Öne Çıkanlar Transkript Bilgileri öğretmen Eren Bülbül Ankara MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3 bin kadro

Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelinin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (25 Mayıs 2022)

Resmî Gazete

25 Mayıs 2022 ÇARŞAMBA

Sayı : 31846

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONELİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sahil Güvenlik Komutanlığının lisansüstü eğitim ihtiyaçlarına ilişkin ilkeleri, plânlanmaları, seçim ve yönetime ilişkin usul ve esaslar ile öğrenim kıdemi verilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimleri hariç olmak üzere lisansüstü eğitim faaliyetlerini plânlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerini ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 17 nci maddesi ile 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Değerlendirme notu: 2692 sayılı Kanun ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri ile belirlenen esaslar dâhilinde, Sahil Güvenlik Komutanlığınca tespit edilen notu,

d) Değerlendirme not ortalaması: Değerlendirme notlarının, 2692 sayılı Kanun ve 926 sayılı Kanunda belirtilen esaslar dahilinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilen ortalamayı,

e) Doktora: Lisansa dayalı en az on yarıyıl veya yüksek lisansa dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan ve özgün bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

f) e-YDS: ÖSYM tarafından yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

g) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitim: Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyduğu programlardaki/alanlardaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla JSGA veya belirlenecek yurt içindeki/yurt dışındaki üniversitelerde icra ettirilen lisansüstü eğitimi,

ğ) JSGA: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

h) Kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitim: Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yapılan lisansüstü eğitimler dışında kalan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından lisansüstü öğrenim denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı eğitim kurumlarından alınan eğitimi,

ı) Lisansüstü eğitim: Yüksek lisans ve doktora eğitimini kapsayan eğitimleri,

i) Muvazzaf: Emeklilik yaş haddine kadar, azami süreyle istihdam edilmek üzere temin edilen ve/veya yetiştirilen, mecburi hizmet sürelerine tabi subay ve astsubayları,

j) Nitelik belgesi: Personelin sıralı amirleri tarafından doldurulan ve personel hakkında, icra ettiği göreve yönelik başarı durumu ile genel kültür, ahlak, karakter ve benzeri diğer hususların belirtildiği belgeyi,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

l) Personel: subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, öğrenci, erbaş ve erler ile devlet memuru, sözleşmeli personel ve işçileri,

m) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

n) Yüksek lisans: Lisans öğrenimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmaların sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

o) Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde, orta öğretime dayalı en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim

Lisansüstü eğitimin amacı

MADDE 5- (1) Lisansüstü eğitimin amacı; Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin statü, branş ve ihtisas özellikleri esas alınarak, göreve ilişkin mesleki bilgisini geliştirmek ve uzman personel yetiştirmektir.

Genel sorumluluklar

MADDE 6- (1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca; yurt içi ve yurt dışı lisansüstü eğitimlere ilişkin, genel prensipleri belirleme, planlama ve personel seçim işlemleri ile yurt dışı aylık ödemeleri, eğitim, kırtasiye, yolluk ve yevmiyeleri gibi eğitime dair diğer ödemelere yönelik işlemler yapılır.

(2) JSGA tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı adına personelin eğitim süresinin takibi, akademik danışmanlık verilmesi, eğitim sonunda personelin tez ve göreve dönüş sonuçlarının değerlendirilerek Sahil Güvenlik Komutanlığının kurumsal gelişimi için teklifte bulunulması ile yurt içi eğitimlerin nereden, ne şekilde karşılanacağı ve buna ilişkin protokol yapılması gibi hususlar yerine getirilir.

(3) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitimler, Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Personel Temin ve Yetiştirme Planında belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları nispetinde yapılır. Lisansüstü eğitim ve öğretimlere katılacak aday personelin seçimi bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığınca yapılır.

(4) Kadro düzenleme yetki ve sorumluluğu bulunan birimler tarafından üzerinde bilimsel çalışma yapılmasına ve personel yetiştirilmesine öncelikli olarak ihtiyaç duyulan lisansüstü eğitim alanları Sahil Güvenlik Komutanlığınca JSGA’ya bildirilir.

Eğitim süreleri

MADDE 7- (1) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yapılacak yurt içi lisansüstü eğitimler; bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık süresi hariç olmak üzere, yüksek lisans eğitimi için en fazla altı yarıyıl olmak üzere üç yılda, doktora eğitimi için en fazla on iki yarıyıl olmak üzere altı yılda, doktora eğitimine lisans notu ile kabul edilenler için ise en fazla on dört yarıyıl olmak üzere yedi yılda tamamlanır.

