Öne Çıkanlar 2024 Yılı Mayıs Ayı Yay Burcu İş Yorumu NATO Antlaşmalan EBA TV İlkokul Uzaktan Eğitim Program Yayın Akışı Muğla Arısı Milli Eğitim Bakanlığı

Diyanet-Sen 7. Dönem Toplu Sözleşme Talepleri

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Koluna İlişkin 7. Dönem Toplu Sözleşme Teklifleri (2024-2025) açıklandı.

BİRİNCİ BÖLÜM

6. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımı Olan Maddeler

Fazla çalışma ücreti

Madde 1- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Musahhihlerin din hizmetleri tazminatı

Madde 2- (1) Musahhih kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 30 puan ilave edilir.

Sözleşmeli Kur’an kursu öğreticilerine öğretim yılına hazırlık ödeneği

Madde 3- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında Kur’an kursu öğreticisi unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden fiilen öğreticilik yapanlara 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre öğretim yılına hazırlık ödeneği verilir.

Ek ders ücreti

Madde 4- (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alanlardan yatılı Kur’an kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet görevi için 3 saat daha ek ders ücreti ödenir.

(2) İlgili mevzuata göre öğretim yılı başında öğrenci kaydına ilişkin çalışmalar kapsamında görev yapan Kur’an kursu öğreticilerine, bir yılda 5 günü geçmemek kaydıyla fiilen çalıştıkları her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatı

Madde 5- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi unvanlı kadrolarda bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “(B) Din Hizmetleri Tazminatı Bölümü’nün (c) sırasına göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 20 puan ilave edilir.

Murakıpların din hizmetleri tazminatı

Madde 6- (1) Murakıp unvanlı kadrolarda bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 30 puan ilave edilir.

Vaizlerin din hizmetleri tazminatı

Madde 7- (1) Başkanlık vaizi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz unvanlı kadrolarda bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 15 puan ilave edilir.

Fazla çalışma ücreti

Madde 8– (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlara, dini bayram günleri hariç 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatı

Madde 9- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “(B) Din Hizmetleri Tazminatı Bölümü’nün (b) sırasına göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 20 puan ilave edilir.

Vaizlerin fazla çalışma ücreti

Madde 10– (1) Başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz kadrolarında bulunanlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

Madde 11– (1) Kur’an kursu öğreticilerinden;

a) Diyanet İşleri Başkanlığınca veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler, bu görevlerini fiilen yerine getirdikleri sürelerde,

b) Genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyenler ise izin sürelerinde, kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Bu madde uyarınca ödeme yapılabilecek gün sayısı bir yılda 90 günü geçemez.

Yurt önceliği

Madde 12- (1) Memuriyet mahallinde ilköğretim ve ortaöğretim okulu bulunmayan ve bu nedenle başka yerlerde eğitim-öğretim görmek durumunda kalan din hizmetleri sınıfındaki personelin çocuklarına Devlet yurtlarında öncelik sağlanır.

Ramazan ayı fazla çalışma ücreti

Madde 13- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlardan Ramazan ayı boyunca fiilen çalışmış olanlara, kullanamadıkları hafta tatil günlerinden 3 günü için, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 2 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Ulusal bayram ve genel tatillerde vaizlere fazla çalışma ücreti

Madde 14- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde baş vaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz unvanlı kadrolarda çalışanlara, dini bayram günleri hariç 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 2 katının 6 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Ek ödeme

Madde 15- (1) Din hizmetleri sınıfında yer alan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 5 puan ilave edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Toplu Sözleşme Kazanımı Olan ve Değişiklik Teklif Edilen Maddeler

Fazla çalışma ücreti

Madde 1- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Sözleşmeli Kur’an kursu öğreticilerine öğretim yılına hazırlık ödeneği

Madde 2- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında Kur’an kursu öğreticisi unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden fiilen öğreticilik yapanlar ile Eğitim Uzmanı ve PDR kadrosunda bulunanlara 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre öğretim yılına hazırlık ödeneği verilir.

Ek ders ücreti

Madde 3- (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alanlardan yatılı Kur’an kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet görevi için 5 saat daha ek ders ücreti ödenir.

(2) İlgili mevzuata göre öğretim yılı başında öğrenci kaydına ilişkin çalışmalar kapsamında görev yapan Kur’an kursu öğreticilerine, bir yılda 5 günü geçmemek kaydıyla fiilen çalıştıkları her gün için 5 saat ek ders ücreti ödenir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatı

Madde 4- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi unvanlı kadrolarda bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “(B) Din Hizmetleri Tazminatı Bölümü’nün (c) sırasına göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 60 puan ilave edilir.

