevlerini Araç Kullanarak Yerine Getiren Personel; Kamu görevlilerinden uhdelerindeki görevleri araç kullanarak yerine getirenlere; kurum, istihdam türü, unvan, kadro, görev yeri, pozisyon ayrımı yapılmaksızın her ay aylıklarıyla birlikte ödenmek üzere 600 gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpılarak bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

(4) Araçlara Kasko Sigortası Yapılması; Kamu kurum ve kuruluşlara ait motorlu taşıtlara, kullanım amaçlarına ilişkin ayrım yapılmaksızın kasko sigortası yaptırılır. Buna ilişkin giderler ilgili kuruluşun bütçesinden karşılanır.

(5) PTT A.Ş’ye İlişkin Hüküm; Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile personelini konu edinen hükümler, aleyhe sonuç doğurmaması ve unvan yönüyle uygulanabilir olması kaydıyla PTT A.Ş ve personelini de kapsar.

(6) Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Aile Yardımı; Kurumların yurtdışı teşkilatına ait pozisyonlarda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan Türk uyruklu personel, aile yardımı ödeneğinden Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli sözleşmeli personelin yararlandığı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

(7) Ayniyat Saymanlarının Mali ve Sosyal Hakları; Şube müdürlüğüne atanmak için gereken şartları taşıyan ayniyat saymanları, şube müdürünün yararlandığı mali ve sosyal haklardan aynı şekilde yararlanır.

(8) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları; Kamu kurum ve kuruluşları her yıl en az bir defa boş kadroya ilişkin sayı sınırı olmaksızın yazılı olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapar. Bu sınavların sonuçları, müteakip sınava kadar geçerli kabul edilir. Sınav sonuçlarının belli olmasından sonra boşalan ve ihtiyaç duyulan kadrolara öncelikle bu sınav kapsamında başarılı olanların atanması esastır. Unvan değişikliği sınavlarında baraj puanı uygulaması yapılmaz. Atama yapılacak kadro sayısının sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde unvan değişikliği sınavı yapılmaksızın ilgililer unvanlarına uygun kadrolarla ilişkilendirilir.

(9) Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personel sistemi içerisinde kamu görevlisi sıfatına haiz olmadığı ifade ve kabul edilen personelin yöneticilik görevlerine atanmaması esastır. Görevde yükselmeye tabi yöneticilik görevlerine; kamu görevlileri dışında atama, görevlendirme ya da tedviren ilişkilendirme suretiyle kamu görevlileri dışında başka ad, unvan ya da statü ile ilişkili personelin ataması yapılamaz. Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında özel hukuk hükümlerine tabi/genel hükümlere tabi olmayan/özel hükme tabi şeklinde tanımlanan personelin görevde yükselmeye tabi olanlar dahi yöneticilik görevlerine atanmasına ilişkin uygulamalara son verilir.

(10) Görevde yükselme sınavı açmamak ya da belli istihdam türleriyle sınırlı olacak şekilde sınav açmak suretiyle kurum ya da kuruluşun yöneticilik görevlilerine kamu görevlisinin atanmasına engel olacak iş ve işlemler yok hükmünde sayılır, görevde yükselme yönetmeliklerinde ve uygulamalarında bu sonucu doğuracak hükümler hukuka aykırı kabul edilir.

(11) Görev yaptıkları kurum-kuruluş özelleştirilen, kapanan ya da tasfiye edilen personel ile genel personel mevzuatı içerisinde yer değişikliğine esas özrü-mazereti-gerekçesi bulunan personel; istekleri esas alınmak ve ihtiyaç fazlası oluşturmamak suretiyle talepte bulundukları kurum-kuruluşa/il’e atanır. Söz konusu personelin eşinin kamu görevlisi olması ve zorunlu yer değişikliğine tabi personel kapsamında bulunması durumunda norm kadro ve ihtiyaç fazlası oluşturmaya ilişkin hükümler uygulanmaksızın eşinin bulunduğu yere ve durumuna uygun görevin bulunduğu kuruma atanır.

MADDE 55 - KORUMA GÜVENLİK MEMURLARININ ÇALIŞMA HAKKI VE DİĞER HUSUSLAR    

(1) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında bulunanlardan 45 yaşını dolduranlar, talepleri halinde, yönetici kadroları ile unvan değişikliği sınavlarına tabi kadrolar dışındaki kadrolara, sınav haricindeki koşulları taşımaları kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın durumlarına ve idarenin ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenecek diğer kadro veya pozisyonlara atanabilirler.

(2) Koruma güvenlik görevlileri unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarına diğer personel gibi katılır.

(3) Sağlık sorunları nedeniyle güvenlik görevinden ayrılan personel genel idari hizmetler sınıfında kendi unvan (güvenlik görevlisi şef, amir, memur) veya pozisyonuna uygun göreve atanırlar.

MADDE 56 - KAMU GÖREVLİLERİNİN ANAYASAL HAKLARINI KULLANMASI VE TEMİNAT ALTINA ALINMASI

1- Kamu görevlilerine, görevleri sırasında ve görevleri nedeniyle;

a) Siyaset (Seçme-Seçilme) Hakkı,

b) Çalışma Hakkı,

c) Sendika üyeliği, toplu sözleşme ve grev hakkı,

d) Toplantı ve gösteri yürüyüşü konularında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlama uygulanamaz. Bu hakların kullanımını imkânsızlaştıran veya zorlaştıran ya da bu hakların kullanılması halinde ilgililer hakkında disiplin cezası verilmesini öngören mevzuat hükümleri uygulanmaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada sayılan haklardan işyerlerinde kullanılabilecek olanların kullanımına ilişkin gerekli tedbirleri alır ve kuralları hayata geçirir.

(3) Kamu görevlileri dahil olmak üzere herkes, evrensel hukukta ve uluslararası anlaşmalarda belirtilen çerçeve içerisinde sendikal örgütlenme hakkından faydalanır. Bütün kamu görevlilerinin, sendika kurma ve kurulu sendikalara üye olma hakkına sahip olması esastır. 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer verilen sendikal örgütlenmeye ilişkin sınırlamalar ve yasaklar uygulanmaz. 

