Öne Çıkanlar A101 26 Ağustos 2023 Aktüel Ürünler A101 3 Aralık 2022 Aktüel Ürünler İmam Hatip Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı BİM 12 Aralık 2023 Aktüel Ürünler

2023 Yılı Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Unvan Değişikliği Sınavı Başvuruları 2-11 Ocak 2023 tarihleri arasında http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden alınacak. Yazılı Sınav 25 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'da 12 İl Merkezi'nde yapılacak.

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.4.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

Yazılı sınav Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir. Unvan değişikliği yazılı sınavı için başvurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde yer alan başvuru ekranından 02-11 Ocak 2023 tarihleri arasında, adayların başvurduğu ve öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz ettiğini belgeleyen diploma, çıkış/mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi ile başvurulan kadrolara göre istenilen diğer belgeler de eklenerek elektronik ortamda yapılacaktır. Ayrıca yazılı sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumu olan adaylar varsa engel durumunu Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda uygun olan seçeneği/seçenekleri işaretleyerek buna ilişkin belgeleri sisteme eklemek suretiyle başvuruda bulunacaktır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır.

A- İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR

Unvan değişikliği sınavına esas münhal kadrolar ile unvanlar ekli tablolarda iller bazında ayrı ayrı belirtilmiştir.

B- KAPSAM

Unvan değişikliği sınavına; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi devlet memuru olarak görev yapan ve öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş personelin tümü başvurabilecektir. Sınava katılacaklarda Bakanlıkta, bağlı kuruluşlarda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmayacaktır.

4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilenler, 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesine tabi sözleşmeli olarak çalışanlar, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli olarak çalışanlar, sürekli işçiler, vekil ebe/hemşireler ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli bu sınava giremeyeceklerdir.

C- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine göre unvan değişikliği sınavına tâbi olarak atanacaklarda unvan değişikliği sınavında başarılı olmanın yanında aşağıdaki şartlar aranacaktır:

C.1) Mühendis kadrosu için;

Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak (Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin; Kimya, İnşaat, Endüstri, Elektrik, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine, Çevre ve Biyomedikal bölümlerinden mühendis unvanıyla mezun olanlar),

KİMYA: Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarının birinden mezun olmak.

İNŞAAT: nşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ENDÜSTRİ: Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ELEKTRİK: Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

BİLGİSAYAR: Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK: Elektronik Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

MAKİNE: Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ÇEVRE: Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

BİYOMEDİKAL: Tıp Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

C.2) Avukat, Mimar, İstatistikçi, Kimyager, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi, Odyolog, Perfüzyonist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve KonuşmaTerapisti, Hemşire (Lisans), Ebe (Lisans), Programcı, Tekniker ve Sağlık Teknikeri kadroları için; Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak, 

AVUKAT: Hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak.

MİMAR: Mimarlık lisans programından mezun olmak (İç Mimar ve Peyzaj Mimarlığı hariç)

İSTATİSTİKÇİ: Matematik ve İstatistik, İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak.

KİMYAGER: Kimya veya Biyokimya lisans programlarının birinden mezun olmak.

BİYOLOG: Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.

PSİKOLOG: Psikoloji lisans programından mezun olmak.

SOSYOLOG: Sosyoloji veya İnsan ve Toplum Bilimleri lisans programlarından birinden mezun olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI: Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

DİYETİSYEN: Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

FİZYOTERAPİST: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ: Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ: 1219 sayılı Kanun gereğince; fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans yapmış olmak.

ODYOLOG: 1219 sayılı Kanun gereğince; odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

PERFÜZYONİST: 1219 sayılı Kanun gereğince; perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ: Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) lisans programından mezun olmak.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ: 1219 sayılı Kanun gereğince; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans yapmış olmak.

HEMŞİRE (Lisans): Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.

EBE (Lisans): Ebelik lisans programından mezun olmak.

PROGRAMCI: En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, ilgili mevzuatına uygun olarak alınmış onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak. En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

TEKNİKER

MAKİNE: Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine,Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine-ResimKonstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine Resim ve Konstrüksiyonu, Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineler önlisans programlarının birinden mezun olmak.