Murakıpların din hizmetleri tazminatı

Madde 5- (1) Murakıp unvanlı kadrolarda bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 125 puan ilave edilir.

Vaizlerin din hizmetleri tazminatı

Madde 6- (1) Başkanlık vaizi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz unvanlı kadrolarda bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 60 puan ilave edilir.

Fazla çalışma ücreti

Madde 7– (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlara, dini bayram günleri hariç 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatı

Madde 8- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “(B) Din Hizmetleri Tazminatı Bölümü’nün (b) sırasına göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 60 puan ilave edilir.

Vaizlerin fazla çalışma ücreti

Madde 9– (1) Başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz kadrolarında bulunanlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

Madde 10– (1) Kur’an kursu öğreticilerinden;

a) Diyanet İşleri Başkanlığınca veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler, bu görevlerini fiilen yerine getirdikleri sürelerde,

b) Genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyenler ise izin sürelerinde, kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve ek ders ücretleri kadro ve pozisyonlarının bulunduğu kurumca ödenir. Bu madde uyarınca ödeme yapılabilecek gün sayısı bir yılda 90 günü geçemez.

Yurt önceliği

Madde 11- (1) Memuriyet mahallinde ilköğretim ve ortaöğretim okulu bulunmayan ve bu nedenle başka yerlerde eğitim-öğretim görmek durumunda kalan din hizmetleri sınıfındaki personelin çocuklarına Devlet yurtlarında öncelik sağlanır.

(2) Memuriyet mahallinde ilköğretim ve ortaöğretim okulu bulunmayan ve bu nedenle başka yerlerde eğitim-öğretim görmek durumunda kalan din hizmetleri sınıfındaki personelin çocuklarına taleplerine rağmen Devlet yurtlarında öncelik sağlanamıyorsa her bir çocuk için personele 100 gösterge rakamının memur taban aylık katsayısı çarpımı ile elde edilecek tutar kadar ödeme yapılır.

Ramazan ayı fazla çalışma ücreti

Madde 12- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlardan Ramazan ayı boyunca fiilen çalışmış olanlara, kullanamadıkları hafta tatil günleri için, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Ulusal bayram ve genel tatillerde vaizlere fazla çalışma ücreti

Madde 13- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde baş vaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz unvanlı kadrolarda çalışanlara, dini bayram günleri hariç 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Ek ödeme

Madde 14- (1) Din hizmetleri sınıfında yer alan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 15 puan ilave edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen unvanlarda görev yapan sözleşmeli personel aynı düzenlemeden yararlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diyanet ve Vakıf Hizmet Kolu Çalışanlarına İlişkin Yeni Teklif Edilen Maddeler

Ek Gösterge

Madde 1- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden görev yapan ve birinci dereceye çıkan tüm personele unvana bakılmaksızın 3600 ek göstergeden yararlandırılır.

7433 Sayılı Kanun’dan yararlanarak kadroya geçme

Madde 2- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan sözleşmeli statüde olan ve vekil olan personelin kadroya geçme işlemlerinde Kanun’un yürürlük tarihi esas alınıp, 7433 sayılı Kanun’da yer alan “28.11.2023 tarihi” bu personeller bakımından uygulanmaz.

Diyanet Akademisinde bulunan aday Din Görevlilerininharçlıklarının artırılması

Madde 3- (1) Diyanet Akademisinde bulunan aday din görevlilerine ödenecek harçlıklar, 633 sayılı Kanun’un 10/A maddesinin 3 fıkrasında yer alan gösterge rakamlarına 5.000 puan ilave edilerek ödenir.

Aile birliği mazereti sebebiyle atama hakkı

Madde 4- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında 633 sayılı Kanun’un 10/A maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin eşinin özel sektörde çalışması hali dahil olmak üzere Aile birliği mazereti sebebiyle atanma hakkı verilir.

“Baş” ve “Uzman” unvanlı kadrolarda görev yapanların din hizmetleri tazminatı

Madde 5- (1) Başvaiz, Başimam-Hatip ve Kur’an Kursu Başöğreticisi olarak görev yapanlara 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “(B) Din Hizmetleri Tazminatı Bölümü’nün (b) ve (c) sırasına göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 30 puan ilave edilir.

(2) Uzman Vaiz, Uzman İmam-Hatip, Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi ve Baş Müezzin Kayyımlara 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “(B) Din Hizmetleri Tazminatı Bölümü’nün (b) ve (c) sırasına göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 15 puan ilave edilir.