MADDE 57 - AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA İLİŞKİN TEŞHİS, TEDAVİ İLE PROTEZ GİDERLERİ

(1) Kamu görevlilerinin, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest çalışan diş hekimlerine yaptırdıkları, ağız ve diş sağlığına ilişkin teşhis ve tedavi giderleri ile bu kapsamda ağız ve diş protezlerine ilişkin giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

MADDE 58 - MUAYENE/TEDAVİ/İLAÇ KATILIM PAYI

(1) Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil olmak üzere kamu görevlileri ve emeklilerinden, muayene, tedavi, reçete ve ilaç (ortez - protez dahil) katılım-katkı payı ve başka bir ad altında ücret alınmaz.

MADDE 59 - SOSYAL FAALİYETLERDE YARDIMCI OLMA, YAZLIK VE KIŞLIK SOSYAL TESİSLERDEN YARARLANMA

(1) Kamu İşvereni, Konfederasyon veya sendikaların sendikalı memurlar için yapacakları sosyal faaliyetlerinde ve üyelerinin sosyal konulardaki ihtiyaçları için önceden izin alınmış olması kaydıyla yardımcı olur, salon, araç ve gereçlerden ücretsiz olarak yararlandırır.

(2) Memurların bedenen ve ruhen gelişmesini sağlamak amacıyla imkân nispetinde sportif, kültürel ve eğitim faaliyetleri için işveren yer ve malzeme temin eder. Kamu işveren vekili kurumlarda bulundurulmak üzere, çalışan personelin mesleki becerilerini geliştirmek için o hizmet koluyla ilgili ulusal dergi ve benzeri yayınlardan temin eder.

(3) İşverene ait sosyal tesislerden ve misafi rhanelerden ayırım yapılmaksızın tüm kamu görevlilerinin yararlanmaları esastır.

MADDE 60- KOMİSYONLARDA SENDİKA TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI    

İlgili mevzuatında sendika temsilcisi bulundurulmasının zorunlu olduğu kurul ve komisyonlar haricinde, Kamu kurumlarında oluşturulan lojman, ihale, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, spor ve bu gibi komisyonlarda işyeri yetkili kamu görevlileri sendikasının temsilcileri yer alır.

MADDE 61 – SÖZLEŞMELİ İKEN KADROYA GEÇİRİLEN PERSONELİN EMEKLİLİK HAKLARI

(1) 1.10.2008 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen ve 2011 ile 2013 yıllarında kadroya geçirilen personelin göreve başlama tarihi memuriyet başlama tarihi olarak değerlendirilir.

B- GEÇMİŞ DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMELERDE ELDE EDİLEN KAZANIMLARDAN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEYE MEMUR-SEN-TÜRKİYE KAMU-SEN ORTAK TEKLİFİ OLARAK SUNULACAK HÜKÜMLER

MADDE 62 - EMEKLİ OLANLARA ÖDENEN TAZMİNAT

(l) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında yer alan (12.105) gösterge rakamı (13.558) olarak uygulanır. Bu hükümden sözleşmeli personelde aynı usul ve esaslar çerçevesinde faydalanır.

MADDE 63 - MÜZE ARAŞTIRMACISI, ARŞİVCİ, FOLKLOR ARAŞTIRMACISI, KÜTÜPHANECİ, KİTAP PATOLOĞU VE SOSYOLOGLARIN ZAM VE TAZMİNATLARI

(1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (c) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez.

MADDE 64 - HİZMET TAHSİSLİ KAMU KONUTLARININ KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

(1) Kurum ve kuruluşların meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde bulunan baraj, termik santral, maden sahası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, enerji dağıtım ve iletim merkezleri, gar ve istasyonlar gibi yerlerde bulunan kamu konutları, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi gereğince hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan Kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli alınmaz.

(2) Bu kapsamdaki kamu konutlarının tespiti ilgili kurum ve kuruluş ile kurumdaki yetkili sendika temsilcisinden oluşturulacak komisyonca, 2021 yılının Kasım ayından başlamak üzere her yılın Kasım ayının son iş gününe kadar belirlenir. 

MADDE 65 - PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİLERİN ZAM VE TAZMİNATLARI

(l) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öğrenim durumları ve hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Cetvelin “(E) Telmik Hizmetler” bölümünün I inci sırasının (c) bendi ile 2 nci sırasında öğrenim durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez.

MADDE 66 - TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan “Kırkbeş Türk Lirası” ibaresi, 1.1.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2500 gösterge rakamının, 1.1.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ise 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda” şeklinde uygulanır.

MADDE 67 - SERVİS HİZMETİ

(1) Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra birimlerindeki servis hizmetlerinden, kamu görevlileri de aynı şekilde faydalandırılır. İlgili yönetmelikteki kilometre sınırlaması uygulanmaz.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının servis hizmeti sunulmayan merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan kamu görevlileri diğer kurumların servis hizmetlerinden aynı şekilde faydalandırılır. Servis hizmetine ilişkin ortaya çıkacak maliyet, kurumlar arasında yapılacak ortak görüşmelerle belirlenir.

(4) Vardiyalı sistem uygulanan birimlerde görev yapan kamu görevlilerinin servis hizmetinden faydalandırılması esastır. Servis hizmeti sunulamayan veya faydalanılacak servis hizmeti bulunmayan durumlarda, günlük geliş-gidiş bileti verilir. Belediye ya da belediyece yetkilendirilen fi rmalarca ulaşım hizmetlerinin olmadığı yerlerde kamu görevlilerine, ilgili güzergah için uygulanan ücret tarifesi esas alınarak yol ücreti ödenir.

MADDE 68 - KİT’LERDE GÖREV YAPAN MÜDÜRLERİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

(1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre KİT’lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 30 puan ilave edilir.

(2) Bölge müdür yardımcısı ve ilgili maddedeki sayılanların yardımcıları ile şube/kısım müdürlerinin yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan ilave edilir.

MADDE 69 - KİT’LERDE GÖREV YAPAN BAZI PERSONELİN EK ÖDEMESİ

(1) KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan teknik şef, atölye şefi , teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner, biyolog, kimyager, fi zikçi ve matematikçi pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 15 puan ilave edilir.