(2) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yapılacak yurt dışı lisansüstü eğitim süreleri için Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hükümler esas alınır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yurt içi lisansüstü eğitim

MADDE 8- (1) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yurt içinde lisansüstü eğitim, aşağıda belirtilen prensipler dâhilinde yapılır:

a) Yurt içi lisansüstü eğitimlerde kontenjan ayrılan alanlarda öncelikle JSGA bünyesinde açılan eğitimler ile bu kapsamda JSGA tarafından yapılan protokoller çerçevesinde kontenjan alınmış üniversitelerde verilen eğitimler tercih edilir.

b) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitime seçilen personel öncelikle JSGA emrine, ihtiyaç olması halinde eğitim göreceği yerde bulunan bir sahil güvenlik birimine atanır. Bilimsel hazırlık süresi hariç olmak üzere, yüksek lisans için iki yıl, doktora eğitimi için dört yıl boyunca personel bulunduğu ilden başka bir yere atanamaz.

c) Personele atamalı bulunduğu göreve devam ederken eğitimini aksatmayacak şekilde belirli zamanlarda öğrenim izni verilmesi veya eğitim süresi boyunca öğrenim izni verilmesine ilişkin hususlar ile bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Sahil Güvenlik Komutanlığınca çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

ç) Lisansüstü öğrenime başlayan personel, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara ilave olarak, ayrıca 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili eğitim kurumunun lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde belirtilen esaslara da uyar.

d) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yurt içi lisansüstü eğitime seçilen personelin tez konularının belirlenmesinde Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç sahalarına öncelik verilir. Bu kapsamda JSGA ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından müştereken bir tez havuzu oluşturulur. Personel tarafından, eğitim aldığı yükseköğretim kurumuna tez önerisini sunmadan önce tez alternatiflerinin belirlenmesi ve tez esnasında yürütülecek çalışma ve alan araştırmalarına yönelik talepler JSGA’ya yapılır. JSGA bünyesinde oluşturulacak kurul tarafından söz konusu talep değerlendirilir. Önceden belirlenmiş olan tez konusu alternatiflerine ilişkin karar doğrudan JSGA tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilat ve görev sorumluluğuna yönelik diğer taleplere ilişkin karar ise Sahil Güvenlik Komutanlığının görüşünü almayı müteakip JSGA tarafından verilir.

e) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitime devam eden personel JSGA tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde eğitimlerine ilişkin bilgi ve belgeleri vermek ve oluşturulan takip sürecine uymak zorundadır.

f) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yurt içi lisansüstü eğitimini başarıyla bitiren subayların, kadro görev yeri gözetilerek, eğitim aldığı alan ile ilgili veya lisansüstü eğitim yapma kriteri bulunan kadrolara atanmalarına öncelik verilir.

g) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitim yapan personelin öğrenimi süresince ödeyeceği okul harçları ve öğrenim ücreti Sahil Güvenlik Komutanlığınca, diğer tüm giderler personelin kendisi tarafından karşılanır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yurt dışı lisansüstü eğitim

MADDE 9- (1) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yurt dışında lisansüstü eğitim, aşağıda belirtilen prensipler dâhilinde yapılır:

a) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilecek personel hakkında; Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

b) Yurt dışına gönderilecek personelin belirlenmesinde, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartlara ilave olarak bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen şartlar da aranır.

c) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimlerine gönderilen personel eğitim süresince JSGA’ya atanır. Personelin tüm özlük işlemlerinin takibi JSGA tarafından yapılır. Eğitime katılan personel, JSGA tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, eğitimine ilişkin bilgi ve belgeleri vermek ve oluşturulacak takip sürecine uymak zorundadır.

