Öne Çıkanlar 2024 Yılı Mayıs Ayı Yay Burcu İş Yorumu NATO Antlaşmalan EBA TV İlkokul Uzaktan Eğitim Program Yayın Akışı Muğla Arısı Milli Eğitim Bakanlığı

2023 Yılı Sağlık Lisans Tamamlama Başvuru ve Tercih İşlemleri

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 69 uncu maddesinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında önlisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca;

1. Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2023 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilmektedir.

2. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 06/09/2023 (Saat: 09:00) – 12/09/2023 (Saat:17:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

3. Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecektir. Bilgilerinde hata olanların başvuru ve tercih süresi içerisinde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. Birden fazla sağlık önlisans diploması olan adaylar başvuru ve tercih işlemlerinde sadece bir alanı kullanabileceklerdir.

4. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecektir.

5. Yerleştirme işlemleri, adayların sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacaktır. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2022 yılında programa yerleşen adayların yeniden başvurmaları halinde yerleştirme puanları %50 oranında düşürülerek yerleştirme işlemine alınacaktır, bu kapsamda yerleşip mezun olan adaylar ise yeniden başvuru yapamazlar.

6. Lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.

Sağlık Önlisans Mezunlarının Sağlık Lisans Tamamlamalarına İlişkin Usul ve Esaslar : https://www.yok.gov.tr/DuyuruBelgeleri/Proje%20Destekleme%20ve%20Geli%C5%9Ftirme%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/2023/01-saglikta-lisans-tamamlama/sls-iliskin-usul-ve-esaslar.pdf

SAĞLIK ÖNLİSANS MEZUNLARININ SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Usul ve Esaslar, 2014 yılında yayınlanan 6569 sayılı Kanun gereğince, 19.11.2014 tarihine kadar ebelik ve hemşirelik önlisans programlarından mezun olanların kendi alanlarında, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği diğer sağlık önlisans programlarından mezun olanların ise Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği alanlarda lisans tamamlamalarına ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2 - Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 6569 sayılı Kanunla eklenen geçici 69’uncu maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a) Önlisans : Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden programı,

b) Sağlık Lisans Tamamlama: Sağlık önlisans mezunlarına lisans yeterliliklerini kazandırmaya yönelik, en az iki yıllık bir programı kapsayan yükseköğretim programını,

c) Yerleştirme puanı: Sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan puanı,

d) Not Dönüşüm Tablosu: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarını,

e) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder.

Başvuru

Madde 4- (1) 2014 yılında yayınlanan 6569 sayılı Kanun gereğince, 2547 sayılı Kanuna göre kurulan yükseköğretim kurumlarının ebelik ve hemşirelik önlisans programları ile YÖK tarafından belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olarak diploma alanlar programa başvurabilirler.

(2) İlan edilen programlara başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri merkezi sistem üzerinden yapılır.

Kontenjanlar

Madde 5- Sağlık lisans tamamlama yapılabilecek lisans programları ve kontenjanları Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

İlan

Madde 6- (1) Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca belirlenen Üniversite/Fakülte/Program ve Kontenjanlar ilan edilir. 

Tercih ve Değerlendirme

Madde 7- (1) Adaylar sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarından elde edilen yerleştirme puanlarına göre yerleştirilir.

(2) Adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamalarında YÖKSİS verileri kullanılır.

(3) Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında önlisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılıkları kullanılır. 4’lük sistemden mezun olan adayların not ortalamaları YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılarak 100’lük sisteme dönüştürülür.

(4) Adaylar en fazla 20 tercih yapabilir.

(5) Başvurusu alınan adaylar yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak merkezi sistemle yerleştirilir.

(6) Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.

(7) Bir önceki yıl programa yerleşen adayların yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülür; bu kapsamda yerleşip mezun olan adaylar ise yeniden başvuru yapamazlar.

Bildirim

Madde 8- Merkezi sistem üzerinden ilan edilen sonuçlar adaylara tebliğ niteliğini taşıdığı için posta yolu ile adayların ikamet adresine herhangi bir bildirim yapılmaz.