MADDE 70 - ŞEFLERİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

(1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan ilave edilir.

MADDE 71 - KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN EK ÖDEME ORANI

(1) Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

(2) Silahlı görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranlarına 15 puan ilave edilir.

(3) Silahlı görev yapan kamu görevlilerine bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında ödenecek ilave ek ödeme tutarı, aynı kurumda aynı görevi yapan işçi statüsündeki personele ödenen silah tazminatı tutarından az olamaz. Tutarın daha az olması durumunda aradaki fark kadar ek ödeme puan artışı yapılır.

MADDE 72 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLEN TEKNİK PERSONELE İLAVE ÜCRET    

(1) KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;

a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, fi zikçi, jeofi zikçi, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi, teknik uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %5,

b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara %3,

c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara %2, oranında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin fi len yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için %90’ı, (b) bendinde belirtilenler için %50’yi ve (c) bendinde belirtilenler için ise %40’ı geçemez.

(2) Yukarıdaki artışlar aynı kapsamda görev yapan sözleşmeli personel için de uygulanır.

MADDE 73 - KREŞ/GÜNDÜZ BAKIM EVİ HİZMETİ VE ÖDENEĞİ    

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde, bünyelerinde görev yapan kamu görevlilerinin zorunlu eğitim çağına girmemiş çocuklarına yönelik ücretsiz kreş hizmeti sunulması esastır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki kreş ve gündüz bakım evleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumu kapsamında değerlendirilir ve giderleri kurum bütçesinden karşılanır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen hizmetin sunul(a)madığı işyerlerinde görev yapan kamu görevlilerine; zorunlu eğitim çağına girmemiş her çocuk için 5.450 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı tutarında kreş yardımı ödeneği aylıklarıyla birlikte ödenir.

(4) Kreş yardımı ödeneği ödenen çocuk için aile yardımı ödeneği ödenmez. Kreş yardımını ödeneğine ilişkin diğer hususlarda, yukarıda yer verilen hükümlere aykırı olmaması kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun aile yardımı ödeneğinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

(5) Kreş ödeneği kapsamında kamu görevlilerine yapılacak ödemenin tutarı OSB kapsamında kadın işçilere ödenen çocuk bakım ve yardım hizmeti tutarından az olamaz.

MADDE 74 - TABİPLERE EK ÖDEME

(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ayrıca ek ödeme yapılmayacağı belirtilenler hariç olmak kaydıyla, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil tabip ve diş tabibi kadro ve pozisyonlarında bulunanların, aynı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

(2) Tabip dışı sağlık personeline de 15 puan, sağlık hizmeti sunulan birimlerde diğer hizmet sınıfl arına tabi olarak çalışan kamu görevlilerinin ek ödeme oranlarına 12 puan ilave edilir. Sözleşmeli personel de bu madde hükümlerinden aynen yararlandırılır.

MADDE 75 - AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde eş için belirlenmiş olan aile yardımı gösterge rakamı “4.000”, çocuk için belirlenmiş olan gösterge rakamı yaş ayırımı yapılmaksızın “1.000” olarak uygulanır.

(2) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olan eşler ile ek 9 uncu maddesi kapsamında sigortalı olan eşler için de elde ettikleri aylık gelir tutarına bakılmaksızın aile yardımı ödeneği ödenir.

(3) Kamu görevlileri emeklileri ile kurumların yurtdışı teşkilatına ait pozisyonlarda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan Türk uyruklu personel, kamu görevlileri için belirlenen usul ve esaslara bağlı olarak aile (eş-çocuk) yardımından yararlandırılır.

MADDE 76 - HELAL GIDA

(1) Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilenler dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının yemek hizmetlerinde, helal gıda sertifi kası bulunan ürünler kullanılır. Yemek hizmetine ilişkin ihalelerin şartnamesinde yemek için kullanılacak malzemelerin helal gıda sertifi kasına sahip ürünler olması şartına yer verilir.

MADDE 77 - İTFAİYECİ KADROSUNUN HİZMET SINIFI VE EK ÖDEMELERİ

(1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetvellerde yardımcı hizmetler (YH) sınıfında yer alan “İtfaiyeci” unvanlı kadroların hizmet sınıfı “GİH” olarak uygulanır.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında itfaiyeci ve ARFF memuru unvanlı personelin sosyal güvenlik işlemleri yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yürütülür.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde itfaiye ve ARFF memurlarının ek ödemeleri 10 puan artırılır.

MADDE 78 - BİYOLOGLARA EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

(1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında kimyagerler için öngörülen ek özel hizmet tazminatından, biyolog kadrolarında bulunanlardan anılan sırada yer alan personelle birlikte açık çalışma mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına katılanlara da aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır.

(2) Biyologlar için uygulanmakta olan özel hizmet tazminatı oranı, sosyal çalışmacı kadro ve unvanında görev yapanlar içinde uygulanır.

MADDE 79 - AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ

(1) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen “10.000” gösterge rakamı, “20.000” olarak uygulanır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk birimlerinde görev yapan diğer personele 6.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı çarpımı sonucunda bulunacak tutar pay verilir.

MADDE 80 - SÖZLEŞMELİ PERSONELE YİYECEK YARDIMI

(1) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanır.

MADDE 81 - BURS ALAN VEYA DEVLETÇE OKUTULAN ÇOCUKLAR İÇİN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLMESİ

(1) 57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartları taşıyanlar için de aynı usul vc esaslar dahilinde ödenir.

MADDE 82 - TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ VE TAŞINIR MAL SORUMLULARININ MALİ SORUMLULUK ZAMMI

(1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kımıltı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü”nün 37 nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı puanı, kadro veya görevleri itibarıyla mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya daha düşük puan üzerinden söz konusu zamdan yararlananlardan taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurları için de uygulanır. Anılan sırada yer alan puandan daha düşük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro ve görevlerde bulunup, aynı zamanda taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurlarına kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk zammı ayrıca ödenmez. 

MADDE 83 - SEYYAR GÖREV TAZMİNATI

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre bölge sınırı esas alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde de il sınırı esas alınır.