ç) Yurt dışında Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yaptırılacak lisansüstü bilim dalları ve personel kontenjanları Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Personel Temin ve Yetiştirme Planında gösterilir. Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yurt dışı lisansüstü eğitime seçilen personelin tez konularının belirlenmesinde Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç sahalarına öncelik verilir.                 

d) Yurt dışı eğitime gönderilen personel eğitim konusunu, kurumunu ve gönderildiği programı değiştiremez. Ancak personelin kabul edilebilir bir gerekçesi olması halinde, ek süre ve maliyete neden olmayacak şekilde sadece eğitim kurumunu değiştirmesine mevcut mevzuat çerçevesinde izin verilebilir.

e) Lisansüstü eğitimdeki personel, eğitim gördüğü kurumun ve ülkenin yasal düzenlemelerine uymakla sorumludur.

f) Lisansüstü eğitime gönderilecek personelden Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan örneklerine uygun muvafakatname ve yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınır. Birer sureti personelin özlük dosyasında saklanır.

g) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yurt dışında lisansüstü eğitimini başarıyla bitiren subayların, kadro görev yeri gözetilerek, eğitim aldığı alan ile ilgili veya lisansüstü eğitim yapma kriteri bulunan kadrolara atanmalarına öncelik verilir.

ğ) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yurt dışında lisansüstü eğitime gönderilen personelin özlük işlemleri ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülür.

h) Yurt dışı lisansüstü eğitime gidecek personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından seçilir ve İçişleri Bakanı tarafından onaylanır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yurt dışı doktora sonrası araştırması

MADDE 10- (1) Personelin doktora eğitimini tamamladıktan sonra, yurt içi ve/veya yurt dışı bir kurum ve kuruluştan burslu olarak yapacağı doktora sonrası araştırma için yurt dışında bulunan bir üniversiteye gönderilmesinde, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

Kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitim

MADDE 11- (1) Personel görev ve sorumluluklarını aksatmamak ve eğitime ilişkin tüm giderler kendisine ait olmak koşuluyla kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitim yapabilir. Personel eğitime kabul edildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde bir dilekçe ile kabul edildiği eğitime ilişkin bilgileri Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirmekle yükümlüdür. Personelin kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitime devam ediyor olması, gerektiğinde atama yapılmasına engel teşkil etmez.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitime başvuru şartları

MADDE 12- (1) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitime gideceklerde;

a) Muvazzaf subay olma,

b) Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen hizmet yılı koşullarını sağlama,

c) Terör örgütleri veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplarla iltisakı veya irtibatı olmama,

ç) Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, affa uğramış veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 2692 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen suçlar ile 5237 sayılı Kanunda belirtilen; cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar, devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar ve kamunun sağlığına karşı suçlardan mahkum olmama,

d) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmama,

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen suçların dışındaki suçlardan, toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkum veya cezalandırılmış olmama,

f) Personel seçimine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihte hakkında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası gerektiren suçlardan dolayı adli ve/veya idari soruşturma yapılmıyor olma,

g) 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında, başvuru tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıl içinde, toplamda on iki ay veya daha fazla durdurma cezası almamış olma,

ğ) Personel seçimine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihte herhangi bir sebeple görevden uzaklaştırılmış veya tutuklu bulunmama,

h) Yurt dışı lisansüstü eğitimlere yönelik olarak kontenjan ayrılan bilim dalında eğitim veren ilgili yükseköğretim kurumundan şartsız kabul almış olma,

ı) Yurt dışı lisansüstü eğitimlere yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerden 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda yurt dışında görev yapabileceğine dair sağlık kurulu raporu almış olma,

i) Müracaat tarihinde, değerlendirme notu ortalamasının değerlendirme tam notunun yüzde doksan ve daha üstünde olma,

j) Sıralı değerlendirme amirlerince düzenlenecek nitelik belgesi müspet olma şartları aranır.

(2) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yüksek lisans eğitimini tamamlayan personel, yüksek lisans eğitiminden mezun olduğu gün itibarıyla iki yıl geçmeden Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına doktora eğitimine başvuramaz.

(3) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına icra edilecek lisansüstü eğitim kontenjanına birden fazla personelin başvurması halinde, daha önceden kendi nam ve hesabına aynı seviyede lisansüstü eğitim almamış olan personele öncelik verilir.

(4) Daha önceden, Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına veya kendi nam ve hesabına, yurt içi veya yurt dışı bir lisansüstü eğitim programına katılmış olup bu eğitimlerden dolayı lisansüstü kıdemi olan personel Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına icra edilen aynı seviyedeki lisansüstü eğitimlere tekrar başvuramaz.

(5) Birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen durumda olan personel hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı, kovuşturmaya yer olmadığı kararı, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya kesinleşmiş beraat kararı verilmesi durumunda; adaya, personel seçimine katılamadığı süre kadar ilave başvuru hakkı verilir.