Ek ödeme

Madde 6- (1) Din Hizmetleri Sınıfında yer alan Kur’an Kursu Başöğreticisi, Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi, Kur’an Kursu Öğreticileri ve Murakıplara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 50 puan ilave edilir.

(2) Din Hizmetleri Sınıfında yer alan Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Cezaevi Vaizi ve Vaizlere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 100 puan ilave edilir.

Yaz Kur’an Kurslarında görev yapan Din görevlilerinin ek ders görevi

Madde 7- (1) Yaz Kur’an Kurslarında görev yapan din görevlilerinin yararlanmakta oldukları 14/07/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 24/07/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının 7. Maddesinin 5. Fıkrasında yer alan 15 saat olarak belirlenen ek ders görevi haftalık 20 saat olarak uygulanır.

Dini bayramlarda Murakıplara fazla çalışma ücreti

Madde 8- (1) Murakıp kadrolarında bulunanlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Ulusal bayram ve genel tatillerde Murakıplara fazla çalışma ücreti

Madde 9- (1) Murakıp kadrolarında bulunanlara, 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Murakıpların Statüsü

Madde 10- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki murakıplık kadrosunun unvanı müftülük müfettişi veya müftülük denetmeni olarak değiştirilir. Genel İdare Sınıfında bulunan Şube Müdürlerine eşdeğer kadro olarak değerlendirilir.

Kur’an Kursu Öğreticilerinin tatil günlerinde çalışması

Madde 11- (1) Yatılı veya Hafızlık Kur’an Kurslarında görev yapan Kur’an Kursu Öğreticilerine, 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için ek ders ücretleri 2 kat olarak ödenir.

Giyecek Yardımı

Madde 12- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetleri sınıfında görev yapan din görevlerine yapılacak nakdi cüppe, sarık veya başörtüsü yardımının giyecek yardımı uygulama genelgesi uyarınca belirtilen azami fiyatları üzerinden 10 kat artırımlı olarak yapılır.

İkramiye

Madde 13- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan tüm personele, Camiler ve Din Görevlileri Haftasında 500 ek gösterge puanının memur taban aylık katsayısı çarpımı ile elde edilen tutar kadar ilave ikramiye ödenir.

(2) Vakıflar Genel Müdürlüğünde görev yapan tüm personele, Vakıflar Haftasında 500 ek gösterge puanının memur taban aylık katsayısı çarpımı ile elde edilen tutar kadar ilave ikramiye ödenir.

Diyanet İşleri Başkanlığındaki taşra ve merkez teşkilatında görev yapan Mutemetlerin tazminatları

Madde 14- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan Mutemetlerin özel hizmet tazminatına 30 puan ilave yapılır.

Veri Hazırlama Kontrol İşletmenlerinin tazminatı

Madde 15- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Veri Hazırlama Kontrol İşletmenlerine dereceleri itibariyle 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan (II) ve (III) Sayılı Cetvelde yer alan tazminat oranlarına 30 puan ilave yapılır.

APK ve Vakit Hesaplama Uzmanlarının tazminatı

Madde 16- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan APK ve Vakit Hesaplama uzmanlarına 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan (II) sayılı Cetvelde yer alan Özel Hizmet Tazminatına 60 puan ve (III) Sayılı Cetvelde yer alan tazminat oranlarına 40 puan ilave yapılır.

Diyanet İşleri Başkanlığındaki Din Hizmetleri ve Eğitim Uzmanlarının yan ödeme ve tazminatları

Madde 17- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Din Hizmeti ve Eğitim Hizmeti Uzmanlarına 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan (II) sayılı Cetvelde yer alan Özel Hizmet Tazminatına 60 puan ilave yapılır.

2) Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan Din Hizmetleri ve Eğitim Uzmanlarının yararlanmakta oldukları 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) Sayılı Cetvelde yer alan “İş Güçlüğü Zammı ve Temininde Güçlük Zammı” puanlarına 200 puan ilave edilir. 

Diyanet İşleri Uzmanı

Madde 18- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında Eğitim Uzmanı, Din Hizmetleri Uzmanı, APK Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı kadrolarında görev yapanların tamamı 633 sayılı Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Diyanet İşleri Uzmanı kadrosuna atanırlar.

Şube Müdürü Kadrosunda Çalışan Personelin Özlük Haklarının Artırılması

Madde 19- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Şube müdürlerinin ek gösterge 4200 puan olarak uygulanır.

(2) Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Şube müdürleri, 375 sayılı KHK II sayılı cetvele eklenir ve makam ve görev tazminatı verilmesi sağlanır.