MADDE 84 - KİT’LERDE KONUT KİRA BEDELİ

(1) Kamu iktisadi teşebbüslerince bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85’i tahsil edilir.

MADDE 85 - KİT’LERDE KIDEM ÜCRETİ

(l) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin kıdem ücretini düzenleyen 28 inci maddesinde yer alan “6” ibaresi “60 ayı tamamlama”, “11” ibaresi “120 ayı tamamlama”, “16” ibaresi “180 ayı tamamlama”, “21” ibaresi “240 ayı tamamlama” şeklinde uygulanır.

MADDE 86 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİSİPLİN KURULLARINDA SENDİKA TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

(1) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu görevlisinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi, yükseköğretim kurumları disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır.

MADDE 87 - 375 SAYILI KHK’YE EKLİ (II) VE (III) SAYILI CETVELLERDE YER  ALAN ÜCRET GÖSTERGESİ

(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan ücret göstergeleri “2.280” rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır.

MADDE 88 - BAZI PERSONELİN GİYECEK YARDIMI

(1) 657 sayılı Kanun veya diğer personel kanunlarına göre giyecek yardımından yararlanan kamu görevlileri hariç olmak üzere, kurumun ilgili mevzuatında personeline ayni olarak verilmesi öngörülen giyim yardımından resmi kıyafetler ile hizmetin gereği olarak iş yerlerinde görev esnasında giyilmesi zorunlu olan giyim eşyaları dışında kalanlar için ayni olarak verilmesi yerine, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca belirlenen fi yatlar esas alınarak nakdi ödeme de yapılabilir.

MADDE 89 - SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

(1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara eldi (II) sayılı Cetvele göre sivil savunma uzmanı kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

MADDE 90 - CUMA NAMAZI İZNİ

(l) Kamu görevlilerince cuma namazı saatlerinde izin verilmesine ilişkin 2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulanmasına devam edilir.

MADDE 91 - HAC İZNİ

(1) Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlileri hac süresince ücretsiz izinli sayılırlar.

MADDE 92 - İTFAİYE PERSONELİ

(1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü, yangın söndürme çalışmalarına bilfi il katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölen, malûl olan veya engelli hâle gelen itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanır.

MADDE 93 - HİZMET TAHSİSLİ KONUTLAR

(l) Hizmet tahsisli konutlardan yararlanma süreleri, yararlanılan konutun yeri ve nitelikleri dikkate alınarak idarelerince sıra tahsisli konutların tahsisine esas puanlamada dikkate alınmayabilir.

MADDE 94 -  AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNDEN GERİYE DÖNÜK YARARLANMA

(1) Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 15.1.2018 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir.

MADDE 95 - FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDEMELERİ

(1) Bu Toplu Sözleşmenin geneline ve hizmet kollarına ilişkin bölümlerinde yer alan hükümler uyarınca fazla çalışma ücreti ödenenlere, diğer mevzuatta öngörülen fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin hükümler uygulanmaz.

MADDE 96 - ENGELLİ ÇOCUK AİLE YARDIMI

(l) İlgili mevzuat ve bu Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca çocuklar için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Özürlülük Ölçütü, Sınıfl andırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az %40 engelli olan çocuklar için %50 artırımlı olarak ödenir.

MADDE 97 - AVUKATLARA YOL TAZMİNATI VERİLMESİ

(1) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanununun 2 nci maddesinde öngörülen görevleri ifa etmeleri kaydıyla;

a) 657 sayılı Kanuna tabi olarak, Avukat, Müşavir Avukat unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Hukuk Müşaviri veya 1. Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolarda bulunanlardan avukatlık ruhsatına sahip olup kurumlarım yargı mercilerinde temsil yetkisine haiz olanlara,

b) 657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre vize edilmiş unvanlı pozisyonlarda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışanlara,

c) Mahalli idarelerde ilgili mevzuatına göre avukat ve hukuk müşaviri kadro unvanına ilişkin görevlerde sözleşmeli personel olarak görev yapanlara, anılan maddede hazine avukatları için öngörülen yol tazminatı; aynı miktar, usul ve esaslar dahilinde ödenir.

MADDE 98 - MİSAFİRHANELERDEN YARARLANMA

(1) Tedavi maksadıyla memuriyet mahalli dışına giden memur ve eşi ile bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocukları misafi rhanelerden imkanlar nispetinde yararlandırılırlar.

(2) Memurların bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından yükseköğrenim gömmekteyken sınav veya en fazla bir ay sürecek zorunlu staj sebebiyle memuriyet mahalli dışına gidenler, sınava gireceklerini veya öğrenim stajının zorunlu olduğunu belgelendirmek kaydıyla kamu kurumlarınca işletilen misafi rhanelerden imkanlar dahilinde kurum personeli tarifesi üzerinde faydalandırılırlar.

MADDE 99 - ENGELLİ KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan engelli kamu görevlilerine yönelik olmak üzere; 

a) Yürütmekte oldukları görevlerine intibaklarını ve mesleki verimliliklerini arttırmak üzere mesleki uyum eğitimleri düzenlenmesi,

b) Engelliliklerinden kaynaklanan dezavantajlı durumların asgariye indirilmesi amacıyla fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

c) Memuriyet mahalli dışında eğitim, kurs, seminer ve benzeri çalışmalar için görevlendirilmesi ve gerekli olması halinde kurumca refakatçi görevlendirilmesi,

ç) Kamu konutlarından yararlanmada pozitif ayrımcılık sağlanması, amacına dönük olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda ihtimam gösterilir.

MADDE 100 - EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

(1) Müze araştırmacısı ve sanat tarihçisi unvanlı kadrolarda bulunanlar, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatından aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır.

MADDE 101 - SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görev yolluğuna ilişkin hükümleri, aynı Kanuna tabi idarelerde ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca sürekli görev yolluğu ödenmeyenler hakkında 5 inci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutarı esas alınarak uygulanır.

Üçüncü Bölüm

ORTAK TEKLİFLER DIŞINDAKİ MÜNHASIR HÜKÜMLER

MADDE 102 - YAN ÖDEME PUANLARI

(1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde öngörülen zam puanlarından yararlanmakta olan Devlet memurlarının ilave, ek ve ayrıca ödenmekte olanlar hariç olmak üzere iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı puanları, 1.1.2022 tarihinden geçerli olmak üzere %50 1.1.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ise %100 artırımlı olarak uygulanır.