İNŞAAT: İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ELEKTRİK: Elektrik Teknolojisi, Elektrik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

SIHHİ TESİSAT: Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Yapı, Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Yapı İnşaat önlisans programlarının birinden mezun olmak.

BİLGİSAYAR: Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar, Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi (İnternet), Bilişim-Yönetim önlisans programlarının birinden mezun olmak.

BİYOMEDİKAL: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi veya Biyomedikal Bilimler önlisans programlarının birinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI: Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak

AMELİYAT: Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ANESTEZİ: Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ÇEVRE SAĞLIĞI: Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol önlisans programlarının birinden mezun olmak.

DİŞ PROTEZ: Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

DİYALİZ: Diyaliz önlisans programından mezun olmak.

ECZANE: Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ: Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.

EVDE BAKIM: Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmak.

FİZİK TEDAVİ: Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

İLK VE ACİL YARDIM: Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ: İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programından mezun olmak.

LABORATUVAR: Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ODYOMETRİ: Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ORTOPEDİ: Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez önlisans programlarının birinden mezun olmak.

PATOLOJİK ANATOMİ: Pataloji Laboratuar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

RADYOTERAPİ: Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.

RÖNTGEN: Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

TIBBİ SEKRETER: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

YAŞLI BAKIM: Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

*Yukarıda yer verilen mezuniyet alanları ÖSYM kayıtlarından alınmıştır.

D- BAŞVURU ESASLARI

D.1) Aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamayacaktır.

D.2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınav başvurusunda bulunabilecektir.

D.3) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

D.4) Başvuru formunu eksik veya yanlış dolduranlar, son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve belirtilen tarihler arasında sınav ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları dikkate alınmayacaktır.

D.5) Yazılı sınav başvurusunda kişi beyanı esas kabul edilecek, gerçeğe aykırı ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

D.6) Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre; başvuru tarihinin son günü (11 Ocak 2023) itibarıyla gerekli şartları taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecektir.

D.7) Yapılan başvurular incelenerek başvurusu kabul/ret edilen adaylar Genel Müdürlüğümüzün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde 30 Ocak 2023 tarihinde ilan edilecektir. Başvurusu reddedilen adaylar, itirazlarını 31 Ocak- 02 Şubat 2023 tarihleri arasında elden veya posta yolu ile “T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA” adresine göndereceklerdir. 02 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

D.8) Başvurulara yapılan itirazların incelenmesi sonucunda yazılı sınava katılacakların listesi Genel Müdürlüğümüzün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde 10 Şubat 2023 tarihinde ilan edilecek ve yazılı sınavı yapacak olan kuruma bildirilecektir.

D.9) Yazılı sınava katılacak olan adaylar, Ankara Üniversitesi tarafından duyurulacak olan sınav ücretini 22 Şubat-01 Mart 2023 tarihleri arasında aday.ankara.edu.tr web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtası ile (sınav adı belirtilerek) yatırdıktan sonra kendilerinden istenen diğer bilgileri elektronik ortamda kodlayıp onaylayacaklardır.

Aynı unvanda lise veya ön lisans mezunu olarak çalışmakta iken üst öğrenimi bitiren personelin intibakları sınavsız olarak yapıldığından bu durumdakiler aynı unvanda üst öğrenim düzeyine atanmak için unvan değişikliği sınav başvurusunda bulunmayacaktır. (Örnek: Sağlık Meslek Lisesi Mezunu hemşire, hemşirelik alanında lisans öğrenimini bitirmişse lisans hemşirelik unvanına atanmak için sınav başvurusunda bulunmayacaktır.)

E- YAZILI SINAV

E.1) Yazılı sınav, 12 il merkezinde (Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Van, Trabzon, Erzurum, Samsun ve Kayseri) 25 Mart 2023 tarihinde tek oturum halinde, çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli 50 (elli) sorudan oluşan test usulünde yapılacaktır.

