Öne Çıkanlar Karaman Oturarak Voleybol Karması MİGROS 16 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler güney kore Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi Hakim Adayı

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik (16 Şubat 2023)

Resmi Gazete

16 Şubat 2023 Perşembe

Sayı: 32106

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığı)'ndan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1

17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “29/5/2013 tarih ve 28661 sayılı” ibaresi “14/12/2022 tarihli ve 32043 sayılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Cami ve mescitlerdeki irşat hizmetlerinin usulüne uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bununla ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

b) Cami ve mescit dışındaki yerlerde panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri dini programlar ile ilmi toplantılar düzenlemek ve müftülüklerce düzenlenen söz konusu etkinliklere ilişkin rapor hazırlamak.

c) Müftülüklerce radyo, televizyon ve diğer yayın kuruluşları vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatmak amacıyla düzenlenen etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve rapor hazırlamak.

ç) Başkanlıkça uygun görülen yerlere vaaz ve irşat ekipleri göndermek, bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

d) Başkanlık vaizlerinin, vaaz ve irşat programlarını hazırlamak ve işlemlerini yürütmek.

e) Hutbe metinleri ve gerektiğinde örnek vaaz metinleri hazırlamak/hazırlanmasını sağlamak.

f) İhtida edenlerle ilgili işlemleri takip etmek ve ihtida belgelerine ilişkin kayıtları tutmak.

g) Mevlid-i Nebi Haftasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde vaizlerin kariyer sistemine göre yetişmeleri konusunda çalışmalar yapmak.

h) İrşat hizmetlerinde bulunan personelin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve müftülüklerce bu amaçla yapılan iş ve işlemleri takip etmek.

ı) İrşat hizmetleriyle ilgili olarak gerektiğinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

i) Cami ve mescitlerin ibadete açılması, yönetilmesi ve cami hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

j) Dini/milli gün ve gecelerde programlar düzenlemek ve programların radyo ve televizyonlarda yayınlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

k) Olağanüstü haller ile afet ve acil durumlarda sunulacak din hizmetleri ile manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde planlamak ve uygulamak.

l) İhtiyaç duyulan camilerde dini danışmanlık bürolarının açılmasıyla ilgili çalışma yapılmasını sağlamak ve bununla ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

m) Camiler ve Din Görevlileri Haftasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

n) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde cami görevlilerinin kariyer sistemine göre yetişmeleri konusunda çalışmalar yapmak.

o) Belediye cenaze teşkilatı bulunmayan yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin işlerini yapmak.

ö) Aile, kadın ve gençlik ile toplumun diğer kesimlerine yönelik dini konularda aydınlatma ve rehberlik yapmak.

p) İhtiyaç duyulan yerlerde aile ve dini rehberlik büro veya merkezlerinin açılmasını ve koordineli olarak çalışmasını sağlamak.

r) Aile ve dini rehberlik büro veya merkezlerinde görevli personele ihtiyaç duydukları donanımı kazandıracak eğitimlerin verilmesini sağlamak.

s) İlgili kurumlarla işbirliği yaparak çocuk evleri, çocuk evleri sitesi, çocuk destek merkezleri, huzurevleri, kadın konukevleri gibi sosyal hizmet kurumlarında din hizmeti sunulmasını sağlamak.

ş) Ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla dini, sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler düzenlemek/düzenlenmesini sağlamak.

t) Aile ile ilgili sorunların çözümüne yönelik manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmasını sağlamak.

u) Aileye ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanmasını sağlamak.

ü) Görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmek.

v) Toplumun milli ve manevi değerlerinin canlı tutulmasına yönelik sosyal ve kültürel içerikli çalışmalar yapılmasını sağlamak.

y) İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve geleneksel dini-kültürel oluşumlarla ilgili çalışmalar yapmak.

z) Dini bayramlar ile Ramazan ayında çeşitli sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler planlamak ve yürütmek.

aa) Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

bb) Helal gıda konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip etmek.

cc) Engellilere yönelik din hizmetleri ile manevi danışmanlık hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesini sağlamak.