MADDE 103 - VARDİYA TAZMİNATI

(1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar, parça başı ücret verilmek suretiyle istihdam edilenler, maktu fazla çalışma ücreti ödenenler, nöbet ücreti, tayın bedeli ödenenler hariç olmak üzere, bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerinden, vardiya usulü ile çalışanlara, her ay aylıklarıyla birlikte 1.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda vardiya tazminatı ödenir.

MADDE 104 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ YÜRÜTEN PERSONELİN MALİ HAKLARI

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürüten personele, ilgili mevzuatında bu hizmetin yürütülmesi için gereken belgeye sahip olanlar için öngörülen ücret, maaşlarıyla birlikte ödenir.

MADDE 105 - BOŞ KADROYA VEKÂLET ÜCRETİ

Kamu görevlileri, vekâlet ettikleri kadro ve görevin unvanı yönüyle ayırım yapılmaksızın vekâlet ettikleri boş kadronun mali, sosyal ve özlük haklarından faydalandırılırlar. Bu kapsamdaki personele vekalet ettikleri boş kadronun maaşı/ücreti, aleyhe sonuç doğurmaması kaydıyla ödenir.

MADDE 106 - BAZI PERSONELİN ZAM VE TAZMİNATLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

(1) 657 sayılı Kanunun 43’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin ikinci ve üçüncü paragrafında ek gösterge konusunda yapılmış olan düzenlemeler, özel hizmet tazminatı veya özel hizmet tazminatı yerine ödenen tazminatlar için de uygulanır.

(2) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre İcra Memuru kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 30 puan ilave edilir.

(3) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde belirtilen zamlar; bu toplu sözleşmenin diğer hükümlerinde yapılan artışlar saklı kalmak kaydıyla kalkınmada öncelikle yörelerde görev yapan kamu görevlilerinin tamamına % 100 fazlasıyla ödenir.

(4) “Seyyar Görev Yolluğu”, “Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatı” ve “Büyük Proje Tazminatı” kapsamında yapılan ödemeler; hizmet sınıfı ve unvan ayrımı yapılmaksızın tüm personele ödenir.

MADDE 107 - EMEKLİLİK HAKLARI, İKRAMİYE VE MAAŞI    

(1) Emekliye ayrılan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı; emekliye ayrılmadan önceki son maaşının net tutarı ile son maaşındaki özel kesintiler toplamına (Ek ödemenin %75’i oranına) ilgili Kanundaki oranın uygulanması suretiyle bağlanır.

(2) Emeklilik ikramiyesi ödenmesinde en az çalışma süresi şeklinde alt süre sınırı uygulanmaz.

(3) 5510 sayılı Kanuna tabi olarak yapılan uygulamanın lehe olma durumu hariç kamu görevlilerine bağlanacak emekli maaşı ve ödenecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 5434 sayılı Kanun hükümleri esas alınır.

MADDE 108 - ARA REJİM DÖNEMİ MAĞDURLARININ KAYIPLARININ TAZMİNİ

(1) 28 Şubat kararı çerçevesindeki uygulama iş, işlem, düzenleme ve kararlara bağlı olarak istifa etmek zorunda kalan, göreve başla(ya)mayan, görevine son verilen kamu görevlilerinin;

a) Durumu belgelendirmesi ve/veya tereddüde yer vermeyecek biçimde kanıtlaması halinde yeniden devlet memurluğuna atanmaları sağlanır. Bu kişilerin açıkta geçen süreleri mali, sosyal ve özlük hakları başka bir işleme gerek kalmaksızın iade edilir ve haklarının iade edilmesinde göreve dönme şartı aranmaz. Bu kişilerin aynı döneme ilişkin kendileri tarafından ödenmiş sosyal güvenlik primleri; mükerrer kabul edilir, ödemenin gerçekleştireceği tarihteki güncel tutarlar esas alınarak kendilerine iade edilir.

b) Açıkta geçen sürelerde, diğer istihdam türlerinde ve/veya kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle emeklilik hakkı elde edenler; emekli maaşı ve diğer bakımlardan aleyhlerine bir
durum oluşmaması ve istekte bulunmaları kaydıyla durumlarına uygun kadro ve görevlerle ilişkilendirilmek suretiyle kamu görevlisi emeklisi olarak kabul edilir ve buna dair intibakları yapılır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen ve tazmin edilmesi düzenlenen haklar dışında oluşan mağduriyet, kayıp ve benzeri durumların tespitine, tespit edilen mağduriyetlerin ve kayıpların tazminine yönelik çalışma yapılması ve buna ilişkin yasal ve idari düzenlemeye ihtiyaç duyulan hususların belirlenerek gerekli mercilere iletilmesi konularını yürütmek üzere yetkili konfederasyon ve sendikalardan birer temsilciyle birinci fıkrada belirtilen Karar kapsamında mağdur olanların kurduğu/üye olduğu dernekler arasından kamu görevlileri sendikaları heyet başkanınca belirlenen en fazla üçünden birer temsilcinin ve “Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından” birer temsilcinin katılımı ile oluşturulacak Mağduriyetleri Tespit ve Tazmin Komisyonu en geç 28.02.2020 tarihine kadar çalışmalarını raporlaştırır. Bu rapor 2020 Mart ayında yapılacak KPDK toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

MADDE 109 - GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİNDE AYLIĞA HAK KAZANMA

(1) 657 sayılı Kanuna tabi devlet memurlarından unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara naklen atananlar, talep etmeleri halinde, anılan Kanunun 167 nci maddesi dikkate alınmaksızın, yeni kadrolarında göreve başladıkları tarihten itibaren bu kadroya ilişkin aylık ve diğer mali haklardan yararlandırılır.

MADDE 110 - 399 SAYILI KHK’YA TABİ KAMU GÖREVLİLERİNİN ÜCRETLERIN BELIRLENMESI VE DİĞER HAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

(1) Gruplar itibariyle 01.01.2022 tarihi itibariyle uygulanacak tavan ve taban ücretleri % 10 oranında arttırılır.