E.2) Yazılı sınav konu başlıkları ekli tablolarda belirtilmiştir. Sınav konularında 01 Ocak 2023 tarihine kadar olan (01 Ocak 2023 dâhil) mevzuat esas alınacak olup 01 Ocak 2023 tarihinden sonra ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

E.3) Yazılı sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

E.4) Yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

E.5) Yazılı sınav soruları 29 Mart 2023 tarihinde aday.ankara.edu.tr web sitesi üzerinden ilan edilerek adayların erişimine açılacaktır.

E.6) Adaylar, yazılı sınav sorularına ve yazılı sınav uygulamasına yönelik itirazlarını 29 Mart- 05 Nisan 2023 tarihleri arasında aday.ankara.edu.tr web sitesi üzerinden yapacaktır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir soru için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 50 (elli) TL ödemesi gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

E.7) Yazılı sınav uygulamasına ve yazılı sınav sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçları 19 Nisan 2023 tarihinde aday.ankara.edu.tr web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

F- YAZILI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Yazılı sınav sonuçları, aday.ankara.edu.tr web sitesi ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden eş zamanlı olarak 28 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

G- YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 28 Nisan-05 Mayıs 2023 tarihleri arasında aday.ankara.edu.tr web sitesinden yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 50 (elli) TL ödemesi gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar Ankara Üniversitesi tarafından değerlendirilip, sonucu adaylara aday.ankara.edu.tr web sitesinden 12 Mayıs 2023 tarihinde duyurulacaktır.

H- SÖZLÜ SINAV

H.1) Unvan değişikliği yazılı sınavı sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar arasından puan üstünlüğü esasına göre (en yüksek puan alan adaydan başlamak kaydıyla) ilan edilen kadro sayısının iki katı kadar aday (son adayla aynı puana sahip olan bütün adaylar sözlü sınava alınacaktır) sözlü sınava çağrılacak, sözlü sınav aday listesi http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

H.2) Sözlü sınav yeri ve takvimi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilerek duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

H.3) Sözlü sınavda adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

H.3.a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
H.3.b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
H.3.c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
H.3.ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
H.3.d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
H.3.e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı tespit edilecek, sözlü sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sözlü sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

I- SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sonuçların duyurulmasından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. Beş iş günü içinde Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi beş iş günü içerisinde “T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA” adresine gönderilecektir. İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılarak sonucu ilgililere yazılı olarak ya da http://yhgm.saglik.gov.tr internet sitesi vasıtasıyla bildirilecektir.

İ- SINAV BAŞARI SIRALAMASININ BELİRLENMESİ

Sınav başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilir. Unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

İ.1) Hizmet süresi fazla olanlara,
İ.2) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
İ.3) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

NOT: Hizmet süresinin hesabında; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin (ı) bendi uyarınca “aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreler dikkate alınacaktır.”

J- YEDEK LİSTE BELİRLEME

Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde; en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir.

K- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip tercih işlemlerinin Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek takvim çerçevesinde http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak, yerleştirme işlemleri ise adayların tercihleri doğrultusunda Noter huzurunda yapılarak atanmaya hak kazananlar aynı internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

L- ATAMA ESASLARI VE ŞARTLARI

L.1) İlan edilen kadrolara tercihleri doğrultusunda atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılacaktır.

L.2) Sınav sonucunda başarılı olanlardan mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği yoluna gidilecek ve kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.

L.3) İlan edilen kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavları geçersiz sayılan veya bu sebeple atamaları iptal edilenler, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanlar ya da atanma hakkından vazgeçenler ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, ihtiyaç üzerine Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.

L.4) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

L.5) Unvan değişikliği sınavı sonucunda atananlar; eş durumu, sağlık nedeniyle yer değiştirme, öğrenim şartı, engellilik durumu ve can güvenliği nedeniyle yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça iller arası yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.

İLETİŞİM

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA

Tel: 0 312 585 17 78 – 585 17 42 – 585 17 43

Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Unvan Değişikliği Sınavı Konuları ve Soru Sayıları

Unvan Değişikliği Sınavı Münhal Kadro Listesi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.