(6) Birinci fıkranın (ğ) bendinde belirtilen durumda olan personelin haklarındaki bu tedbirlerin sona ermesi halinde; adaya, personel seçimine katılamadığı süre kadar ilave başvuru hakkı verilir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitimlere personel seçimi esasları

MADDE 13- (1) 12 nci maddede yazılı koşulları sağlayan adaylar arasından yapılacak seçimlerde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a) Yurt dışı lisansüstü eğitimlere yönelik olarak, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Personel Temin ve Yetiştirme Planında yer alan okul önceliklerine yönelik değerlendirmeler de dikkate alınabilir.

b) Yurt içi lisansüstü eğitimlere başvuran personelin sıralamasında;

1) Değerlendirme not ortalaması %20,

2) Başvurulan bölüm için belirlenmiş türdeki ALES puanı %30,

3) Yüksek lisans için lisans not ortalaması ve doktora için yüksek lisans not ortalaması %20,

4) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bu Yönetmeliğe göre hesaplanacak nitelik/ödül puanı %20,

5) Yabancı dil notu %10 oranında etki eder.

c) Yurt içi lisansüstü eğitim için YDS/E-YDS ve/veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil notu esas alınır.

ç) Değerlendirme sınavlarının geçerlilik sürelerinde, üzerinde açıkça belirlenmiş bir süre olmaması durumunda ilgili eğitimin verildiği yerin tabi olduğu mevzuat hükümleri dikkate alınır.

d) Değerlendirme esnasında puanlar arasında eşitlik olması halinde ALES puanı yüksek olan personel, yine eşitlik olması halinde ise kıdem sırasında önde olan personel sıralamada önceliğe sahip olur.

e) Yurt içi lisansüstü eğitimlerde, her alan için belirlenen kontenjanın üç katı personel, yükseköğretim kurumlarının sınavlarına/mülakatlarına tabii tutulur ve kayıtsız şartsız kabul almaları istenir. Bu sınavlara/mülakatlara katılacak personel, (b) bendine göre yapılan sıralamaya göre belirlenir.

f) Değerlendirme sonucunda; eğitime katılması uygun görülen personelin kimlikleri Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, ilgili eğitim kurumunca istenen belgeler ise personelin kendisi tarafından söz konusu yurt içi yükseköğretim kurumuna gönderilir.

Öğrenim kıdemi verilme esasları

MADDE 14- (1) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitime seçilen personelden, 2692 sayılı Kanunun 7 nci maddesince, 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ve bu Yönetmelik esasları kapsamında öğrenim kıdemi alma şartlarını taşıyanlara, eğitimlerini tamamlamalarını takiben öğrenim kıdemi verilir. Öğrenimini tamamlayan personel, kıdem verilmesini isteyen dilekçesi ve eğitimini tamamladığını gösterir belgeler ile birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığına müracaat eder.

(2) Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Personel Temin ve Yetiştirme Planında belirlenen, kendi nam ve hesabına eğitime ihtiyaç duyulan lisansüstü eğitim alanlarında eğitimi tamamlayan personelden, 2692 sayılı Kanunun 7 nci maddesi, 926 sayılı Kanunun 36 ncı ve 83 üncü maddeleri ile bu Yönetmelik esasları kapsamında öğrenim kıdemi alma şartlarını taşıyan muvazzaf subay ve astsubaylara kontenjan dahilinde öğrenim kıdemi verilir. Söz konusu kontenjana girecek personelin belirlenmesinde nitelik puanı esas alınır. Nitelik puanı; lisansüstü eğitim mezuniyet not ortalaması %40, lisans eğitimi mezuniyet not ortalaması %10, değerlendirme notu ortalaması %40, ödül ve cezalar %10 oranında dikkate alınarak belirlenir.