(2) 399 sayılı KHK kapsamındaki kuruluşlarda II sayılı Cetvel kapsamındaki personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dâhilinde olmak üzere temel ücretleri; hizmet kolundaki yetkili sendika ve ilgili kuruluş yönetim kurulu tarafından birlikte belirlenir. Bu belirleme en geç 15 Mart itibariyle gerçekleştirilir. Uzlaşmaya varılamaması halinde mevcut temel ücretler %10 u kadar artırımlı uygulanır.

(3) Ücret Grupları için belirlen taban ve tavan temel ücretler ile aynı grup içerisindeki unvanlar için belirlenen sözleşme ücretlerinin en düşüğü ve en yükseği arasında %10’dan fazla fark olamaz.

(4) 399 sayılı KHK’nin eki I ve II Sayılı Cetvele tabi personelden, daha üst unvan ve pozisyondaki görevlere vekâlet edenlere, geçici veya tedviren görevlendirilenlere; ücretlerinde bir azalma oluşturmaması kaydıyla vekalet ettikleri, geçici veya tedviren görevlendirildikleri kadro ve pozisyona ait mali ve sosyal haklar ödenir.

(5) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların sözleşmeli personelin ücretlerine, bu personelin sözleşmeli statülerde bulunduğu sürelere ait bu maddedeki ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanır.

(6) Özelleştirme uygulamalarına bağlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere istihdam fazlası personel olarak kamu personel mevzuatına dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını yürütmekle sorumlu birime bildirilen bu madde kapsamındaki personelin, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yararlanacağı fark tazminatının belirlenmesine esas ücreti; istihdam fazlası personel olarak belirlendiği yılı 15 Temmuz itibarıyla kendisine veya emsali personele ödenen/ödenecek ücretine 15 Temmuz itibarıyla ücretinden kesilen gelir vergisi tutarı ile aynı yılın Ocak ayı ücretinden kesilen gelir vergisi tutarı arasındaki farkın eklenmesiyle bulunur.

(7) Özelleştirme kapsam ve programlarında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında görev yapan ve istihdam fazlası olarak belirlenen ve kamu personel mevzuatına dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını yürütmekle sorumlu birimce diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakilleri tamamlanan ve atama onayları kendilerine ve görev yaptıkları birimlere tebliğ edilenlerin ilişikleri, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kesilir. Hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle ilişikleri kesilmeyen personelin 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yararlanacağı fark tazminatına esas ücreti, bu maddenin altıncı fıkrasındaki hüküm saklı kalmak kaydıyla ilişiklerinin fiilen kesildiği tarih itibarıyla aldıkları en son ücret üzerinden belirlenir.

(8) Özelleştirme kapsam ve programlarında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında görev yapan ve istihdam fazlası olarak belirlenmeyen bu madde kapsamındaki personel, yazılı istekte bulunması kaydıyla istihdam fazlası personel olarak belirlenenlerin yararlandığı haklardan faydalanabilir.

(9) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan 399 sayılı HKH eki II sayılı Cetvele tabi personel, istekleri bulunması ve görev yaptıkları kurum/kuruluş tarafından muvafakat verilmesi kaydıyla diğer personel kanunlarına tabi kurum ve kuruluşlara naklen atanabilir.

(10) Özelleştirme uygulamaları kapsamında nakde tabi personel uygulamasında süre sınırı uygulamasının kaldırılarak ilgililerin istekleri halinde süre sınırı olmaksızın, kuruluşu devralan özel sektör işvereni tarafından iş akitlerinin feshi halinde ise fesih tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde başvurma kaydıyla kamu personel mevzuatına dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını yürütmekle sorumlu birim tarafından istekleri doğrultusunda ve durumlarına uygun kadrolara 30 gün içerisinde atamaları yapılır.

(11) Bu madde kapsamındaki kuruluşlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kuruluş içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan sözleşmeli personelin ücretleri; unvan, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları bakımından emsali olan personelle eşit olacak şekilde tespit edilir. Emsali personelin tespitinde hizmet kolundaki yetkili sendikanın onayı aranır. Kuruluş yönetim kurulu ile hizmet kolunda yetkili olan sendika, emsal personelin tespitine yönelik usul ve esasları ve emsal personel cetvelini birlikte hazırlar.

(12) Bu madde kapsamındaki sözleşmeli personelin ücretlerine, Devlet memurlarına yılı içerisinde uygulanan artış oranı kadar artış yapılır.

(13) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile Sümer Holding’de 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinde, sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait en düşük ve en yüksek temel ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla, görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi, görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üst unvan grubuna ait ücret düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve mali imkanları dikkate alınarak yapılacak ayarlamada, temel ücret ve toplam sözleşme ücret maliyet tutarı üzerinden oran veya miktar odaklı bir sınırlama dikkate alınmaz.

(14) KİT’ler arasında unvan, pozisyonlar bakımından eşitliğin sağlanabilmesi için temel ücret gruplarında temel ücretin artırılmasına müteakip skala ayarlaması yapılması için yönetim kurullarına yetki verilir. KİT’lerdeki koordinasyonu sağlama görevinin kamu personel mevzuatına dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını yürütmekle sorumlu birimce yapılması ve sendika temsilcisinin de iştirak etmesi sağlanır.

(15) KİT bünyesinde istihdam edilen sözleşmeli personelin maaş ve ücretlerine eklenen sicil başarı ücretine ilişkin uygulama yürürlükten kaldırılır ve bu hükmün kapsamında bulunan personelin 31/12/2021 tarihindeki ücretlerinde, (bu sözleşmenin diğer hükümleri ile diğer yasal mevzuat hükümleriyle yapılan artışlar hariç olmak üzere) 399 sayılı KHK’nin 27 nci maddesinde belirtilen en üst başarı ücreti oranı kadar (%8 oranında) artış yapılır.

(16) KİT’lere özelleştirme kapsamına alınma kararından sonra ataması yapılan kamu görevlileri, nakle tabi personel kapsamında değerlendirilir ve aynı haklardan yararlandırılır.

