Öne Çıkanlar Koronavirüs uzaktan eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen yüz yüze eğitim

Üst Öğrenim Bitirilmesi Durumunda, Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Yazı
Abone Ol

Müsteşar Bakan a. Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ imzalı resmi yazıda "Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan personele mesleki üst öğrenim mezunu olmaları halinde mezun olunan bölüm için öngörülen zam ve tazminatların ödenip ödenemeyeceği hususunda taşra teşkilatlarından görüş talepleri intikal etmekte olduğundan konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Konu ile ilgili tereddütlerin giderilmesi amacıyla Bakanlığımızca Maliye Bakanlığından görüş sorulmuş ve Maliye Bakanlığınca 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın ve 160 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin ilgili hükümleri muvacehesinde, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan personelin söz konusu hizmet sınıfına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin "kadro göreviyle ilgili olması", "kurumun görev alanıyla ilgili olması" veya "mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması" gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen görüş çerçevesinde, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan personelin bitirmiş oldukları üst öğrenimIerin farklı bir programda olmakla birlikte anılan sınıflara dahil kadrolara atanılabilecek herhangi bir mesleki sağlık ve mesleki tekniğe ilişkin üst öğrenim olması halinde Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmüne istinaden bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesi gerekmektedir." denilmiştir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 64314391.115521-625 sayılı Zam ve Tazminat konulu resmi yazı yayınlandı.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü İlhan Hatipoğlu imzalı resmi yazıda "4.10.2013 tarihli ve 1045126.045.99.07.75-21605 sayılı yazınız ve ekinin incelenmesinden, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan personelin ortaokul, lise ve yükseköğrenim seviyesinde mesleki sağlık öğrenimi görmeleri halinde ödenecek zam ve tazminat hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurlarına ödenecek iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamları ile özel hizmet tazminatı ve diğer tazminatlar, bu Kanunun "zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinde düzenlenmiştir.

Söz konusu maddenin "II.Tazminatlar" kısmının "A.Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (b) bendinde, "Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan; Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistanlık görevini yapanlar ile Uzman Tabipler için % 215'ine, diğer dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için % 145'ine, dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100'üne, lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72'sine, ortaokul dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 60'ına kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde-yukarıdaki tazminatların ödeneceği hükme bağlanmış; yine aynı bendde, "Ancak, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ai! kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oran/arı esas alınır. "hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca 17.4.2006 tarihli ve 200611 0344 sayılı Bakanlar Kurulu, Kararı ile yürürlüğe konulan ve 13.1.2014 tarihli ve 2014/5800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4'üncü maddesi ile 2014 yılında da uygulanmasına devam olunan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, i sayılı Cetvelin (B) ve (c) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (c), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyerinin esas alınacağı hükme bağlanmış, ayrıca anılan Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise; kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerlerinin (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Ayrıca, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan ve 11.5.2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 160 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin "E-Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar" bölümünün 3'üncü sırasında; kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirIerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatların ödeneceği, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işleminin yapılmayacağı şeklinde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılmıştır.

Görüldüğü üzere, teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personele bitirmiş oldukları mesleki üst öğrenimIeri (kariyer) için öngörülen zam ve tazminatların ödenebilmesi için, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde görevleriyle ilgili olan bir üst öğrenimin bitiriImiş olması şartı aranılmış, 200611 0344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenirnin bitirilmesi zorunluluğuna yer verilmiş, 160 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatın ödeneceği açıklaması yer almıştır.

Buna göre, teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin "kadro göreviyle ilgili olması", "kurumun görev alanıyla ilgili olması" veya "mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması" gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personelin bitirmiş oldukları üst öğrenimIerin farklı bir programda olmakla birlikte anılan Sınıfa dahil kadrolara atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin herhangi bir üst öğrenim olması halinde 2006110344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmüne istinaden bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatın ödenebileceği mütalaa olunmaktadır." denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.