çç) Ceza infaz kurumları, çocuk eğitim evleri, denetimli serbestlik müdürlükleri, sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde bulunan vatandaşlarımıza manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmasını sağlamak.

dd) Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri konusunda ilgili personeli bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

ee) Diyanet gençlik merkezlerinin, Diyanet okuma salonlarının ve Diyanet genç ofislerin fiziksel ve işlevsel standartlarını belirlemek, bu mekanların gerekli görülen yerlerde açılmasını ve koordineli olarak çalışmasını sağlamak.

ff) Diyanet gençlik merkezleri, Diyanet okuma salonları ve Diyanet genç ofislerde; ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak kaydıyla öğrenci yurtları, gençlik merkezleri ve benzeri yerlerde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmasını sağlamak.

gg) Bu fıkra kapsamında görevlendirilen personele gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak.

ğğ) Toplumsal huzuru tehdit eden terör, şiddet, bağımlılık gibi olumsuzlukların önlenmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

hh) Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve verimliliğinin artırılması amacıyla projeler üretmek, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde çalışmak.

ıı) Gençliğin dini ve milli değerlerle barışık, vatanına ve milletine bağlı ve faydalı bireyler olarak yetişmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.

ii) Zekât, fitre, fidye gibi mali ibadetlerin İslam dininin usul ve esaslarına uygun olarak yerine getirilmesi için çalışmalar yapmak.

jj) Ülkemize sığınan yabancılara, herhangi bir sebepten dolayı yurt içinde göç etmek durumunda kalmış vatandaşlarımıza ve mevsimlik işçilere yönelik manevi danışmanlık hizmetlerini planlamak ve takip etmek.

kk) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kutlu Doğum” ibaresi, “Mevlid-i Nebi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (gg) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi, “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Kutlu Doğum” ibaresi, “Mevlid-i Nebi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Kutlu Doğum” ibaresi “Mevlid-i Nebi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (h) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“c) Aile ve dini rehberlik büro veya merkezlerinde, fetva hattında, irşat kurulunda ve irşat programlarıyla ilgili çalışmalarda görev almak.

ç) Ceza infaz kurumları, çocuk eğitim evleri, denetimli serbestlik müdürlükleri, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, medya kuruluşları, öğrenci yurtları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları, fabrika, iş yeri ve benzeri yerlerde haftada en az beş irşat faaliyetinde bulunmak.”

“h) Gerektiğinde Başkanlıkça/Müftülükçe belirlenecek konularda hutbe ve/veya vaaz metni hazırlamak.”

“(2) Aile ve dini rehberlik büro veya merkezlerinde fetva hattında, irşat kurullarında görevlendirilen veya koordinatörlük görevi verilen vaizler, buralarda görev yaptıkları her bir gün için bir vaaz ve irşat görevinden muaf tutulurlar.”

“(3) Vaizler, haftanın beş günü görev yapar, istekleri de dikkate alınarak müftülükçe belirlenen iki günde haftalık izinlerini kullanırlar.

(4) Vaizler cuma günü ve dini bayramların birinci günleri ile diğer dini gün ve gecelerde haftalık izin kullanamazlar. Haftalık izin günleri, dini bayramların birinci günü ile diğer dini gün ve gecelere rastladığında, önceki veya sonraki günlerde izinlerini kullanırlar.”

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bulunmaması halinde başvaizin görevlerini yapmak.”

MADDE 9

Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “bürolarında” ibaresi “büro veya merkezlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10

Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fikrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Dini yükseköğrenim mezunu olmak şartıyla; Başkanlık personeli, Başkanlık teşkilatından emekli olan personel, dini eğitim-öğretim veren fakülte ve yüksekokulların öğretim elemanları ile dini eğitim-öğretim veren ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenler mahalli müftülükten izin almak suretiyle vaaz edebilirler.”

MADDE 11

Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan” ibaresi “Diyanet İşleri Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13

Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.