MADDE 111 - BÜYÜK PROJE TAZMİNATI

(1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı II sayılı Cetvelin E-Teknik Hizmetler bölümünün 5 inci maddesinde ön görülen İlave Özel Hizmet Tazminatı Oranlarından (Büyük Proje Tazminatından) yararlanmada, personel sayısına ilişkin sınırlama uygulanmaz. Hizmet kolunda görev yapan Veteriner Hekim unvanlı personel de aynı usullerle faydalanır.

(2) Büyük Proje Tazminatından, veteriner hekim, biyolog, tekniker ve teknisyen kadrosunda bulunan kamu görevlileri de yararlandırılır.

(3) Büyük Proje Tazminatının ödenmesinde esas alınan dereceler dikkate alınmaz kamu görevlileri birinci fıkrada belirtilen beşinci maddenin ilgili bölümünde yer alan en üst derece dikkate alınarak tazminattan yararlanır. 

MADDE 112 - BAZI UNVANLARA VE KADROLARA İLİŞKİN HAKLAR

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında Şube Müdürü unvanıyla görev yapanlar, 1000 makam tazminatı ile 4000 görev tazminatı göstergesinden yararlandırılır.

(2) Şefl erin ek ödemeleri; 1. ve 2. Derecede aylık alanlara 150, 3. ve 4. Derecede aylık alanlara 140 ve diğer derecelerde olanlara 130 olarak uygulanır.

(3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36’ncı maddesinin (A) bendinin dördüncü fıkrasında belirtilen haktan, “ekonomist” unvanlı kadrolarda istihdam edilen kamu görevlileri de yararlandırılır.

(4) 657 sayılı Kanun I sayılı ek gösterge cetvelde diğer uzmanlıkların sayıldığı (g) bendine ve aynı Kanun’un 152’nci maddesinin II sayılı Tazminatlar kısmının A. Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (ğ) bendine “Mali Hizmetler Uzmanları” ifadesi eklenmiştir.

(5) 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında öğrenime gönderilen ve mecburi hizmetlerini yapmak üzere kamu kurumlarına farklı unvanlarda atamaları yapılan personel, kurumlarında bulunan öğrenimlerine uygun kariyer uzmanı kadrolarına sınavsız atanır.

MADDE 113 - GASSAL KADROSUNDA OLANLARDAN DİNİ EĞİTİM GÖRMÜŞ OLANLARIN MALİ HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

(1) “Gassal” unvanlı kadrolarda bulunanlardan, “Müezzin-Kayyım” unvanlı kadrolara atanmak için aranmakta olan eğitim şartlarını haiz olanlar, Diyanet İşleri Başkanlığında “Müezzin-Kayyım” unvanlı kadrolarda görev yapıp da imam hatip lisesi mezunu olan ve aynı kazanılmış hak aylığı derecesinde bulunanların yararlandığı mali haklardan aynen yararlanır.

MADDE 114 - KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE GEÇEN ÇALIŞMA SÜRELERİ İLE DİSİPLİN CEZASI ALMAKSIZIN GEÇİRİLEN SÜRELER İÇİN İLAVE BİR KADEME VERİLMESİ

(1) 657 sayılı Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki ilave bir kademe verilmesi hakkından, “mecburi olarak sürekli görevle atanma” şartı aranmaksızın madde içeriğindeki diğer şartları taşıyan bütün kamu görevlileri yararlanır.

(2) 657 sayılı Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki ilave bir kademe verilmesinde aranan iki yıl görev yapma şartı, engelli kamu görevlileri bakımından bir yıl olarak uygulanır.

(3) Kamu görevlilerine disiplin cezası almaksızın geçirdikleri her dört yıl için ilave bir kademe verilir. Dört yıllık sürenin hesaplanmasında aylıksız izin de geçirilen süreler ile adaylık süresi de dikkate alınır. 

(4) 657 sayılı Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfl arı ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son dört yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.

MADDE 115 - DİSİPLİN CEZALARINA BAĞLI OLARAK MALİ VE SOSYAL HAKLARDA KESİNTİ    

(1) Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarından, aylıktan kesme ve maaş kesimi gibi doğrudan mali ve sosyal haklarda kesinti yapılması yaptırımı öngören disiplin cezası uygulamaları hariç disiplin cezası nedeniyle herhangi bir kesinti yapılamaz.

(2) Aylıktan kesme ve maaş kesimi gibi disiplin cezalarının uygulanmasına bağlı olarak kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinden yapılacak kesinti; kamu görevlisinin sadece aylık göstergesi ile maaş katsayısının çarpımıyla bulunacak tutar dikkate alınarak uygulanır.

MADDE 116 - ÖDÜLLENDİRME ESASLARI VE ÖDÜL TUTARI

(1) Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarılarının niteliğine göre “başarı belgesi” ya da “üstün başarı belgesi” verilir. Kamu görevlilerine, birinci fıkrada belirtilen durum ve hallerin var olması ve aynı durum ve halleri için düzenlenmemesi kaydıyla birden fazla başarı veya üstün başarı belgesi verilebilir.

(2) Başarı belgesi verilen kamu görevlilerine, belgenin düzenlediği tarihi takip eden ayda maaşıyla birlikte en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) iki katı tutarında başarı ödülü verilir.

(3) Üstün başarı belgesi verilen kamu görevlilerine, belgenin düzenlediği tarihi takip eden ayda maaşıyla birlikte en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) dört katı tutarında üstün başarı ödülü verilir. (4) Başarı ve üstün başarılı ödülünden, damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz.

(4) Kamu görevlilerine, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet sürelerinin hesabında değerlendirilmek üzere; her üç başarı belgesi ile her üstün başarı belgesi için ilave kademe ayrıca verilir. 

(5) Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı; hizmet sınıfı, görev yapılan kurum ve diğer hususlar gözetilerek sınırlanamaz.

(6) Bu madde hükümleri, istihdamlarına esas mevzuat hükümleri yönüyle ayırım yapılmaksızın geçici personel ile sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen kamu görevlileri hakkında da uygulanır.