(3) Mükâfatlar Ek-1’deki çizelgeye göre hesaplanır. Ceza puanı ise, 7068 sayılı Kanunun ekli (2) sayılı çizelgesine göre bulunan toplam puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen puandır. Ceza puanının hesaplanmasında, 7068 sayılı Kanunun ekli (2) sayılı çizelgesinde yer almayan ve taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkeme kararı ile verilen para cezaları için 4 puan, diğer hapis cezaları için 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile tahvil edilir. Mahkeme kararı ile verilen cezalar ertelenmiş, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, adli sicilden çıkarılmış ya da verilen mahkumiyet hükmünün açıklanması geri bırakılmış olsa dahi ceza puanı hesaplanır. Mükâfat puanları (+), ceza puanları (-) değerdedir. Yüksek lisans eğitimini tezli olarak yapmış personelin nitelik puanına on puan ilave edilir. Nitelik puanlarının eşit olması durumunda öncelikle değerlendirme notu ortalaması, eşitliğin bozulmaması durumunda sırasıyla akademik başarı, fiili hizmet süresi ve rütbe dikkate alınır. Lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programından mezun olan personelin nitelik puanı hesaplamasında; yüksek lisans eğitim mezuniyet not ortalaması ve lisans eğitimi mezuniyet not ortalaması yerine, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans eğitimi mezuniyet not ortalaması %50 oranında dikkate alınır.

(4) Kendi nam ve hesabına lisansüstü öğrenimlerini tamamlayan personel, kıdem verilmesini isteyen dilekçesi ve eğitimini tamamladığını gösterir belgeler ile birlikte Eylül ayından başlayarak Kasım ayı sonuna kadar Sahil Güvenlik Komutanlığına müracaat eder. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından lisansüstü eğitimini tamamlayan personelden öğrenim kıdemi verileceklerin değerlendirilmesi üç ay içerisinde tamamlanır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yapılan lisansüstü eğitimlerde öğrenim koşulunun ortadan kalkması

MADDE 15- (1) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yurt içinde lisansüstü eğitime devam eden personelden;

a) İlgili eğitim kurumunun disiplin kurallarına uymadığı için haklarında yapılan disiplin işlemi sonucunda ceza alanlardan Sahil Güvenlik Komutanlığınca öğrenime devam etmesi uygun görülmeyenler,

b) Eğitim kurumunca belirlenmiş olan kurallara aykırı davranışta bulunmaları nedeniyle öğrencilikle ilişiği kesilenler,

c) Kendi isteği ile öğrenime devam edemeyeceğini dilekçe ile belirtip öğrenimden ayrılanlar,

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen haller haricinde, eğitime kendi isteği ile ara verenler,

d) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi haricindeki başvuru şartlarını sağlamadığı sonradan anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenler,

e) Sağlık nedenleri hariç geçerli mazereti olmaksızın devamsızlık nedeniyle öğrenim koşulunun ortadan kalktığı belgelerle saptanmış olanlar,

f) Sahil Güvenlik Komutanlığının izni olmadan seçildiği programın dışında, başka bir programa geçenler,

g) Yükseköğretim Kurulu veya ilgili üniversitenin lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği gereği eğitime devam etmesi uygun görülmeyenler,

ğ) Kendisine tahsis edilen süre içerisinde eğitimini tamamlayamayan personel başarısız sayılır.

(2) Eğitimin başladığı tarihten sonra görevden uzaklaştırılan ve/veya tutuklanan, hakkında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası gerektiren suçlardan dolayı adli ve/veya idari soruşturma başlatılan personelin eğitimine ilgili eğitim kurumunun mevzuatında belirlenen süreler kadar ara verilir. Eğitime ara verilen sürenin sonunda durumunda değişiklik olmayan personel başarısız sayılır. Görevden uzaklaştırma, tutukluluk ve/veya soruşturma hallerinin sona ermesi halinde personelin Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına eğitimine devam edip etmeyeceği hususu Sahil Güvenlik Komutanlığınca değerlendirilir. Eğitime devam etmesi uygun görülen personel, eğitime ara verilen süreler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde eğitimini tamamlamak zorundadır.

(3) Başarısız sayılan personele 17 nci maddede belirtilen esaslara göre işlem yapılır.

(4) Eğitim süresince, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerden kesintisiz olarak alınan istirahat rapor süreleri, bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim sürelerinin üçte birinden fazla olması halinde personelin kurum adına yaptığı eğitim sonlandırılır.

(5) Savaş ve olağanüstü haller ile uluslararası ilişkilerde değişiklikler yaşanması durumunda; personelin kurum adına yaptığı eğitim sonlandırılabilir ve/veya yurt dışında lisansüstü eğitim yapan personel Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından geri çağrılabilir.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen sebeplerden dolayı öğrenimleri sonlandırılan personele başarısızlık nedeniyle işlem yapılmaz.