Şef kadrosunda çalışan personelin özlük haklarının artırılması

Madde 20- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapmakta iken, şef kadrolarına atananlar yönünden 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı Cetvelde uygulanan İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı puanları, başkanlık bünyesinde diğer memur kadrolarında bulunmaktayken şef kadrolarına atananlar yönünden de uygulanır.

(2) Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Şeflik kadrosunda görev yapanlara 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ödenen özel hizmet tazminatına 50 puan, iş güçlüğü zammı 500 puan ve temininde güçlük zammı 150 puan artırılmak suretiyle uygulanır.

Din Görevlilerinin hafta tatili

Madde 21- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların haftalık tatilleri din hizmetleri sınıfında bulunan Vaiz ve Kur’an Kursu Öğreticileri gibi iki gün olarak düzenlenir.

Hafta sonu dinlenme tazminatı

Madde 22- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlardan haftada iki gün izin kullanamayanlara kullanamadıkları her gün için 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

Cami lojmanı olarak kullanılan ve mülkiyeti kamu tüzel kişiliğine ait olan lojmanların Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi

Madde 23- (1) Mülkiyeti Milli Emlak, Hazine, Türkiye Diyanet Vakfı, Köy Tüzel Kişiliği ve Belediyelere ait olan camilere/mescitlere ait lojmanlar (kamu konutları), 633 sayılı Kanun’un Ek 4. Madde hükmü uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilir.

Görev mahalli dışı irşad faaliyetleri

Madde 24- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetleri sınıfında çalışan (Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Cezaevi Vaizi, Vaiz, Baş Kur’an Kursu Öğreticisi, Uzman Kur’an Kursu Öğreticisi, Kur’an Kursu Öğreticisi, Baş İmam Hatip, Uzman İmam Hatip, İmam Hatip, Baş Müezzin Kayyım ve Müezzin Kayyım) personelin asli görev yeri dışında irşad faaliyeti için resmi olarak görevlendirildiklerinde her gün için kadro derecesine uygun olarak bütçe kanununda belirlenen gündelik miktarının 3 katı ücret ödenir.

Mahrumiyet yerlerinde çalışan cami görevlilerine özel hizmeti tazminatı

Madde 25- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde il, ilçe ve belde merkezleri dışında D grubu cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların özel hizmet tazminatlarına 30, E grubu cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların özel hizmet tazminatlarına 35 puan ilave edilir.

Kur’an Kursu Öğreticilerinin Öğretmen haklarından faydalanması

Madde 26- (1) Kur’an Kursu Öğreticisi kadroları, öğretmen kadrosu yapılır ve öğretmenlerin sahip olduğu bütün haklardan faydalanmaları sağlanır.

Yurtdışına görevlendirilen personelin ödemeleri

Madde 27- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetleri sınıfında görev yapan ve yurtdışı görevlendirmesi yapılan personelin bu görevle ilgili ödemeleri (harcırah, yurtdışı maaşı) iki kat artırımlı yapılır.

Resmi nikah nedeniyle mesai dışı işlere ek ödeme

Madde 28- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan ve 4721 Sayılı Kanun uyarınca Resmi Nikah kıyma yetkisi verilen personelin mesai dışında fiilen yerine getirdikleri her bir resmi nikah işleri için ilgili yasal mevzuat kapsamında 200 ek gösterge puanının memur taban aylık katsayısı çarpımı ile elde edilen tutar kadar ilave ek ödeme yapılır.

Kur’an Kurslarının giderleri

Madde 29- (1) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an Kurslarının ısıtma, soğutma ve aydınlatma giderleri genel bütçeden karşılanır.

Camilerin giderleri

Madde 30- (1) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Camilerin ısıtma ve soğutma giderleri genel bütçeden karşılanır.

Müftülere ek ödeme

Madde 31- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan İl Müftüsü, İl Müftü Yardımcısı ve İlçe Müftülerine 666 KHK’nin (I) Sayılı Cetvelinde belirtilen ek ödeme oranlarına 30 puan ilave yapılır. (Bilgi: mevcut durumda Müftü Yardımcısı 180, İlçe Müftüsü 170 puan üzerinden ek ödeme almaktadır.)

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu başkan ve üyelerine makam tazminatı

Madde 32- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyelerine 2000 gösterge üzerinden makam tazminatı verilir.

Vekillikte geçen sürenin değerlendirilmesi

Madde 33- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil olarak görev yapan personelin kadroya geçmesi halinde vekillikte geçen süreleri 633 sayılı Kanun’un geçici 11. maddesi uyarınca kadrodereceden kazanılmış hak aylıklarından sayılır.

