Öne Çıkanlar merkez ve taşra teşkilatı konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri EYTliler Haklarını Geri İstiyor Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

2023 Yılı Unvan Değişikliği (Mühendis) Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan mühendis kadrolarına ünvan değişikliği sınavı sonucuna göre kurum içi naklen alım yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Halen Başkanlık Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,

2. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

3. Üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen lisans düzeyindeki ilgili bölümlerinden veya bu bölümlere eş değerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

4. Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

5. Başvuru yapılacak ünvanda çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak.

* Adaylar yukarıdaki kontenjan gruplarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

* Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınavlara başvuru yapabileceklerdir.

* 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10/A maddesinde yer alan “Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.” hükmüne tabi olanlar bu sınava başvuru yapamayacaktır.

* Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak personelin bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS (İKYS) programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS (İKYS) programına işlenmemiş çalışma ve görevlendirme süreleri dikkate alınmayacaktır.

*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 06.12.2023 tarihli ve E-75850160-102.01.01-81945 sayılı yazısında; Üniversitelerin mühendislik fakültesi bünyesinde yer alan elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme bölümü mezunlarının kamuda (B) grubu kadrolarda elektrik mühendisi olarak güvenli bir biçimde çalışmaları için 1kV ve üzeri çalıştırılacak personel için elektrik mühendisliği dışında yukarıda yer alan mühendislik programı mezunlarının diploma ile birlikte "elektrik makineleri", "güç sistem analizi" ve "yüksek gerilim tekniği" derslerini lisans/yüksek lisans eğitimleri süresince okuduklarını belgelendirmelerinin veya bu dersleri okuyanların müracaat edebileceği yeni bir nitelik kodu verilerek öğrenim niteliğinin tanımlanmasına ilişkin alınan 08.12.2010 tarih ve 05.06.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararlarındaki yer alan derslerin yükseköğretim kurumlarında farklı isim ve kredide verildiği belirtilerek bu derslerin eş değerliğine ilişkin yazı ve dilekçeler 01.10.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve 2547 sayılı Kanun'un 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurulun görüşü ile 06.11.2013 tarih ve 2013.32.7251 sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı dikkate alınarak elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümü mezunu (uygulama birliğinin sağlanması bakımından Elektrik Mühendisleri Odasının SMM belgesi düzenlemek için yaptığı gibi) adayların;

a) Elektrik Makineleri (veya Elektromekanik Enerji Dönüşümü), Yüksek Gerilim Tekniği, Güç Sistemleri, Elektrik Tesisleri, Enerji Üretimi, Enerji İletimi, Enerji Dağıtımı gerslerinden üç tanesini lisans/lisansüstü eğitimi esnasında almış ve bunu transkriptleriyle belgelemiş olmaları halinde, elektrik mühendisleri ile eş değer kabul edilmesine ve bu durumdaki koşulu sağlayanların Devlet Personel Başkanlığınca aynı nitelik kodu altında birleştirilmesinin uygun olduğu,

b) Yukarıda belirtilen dersleri, ders I ve ders II şeklinde alması durumunda, bunlardan sadece birini almışsa ders şartını sağlaması gerektiği,

c) Bu derslerin lisans/lisansüstü öğretim esnasında alınmamış olması halinde, bu derslerin Sürekli Eğitim Merkezlerine kayıt yaptırılarak üniversitenin ilgili lisans veya lisansüstü programında normal öğrencilerle birlikte alınması, sınav değerlendirmelerinin de normal öğrencilerle birlikte yapılması,

d) Yükseköğretim kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri veya diğer Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde bu karardan önce söz konusu dersleri alarak belgelendirenlerin aldığı belgelerin de kabul edilmesi,

e) Yukarıda yer alan açıklamalar ışığında yerleştirilen adayların değerlendirilmesinin ataması yapılan ilgili kurumlar tarafından yapılması, uygun görülmüştür.” şeklinde görüş bildirmiştir.

İlgili görüş doğrultusunda; “elektrik mühendisi” pozisyonuna Elektrik Mühendisliği bölümü dışında “ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” bölümü mezunları da başvuru yapabileceklerdir.

Bu bölüm mezunlarından söz konusu sınava başvuru yapmak isteyenlerin ilgili görüşün (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtildiği şekilde belgelerini sınav başvuru ekranındaki ilgili “Dosya Yükle” kısmına PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 05.01.2024-16.01.2024 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden
“https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla yapılacaktır.

2. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 330 (üç yüz otuz) TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.

3. Ödeme işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.

4. Mühendis(elektirik) ünvanına başvuru yapacak adaylardan Elektirik Mühendisliği bölümü mezunları diplomalarını; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunları ise yukarıdaki Yükseköğretim Yürütme Kurulu görüşü doğrultusunda istenilen belge/transkriplerini başvuru ekranındaki “Dosya Yükle” bölümüne PDF formatında yükleyeceklerdir. Bu durumda olan adaylara, başvuru evrakları Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığınca kontrol edildikten sonra sınav ücreti ödeme izni verilecektir.

5. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

6. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.

7. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS/İKYS verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS bilgilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.

8. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır.

9. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

10. Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

11. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Engelli adaylar;

1. Sınava başvuran adaylardan sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olanlar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla bu duyurunun ekinde yer alan sağlık durumu/engel bilgi formunu doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanelerinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca adaylar engel durumlarını başvuru ekranındaki ilgili bölümde belirteceklerdir.

2. Sağlık durumu/engel bilgi formunda belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evraklar dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI

1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere Ankara’da yapılacaktır.

2. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ayrıca ilan edilecektir.

3. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

4. Yazılı sınav klasik usülde yapılacaktır.

5. Yazılı sınav konuları, bu duyurunun “YAZILI SINAV KONULARI” başlığında belirtilmiştir.

6. Yazılı sınavda başarılı olanlardan puan üstünlüğüne göre ilan edilen kadro sayısının 3 (üç katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

7. Sözlü Sınav Konuları;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

8. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar; yazılı sınav sorularına yönelik itirazlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Yazılı sınavın başka bir kuruma yaptırılması durumunda adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ilgili kuruma yapacaklar ve sınav sonuçlarına itirazda ilgili kurumunun belirlediği esaslar dikkate alınacaktır.)

2. İtirazların sonucu itiraz sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde adaylara bildirilecektir.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Başarılı olabilmek için yazılı sınavdan en az 60 (altmış), sözlü sınavdan en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Başarı sıralamasında yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Eşitlik halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olana,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana başarı sıralamasında öncelik verilecektir.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısınca aday asıl, aynı sayıdaki aday da yedek olarak sıralanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA

Telefon : (0312) 295 77 63

Faks : (0312) 285 85 72

e-mail : [email protected]

İlana https://insankaynaklari.diyanet.gov.tr/Documents/2023%20Y%C4%B1l%C4%B1%20%C3%9Cnvan%20Degisikligi%20(M%C3%BChendis)%20S%C4%B1nav%20Duyurusu.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.