(7) Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte belirtilen geri çağırmayı gerektiren hallerde, yurt dışında lisansüstü eğitim gören personel öğrenim süresinin bitimi beklenmeksizin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından başarısız sayılarak Türkiye’ye geri çağrılabilir ve geri çağırma işlemine yapılan itiraz bu işlemi durdurmaz.

(8) Personelin geri çağrılmasına ilişkin işlemler Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülür.

Geri dönüş

MADDE 16- (1) Yurt dışı lisansüstü eğitimin başarı ile tamamlanması veya 15 inci maddede belirtilen sebeplerden dolayı eğitimin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sonlandırılması halinde personel en kısa sürede görevine döner. Bu süre eğitimin tamamlanma tarihi veya geri çağrılma kararının personele tebliğ edilmesi ile başlar ve yol süreleri hariç 15 günü geçemez. Bu süre Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından değiştirilebilir. Kendisine yurda dönme kararı tebliğ edilemeyen personel hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu esaslarına göre işlem tesis edilir. Belirtilen süre içinde görevine dönmeyen personel hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

(2) Öğrenimini izin süresinden önce tamamlayan personel, öğrenim izninin bitim tarihini beklemeden, eğitiminin bitiş tarihinden itibaren yol süreleri hariç 15 gün içinde görevine döner ve atamaya tabi tutulabilir.

Başarısızlık

MADDE 17- (1) 15 inci maddede belirtilen sebeplerden dolayı başarısız kabul edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına devam ettiği lisansüstü eğitimine son verilen personel hakkında, 2692 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesi, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesi ve 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre işlem yapılır.

İzin

MADDE 18- (1) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yurt dışı lisansüstü eğitime gönderilen personel yıllık planlı izinlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre alarak bulunduğu ülke dışında geçirebilir. İzin taleplerine ilişkin işlemler JSGA tarafından yürütülür. Ancak, izinlerin eğitim-öğretim yılının tatil dönemlerinde kullanılması esastır.

Tez, kitap, makale, bildiri ve benzeri bilimsel eserlerin yayımı

MADDE 19- (1) Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tez, kitap, makale, bildiri sunma gibi akademik faaliyetleri, yapılan çalışmanın Sahil Güvenlik Komutanlığının kurumsal görüşünü değil personelin kişisel görüşünü ifade ettiğini belirtmek suretiyle gerçekleştirebilir. Ancak, Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanı, teşkilat, kadro ve kuruluş yapısını ilgilendiren hususlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığının gizlilik dereceli yayınlarından, mesleki sır olabilecek konulardan ve göreve mahsus kitaplardan istifade edilerek yapılacak çalışmalarda, eserin basım ve yayımından önce eser sahibi tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığından izin alınır. İzin verilmeyen eserler yayımlanmaz. Ancak, aşağıda belirtilen konularla ilgili herhangi bir faaliyette bulunmaları yasaktır:

a) 657 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen hükümlere aykırı şekilde siyasi içerikli çalışma yapmak.

b) Sahil Güvenlik Komutanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların personelini küçük düşürecek ifade ve faaliyetlerde bulunmak.

c) Mesleki sır olabilecek konularda izin almadan çalışma yapmak.

ç) Gizlilik ibareli ve/veya göreve mahsus yayınları izin almadan kullanmak.

d) Milli güvenlik ile kurumsal güvenliğe yönelik zafiyet yaşatabilecek çalışmalarda bulunmak.

e) Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanı, teşkilat, kadro ve kuruluş yapısını ilgilendiren hususlarda izin almadan çalışma yapmak.

f) Devam etmekte olan soruşturmanın gizliliğine ve adil yargılama ilkelerine zarar veren, kişisel hak ve özgürlükleri ihlal eden bilgi ve belgeleri içeren çalışmalar yapmak.

Tez, kitap, makale, bildiri ve benzeri bilimsel faaliyetler için veri toplama izni

MADDE 20- (1) Sahil Güvenlik Komutanlığının kurumsal yapısı ve Sahil Güvenlik personelinin kurumsal değer, tutum, görüş, öneri, bilgi ve tecrübesine başvurularak ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı arşivinden veya ilgili birimlerden veri/bilgi alınarak yapılacak çalışmalara yönelik veri toplama faaliyetleri için izin alınır. İzin talebi, 19 uncu maddede belirtilen esaslar dahilinde incelenerek sonuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

EKLER : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220525-3-1.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.