Vekil görevlilerin izin hakları

Madde 34- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil statüde görev yapan Kur’an Kursu Öğretici, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapanların yıllık ve mazeret izinleri kadrolu personel gibi uygulanır, tahakkuk eden aylıklarından kesinti yapılmaz.

Vekil ve Ek Ders Ücreti Karşılığı (Fahri) Görev Yapan Personelin Kadroya Alınması

Madde 35- (1) Kur’an Kursu Öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında kadrolarında ek ders ücreti karşılığı (fahri) veya vekil görev yapanlar, kadrolu statüye alınır.

Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi olanların Sosyal Güvenlik Primleri

Madde 36- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapanların Sosyal Güvenlik Sigorta primleri eksiksiz olarak 5510 Sayılı Kanun’un 80/j maddesi kıyasen uygulanarak ödenir.

Aşçıların Teknik Hizmetler Sınıfında yer alması

Madde 37- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında Aşçı kadrolarında görev yapan personelin kadroları 657 sayılı Kanun’da yer alan ekli cetvelde teknik hizmetleri sınıfına geçirilir. 

Arazi tazminatı

Madde 38- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğünde görev yapan teknik hizmetler sınıfında olmayan personelin arazi, şantiye ve inşaat yerlerinde fiilen görevlendirilmesi halinde ilgili personele 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “(E) Teknik Hizmetler Bölümü’nün 6. Maddesinde yer alan özel hizmet tazminatı 2 puan üzerinden ödenir.

Koruyucu giyim yardımı

Madde 39- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğünün şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Müze Araştırmacılarına ek özel hizmet tazminatı

Madde 40- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan müze araştırmacıları, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 6’ncı sırasında arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatından aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırırlar.

Vakıf Uzmanı kadrosu

Madde 41- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışanlara, Vakıflar Yönetmeliğinin 158 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartlar aranmaksızın, Genel Müdürlük tarafından 5 yıl içinde iki defa yapılacak kurum içi özel vakıf uzmanlığı sınavına katılma hakkı verilir.

Ek ödeme

Madde 42- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, müdür ve şube müdürlerine 666 KHK’ nin (l) Sayılı Cetvelinde belirtilen ek ödeme oranlarına 30 puan ilave edilir.

Kadro karşılığı sözleşmeli personel

Madde 43- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğünde 15.01.2012 tarihinden sonra mimar, mühendis, avukat, müze araştırmacısı ve şehir plancısı kadrolarında göreve başlayanlar ile görevde yükselme sınavı ile müdür ve şube müdürü olarak atananlara Haziran ve Aralık ayında olmak üzere iki maaş ikramiye verilir.

Müze Araştırmacısı kadrosuna 1 derece verilmesi

Madde 44- (1) Kurumlarda Müze araştırmacısı unvanlı kadroda görev yapan ve “arkeolog” unvanına haiz olan personele Teknik Hizmetler Sınıfı olması nedeniyle verilmeyen 1 derece verilir.

Sosyal Denge Tazminatı

Madde 45- (1) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü kira gelirlerinin %10’nunu aşmamak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünde görev yapan tüm personele sosyal denge tazminatı ödenir.

Toplu Sözleşmeden Yararlanma ve Dayanışma Aidatı

Madde 46- (1) Diyanet ve Vakıf Hizmet kolu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlileri işbu toplu sözleşmeden, yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olmaları halinde sendika aidatı tutarında; herhangi bir sendikaya üye olmamaları halinde ise sendika aidatının iki katı tutarında yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemek sureti ile yararlanabilirler.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Memur-Sen Genele İlişkin Teklifler

1-Emekli olan kamu görevlisine aile yardımı ödemesi yapılması,

2-Kamu görevlilerinin kullanmadıkları izinlerinin karşılığı olan ücretleri alması,

3-Yıllık izin kullanımında hafta tatiline denk gelen günlerin yıllık izinden sayılmaması,

4-Kamu görevlilerine kira yardımı yapılması,

5-Ek gösterge düzenlemesinin gözden geçirilmesi ile ek gösterge yansıtma oranlarının artırılması, örnek olarak 2200 ek göstergenin % 84 olan yansıtma oranının % 100 e çıkarılması gibi,

6-Genel zam oranının belirlenmesinde önce enflasyon oranın esas alınması ile uygulanacak zammın enflasyon oranının dışında tutulması ile enflasyon+maaş zammı şeklinde zam teklif edilmesi.

Yetkili sendika olarak Diyanet ve Vakıf hizmetleri koluna ilişkin 7. Dönem toplu sözleşme tekiflerimiz

Anahtar Kelimeler:
Toplu SözleşmeDiyanet Sen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.