Öne Çıkanlar memur Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk Ortaöğretim Osmanlı Türkçesi Dersi Araç Tekniği Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Konusunda Önemli Talep

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik (24 Eylül 2020)
Abone Ol

Buna göre; Avukatların, haftanın belirli günlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılması için, sözleşmeli personel alım ilanlarının, Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde duyurulması için, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığında "Alan Uzmanı" unvanlı sözleşmeli personel istihdamı ve Başkanlıkta çalışan bazı personelin bu unvana atanabilmesi için Havacılık Sertifikasyon Uzmanının niteliği değiştirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde AİM (Havacılık Bilgi Yönetimi) Uzmanı, ATSEP Personeli, Ekip Planlama Uzmanı, Kabin Emniyet Uzmanı ve Uçuş Tabibi unvanlarında sözleşmeli personel istihdamı için düzenleme yapıldı.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim" ibaresi "(Dava vekili, haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatlerinde çalıştırılacak avukat, hekim ve uzman hekim" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Esasların ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmî internet sitelerinde" ibaresi "10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Esasların ek 2 nci maddesine yirmi üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak Alan Uzmanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir."

MADDE 4- Aynı Esaslara geçici 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 21 inci madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 21- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında istihdam edilmekte olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde yazılı olarak başvuranlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi iş günü içerisinde, bu Esaslar ile getirilen sınav şartı aranmaksızın Başkanlıkça "Alan Uzmanı" unvanlı sözleşmeli personel pozisyonuna atanır.

Bu madde uyarınca atananların pozisyonu, personelin önceki pozisyonuna ait sözleşme ücreti esas alınarak atama tarihi itibarıyla ihdas edilmiş ve 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına ait bölümüne eklenmiş, önceki pozisyonlun aynı tarih itibarıyla iptal edilerek anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına ait bölümünden çıkarılmış sayılır. İhdas ve iptal edilen pozisyonlara ait bilgiler bir ay içerisinde Cumhurbaşkanlığına bildirilir. Bu personele, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında ek ödeme yapılmaz.

Bu maddeye göre atananların önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınır.

Birinci fıkra kapsamında bulunan ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte doğum, evlat edinme, askerlik, eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi sebepleriyle görevi başında bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar, usulüne ve süresine uygun şekilde yeniden istihdam edilmek üzere talepte bulundukları tarihten itibaren otuz gün içerisinde atanır.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir."

MADDE 5- Aynı Esasların eki "1 SAYILI CETVEL SINAV ŞARTI ARANMAKSIZIN HİZMETE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI" bölümüne alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere, "AİM (HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ) UZMANI", "ATSEP (HAVA TRAFİK EMNİYETİ ELEKTRONİK PERSONELİ)", "EKİP PLANLAMA UZMANI", "KABİN EMNİYET UZMANI" VE "UÇUŞ TABİBİ" unvanları eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Esasların eki 4 sayılı Cetvelin "A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL" bölümündeki "HAVACILIK SERTİFİKASYON UZMANI" unvanın "NİTELİĞİ" sütununda yer alan "Yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, hava aracı ve parçalan tasarımı, üretimi ve/veya sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak, alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek." ibaresi "(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, çevre, fizik, kimya, harita, harita ve kadastro, jeodezi ve fotogrametri, inşaat, metalürji mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak, havacılık sistem, simülatör veya hava aracı ve parçalan tasarımı, üretimi ve/veya sertifikasyonu veya güvenlik cihazlarının tasarımı, üretimi, laboratuvar testleri ve/veya sertifikasyonu veya bakım, operasyon, havaalanı sertifikasyonu, seyrüsefer veya tehlikeli madde konularından herhangi birinde en az üç yıl tecrübe sahibi olmak, en az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Esasların eki 4 sayılı Cetvelin "A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL" bölümüne alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

AİM (HAVACILIK BİLGİ) : (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, ilgili mevzuatı uyarınca AİM (Havacılık Bilgi Yönetimi) Personeli Lisansına ve Temel AİM Kursu

ALAN UZMANI : Yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca belirlenecek yabancı diller için YDS’den en az B düzeyinde veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak ya da ilgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülkede, ilgili dilde eğitim veren eğitim kurumlarından en az lisans veya doktora diploması almış olmak ya da YDS denkliği bulunmayan veya YDS'de yer almayan diller için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.

ATSEP (HAVA TRAFİK EMNİYETİ ELEKTRONİK PERSONELİ) : (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ATSEP’e (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeline) ilişkin ilgili mevzuatında belirtilmiş bölümlerinden mezun olmak, ATSEP (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli) lisansı ve bu lisansa işlenmiş en az 1 aktif derece sahibi olmak, lisans sahibi olduktan sonra en az beş yıl CNS alanında tecrübe sahibi olmak, en az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

EKİP PLANLAMA UZMANI : (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, havayolu işletmelerinin ekip planlama biriminde en az on yıl tecrübeye sahip olmak, en az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

KABİN EMNİYET UZMANI : (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, en az üç yılı kabin amiri olmak üzere on yıl kabin ekibi üyesi tecrübesine sahip olmak, en az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

UÇUŞ TABİBİ : (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) Tıp fakültesi mezunu olmak, Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikasına veya Hava- Uzay Hekimliği Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

MADDE 8- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.