(7) Ödüllendirme esas ve tutarına ilişkin diğer hususlarda, yukarıda yer verilen hükümleri aykırı olmaması kaydıyla yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 117 - SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İŞ SONU TAZMİNATI

(1) Sözleşmeli personele, sözleşmelerinin sona ermesi sebebiyle ilgili mevzuatı uyarınca verilecek iş sonu tazminatı; gelir vergisinden müstesna tutulmasına yönelik düzenleme yapılmadığı sürece, söz konusu mevzuat uyarınca hesaplanacak tutarlar %10 artırılmak suretiyle ödenir.

MADDE 118 - PTT, TRT VE KİT’LER İLE ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURULUŞLARDA SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ    

(1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel bütçeli kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerine, ilgili kamu iktisadi teşebbüsleri veya özel bütçeli kuruluşlar ile bu idarelerde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında sözleşme yapılması halinde, aylık tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ünü geçmemek üzere sosyal denge tazminatı ödenebilir.

İlgili kamu iktisadi teşebbüsleri veya özel bütçeli kuruluşlarda bu sözleşmenin yapılmasına, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine anılan idarelerin bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları bakan karar verebilir ve süresi bu toplu sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere yapılabilecek olan söz konusu sözleşmeyi anılan idarelerde en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile Bakan imzalar. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.

(2) Sosyal denge tazminatının aylık tutarı, istihdam biçimi, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre anılan sözleşmelerde farklı miktarlarda belirlenebilir.

MADDE 119 - ANAYASAL HAKLARIN KULLANMADA KAMU GÖREVLİLERİNE ÖZGÜ TEMİNATLAR    

1- Kamu görevlilerine, görevleri sırasında ve görevleri nedeniyle;

a) Düşünce ve kanaat hürriyeti,

b) Düşünceyi açıklama hürriyeti,

c) Din ve vicdan hürriyeti,

d) İbadet hürriyeti konularında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlama uygulanamaz. Bu hakların kullanımını imkânsızlaştıran veya zorlaştıran ya da bu hakların kullanılması halinde ilgililer hakkında disiplin cezası verilmesini öngören mevzuat hükümleri uygulanmaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada sayılan haklardan işyerlerinde kullanılabilecek olanların kullanımına ilişkin gerekli tedbirleri alır ve kuralları hayata geçirir.

(3) Kamu görevlileri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerinde kılık-kıyafet yasağı sonucu doğuran ve evrensel hukukun, insan onurunun ve temel özgürlüklerin ruhuna aykırı hükümlerine tabi olmaksızın özgür tercihleriyle belirledikleri kılık-kıyafetle kamu hizmeti sunabilirler. Bu hakkın kullanılmasında, bağlı bulunan bakanlık, yargı organları ve benzeri çerçevede görev yapılan kurum dâhil olmak üzere unvan, kadro, mesleğin niteliği ve benzere sebeplere dayalı ayırım ve sınırlama yapılamaz.

MADDE 120 - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE FİLİSTİN İLE TÜRK KONSEYİ ÜYESİ ÜLKELERİN SENDİKALARININ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARINA ÜYELİĞİ

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, Filistin’de ve Türk Konseyi üyesi ülkelerde faaliyet gösteren ve kamu görevlilerinin üye olabildiği sendikalar, Türkiye’de Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonlarına üye olabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sendikaların konfederasyonlara üye olması durumunda mali ve idari sorumlulukları konusunda ilgili konfederasyonun tüzüğü esas alınır.

(3) Bu kapsamda üye olan sendikaların üye sayıları, 4688 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen sendika üye sayılarının tespitinde dikkate alınmaz.

(4) Bu kapsamdaki sendikaların konfederasyon zorunlu organları ile istişari organlarında görev alması konusunda ilgili konfederasyonun tüzüğü uygulanır.

(5) Konfederasyonlar, bu madde kapsamında kendilerine üyelik başvurusu yapan sendikalar hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bilgi verir.

MADDE 121 - YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKINDAN FİİLEN YARARLANMA İMKANI    

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma” başlığıyla Ek 43 üncü maddesinde düzenlenen yarım zamanlı çalışma hakkına ilişkin yönetsel düzenleme en geç 01.03.2022 tarihine kadar yürürlüğe konur. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen yönetsel düzenleme yürürlüğe girince kadar; 8 Kasım 2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik” hükümleri, statü hukukuna aykırı olmaması kaydıyla kamu görevlileri hakkında da kıyasen uygulanır.

(3) Yarım zamanlı çalışma hakkından, kamu görevlilerinin sosyal güvenlik hakkı yönüyle herhangi bir kayba uğramaması esasıyla yararlanılır. Bu hakkı kullanan kamu görevlilerinin taban aylık, ek ödeme ve sosyal hak ve yardımlarından herhangi bir kesinti yapılamaz.

(4) Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanan kamu görevlileri, görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ile yöneticilik görevlerine atanmak yönüyle herhangi bir sınırlamaya ve engellemeye tabi tutulamazlar.

MADDE 122 - YEREL YÖNETİMLER DAHİL KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA KAMU GÖREVLİLERİNİN EMEKLİLİĞE ZORLANMAMASI

(1) Zorunlu emeklilik için gereken yaş şartını tamamlamadığı sürece hiçbir kamu görevlisi re’sen emekli edilemez, emekli olmaya zorlanamaz, bu amaçla “mobbing” ve benzeri yıldırı faaliyetlerine muhatap edilemez. Aksi yönde uygulama yapanlar hakkında disiplin soruşturması ve ceza kovuşturması yapılması zorunludur.

(2) Emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmasına bağlı olarak kamu görevlisine emeklilik başvurusunda bulunması konusunda baskı yapan yönetici kadrodaki kamu görevlileri hakkında, ivedilikle görevlerinden uzaklaştırmak suretiyle disiplin soruşturması açılır.

(3) Yerel yönetimlerde kamu görevlisine dönük emekli başvurusu yapmak yönüyle baskı ve dayatma yapılması durumunda, mağdur kamu görevlisine tazminat ödenir. söz konusu tazminatın tutarı, belirtilen tarihte yürürlükte olan toplu sözleşmede hüküm altına alınan sosyal denge tazminatı üst sınırının 10 katından az olamaz. Söz konusu fiilin tekrarı halinde anılan tazminatın alt sınırı 100 kat olarak uygulanır.

TEKLİFLER

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.