Kayıt, Eğitim - Öğretim Süreci

Madde 9- (1) Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt ve elektronik kayıt işlemleri YÖK tarafından ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır. Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

(2) Adayların kabulü, ders intibakları, programdan çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar verme yetkisi yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte yönetim kurullarına ait olduğundan, söz konusu işlemler rektörlüklerce yürütülür.

(3) Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları ve stajları örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir.

Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Madde 10- Lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.

Diploma

Madde 11- Sağlık Lisans Tamamlama programlarını başarı ile bitirenlerin diplomalarının ön yüzüne “6569 Sayılı Kanun Uyarınca Sağlık Lisans Tamamlama Programını Bitirerek Mezun Olmuştur.” ibaresi konulur.

Lisans Tamamlamada Uygulamalı Eğitimler

Madde 12- Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında verilecek eğitimler, üniversite sağlık uygulama araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve birimlerde verilecektir. İlgili eğitimler yükseköğretim kurumlarının yapacağı düzenlemeler kapsamında yürütülecek olup uygulamaların yürütülmesi aşamasında Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri ile de koordineli çalışılabilir. Bu usul ve esaslarda yer almayan hususlar için ilgili yükseköğretim kurumunun eğitim öğretim yönetmeliği esas alınır.

Tereddütlerin Giderilmesi

Madde 13– Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

Madde 14- Bu Usul ve Esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurul Kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

2023 Sağlık Lisans Tamamlama Kapsamına Alınan Önlisans Programları ve Tamamlama Yapabilecekleri Lisans Programları : https://www.yok.gov.tr/DuyuruBelgeleri/Proje%20Destekleme%20ve%20Geli%C5%9Ftirme%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/2023/01-saglikta-lisans-tamamlama/2023-slt-eslesme-tablosu.pdf

Sağlık Lisans Tamamlama hakkında Sıkça Sorulan Sorular : https://www.yok.gov.tr/DuyuruBelgeleri/Proje%20Destekleme%20ve%20Geli%C5%9Ftirme%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/2023/01-saglikta-lisans-tamamlama/2023-saglikta-lisans-tamamlama-sikca-sorulan-sorular.pdf

Başvuru Ekranı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular : https://www.yok.gov.tr/DuyuruBelgeleri/Proje%20Destekleme%20ve%20Geli%C5%9Ftirme%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/2023/01-saglikta-lisans-tamamlama/basvuru-ekrani-ile-ilgili-s%C4%B1kca-sorulan-sorular.pdf

2023 Sağlık Lisans Tamamlama Programına Başvuru : https://yoksis.yok.gov.tr/lisanstamamlama/tercih.zul

Sorularınız İçin : YÖK İletişim Merkezi Telefon Numarası: 0 850 470 0 965

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Nur 9 ay önce

Ya 2014 sonrasi mezunlar ne yapacak daha dgs sinavlarinda surunup mmat kuralinami takilacak adaletsizlik tam 4 yil bu hakkin verilmesini bekledik arti 2 yil dgs sinavlarinda surundukk artik bu adaletsiz duruma birilerinin dur demesi sarttt 14 oncesi mezun olmamak bizlerin sucumu hem madem bizlere kapattiniz neden onlara acik slt onlarida dgs sinavina tabii tutun madem esitlik adalet saglansin yeter artik yetmeliiii...

Avatar
Nur 9 ay önce

Ya 2014 sonrasi mezunlar ne yapacak daha dgs sinavlarinda surunup mmat kuralinami takilacak adaletsizlik tam 4 yil bu hakkin verilmesini bekledik arti 2 yil dgs sinavlarinda surundukk artik bu adaletsiz duruma birilerinin dur demesi sarttt 14 oncesi mezun olmamak bizlerin sucumu hem madem bizlere kapattiniz neden onlara acik slt onlarida dgs sinavina tabii tutun madem esitlik adalet saglansin yeter artik yetmeliiii...

Avatar
Abacur 9 ay önce

Yazıklar olsun hala ayni rezalet

Avatar
Çiğdem 8 ay önce

2014 sonrasına ne zaman hak verecekler acaba !!! Haksızlık ! Kaç yıldır 2014 öncesine hak veriliyor öğrenci kalmadı okuyacak bırakın şu 2014’u